Výzkumní pracovníci - D2: PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D.


D2

PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D.

IS MUNI

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pracoviště

Katedra speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Odborné zaměření:

Speciální pedagogika

Specializace:

Surdopedie

Vybrané publikace, odborná činnost:

 • DOLEŽALOVÁ,L. Možnosti výuky cizích jazyků u studentů se smyslovým postižením na Masarykově univerzitě In KLENKOVÁ, J., VOJTOVÁ, V. (ed.) Komunikace a její místo v RVP pro předškolní a základní vzdělávání Sborník z mezinárodní konference konané v rámci oslav 60. výročí PdF MU. CD ROM. Brno 2006

 • HORÁKOVÁ, R., DOLEŽALOVÁ, L. Specifika vzdělávání sluchově postižených žáků - článek v rámci grantového projektu doc. J. Trny – Podpora učitelů a škol při tvorbě školních vzdělávacích programů, www.svp.muni.cz , 2007

 • DOLEŽALOVÁ, L. Vizuální percepce řeči u sluchově postižených. In PANČOCHA, K., VAĎUROVÁ, H. (eds) Aktuální směry výzkumu ve speciální pedagogice. Výzkum v disertačních pracích postgraduálních studentů na Katedře speciální pedagogiky PdF MU. Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISBN 978-80-86633-92-3

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2007

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Konference studentů doktorského studijního programu oboru speciální pedagogiky "Speciální pedagogika očima studentům oboru", 1. 11. 2007, Brno, PdF MU. Prezentace příspěvku "Komunikační techniky užívané v komunikaci sluchově postižených studentů s vyučujícími na vysoké škole"

Publikační činnost

 • DOLEŽALOVÁ, L. Integrace sluchově postiženého žáka do běžného školského zařízení. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. (eds). Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-150-8.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2008

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: Workshop Funkční komunikace u osob se sluchovým postižením a u jedinců se současným postižením zraku a sluchu v rámci Konference s mezinárodní účastí Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností k výzkumnému záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu základní škole (VZ MSM0021622443). Brno: Pedagogická fakulta MU 17.9.2008. Organizátor a moderátor

Publikační činnost

 • DOLEŽALOVÁ L. Auditivně-verbální terapie u sluchově postižených dětí. Auditive-Verbal Therapy in Children with Hearing Impairment. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2008, s. 44. ISBN 978-80-7315-167-6 (plné znění článku na CD ROM)

 • DOLEŽALOVÁ L. Specifika terciárního vzdělávání studentů se sluchovým postižením. In MÜHLPACHR, P. Speciální pedagogika v interdisciplinárních a multidisciplinárních souvislostech. Sborník z konference studentů doktorského studijního programu oboru speciální pedagogiky. Brno: MSD, 2008. s 13-24. ISBN 978-80-210-4762-4

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2009

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Olomouc: X. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami pořádaná katedrou speciální pedagogiky na téma "Aktuální problémy metodologie a metodiky ve speciální pedagogice", Olomouc: Pedagogická fakulta UP. Prezentace příspěvku v sekci doktorandů: Specifika studia sluchově postižených na vysoké škole.

 • Brno: Konference studentů doktorského studijního programu oboru speciální pedagogiky "Sociální práce v kontextu speciální pedagogiky", 12. 5. 2009, Brno, PdF MU. Prezentace příspěvku "Analýza postojů vysokoškolských učitelů k terciárnímu vzdělávání studentů se sluchovým postižením

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: Organizátor a moderátor workshopu Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností a sociálním znevýhodněním v rámci konference s mezinárodní účastí k výzkumnému záměru (VZ MSM0021622443) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Brno: Pedagogická fakulta MU 16. 9. 2009. Další organizátoři: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D., PhDr. Babora Bočková, Ph.D., Mgr. Lenka Hricová.

Publikační činnost

 • DOLEŽALOVÁ, L. Analýza postojů vysokoškolských učitelů k terciárnímu vzdělávání studentů se sluchovým postižením. In MÜHLPACHR, P. (ed.) Sociální inkluze v prostředí biodromální speciální pedagogiky. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2009. s. 45-54, 10 s. Publikace Pd-22/09-02/58. ISBN 978-80-210-4951-2.

 • ABBODOVÁ, H., DOLEŽALOVÁ, L., HRICOVÁ, L. Vzdělávání žáků se sluchovým postižením ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Education of Pupils with Hearing Impairment from Socially Disadvantaged Environment. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. (eds.) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. 1. vyd. Brno : Paido, 2009. s. 160. s. 27-27, 1 s. ISBN 978-80-7315-188-1. (plné znění článku na CD ROM)

 • DOLEŽALOVÁ, L. Postoje vysokoškolských učitelů k terciárnímu vzdělávání studentů se sluchovým postižením. Attitudes of University Teachers to Tertiary Education of Students with Hearing Impairments. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. (eds.) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2009, s. 160. s. 100-100, 1 s. ISBN 978-80-7315-188-1 (plné znění článku na CD ROM).

 • DOLEŽALOVÁ, L. Specifika terciárního vzdělávání studentů se sluchovým postižením. In X. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a V. mezinárodní dramaterapeutická konference. 1. vyd. Olomouc: 2009. 17 s. ISBN 978-80-903832-7-2.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2010

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Olomouc: XI. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými poruchami a VI. Mezinárodní dramaterapeutická konference na téma Rodina a její místo ve speciální pedagogice. 3.- 4.3.2010. Vystoupení v sekci doktorandů s příspěvkem:
  DOLEŽALOVÁ, L. Analýza postojů vysokoškolských učitelů k terciárnímu vzdělávání studentů se sluchovým postižením.

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí ŠKOLA PRO VŠECHNY - Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole. Pořádaná v rámci řešení výzkumného záměru "Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání" MSM0021622443. Brno, PdF MU, 15. 9. 2010. Vystoupení ve workshopu s názvem: Žák s narušenou komunikační schopností na začátku povinné školní docházky
  DOLEŽALOVÁ, L., HRICOVÁ, L. Vzdělávání žáka se sluchovým postižením v prostředí inkluzivní základní školy.

Zahraničí

 • Německo: Konference s mezinárodní účastí Integration hörgeschadigter Kinder und Jugendlichen in allgemeinen Einrichtungen. Mnichov, Ludwig-Maxmilians-Universität München, 4.12.2010. Poster:
  DOLEŽALOVÁ, L., HRICOVÁ, L. Regelschulbildung von Schülern mit Sprachstörungen und und der Schülern mit Hörschädigung.

 • Německo: Konference s mezinárodní účastí Integration hörgeschadigter Kinder und Jugendlichen in allgemeinen Einrichtungen. Mnichov, Ludwig-Maximilians-Universität München, 4.-5.2010. Poster.
  DOLEŽALOVÁ, L., HRICOVÁ, L. Regelschulbildung von Schülern mit Sprachstörungen und Schülern mit Hörschädigung.

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí ŠKOLA PRO VŠECHNY - Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole. Pořádaná v rámci řešení výzkumného záměru "Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání" MSM0021622443. Brno, PdF MU, 15. 9. 2010.
  organizace workshopu: Žák s narušenou komunikační schopností na začátku povinné školní docházky. Organizátoři: Klenková, J., Bočková, B., Hricová, L., Doležalová, L.

Publikační činnost

 • DOLEŽALOVÁ, L. Specifika osobnosti jedince se sluchovým postižením. Particular Aspects of Personality of Persons with Hearing Impairment. In HAVEL, J., VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2010, 22 s. ISBN 978-80-7315-199-7. (plné znění článku na CD ROM).

 • DOLEŽALOVÁ, L. Výchova a vzdělávání dětí a žáků se sluchovým postižením v běžných školských zařízeních. Education of Children and Pupils with Hearing Impairments in Mainstream Schools. In HAVEL, J., FILOVÁ, H. et al. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2010. od s. 137-152, 16 s. ISBN 978-80-7315-202-4 (Paido), ISBN 978-80-210-5332-8 (MU).

 • DOLEŽALOVÁ, L., HRICOVÁ, L. Inkluzivní vzdělávání žáků se sluchovým postižením v základní škole. Inclusive Education of Pupils with Hearing Impairment in Primary School. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy. Inclusive ducation in current czech school. Brno : MU, 2010. 1. vydání. od s. 143-152, 10 s. ISBN 978-80-210-5383-0.

 • DOLEŽALOVÁ, L., HRICOVÁ, L. Vzdělávání žáka se sluchovým postižením v prostředí inkluzivní základní školy. In KVĚTOŇOVÁ, L., PROUZOVÁ, R. (eds.) Speciální pedagogika v podmínkách inkluzivního vzdělávání. Praha : PdF UK, 2010. od s. 102-113, 12 s. ISBN 978-80-7290-472-3.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2011

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Olomouc: XII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. Téma: Teorie praxi – praxe teorii. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého. Olomouc, 2.3.2011. Aktivní účast ve workshopu – sekce surdopedická. Prezentace příspěvku:
  HRICOVÁ, L., DOLEŽALOVÁ, L. Propojení teorie a praxe v oblasti terciárního vzdělávání speciálních pedagogů se zaměřením na surdopedii
  HRICOVÁ, L., DOLEŽALOVÁ, L. Význam teorie pro praxi a význam praxe pro teorii – Analýza postojů studentů oboru surdopedie k odborným praxím.

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí s názvem: Vzdělávání žáka se zdravotním postižením na základní škole. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Katedra speciální pedagogiky. 7.3.2011. Aktivní účast ve workshopu s názvem: Zkušenosti pedagogů z inkluzivních škol se vzděláváním žáků s narušenou komunikační schopností a sluchovým postižením. Prezentace příspěvku:
  DOLEŽALOVÁ, L., HRICOVÁ, L. Žák se sluchovým postižením v prostředí inkluzivní základní školy

 • Valašské Meziříčí: Mezinárodní konference Současné trendy ve výuce dětí a žáků se sluchovou vadou. 25.3.2011. Prezentace příspěvku:
  DOLEŽALOVÁ, L., HRICOVÁ, L. Podmínky inkluzivního vzdělávání žáků se sluchovým postižením v základní škole

Zahraničí

 • Slovenská republika: Konference s mezinárodní účastí. Komunikácia s pacientmi/klientmi s postihnutím sluchu. Trnava, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave, 9.11.2011. Aktivní účast. Prezentace příspěvku:
  DOLEŽALOVÁ, L., HRICOVÁ, L. Aktuální změny v legislativě České republiky týkající se sluchového postižení v oblasti zdravotnictví a sociální práce

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí s názvem: Vzdělávání žáka se zdravotním postižením na základní škole. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Katedra speciální pedagogiky. 7.3.2011. Organizace workshopu s názvem: Zkušenosti pedagogů z inkluzivních škol se vzděláváním žáků s narušenou komunikační schopností a sluchovým postižením. Spoluautoři: Bočková, B., Hricová, L., Klenková, J.

Publikační činnost

 • DOLEŽALOVÁ, L., HRICOVÁ, L. Analýza podmínek pro vzdělávání žáka se sluchovým postižením v běžné základní škole. Analysis of Conditions for Education of Students with Hearing Impairments in Mainstream Schools. In OPATŘILOVÁ, D. et al. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. Education of Students with Disabilities and Health Disadvantages. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2011. s. 77-88, 12 s., s. 298. ISBN 978-80-7315-219-2 (Paido), ISBN 978-80-210-5708-1 (MU).

 • DOLEŽALOVÁ, L., LUKÁČOVÁ, J. Recepce psaného textu u dětí se sluchovým postižením. Reception of Written Text by Children with Hearing Impairments. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, s. 29. 1 s. ISBN 978-80-7315-215-4. (sborník abstraktů).

 • DOLEŽALOVÁ, L., LUKÁČOVÁ, J. Recepce psaného textu u dětí se sluchovým postižením. Reception of Written Text by Children with Hearing Impairments. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, s. 45-57. 13 s. ISBN 978-80-7315-216-1. (plné znění článku na CD ROM).

 • DOLEŽALOVÁ, L., HRICOVÁ, L. Žák se sluchovým postižením v prostředí inkluzivní základní školy. Pupil with Hearing Impairment in Inclusive Environment of Primary School. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. et. al. Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení. Inclusive Education - Provisions for Different Age Groups and Disabilities. 1. vyd. Brno: MU, 2011. od s. 165-172, 8 s. ISBN 978-80-210-5731-9.

 • DOLEŽALOVÁ, L. Komunikační systémy osob se sluchovým postižením. In Sborník přednášek a statí specializovaného vzdělávání logopedů ve školství. Modul 3. Poruchy sluchu. 1. vyd. Měcholupy: Asociace logopedů ve školství, o.s., 2011.

 • DOLEŽALOVÁ, L. HRICOVÁ, L. Podmínky inkluzivního vzdělávání žáků se sluchovým postižením v základní škole (Conditions of Inclusive Education of Pupils with Hearing Impairment in the Primary School“ . Sborník z mezinárodní konference „Současné trendy ve výuce dětí a žáků se sluchovou vadou, konané dne 25.3.2011.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2012

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Olomouc: XIII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami - PdF UP, Olomouc, 14. březen 2012. Prezentace příspěvku
  DOLEŽALOVÁ, L., HRICOVÁ, L. Připravenost učitelů základních škol na vzdělávání žáků se sluchovým postižením

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí k výzkumnému záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu - Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole. Pedagogická fakulta MU. 12. 9. 2012. Organizace workshopu:
  DOLEŽALOVÁ, L., HORÁKOVÁ, R., KLENKOVÁ, J. Profesní orientace u žáků s narušenou komunikační schopností a žáků se sluchovým postižením.

Publikační činnost

 • DOLEŽALOVÁ, L., HRICOVÁ, L. Profesní uplatnění osob se sluchovým postižením v České republice. Professional Fulfilment of Persons with Hearing Impairment in the Czech Republic. In FRIEDMANN, Z., et al. Specifika profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich pracovní uplatnění. Professional Orientation of Pupils with Special Educational Needs and their Job Opportunities Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2012. 1. vydání. od s. 133-140, 8 s., s. 232. ISBN 978-80-7315-236-9 (Paido), ISBN 978-80-210-6091-3 (MU).

 • DOLEŽALOVÁ, L., ŽAJDLÍKOVÁ, T. Působení rodiny a školy v procesu sociální inkluze žáků se sluchovým postižením. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Factors of succes in context with inclusive education of pupils with special needs II. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita: 2012. s. 101-112. 12 s. Neuveden. ISBN 978-80-210-5996-2.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2013zpět | následující


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education