Výzkumní pracovníci - D2: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D.

D2
od 1.1.2012

doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D.

IS MUNI

rok 2012 2013

Pracoviště

Katedra sociální pedagogiky Pedagogické fakulty MU

Odborné zaměření:

Sociální patologie a prevence, etopedie, pedagogika volného času

Specializace:

Rizikové chování dětí školního věku, prevence a intervence rizikových forem chování, vztahy a sociální klima školy, mobbing mezi učiteli základních škol

Vybrané publikace, odborná činnost:

 • ČECH, T. Mobbing jako negativní fenomén v prostředí základních škol. Brno : Masarykova univerzita, 2011. 261 s. ISBN 978-80-7392-153-8.

 • ČECH, T. Škola a její preventivně-výchovná strategie jako předpoklad rozvoje kompetencí dětí. In Prevence, 8, 2011, 7, s. 4-7. ISSN 1214-8717.

 • ČECH, T. Mobbing v základních školách jako etický problém. In E-Pedagogium, 2010, 2, s. 9-19. ISSN 1213–7758.

 • ČECH, T., OBROVSKÁ, L. Mobbing jako negativní fenomén v prostředí školy a jeho právní opora pro obranu i prevenci. In Prevence, 7, 2010, 7, s. 6-9. ISSN 1214-8717.

 • SOJÁK, P., ČECH, T. Cesta do školy aneb výzkum potřebnosti a uplatnitelnosti sociálního pedagoga ve škole. In NĚMEC, J. a kol. Výzkum zaměřený na... Základní směry výzkumu katedry sociální pedagogiky PdF MU. Brno : MU, 2010, s. 109-119. ISBN 978-80-210-5391-5.

 • ČECH, T., KANTOR, D. Fenomén mobbingu a bossingu v českých školách. In Mládež a spoločnosť, XVI, 2010, 1, s. 64-78. ISSN 1335-1109.

 • ČECH, T., KORYČÁNKOVÁ, S. Актуальные вопросы первичной профилактики нар¬ко¬за¬ви¬си¬мости в чешских начальных школах. (Aktuální otázky primární drogové prevence v českých základních školách). In Вестник КРАУНЦ. Гуманитарные науки (Věstnik KRAUNC. Gumanitarnyje nauki), Petropavlovsk-Kamčatskij, Kamčatskij gosudorstvěnnyj universitet. 2009, 2, s. 71-77. ISSN 1916-8280.

 • ČECH, T. Drogové závislosti a jejich prevence v základních školách z hlediska postojů učitelů. In NĚMEC, J., VOJTOVÁ, V. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Pupils. Brno : MU, 2009, s. 273-280. ISBN 978-80-210-5033-4.

 • ČECH, T. Prevention of Social and Pathological Symptoms with the Help of Leisure Time. In PIWOWARCZYK, M., PODGÓRNY, M. (ed.) Education and Integrative Process. Historical and Present Contexts. Wrocław : ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2009, s. 151-158. ISBN 978-83-7432-572-1.

 • ČECH, T. Hodnocení efektivity prevence na základních školách a požadavky na změny a nové přístupy. In ŘEHULKA, E. et al. Prevence závislostí ve škole. Brno: MU, 2008, s. 7-12. ISBN 978-80-7392-077-7.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2012

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: konference s mezinárodní účastí Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. Brno, Pedagogická fakulta MU 12. září 2012. Příspěvek:
  ČECH, T. Dospívající v ústavní výchově a příprava na dospělost a život ve společnosti.

 • Praha: 8. mezinárodní konference O výchově a volném čase. Praha, JABOK 21. – 22. 6. 2012. Příspěvek:
  ČECH, T. Vzdělávání pedagogů volného času v terciární sféře – nutnost nebo komfort? 

 • Uherský Brod: Konference k aktuálním tématům pedagogické praxe. Oslavy 420. výročí narození J. A. Komenského. Uherský Brod, o. s. Tenebrae Fascarum – Muzeum J. A. Komenského, 30. 3. 2012. Vyžádaná přednáška
  ČECH, T. Pozice učitele v soudobé společnosti a negativní fenomény ztěžující jeho práci.

 • Hradec Králové: 19. výroční konference České pedagogické společnosti. Gramotnost ve škole. Hradec Králové, Pedagogická fakulta UHK, 28., 29. 3. 2012. Příspěvek s názvem
  ČECH, T. Učitel jako oběť mobbingu – povědomí o problematice a kompetentnost učitele k obraně.

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: Odborná konference. Symposium sociální pedagogiky. Pedagogická fakulta MU, Brno 28. 11. 2012.
  ČECH, T., VODIČKOVÁ, M., GULOVÁ, L.

 • Brno: Česko-polské dny. Mezinárodní historicko-pedagogická konference za účasti přednášejících z Uniwersytet Wroclaw (Polsko). , Pedagogická fakulta MU 21. 11. 2012.
  ČECH, T.

Publikační činnost

 • ČECH, T. Rizikové faktory volného času dětí a mládeže na začátku 21. století. In KAPLÁNEK, M. (ed.) Čas volnosti – čas výchovy. Pedagogické úvahy o volném čase. Praha : Portál, 2012, s. 53-56.

 • ČECH, T. Dospívající v ústavní výchově a příprava na dospělost a život ve společnosti. In VÍTKOVÁ, M., FRIEDMANN, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. první. Brno: MU, 2012. CD-ROM od s. 253-261, 9 s. ISBN 978-80-210-5941-2.

 • ČECH, T. Dospívající v ústavní výchově a příprava na dospělost a život ve společnosti. In VÍTKOVÁ, M., FRIEDMANN, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. první. Brno: Paido, 2012. s. 49, 1 s. ISBN 978-80-7315-231-4.

 • ČECH, T. Prevence. In MIOVSKÝ, M. aj. Výkladový slovník základních pojmů školské prevence rizikového chování. Praha : Univerzita Karlova, 2012, s. 107-112. ISBN 978-80-87258-89-7.

 • ČECH, T. Pozice učitele v soudobé společnosti a negativní fenomény ztěžující jeho práci. In SEDLÁŘ, P. (ed.). Sborník příspěvků 1. ročníku Konference k aktuálním tématům pedagogické praxe. Uherský Brod : Občanské sdružení Tenebrae fascarum, 2012. s. 7-12. ISBN 978-80-260-1628-1.

 • ČECH, T., KORYČÁNKOVÁ, S. Социальный педагог – его образование и профессио¬наль-ная ориентация в Чешской республике. In FRIZEN, M. A. (ed.). Socialnoe razvitije i stanovlenie ličnosti v obrazovatelnoj srede Kamčatskovo kraja. Petropavlovsk-Kamčatskij: Ministerstvo obrazovania i nauky Kamčatskovo kraja, 2012. s. 53-63. ISBN 978-5-7968-0463-6.

 • ČECH, T. Učitel jako oběť mobbingu – povědomí o problematice a kompetentnost učitele k obraně. In Gramotnost ve škole. Sborník anotací. Hradec Králové : Pedagogická fakulta UHK, 2012, s. 20.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2013zpět | následující


Verze pro tisk

© 2010-2018