Výzkumní pracovníci - D2: PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.


D2

PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.

IS MUNI

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pracoviště

Katedra speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Poznámka:

od 9.5.2008 na MD

Odborné zaměření:

Speciální pedagogika

Specializace:

Logopedie

Vybrané publikace, odborná činnost:

 • BYTEŠNÍKOÁ, I. Úloha komunikace v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. In BARTOŃOVÁ, M. (ed)Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Zaměření na edukaci žáků se specifickými poruchami učení.Brno: MSD, spol.s.r.o., 2005, ISBN 80-86633-38-1

 • BYTEŠNÍKOVÁ, B. Systém poskytování logopedické intervence v ČR. In PIPEKOVÁ, J. (ed).Kapitoly ze speciální pedagogiky 2., rozříšené a přepracované vydání. Brno: Paido, 2006. ISBN 80-7315-120-0

 • BYTEŠNÍKOVÁ, Předškolní výchova - důležitý předpoklad celoživotního vzdělávání. Předškolní výchova. Bratislava: Ročník LIX, 2004/05, č.4.ISSN 0032-7220

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2007

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Účast na konferenci s mezinárodní účastí "Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole" konaná dne 12. září 2007, Brno, PdF MU. Aktivní vystoupení s příspěvkem "Vzdělání pedagogických pracovníků mateřských škol – důležitý faktor připravenosti dítěte pro vstup do základní školy". Uveřejněno ve sborníku a CD z konference.

 • Aktivní účast na vědecké konferenci s mezinárodní účastí "Analýza postojů ke vzdělávání žáků s mentálním postižením a sociálním znevýhodněním na základě komparace českých a německých rámcových vzdělávacích programů" konané ve dnech 2.-3. 5. 2007, přednáška na téma "Komunikační kompetence dětí předškolního věku v mateřských školách v Jihomoravském regionu"

Publikační činnost

 • BYTEŠNÍKOVÁ, I. Vzdělání pedagogických pracovníků mateřských škol – důležitý faktor připravenosti dítěte pro vstup do základní školy. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. (eds). Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení. Sborník s mezinárodní účastí. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-150-8.

 • BYTEŠNÍKOVÁ, I., HORÁKOVÁ, R., KLENKOVÁ, J. Logopedie a surdopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-136-2.

 • Příspěvek Portál: http://svp.muni.cz: BYTEŠNÍKOVÁ, I. Komunikační kompetence dětí při vstupu do základní školy.

 • Příspěvek Portál: http://svp.muni.cz: BYTEŠNÍKOVÁ, I. Podpora komunikačních kompetencí u žáků s narušenou komunikační schopností.

 • BYTEŠNÍKOVÁ, I. Analýza komunikačních kompetencí u dětí předškolního věku v mateřských školách v Jihomoravském regionu. In PANČOCHA, VAĎUROVÁ (eds.) Aktuální směry výzkumu ve speciální pedagogice.Výzkum v disertačních pracích postgraduálních studentů na Katedře speciální pedagogiky PdF MU. Brno: MSD, spol. s r. o., 2007. ISBN 978-80-86633-92-3.

 • BYTEŠNÍKOVÁ, I. Rehabilitační a fyzioterapeutické metody a koncepty využívané u klientů s narušenou komunikační schopností v rámci týmové spolupráce. In KLENKOVÁ, J. a kol. Terapie v logopedii. Brno: MU, 2007. ISBN 978-80-210-4463-0.

 • BYTEŠNÍKOVÁ, I. Rozvoj komunikačních kompetencí u dětí předškolního věku. Brno: MU, 2007. ISBN 978-80-210-4454-8.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2008

Publikační činnost

 • BOČKOVÁ, B., BYTEŠNÍKOVÁ, I., HORÁKOVÁ, R., KLENKOVÁ, J. Komunikační kompetence a narušená komunikační schopnost u žáků na 1. stupni základních škol. Communication Competences and Impaired Communication Ability of Pupils at 1 st to 5 th grade of Primary School. In KLENKOVÁ, J. et al. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Brno: Paido, MU, 2008. s 25-30. ISBN 978-80-7315-168-3 (Paido) ISBN 978-80-210-4708-2 (MU).

 • BOČKOVÁ, B., BYTEŠNÍKOVÁ, I., HORÁKOVÁ, R., KLENKOVÁ, J. Komunikační kompetence a narušená komunikační schopnost u žáků na 1. stupni základních škol. Communication Competences and Impaired Communication Ability of Pupils at 1 st to 5 th grade of Primary School. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2008. s 41. ISBN 978-80-7315-167-6 (plné znění článku na CD ROM, 6 stran textu).

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2009

MD

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2010

MD

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2011

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • :

Zahraničí

 • :

Organizace konferencí/workshopů

 • :

Publikační činnost

 • ... In OPATŘILOVÁ, D. et al. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. Education of Students with Disabilities and Health Disadvantages. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2011. s. 298. ISBN 978-80-7315-219-2 (Paido), ISBN 978-80-210-5708-1 (MU).

 • ... In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V. Education of Pupils with Special Educational Needs V. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2011. s. 299. ISBN 978-80-7315-220-8 (Paido), ISBN 978-80-210-5709-8 (MU).

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2012

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 •  

Zahraničí

 •  

Organizace konferencí/workshopů

 •  

Publikační činnost

 • BYTEŠNÍKOVÁ, I. Žáci s poruchami fluence řeči v kontextu vzdělávání – přístupy pedagogů v základním vzdělávání. Pupils with Fluency Speech Disorders in Context of Education – Approaches of Teachers at Elementary Schools. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VI. Education of Pupils with Special Educational Needs VI. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2012. od s. 125-134, 10 s., s. 327. ISBN 978-80-7315-235-2 (Paido), ISBN 978-80-210-6057-9 (MU).

 •  

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2013zpět | následující


Verze pro tisk

© 2010-2018