Výzkumní pracovníci - D2: PhDr. Barbora Bočková, PhD.


D2

PhDr. Barbora Bočková, PhD.

IS MUNI

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pracoviště

Katedra speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Odborné zaměření:

Speciální pedagogika

Specializace:

Logopedie

Fakultní výzkumný projekt 2007:

Aplikace systémů alternativní a augmentativní komunikace u jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2007

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Speciální pedagogika očima studentů oboru 1.11.2007 PdF MU

Publikační činnost

 • Vývojová dysfázie z pohledu francouzské logopedické praxe In. Sborník ke konferenci s mezinárodní účastí "Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na Základní škole", září 2007 PdF MU

 • Aplikace principů alternativní a augmentativní komunikace ve terapii vývojové dysfázie In. Sborník ke konferenci "Speciální pedagogika očima studentů oboru", listopad 2007 PdF MU

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2008

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností k výzkumnému záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu. Pedagogická fakulta MU 17.9.2008 Vystoupení ve workshopu: Projevy narušené komunikační schopnosti u žáků základní školy s příspěvkem: Přístupy k terapii vývojové dysfázie

 • Brno: doktorandská konference, pořádaná doc. Pavlem Mühlpachrem, Ph.D.  Pedagogická fakulta MU, 16.10. 2008. Příspěvek: Speciálněpedagogická –logopedická terapie vývojové dysfázie

 • Praha: Seminář Asociace logopedů ve školství, Praha: MŠMT, 11.4.2008 Příspěvek: Terapie vývojové dysfázie.

Organizace konferencí/workshopů

 • Spoluorganizace workshopu Projevy narušené komunikační schopnosti u žáků základní školy v rámci Konference s mezinárodní účastí Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností k výzkumnému záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu. Brno: Pedagogická fakulta MU 17.9.2008

Publikační činnost

 • BOČKOVÁ, B. Přístupy k terapii vývojové dysfázie . The Accession to the Therapy of Developmental Dysphasia. In KLENKOVÁ, J. et. al. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, MU, 2008. s. 69-84. ISBN 978-80-7315- 168-3 (Paido), ISBN 978-80-210-4708-2

 • BOČKOVÁ, B., BYTEŠNÍKOVÁ, I., HORÁKOVÁ, R., KLENKOVÁ, J. Komunikační kompetence a narušená komunikační schopnost u žáků na 1. stupni základních škol. Communication Competences and Impaired Communication Ability of Pupils at 1st to 5th grade of Primary School. In KLENKOVÁ, J. et. al. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, MU, 2008. s. 25-30. ISBN 978-80-7315- 168-3 (Paido), ISBN 978-80-210-4708-2

 • BOČKOVÁ, B. Možnosti komunikace s dětmi žáky s vývojovou dysfázií. The Ways of Communication with Childrens and Pupils with Developmental Dysphasia . In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2008, s. 39. ISBN 978-80-7315-167-6 (plné znění článku na CD ROM).

 • BOČKOVÁ, B. Přístupy k terapii vývojové dysfázie . The Accession to the Therapy of Developmental Dysphasia In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2008, s. 40. ISBN 978-80-7315-167-6 (plné znění článku na CD ROM).

 • BOČKOVÁ, B., BYTEŠNÍKOVÁ, I., HORÁKOVÁ, R., KLENKOVÁ, J. Komunikační kompetence a narušená komunikační schopnost u žáků na 1. stupni základních škol. Communication Competences and Impaired Communication Ability of Pupils at 1st to 5th grade of Primary School. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2008, s. 41. ISBN 978-80-7315-167-6 (plné znění článku na CD ROM).

 • BOČKOVÁ, B. Speciálněpedagogická-logopedická terapie vývojové dysfázie. In MÜHLPACHR, P. Speciální pedagogika v interdisciplinárních a multidisciplinárních souvislostech. Brno: MSD, 2008. s 13-24. ISBN 978-80-210-4762-4

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2009

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Olomouc: mezinárodní konference. X. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. Regionální centrum, 4.3. 2009. Prezentace příspěvku v sekci Logopedie:
  BOČKOVÁ, B. Přístupy k terapii vývojové dysfázie

 • Praha: odborný seminář ALOS (Asociace logopedů ve školství). MŠMT, 25.3 2009 Prezentace příspěvku:
  BOČKOVÁ, B. Rozvoj slovní zásoby žáků se specificky narušeným vývojem řeči.

 • Brno: konference studentů doktorského studijního programu. Sociální práce v kontextu speciální pedagogiky. PdF MU. 12.5. 2009. Prezentace příspěvku:
  BOČKOVÁ, B. Analýza využití pomůcek u žáků se specificky narušeným vývojem řeči.

 • Brno: konference s mezinárodní účastí. Konference k šedesátému výročí základní školy logopedické Veslařská. Brno: PdF MU 17.9. 2009. Prezentace příspěvku:
  BOČKOVÁ, B. Logopedická intervence u žáků se specificky narušeným vývojem řeči

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: organizace a moderování workshopu Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností a sociálním znevýhodněním v rámci konference s mezinárodní účastí k výzkumnému záměru (VZ MSM0021622443) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. PdF MU 16.9.2009. Další organizátoři: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D., PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D., Mgr. Lenka Hricová.

Publikační činnost

 • BOČKOVÁ, B. Analýza využití pomůcek u žáků se specificky narušeným vývojem řeči. In MÜLPACHR, P. Sociální inkluze v prostředí biodromální speciální pedagogiky. Brno: MU, 2009, s. 22-30, 8 s. Publikace Pd-22/09-02/58 ISBN 978-80-210-4951-2

 • BOČKOVÁ, B. Problematika terapie specificky narušeného vývoje řeči z pohledu logopedů ze speciálně pedagogických center. Specific Language Impairment Therapy from the Perspective of Speech Therapists from Special Education Centres. In VÍTKOVÁ, M. VOJTOVÁ, V.(eds.) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. 1. vyd Brno: Paido, 2009, s. 160. s. 99-99, 1 s. ISBN 978-80-7315-188-1 (plné znění článku na CD-ROM)

 • BOČKOVÁ, B., KLENKOVÁ, J. Komunikační schopnosti žáků se sociálním znevýhodněním. Communication Abilities of Pupils with Social Disadvantage. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. (eds.) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. 1. vyd. Brno : Paido, 2009, s. 160. s. 34-34, 1 s. ISBN 978-80-7315-188-1 (plné znění článku na CD-ROM)

 • BOČKOVÁ B. Problematika terapie specificky narušeného vývoje řeči z pohledu logopedů ze speciálně pedagogických center. The Therapy of Specifically Impaired Language Development from the Speech Therapists from Special Education Centres Perspective. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III. Education of Pupils with Special Educational Needs III. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2009. s. 450. s. 151-164. 14 s. ISBN 978-80-7315-189-8 (Paido), ISBN 978-80-210-5032-7 (MU).

 • BOČKOVÁ, B., KLENKOVÁ, J. Komunikační schopnosti žáků se sociálním znevýhodněním. Communication Abilities of Socially Disadvantaged Pupils. In NĚMĚC, J., VOJTOVÁ, V. et al. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Pupils. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2009. s. 381. s. 91-101. 11 s. ISBN 978-80-7315-191-1 (Paido), ISBN 978-80-210-5033-4 (MU)

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2010

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Olomouc: XI. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými poruchami a VI. Mezinárodní dramaterapeutická konference na téma Rodina a její místo ve speciální pedagogice. Olomouc, PdF Univerzity Palackého, 3. - 4. 3. 2010. Vystoupení v logopedické sekci
  BOČKOVÁ, B. Problematika specificky narušeného vývoje řeči z pohledu logopedů ze speciálně pedagogických center. Příspěvek ve sborníku z konference, v tisku.

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí ŠKOLA PRO VŠECHNY - Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole. Pořádaná v rámci řešení výzkumného záměru "Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání" MSM0021622443. Brno, PdF MU, 15. 9. 2010. Aktivní účast ve workshopu Žák s narušenou komunikační schopností na začátku povinné školní docházky. Příspěvek
  BOČKOVÁ, B. Analýza zkušeností učitelů inkluzivní základní školy v oblasti vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností.

 • Ostrava: Odborný seminář Asociace logopedů ve školství Nové přístupy v terapii poruch komunikace. Ostrava, Základní škola pro žáky s kombinovaným postižením, kpt. Vajdy, 13. 10. 2010. Příspěvek
  BOČKOVÁ, B., KLENKOVÁ, J. Terapie vývojové dysfázie (prezentace výsledků šetření v rámci VZ VT9).

 • Praha: Konference Speciální pedagogika v podmínkách inkluzivního vzdělávání. PdF UK v Praze, 22. 10. 2010. Příspěvek
  BOČKOVÁ, B., GIRGLOVÁ, V., KLENKOVÁ, J., ŠVOJGROVÁ, P. Vzdělávání žáka s narušenou komunikační schopností v prostředí inkluzivní základní školy. Příspěvek ve sborníku.

Zahraničí

 • Francie: Přednáška na IUFM při univerzitě Mirail v Toulouse, 21. 9. 2010
  BOČKOVÁ, B., KLENKOVÁ, J. Education des eleves aux besoins educatifs specifiques - troubles de communication - en Republique tcheque. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - narušenou komunikační schopností v České republice (prezentace výsledků výzkumných šetření v rámci řešení VZ VT9).

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí ŠKOLA PRO VŠECHNY - Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole. Pořádaná v rámci řešení výzkumného záměru "Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání" MSM0021622443. Brno, PdF MU, 15. 9. 2010.
  organizace workshopu: Žák s narušenou komunikační schopností na začátku povinné školní docházky. Organizátoři: Klenková, J., Bočková, B., Hricová, L., Doležalová, L.

Publikační činnost

 • BOČKOVÁ, B., KLENKOVÁ, J. Obtíže v oblasti rozvoje komunikativní kompetence sociálně zněvýhodněných žáků. Difficulties in Communicative Competences Development of Socially Disadvantaged Students. In HAVEL, J., VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2010, 13 s. ISBN 978-80-7315-199-7. (plné znění článku na CD ROM).

 • BOČKOVÁ, B., KLENKOVÁ, J. Logopedická diagnostika narušeného vývoje řeči. Logopedic Assessment of Impaired Communication Ability. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami IV. Education of Pupils with Special Educational Needs IV. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2010. 1. vydání. od s. 85-97, 13 s. ISBN 978-80-7315-201-7 (Paido), ISBN 978-80-210-5331-1 (MU).

 • BOČKOVÁ, B., Aplikace systémů alternativní a augmentativní komunikace z pohledu rodičů. Application of Alternative and Augmentative Communication Systems: Parents´ Point of View. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami IV. Education of Pupils with Special Educational Needs IV. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2010. 1. vydání. od s. 99-110, 12 s. ISBN 978-80-7315-201-7 (Paido), ISBN 978-80-210-5331-1 (MU).

 • BOČKOVÁ, B., KLENKOVÁ, J. Analýza zkušeností učitelů inkluzivní základní školy v oblasti vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Analysis of Experience of Inclusive Primary School Teachers with Education of Pupils with Impaired Communication Ability. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy. Inclusive ducation in current czech school. Brno : MU, 2010. 1. vydání. od s. 117-126, 10 s. ISBN 978-80-210-5383-0.

 • BOČKOVÁ, B., GIRGLOVÁ, V., KLENKOVÁ, J., ŠVOJGROVÁ, P. Vzdělávání žáka s narušenou komunikační schopností v prostředí inkluzivní základní školy. In KVĚTOŇOVÁ, L., PROUZOVÁ, R. (eds.) Speciální pedagogika v podmínkách inkluzivního vzdělávání. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2010. s. 114 – 122. 8 s. ISBN 978-80-7290-472-3.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2011

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Olomouc: XII. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a VII. mezinárodní dramaterapeutická konference na téma „Teorie praxi – praxe teorii“. Olomouc, 3 – 4. 3. 2011. Vystoupení v pracovní skupině Logopedie.
  BOČKOVÁ, B., KLENKOVÁ, J. Aplikace subtestů Heidelberského testu řečového vývoje v diagnostice vývojové dysfázie.

 • Brno: 5. Konference s mezinárodní účastí na téma Vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole v rámci řešení výzkumného záměru. Brno, PdF MU, 7.9. 2011. Vystoupení ve workshopu Zkušenosti pedagogů z inkluzivních škol se vzděláváním žáků s narušenou komunikační schopností a žáků se sluchovým postižením. Příspěvek
  BOČKOVÁ, B., GIRGLOVÁ, V., KLENKOVÁ, J., SYCHROVÁ, P. Edukace žáků s narušenou komunikační schopností v inkluzivním prostředí základní školy (případové studie).

 • Praha: Odborný seminář asociace logopedů ve školství, Praha, MŠMT, 11. 10. 2011. Přednáška na téma:
  BOČKOVÁ, B. Terapeutické postupy při narušeném vývoji řeči.

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: 5. konference s mezinárodní účastí na téma Vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole v rámci řešení výzkumného záměru. Brno, PdF MU, 7.9. 2011. Workshop Zkušenosti pedagogů z inkluzivních škol se vzděláváním žáků s narušenou komunikační schopností a žáků se sluchovým postižením. Autorky workshopu
  Klenková, J., Doležalová, L., spoluautorky Bočková, B., Hricová, L.

Publikační činnost

 • BOČKOVÁ, B. Podpora žáků se specificky narušeným vývojem řeči. Brno : MU. 2011. 165 s. ISBN 978-80-210-5609-1.

 • KLENKOVÁ, J. BOČKOVÁ, B. Lexikální a morfologicko-syntaktická složka řeči u dětí s tělesným postižením. Lexical, Morphological and Syntactic Speech Components in Children with Physical Disabilities. In OPATŘILOVÁ, D. et al. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. Education of Students with Disabilities and Health Disadvantages. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2011. s. 227-239., 13 s., s. 298. ISBN 978-80-7315-219-2 (Paido), ISBN 978-80-210-5708-1 (MU).

 • BOČKOVÁ, B. Analýza morfologické a syntaktické složky u dětí předškolního věku. Analysis of Morphological and Syntactic Levels of the Speech in Pre-school Children. In OPATŘILOVÁ, D. et al. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. Education of Students with Disabilities and Health Disadvantages. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2011. s. 241-251, 11 s., s. 298. ISBN 978-80-7315-219-2 (Paido), ISBN 978-80-210-5708-1 (MU).

 • BOČKOVÁ, B. SMETANOVÁ, N. Žák s narušenou komunikační schopností v běžné základní škole. Pupil with Impaired Communication Ability in Primary School. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. et. al. Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení. Inclusive Education - Provisions for Different Age Groups and Disabilities. 1. vyd. Brno: MU, 2011. od s. 137-146, 10 s. ISBN 978-80-210-5731-9.

 • BOČKOVÁ, B., KLENKOVÁ, J. Přístupy k diagnostice vývoje řeči u dětí a žáků s narušenou komunikační schopností v předškolním věku a v období zahájení školní docházky. Approaches to Diagnosis of Speech Development of Children and Pupils with Impaired Communication Ability in Preschool and at the Beginning of School Attendance. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, s. 28. 1 s. ISBN 978-80-7315-215-4. (sborník abstraktů).

 • BOČKOVÁ, B., KLENKOVÁ, J. Přístupy k diagnostice vývoje řeči u dětí a žáků s narušenou komunikační schopností v předškolním věku a v období zahájení školní docházky. Approaches to Diagnosis of Speech Development of Children and Pupils with Impaired Communication Ability in Preschool and at the Beginning of School Attendance. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, s. 36-44. 9 s. ISBN 978-80-7315-216-1. (plné znění článku na CD ROM).

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2012

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: konference Mezinárodní setkání pedagogů a specialistů k problematice vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno, PdF MU, 1.- 2.2.2012. Vystoupení v 6. sekci Názory pedagogů z inkluzivních škol na vzělávání žáků s narušenou komunikační schopností a sluchovým postižením. Příspěvek
  BOČKOVÁ, B. Žák s narušenou komunikační schopností v běžné základní škole.

 • Karviná: odborný seminář Asociace speciálních logopedů, Karviná, 23. 2. 2012. Zvaná přednáška
  BOČKOVÁ, B. Diagnostické a terapeutické přístupy k dětem a žákům s vývojovou dysfázií.

 • Olomouc: konference XIII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami, Olomouc, Umělecké centrum Konvikt. 8.3. 2012.
  BOČKOVÁ, B., KLENKOVÁ, J. Specifika vzdělávání žáků s narušeným vývojem řeči.

 • Praha: celostátní seminář Asociace logopedů ve školství. MŠMT Praha, 25. 4. 2012. Zvaná přednáška
  BOČKOVÁ, B. Aplikace testů v diagnostice vývoje řeči dětí předškolního a mladšího školního věku- výsledky šetření v rámci VZ.

 • Brno: 6. Konference s mezinárodní účastí k výzkumnému záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu - Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole. Pedagogická fakulta MU. 12. 9. 2012. Příspěvek v sekci
  BOČKOVÁ, B. Diagnostika narušené komunikační schopnosti v procesu vzdělávání.

Publikační činnost

 • BOČKOVÁ, B. Analýza komunikační schopnosti žáků v 1. ročníku základní školy logopedické. Analysis of Communication Competences in First Grade Pupils of Primary School for Pupils with Speech Impairment. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VI. Education of Pupils with Special Educational Needs VI. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2012. od s. 109-124, 16 s., s. 327. ISBN 978-80-7315-235-2 (Paido), ISBN 978-80-210-6057-9 (MU).

 • BOČKOVÁ, B. Možnosti rozvoje komunikační schopnosti dítěte s Downovým syndromem. In OPATŘILOVÁ, D., NOVÁKOVÁ, Z. et al. Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením. Brno: MU, 2012. s. 193 – 208, 15s. ISBN 978-80-210-5880-4.

 • BOČKOVÁ, B., KLENKOVÁ, J. Působení bilingvních rodin v oblasti vývoje komunikační schopnosti dětí a žáků. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. et al. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs II. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 15-40, 26 s. Neuveden. ISBN 978-80-210-5996-2.

 • BOČKOVÁ, B., KLENKOVÁ, J. Narušená komunikační schopnost. . In BARTOŇOVÁ, M., PITNEROVÁ, P. et al. Strategie vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na střední škole. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 221 s. neuveden. ISBN 978-80-210-6001-2.

 • KLENKOVÁ, J., BOČKOVÁ, B., BYTEŠNÍKOVÁ, I. Kapitoly pro studenty logopedie. Text k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2012. ISBN 978-80-7315-229-1.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2013zpět | následující


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education