Výzkumní pracovníci - D2: PaedDr. Irena Bělohoubková


D2

PaedDr. Irena Bělohoubková

IS MUNI

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pracoviště

Katedra matematiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Odborné zaměření:

Didaktika matematiky

Specializace:

odborná praxe studentů

Vybrané publikace, odborná činnost:

 • BĚLOHOUBKOVÁ, I., NOVOTNÁ, J. Obecná a oborová didaktika v souvislostech. In Sborník z konference "Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu". Brno: Pedagogická fakulta MU v Brně, 2004. 4 s. ISBN 80-210-3474-2

 • BĚLOHOUBKOVÁ, I. O hře a náhodě. In XVI. vědecké kolokvium o řízení osvojovacího procesu I. Vyškov : VVŠ PV Vyškov, 1998. s. 67-69. ISBN 80-7231-025-9

 • BĚLOHOUBKOVÁ, I. Být učitelem? In Transformace našeho školství Sb. přísp. z 5. konf. ČPdS. Brno: Česká pedagogická společnost, 1997. s. 100-101. ISBN 80-85615-21-5

 • ŠŤÁVA, J., BĚLOHOUBKOVÁ, I. Profesionalizace profese (i učitelské). In XVI. vědecké kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Vyškov: VVŠ PV Vyškov, 1997. s. 159-162. ISBN 80-7231-001-1

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2007

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Dimenze pedagogické práce s nadanými žáky, mezinárodní seminář, Brno , 15. 11. 2007, referát: Irena Bělohoubková: Dokonalá čísla

Publikační činnost

 • BĚLOHOUBKOVÁ, I. Dokonalá čísla jako jeden z možných námětů pro práci s nadanými žáky. In ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. Dimenze pedagogické práce s nadanými žáky. Sborník referátů z mezinárodního semináře, který se konal 15.11.2007 v Brně, MSD, s.r.o. Brno, 2007. s. 21-23. ISBN 978-80-7362-006-7

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2008

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - s narušenou komunikační schopností k výzkumnému záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu. Brno: Pedagogická fakulta MU 17.9.2008, referát:
  BĚLOHOUBKOVÁ, I. Některá úskalí komunikace se žáky ve výuce matematiky

 • Brno: Učitel a nadaný žák, 20. 11. 2008, příspěvek:
  O některých kritériích identifikace matematického nadání

Zahraničí

 • Slovenská republika: DIDZA 5. žilinská didaktická konferenci, Žilina, 12.6. 2008, příspěvek:
  Nadaní žáci a výuka matematiky v současné škole

Publikační činnost

 • BĚLOHOUBKOVÁ, I. Nadaní žáci a výuka matematiky v současné škole MU. In zostavovatelia LENGYELFALUSY, T., HORVÁTH P. Žilinská didaktická konferenci 2008, Nové trendy vo vyučování matematiky a informatiky na základných, stredných a vysokých školách. Žilinská univerzita v Žilině v EDIS , 2008, 5s. ISBN 80-8070-556-9

 • BĚLOHOUBKOVÁ, I., NOVOTNÁ, J. O některých kritériích identifikace matematického nadání. In ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. (Eds.) Učitel a nadaný žák. Sborník anotací referátů z mezinárodního semináře, Katedra pedagogiky PdF MU, MSD, s.r.o., Brno, 2008, 23 s., ISBN 978–80–7392–053-1

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2009

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: mezinárodní seminář Nadaní žáci – výzva pro učitele, Pedagogická fakulta MU, 18.11.2009. Vystoupení v plénu:
  BĚLOHOUBKOVÁ, I., NOVOTNÁ, J. O volbě metod při výuce nadaných žáků v matematice

Publikační činnost

 • BĚLOHOUBKOVÁ, I., NOVOTNÁ, J. Matematika zdraví. In HÁJKOVÁ, E., VÉMOLOVÁ, R. XXVII. mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu. Sborník abstraktů a elektronických verzí recenzovaných příspěvků na CD-ROM Brno : Univerzita obrany, Fakulta obrany a managementu. 2009. s. 1–11, ISBN 978-80-7231-650-2

 • BĚLOHOUBKOVÁ, I., NOVOTNÁ, J. Komunikace v matematice, In LENGYELFALUSY, T., HORVÁTH, P., ZÁBORSKÝ, M. Žilinská didaktická konference 2009. Žilinská univerzita v Žilině v EDIS-vydavatel’stve ŽU 2009, s. 1–3. ISBN 978-80-554-0050-1

 • BĚLOHOUBKOVÁ, I., NOVOTNÁ, J. O volbě metod při výuce nadaných žáků v matematice. In ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. Nadaní žáci – výzva pro učitele. Sborník anotací referátů z mezinárodního semináře. Brno : Masarykova univerzita. 2009. s. 9. ISBN 978-80-210-5023-5

 • BĚLOHOUBKOVÁ, I., NOVOTNÁ, J. Matematické soutěže jako jedna z forem péče o nadané žáky. In ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. Nadaní žáci – výzva pro učitele. Sborník anotací referátů z mezinárodního semináře. Brno : Masarykova univerzita. 2009. s. 9. ISBN 978-80-210-5023-5

 • BĚLOHOUBKOVÁ, I., NOVOTNÁ, J. Matematické soutěže jako jedna z forem péče o nadané žáky. In ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. Nadaní žáci výzva pro učitele. Sborník referátů z odborného semináře s mezinárodní účastí. Brno : MU, 2009. s. 21-34, ISBN 978-80-210-5039-6

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2010

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: seminář s mezinárodní účastí: Talent a nadání ve vzdělávání. Brno, Pedagogická fakulta MU, 7. 9. 2010. Vystoupení v plénu
  BĚLOHOUBKOVÁ, I., NOVOTNÁ, J. Jak učit nadané žáky matematiku?

Publikační činnost

 • BĚLOHOUBKOVÁ, I., NOVOTNÁ, J. Motivace v matematice a dílčí výsledky průzkumu užívání motivačních metod ve výuce nadaných žáků v matematice. In ŠIMONÍK, O. (ed.) Vzdělávání nadaných žáků. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : MU, 2010. 1. vydání. od s. 82-92, 11 s. ISBN 978-80-210-5349-6

 • BĚLOHOUBKOVÁ, I., NOVOTNÁ, J. Jak učit nadané žáky matematiku? In ŠIMONÍK, O. (Ed.) Talent a nadání ve vzdělávání. Sborník anotací referátů z mezinárodního semináře. Brno : MU, 2010. 1. vydání. s. 8. ISBN 978-80-210-5274-1

 • BĚLOHOUBKOVÁ, I., NOVOTNÁ, J. Jak učit nadané žáky matematiku? In ŠIMONÍK, O. (Ed.) Talent a nadání ve vzdělávání. Sborník referátů z mezinárodního semináře. Brno : MU, 2010. 1. vydání. s. 125-135, 11 s. ISBN 978-80-210-5330-4

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2011

Publikační činnost

 • NOVOTNÁ,J., BĚLOHOUBKOVÁ, I. Kdy, kde a jak se projeví matematické nadání. In JANDA, M., ŠŤÁVA, J. (ed.) Nadaní žáci ve škole. Brno: MU, 2011, 182 s. ISBN 978-80-210-5760-9.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2012

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2013zpět | následující


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education