Výzkumní pracovníci: Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D.


D1

Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D.

IS MUNI

rok 2010 2011 2012 2013

Pracoviště

Katedra speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Odborné zaměření:

Speciální pedagogika

Specializace:

Etopedie

Vybrané publikace, odborná činnost:

 • ČERVENKA, K. Skupinová solidarita a etnizace deviantního chování ve výchovných institucích. Poznámky k etnicky definovaným aspektům inkluze tzv. problémové mládeže. In MARADA, R. (ed.) Etnická různost a občanská jednota. Brno : CDK, 2006. od s. 256-277, 21 s. Sociologická řada. ISBN 80-7325-111-6.

 • ČERVENKA, K. Není pasťák jako pasťák: Sociálně konstruovaná identita mládeže z "preventivně výchovného" zařízení a její důsledky. In Biograf - časopis nejen pro biografickou a reflexivní sociologii, Praha : Virtuální institut, o.p.s, 2005, 37, od s. 31-55, 25 s. ISSN 1211-5770. 2005.

 • ČERVENKA, K. Stigmatizace, morální netečnost a expertní pojmy: jeden ze způsobů uchopení fenoménu displacement/vymístění. In Sociální studia, Fakulta sociálních studií MU Brno, 2004, 2, od s. 215-229, 15 s. ISSN 1214-813X. 2004.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2010

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí ŠKOLA PRO VŠECHNY - Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole. Pořádaná v rámci řešení výzkumného záměru "Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání" MSM0021622443. Brno, PdF MU, 15. 9. 2010. Moderování workshopu

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí ŠKOLA PRO VŠECHNY - Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole. Pořádaná v rámci řešení výzkumného záměru "Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání" MSM0021622443. Brno, PdF MU, 15. 9. 2010.
  organizace workshopu: Dilemata inkluzivního vzdělávání žáků v riziku poruch chování. Organizátoři: Červenka, K., Vojtová, V.

Publikační činnost

 • ČERVENKA, K. Identita jedince s poruchou chování a emocí jako pedagogický problém: Několik příkladů pozitivního ovlivňování. Identity of Individuals with Behavioral and Emotional Difficulties as an Educational Problem: Some Examples of Good Practice. In HAVEL, J., VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2010, ... s. ISBN 978-80-7315-199-7. (plné znění článku na CD ROM).

 • ČERVENKA, K. Vůle ke změně a víra ve změnu: Důležitost subjektivního hlediska dítěte s poruchou chování pro pozitivní změnu jeho situace. Will to Change and Belief in Change: Importance of the Subjective Perspective of Child with Behavioral Difficulties for Positive Change of his or her Situation. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy. Inclusive ducation in current czech school. Brno : MU, 2010. 1. vydání. od s. 347-357, 11 s. ISBN 978-80-210-5383-0.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2011

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: Mezinárodní konference. Perspektivy práce s delikventní mládeží. 25. - 26.5 2011. Pořadatel občanské sdružení Ratolest Brno. Místo konání: Sídlo veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno
  VOJTOVÁ, V., ČERVENKA, K. Umíme vnímat odlišné strategie dětí s poruchami chování?

 • Brno: Mezinárodní konference. Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - Vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. 7. 9. 2011. Pedagogická fakulta MU, Brno
  ČERVENKA, K. Strategie dětí s poruchami chování – odlišnosti a intervence.

 • Hradec Králové: Mezinárodní konference. VIII. Hradecké dny sociální práce. 7. – 8. 10. 2011. Univerzita Hradec Králové, Ústav sociální práce. Místo konání: Aula 3, budova UHK (Objekt společné výuky, Hradecká 1227).
  ČERVENKA, K. Proto-profesionalizace klientů pomáhajících profesí: Příklad klientů preventivně výchovného zařízení.

Zahraničí

 • Slovenská republika: Bratislava. Mezinárodní konference Križovatky III. Prevýchova včera a dnes. A zajtra?. Diagnostické centrum, Bratislava, FICE, PdF UK v Bratislave, 19. 10. 2011.
  ČERVENKA, K. Odlišné strategie adaptace dětí s poruchami chování na „problémové“ situace. (prezentace posteru)

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí. Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - Vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. 7. 9. 2011. Pedagogická fakulta MU, Brno, Poříčí 9.
  VOJTOVÁ, V., ČERVENKA, K. Organizace workshopu: Dilemata inkluzivní edukace dětí s poruchami chování.

Publikační činnost

 • ČERVENKA, K. Stigmatizace jako různorodá zkušenost dětí s poruchami chování a emocí: Zkušenost mezi diskreditací a podporou. Stigmatization as Diverse Experience of Children with Bahavioral Difficulties:Experience between Discreditation and Social Support. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V. Education of Pupils with Special Educational Needs V. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2011. s. 99-109, 11 s., s. 299. ISBN 978-80-7315-220-8 (Paido), ISBN 978-80-210-5709-8 (MU).

 • ČERVENKA, K. Od individuální odlišnosti k edukační potřebě: Respekt k odlišnostem jako základ informované intervence. From Individual Difference to Educational Need: Respecting Differences as a Basis of Informed Intervention. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. et. al. Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení. Inclusive Education - Provisions for Different Age Groups and Disabilities. 1. vyd. Brno: MU, 2011. od s. 289-304, 17 s. ISBN 978-80-210-5731-9.

 • ČERVENKA, K. Role „problémových“ dětí v systému péče o ohrožené děti jejich vlastníma očima: Několik poznámek z výzkumu. Roles of „problematic“ children within the system of institutioinal care from their own perspective: Some research findings. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. et. al. Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení. Inclusive Education - Provisions for Different Age Groups and Disabilities. 1. vyd. Brno: MU, 2011. od s. 305-316, 12 s. ISBN 978-80-210-5731-9.

 • VOJTOVÁ, V., ČERVENKA, K. Umíme vnímat odlišné strategie dětí s poruchami chování? In Ratolest Brno. Umíme vnímat odlišné strategie dětí s poruchami chování? Brno: Ratolest Brno, o. s., 2011. od s. 134-143, 145 s. ISBN 978-80-260-0137-9.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2012

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí k výzkumnému záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu - Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole. Pedagogická fakulta MU. 12. 9. 2012. Vystoupení v rámci workshopu Dilemata edukace jedinců s poruchou chování v kontextu kvality života.

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí k výzkumnému záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu - Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole. Pedagogická fakulta MU. 12. 9. 2012. Organizace workshopu
  Vojtová, V., Červenka, K. Dilemata edukace jedinců s poruchou chování v kontextu kvality života.

Publikační činnost

 • VOJTOVÁ, V., ČERVENKA, K. Intervence jako restrikce nebo jako posilování? Intervention – Restrictions or Support? In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VI. Education of Pupils with Special Educational Needs VI. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2012. od s. 285-293, 9 s. 327. ISBN 978-80-7315-235-2 (Paido), ISBN 978-80-210-6057-9 (MU).

 • ČERVENKA, K., VOJTOVÁ. V. Potřeba jako zdroj edukačních strategií u dětí s problémy v chování nebo s poruchami chování. In VOJTOVÁ, V., ČERVENKA, K. (eds.) Edukační potřeby dětí v riziku a s poruchami chování. (v tisku)

 • ČERVENKA, K. Strategie adaptace dětí s „problémovým“ chování a jejich úloha v rámci informované intervence. In VOJTOVÁ, V., ČERVENKA, K. (eds.) Edukační potřeby dětí v riziku a s poruchami chování. (v tisku)

 • VOJTOVÁ, V., ČERVENKA, K. (eds.) Edukační potřeby dětí v riziku a s poruchami chování. (v tisku)

 • ČERVENKA, Karel. „… si mě vůbec nevšímá…“: Sebevnímání „problémových“ dětí v sociálních vztazích. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. et al. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs II. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 159-169, 11 s. Neuveden. ISBN 978-80-210-5996-2. MUNI/A/0886/2011. Výsledek vznikl v rámci specifického výzkumu na vysoké škole.

 • ČERVENKA, K. Odlišné strategie adaptace dětí s poruchami chování na „problémové“ situace: Role individuálních odlišností v etopedické edukaci a intervenci. In Albín ŠKOVIERA, A., HUDEČKOVÁ, V., BRYNDZÁK, P. (eds.). Križovatky III : Prevýchova včera a dnes. A zajtra? Příspěvek ve sborníku konference Križovatky III. Prevýchova včera a dnes. A zajtra?. Bratislava: FICE v SR - Medzinárodná spoločnosť výchovných komunít, 2012. s. 111-115, 5 s. ISBN 978-80-969253-6-0.

 • ČERVENKA, K. Proto-profesionalizace klientů pomáhajících profesí: Příklad klientů preventivně výchovného zařízení. In TRUHLÁŘOVÁ, Z., LEVICKÁ, K. Od teorie k praxi, od praxe k teorii. Hradec Králové: Gaudeamus, 2012. s. 570-576, 682 s. ISBN 978-80-7435-138-9

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2013

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • ... ... ... ...
  ... ...

Zahraničí

 • ... ... ...
  ... ...

Organizace konferencí/workshopů

 • ...: ...
  ... ...

  ...
 • ...

Publikační činnost

 • ČERVENKA, K., VOJTOVÁ, V. Východiska pro speciálněpedagogické intervence v etopedii. 1. vyd. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: MU, 2013. 109 s. ISBN 978-80-210-6617-5.

 • ČERVENKA, K. Plánování etopedické intervence jako průsečík představ o minulosti, současnosti a budoucnosti. In ČERVENKA, K., VOJTOVÁ, V. Východiska pro speciálněpedagogické intervence v etopedii. 1. vyd. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: MU, 2013. 109 s. od s. 43-52, 10 s. ISBN 978-80-210-6617-5.

 • VOJTOVÁ, V., ČERVENKA, K. et al. Intervence pro inkluzi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 256 s. neuveden. ISBN 978-80-210-6645-8. MUNI/A/0709/2012. Výsledek vznikl v rámci specifického výzkumu na vysoké škole.

 • ČERVENKA, K. Stigmatizace dětí s poruchami chování a role vztahů v jejich edukaci. In VOJTOVÁ, V., ČERVENKA, K. et al. Intervence pro inkluzi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 256 s., od s. 52-57, 6 s. ISBN 978-80-210-6645-8. MUNI/A/0709/2012. Výsledek vznikl v rámci specifického výzkumu na vysoké škole.

 • ŠVECOVÁ, K., ČERVENKA, K. Šikana v souvislostech morální kognice a možnosti využití v edukační praxi. In VOJTOVÁ, V., ČERVENKA, K. et al. Intervence pro inkluzi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 256 s., od s. 103-114, 12 s. ISBN 978-80-210-6645-8. MUNI/A/0709/2012. Výsledek vznikl v rámci specifického výzkumu na vysoké škole.

 • SVOZILOVÁ, J., ČERVENKA, K. Soudně nařízená spolupráce „problémových“ dětí se středisky výchovné péče: Sonda do zkušenosti zaměstnanců třech SVP. In VOJTOVÁ, V., ČERVENKA, K. et al. Intervence pro inkluzi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 256 s., od s. 141-149, 9 s. ISBN 978-80-210-6645-8. MUNI/A/0709/2012. Výsledek vznikl v rámci specifického výzkumu na vysoké škole.

 • HAVELKA, D., ČERVENKA, K. Možnosti uplatnění etopedie na dětském oddělení psychiatrické léčebny. In VOJTOVÁ, V., ČERVENKA, K. et al. Intervence pro inkluzi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 256 s., od s. 163-172, 10 s. ISBN 978-80-210-6645-8. MUNI/A/0709/2012. Výsledek vznikl v rámci specifického výzkumu na vysoké škole.zpět | následující


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education