Výzkumní pracovníci: RNDr. Růžena Blažková, CSc.


D1

RNDr. Růžena Blažková, CSc.

IS MUNI

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pracoviště

Katedra matematiky Pedagogické fakulty MU

Odborné zaměření:

Matematiky

Specializace:

Vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, poruchy učení v matematice-dyskalkulie, vzdělávání nadaných žáků, Didaktika matematiky

Vybrané publikace, odborná činnost:

 • BLAŽKOVÁ, R. Rozvoj osobnosti žáků s poruchami učení v matematice. In Matematika 2 "Matematika jako prostředí pro rozvoj osobnosti žáka", UP Olomouc 2006, s. 51 – 55. ISBN: 80-244-1311-6

 • BLAŽKOVÁ, R. Dyskalkulie a další poruchy učení u žáků 2. stupně ZŠ. In Specifické poruchy učení a chování. Praha: IPPP ČR 2006, s. 127 – 133. ISBN: 80-8656-13-5

 • BLAŽKOVÁ, R. Učitel matematiky a jeho role v práci s dětmi se specifickými poruchami učení. In BARTOŇOVÁ, M. (ed.) Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: MSD, 2005, s. 154 – 166. ISBN: 80 – 86633 – 3 – 1

 • BLAŽKOVÁ, R. Training teachers for teaching pupils with learning disorders. London: Lewisgham college 2005. Socrates/Comenius2.1 č.112398-CP-1-2003-1UK

 • BLAŽKOVÁ, R. Co, proč a jak ve školské matematice I. Číslo nula. In Matematika, fyzika, informatika, č. 5, roč. 14 (leden 2005), s. 257 – 262. ISSN- 1210-1761, Index 46 868

 • BLAŽKOVÁ, R. Co, proč a jak ve školské matematice II. Zlomky. In Matematika, fyzika, informatika, č. 7, roč. 14 (březen 2005), s. 394 – 403. ISSN- 1210-1761, Index 46 868

 • BLAŽKOVÁ, R. Co, proč a jak ve školské matematice III – Operace se zlomky – sčítání a odčítání zlomků. In Matematika, fyzika, informatika, č. 8, roč. 14 (duben 2005), s. 463 – 469. ISSN- 1210-1761, Index 46 868

 • BLAŽKOVÁ, R. Co, proč a jak ve školské matematice IV – Operace se zlomky – násobení a dělení zlomků. In Matematika, fyzika, informatika. č. 3, roč. 15 (listopad 2005), s. 136 – 142. ISSN- 1210-1761, Index 46 868

 • BLAŽKOVÁ, R.: Tvořivost v geometrii: Geometrie pomocí překládání papíru. In Komenský, roč. 129, č. 4 (březen 2005), s. 31 – 34 ISSN 0323 – 0449

 • BLAŽKOVÁ, R., MATOUŠKOVÁ, K., VAŇUROVÁ, M., BLAŽEK, M. Poruchy učení v matematice a možnosti jejich nápravy. Brno, Paido, dotisk 2004, ISBN 80-85931-89-3, 94 s

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2007

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Srní - Západočeská univerzita 18. - 20.4. 2007; Konference s mezinárodní účastí: Vyučování matematice z pohledu žáka a učitele 1. stupně základního vzdělávání.

 • Brno - Univerzita obrany 17.5.2007; XXV. Mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu

 • Brno - Pedagogická fakulta; Konference Hodnoty a výchova

 • Brno - Pedagogická fakulta 12.9.2007; Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole

 • Brno - Pedagogická fakulta 15.11.2007; Dimenze pedagogické práce s nadanými žáky

 • Hradec Králové - JČMF 20. - 21. 9 2007; Matematika - základ evropské vzdělanosti

Zahraničí

 • Trnava: Vědecko odborná konference: Inovácia v matematickej príprave žiakov na 1.stupni ZŠ

Organizace konferencí/workshopů

 • Organizace a vedení wokshopu na konferenci Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. Název wokshopu Dyskalkulie a její reedukace; Vedoucí sekce: RNDr. Růžena Blažková, CSc.

Publikační činnost

 • BLAŽKOVÁ, R. Postavení dyskalkuliků na základní škole. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. (ed) Sborník z konference s mezinárodní účastí "Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole" a CD-ROM Brno: Paido 2007, ISBN: 978 –80-7315-150-8

 • BLAŽKOVÁ, R. Co, proč a jak ve školské matematice VI. Násobení a dělení celých čísel. In Matematika, fyzika, informatika, č. 6, roč. 16 ( únor 2007), s. 331 – 328. ISSN- 1210-1761, Index 46 868

 • BLAŽKOVÁ, R. Motivace žáků v matematice. In Sborník anotací příspěvků a CD-ROM XXV. Mezinárodního kolokvia o řízení osvojovacího procesu. Brno: Univerzita obrany, 2007 6 s, ISBN: 978-80-7231-228-3

 • BLAŽKOVÁ, R. RVP a vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. In Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí Vyučování matematice z pohledu žáka a učitele 1. stupně základního vzdělávání. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007, s.20 – 24. ISBN: 978-80-7043-548-9.

 • BLAŽKOVÁ, R., SYTAŘOVÁ, I. Výchova k hodnotám ve výuce matematiky. In HORKÁ, H., STŘELEC, S., ŠÍMONÍK, O. ed. Sborník referátů z vědecké konference (30. – 31. srpna 2007), Brno: CD-ROM, ISBN: 078-80-86633-78-7

 • BLAŽKOVÁ, R., SYTAŘOVÁ, I. Nadané děti a matematika. In Sborník studií z mezinárodního vědeckého semináře (15.11.2007). Brno: PdF MU. CD ROM. MSD, 2007, s.24-29. ISBN: 978-80-7392-006-7.

 • BLAŽKOVÁ, R., MATOUŠKOVÁ, K., VAŇUROVÁ, M. Pracovní sešit k učebnici Matematika 4. 2. díl Praha: Alter, 2007, 40 s., ISBN:80-7245-091-3.

 • BLAŽKOVÁ, R., MATOUŠKOVÁ, K., VAŇUROVÁ, M., BLAŽEK, M. Poruchy učení v matematice a možnosti jejich nápravy. Brno: Paido, 2007. ISBN: 80-85931-89-3.

 • BLAŽKOVÁ, R., BERÁNEK, J. Rámcový vzdělávací program a výuka matematiky na 1. stupni Základní školy. In Sborník příspěvků konference Inovácia v matematickej príprave žiakov na 1. stupni ZŠ. Trnava: Trnavská univerzita, 2007, s. 14 - 20, ISBN: 978-80-8082--158-6

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2008

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Ostrava: Experience in Further Education of Teachers in Mathematics, 6. 2. 2008, Přednáška na téma:
  Osobní zkušenosti s dalším vzděláváním učitelů (bude publikováno ve sborníku)

 • Olomouc: Mathematical Education from Pupil´s and Primary School, 23. - 25. 4. 2008, Vystoupení na téma:
  Přirozená čísla a posloupnosti jako prostředek rozvíjení exaktního myšlení žáků (publikováno ve sborníku).

 • Brno: XXVI. International Colloquium on the Management of Educational Process, 22. 5. 2008, Příspěvek v sekci
  Matematika, její historie, filosofie a didaktika
  Reprezentace figurálních čísel
  (publikováno na CD rom)

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností k výzkumnému záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu. Pedagogická fakulta MU, 17. 9. 2008, Příspěvek na téma:
  Komunikační bariéry v matematice u dětí s poruchami učení (publikováno na CD rom).

 • Brno: Setkání učitelů matematiky - vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, 24. 9. 2008, Příspěvky na téma:
  Žáci se specifickými vzdělávacími potřebami a jejich vzdělávání v matematice. (publikováno ve sborníku).
  Portfolio pomůcek pro děti s dyskalkulií.

 • Brno: Mezinárodní seminář Učitel a nadaný žák, 20. 11. 2008, PdF MU Příspěvek na téma:
  Objevováním známého učíme objevovat neznámé.

Zahraničí

 • Slovenská republika: 5. žilinská didaktická konference, konaná dne 12. 6. 2008, Žilina. Příspěvek na téma:
  Didaktické problémy žáků s poruchami učení, zejména s dyskalkulií (publikováno na CD rom).

Organizace konferencí/workshopů

 • Wokshop v rámci konference s mezinárodní účastí Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností: Rozvoj komunikativních dovedností při vytváření matematických pojmů a vztahů. 17.9.2008 Pedagogická fakulta MU.

 • Workshop v rámci Setkání učitelů matematiky: Vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami - sekce 2. stupně. 24.9.2008 Pedagogická fakulta MU.

Publikační činnost

 • BLAŽKOVÁ, R., SYTAŘOVÁ, I. Děti s nadáním pro matematiku potřebují podnětné prostředí. In: Komenský, Brno: PdF MU, 132, č. 3, s.16 - 20. ISSN 0323-0449. 2008

 • BLAŽKOVÁ, R. Didaktické problémy výuky žáků s poruchami učení, zejména s dyskalkulií. In LENGYELFALUSI, T., HORVÁTH, P.(eds) Žilinská didaktická konferencia: Nové trendy vo vyučovaní matematiky na základných, stredných a vysokých školách. Žilina: Žilinská univerzita, 2008, s. 25 - 34. ISBN 978-80-8070-863-4

 • BLAŽKOVÁ, R. Komunikační bariéry v matematice u dětí s poruchami učení. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Brno: Paido, 2008. CD rom ISBN 978-80-7315-167-6.

 • BLAŽKOVÁ, R. Přirozená čísla a posloupnosti jako prostředek rozvíjení exaktního myšlení žáků. In UHLÍŘOVÁ, M.(ed.) Matematika III. Mathematical Education from Pupil´s and Primary School Teachers´s view. Olomouc, Univerzita Palackého, 2008. s. 48-55. ISBN 978-80-244-1963-3.

 • BLAŽKOVÁ, R. Reprezentace figurálních čísel. In HÁJKOVÁ, E., VÉMOLOVÁ, R. (eds) XXVI. International Colloquium on the Management of Educational Process. Brno: Univerzita obrany, 2008, s. 34-39. ISBN 978-80-7231-511-6.

 • BLAŽKOVÁ, R., SYTAŘOVÁ, I., VAŇUROVÁ, M. Gift for Mathematics and care of the talents. In ŠIMONÍK, O., VÍTKOVÁ, M.(eds.) Education and talent I. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 48 - 60. ISBN 978-80-7392-033-3.

 • BLAŽKOVÁ, R., SYTAŘOVÁ, I., VAŇUROVÁ, M. Matematické nadání a péče o talenty. In: ŠIMONÍK, O., VÍTKOVÁ, M. (eds). Výchova a nadání I. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 45 - 56. ISBN 978-80-7392-024-1.

 • BLAŽKOVÁ, R. Žáci se specifickými vzdělávacími potřebami a jejich vzdělávání v matematice. In SYTAŘOVÁ, I. (ed.) Setkání učitelů matematiky, vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 49-62. ISBN 978-80-210-4675-7.

 • BLAŽKOVÁ, R., MATOUŠKOVÁ, K., VAŇUROVÁ, M. Matematika pro 3. ročník, třetí díl. Praha: Alter, 2008 ISBN 80-85775-77-8.

 • BLAŽKOVÁ, R., MATOUŠKOVÁ, K., VAŇUROVÁ, M. Matematika pro 3. ročník základních škol, druhý díl. Praha: Alter, 2008 ISBN 80-85775-76-X.

 • BLAŽKOVÁ, R., MATOUŠKOVÁ, K., VAŇUROVÁ, M. Matematika pro 3.ročník ZŠ, díl první. Praha: Alter,2008 ISBN 80-85775-35-2.

 • BLAŽKOVÁ, R., MATOUŠKOVÁ, K., VAŇUROVÁ, M. Matematika pro 4. ročník základních škol. Praha: Alter, 2008 ISBN 978-80-7245-145-6.

 • BLAŽKOVÁ, R., MATOUŠKOVÁ, K., VAŇUROVÁ, M. Matematika pro 4. ročník základních škol, druhý díl. Praha: Alter, 2008 ISBN 80-85775-96-4.

 • BLAŽKOVÁ, R., MATOUŠKOVÁ, K., VAŇUROVÁ, M. Pracovní sešit k učebnici Matematika 3, 1. díl. Praha: Alter, 2008 ISBN 80-7245-087-5.

 • BLAŽKOVÁ, R., MATOUŠKOVÁ, K., VAŇUROVÁ, M. Pracovní sešit k učebnici Matematika 4, 1. díl. Praha: Alter, 2008 ISBN 80-7245-090-5.

 • BLAŽKOVÁ, R., MATOUŠKOVÁ, K., VAŇUROVÁ, M. Pracovní sešit k učebnici Matematika 3, 2. díl. Praha: Alter, 2008 ISBN 80-7245-088-3.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2009

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí. XXVII. International Colloquium on the Management of Educational Process. Brno, Univerzita obrany, 21.5.2009. Vystoupení v sekci
  BLAŽKOVÁ, R. Dyskalkulie versus studenti střední školy

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami k výzkumnému záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu. Řešitel VZ MSM0021622443. Brno: Pedagogická fakulta MU 16.9.-17.9. 2009. Vystoupení v pracovní skupině
  BLAŽKOVÁ, R. Rozvoj matematických dovedností u dětí ze znevýhodněného sociokulturního prostředí.

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí. Kurikulum a výuka v proměnách školy. Brno, PdF MU, 24.–25.6.2009. Vystoupení v sekci
  BLAŽKOVÁ, R. Rámcový vzdělávací program a výuka matematiky na základní škole.

 • Brno: Mezinárodní seminář. Nadaní žáci – výzva pro učitele. Brno, PdF MU, 18.11. 2009. Vystoupení v plénu
  BLAŽKOVÁ, R. Příprava učitelů k práci s matematickými talenty.

Zahraničí

 • Slovenská republika: Mezinárodní vědecký seminář. Nové trendy v univerzitnom matematickom vzdelávání. 28.2. 2009 Nitra. Vystoupení v plénu:
  BLAŽKOVÁ, R. Pregraduální příprava budoucích učitelů

 • Slovenská republika: Konference s mezinárodní účastí. Matematika z pohĺadu primárného vzdelávania. Banská Bystrica, 22.4.–24.4. 2009, Tále. Vystoupení v plénu
  BLAŽKOVÁ, R. Kultivace funkčního myšlení na 1. stupni ZŠ

 • Slovenská republika: Didaktická konference s mezinárodní účastí. Nové trendy vo vyučování matematiky a informatiky na základných školách. 11.6.2009, Žilina. Vystoupení v sekci
  BLAŽKOVÁ, R. Vzdělávání učitelů matematiky a kurikulární reforma.

 • Slovenská republika: VII. nitranská matematická konferencia s mezinárodnou účasťou. 24.9. 2009, Nitra. Vystoupení v sekci
  BLAŽKOVÁ, R. Proč mají děti problémy v matematice.

Publikační činnost

 • BLAŽKOVÁ, R. Pregraduální příprava budoucích učitelů matematiky. In ORSZÁGHOVÁ, D., IVANKOVÁ, T., KECSKÉS, N.(eds.) Nové trendy v univerzitnom matematickom vzdelávání. Sborník příspěvků mezinárodního vědeckého semináře. Nitra: Katedra matematiky FEM SPU. ISBN 978-80-552-0197-9.

 • BLAŽKOVÁ, R., VAŇUROVÁ, M. Několik úloh pro práci s nadanými žáky v matematice. In HANZEL, P. (ed.) Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. Bánská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2009, s. 25 – 30. ISBN 978-80-8083-742-6.

 • BLAŽKOVÁ, R., BUDÍNOVÁ, I., VAŇUROVÁ, M. Kultivace funkčního myšlení na 1. stupni ZŠ. In HANZEL, P. Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. Bánská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2009, s. 19 - 24. ISBN 978-80-8083-742-6.

 • BLAŽKOVÁ, R. Dyskalkukie versus matematika na střední škole. In HÁJKOVÁ, E., VÉMOLOVÁ, R. (eds.) Sborník abstraktů a elektronických verzí příspěvků XXVII. Mezinárodního kolokvia o řízení vzdělávacího procesu. Brno : Univerzita obrany, 2009. s. 30. 6 s. ISBN 978-80-7231-650-2.

 • BLAŽKOVÁ, R. Rámcový vzdělávací program a výuka matematiky na základní škole. In NAJVAROVÁ, V., ŠEBESTOVÁ, S. (eds.) Sborník příspěvků konference: Kurikulum a výuka v proměnách školy. Brno : PdF MU, 2009. s. 18. ISBN 978-80-210-4927-7.

 • BLAŽKOVÁ, R. Vzdělávání učitelů a kurikulární reforma. In LENGYELFALUSI, T ., HORVÁTH, P., ZÁBORSKÝ, M. (eds). Sborník příspěvků Didza 6. žilinská didaktická konference s mezinárodní účastí. Fakulta prírodných vied Žilinskej univerzity. Žilina. 2009. s. 44. ISBN 978-80-554-0049-5. CD rom ISBN 978-80-554-0050-1.

 • BLAŽKOVÁ, R., BUDÍNOVÁ, I. Příprava učitelů k práci s matematickými talenty. In ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. (eds.) Nadaní žáci – výzva pro učitele. Sborník anotací. Brno : PdF MU, 2009, s. 10. ISBN 978-80-210-5023-5.

 • BLAŽKOVÁ, R. Rozvoj matematických dovedností u dětí ze znevýhodněného sociokulturního prostředí. Mathematical Skills Enhancement in Children from Socially Disadvantaged Environment. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. (eds.) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Brno : Paido, 2009. s. 32-32, 1 s. ISBN 978-80-7315-188-1. (plné znění článku na CD ROM).

 • BLAŽKOVÁ, R., ŠIROKÁ, L. Vliv dyskalkulie na profesní orientaci žáka. The Influence of Dyscalculia on Student´s Professional Orientation. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. (eds.) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2009, s. 160. s. 98-98, 1 s. ISBN 978-80-7315-188-1 (plné znění článku na CD ROM).

 • BLAŽKOVÁ, R. Proč mají děti problémy v matematice. In ŠEDIVÝ, O a kol. (eds.) Acta matematica 12. Nitra, Fakulta prírodných vied UKF, 2009. s. 33 – 37. ISBN 978-80-8094-614-2.

 • BLAŽKOVÁ, R. Dyskalkulie a další specifické poruchy učení. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 110 s. ISBN 978-80-210-5047-1.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2010

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Olomouc: Konference s mezinárodní účastí Matematické vzdělávání v kontextu proměn primární školy. Univerzita Palackého, 28. – 30. 4. 2010. Vystoupení v sekci
  BLAŽKOVÁ, R., VAŇUROVÁ, M. Charakteristika nadaného žáka s poruchou učení z hlediska matematických úloh.

 • Brno: XVIII. Mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu. Univerzita obrany, 20. 5. 2010. Vystoupení v sekci
  BLAŽKOVÁ, R. Slovní úlohy a problémy dětí při jejich řešení.

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí ŠKOLA PRO VŠECHNY - Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole. Pořádaná v rámci řešení výzkumného záměru "Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání" MSM0021622443. Brno, PdF MU, 15. 9. 2010. Vystoupení v sekci. Příspěvek.
  BLAŽKOVÁ, R., ŠIROKÁ-PAVLÍČKOVÁ, L. Problematika dyskalkulie v rámci inkluzivního vzdělávání na základní škole.

 • Brno: Setkání učitelů matematiky III. Geometrie na základní škole. Masarykova univerzita, 3. 11. 2010. Vystoupení v sekci. Příspěvky
  BLAŽKOVÁ, R. Aplikační úlohy ze stereometrie.
  BLAŽKOVÁ, R., MATOUŠKOVÁ, K., VAŇUROVÁ, M. Náměty úloh k rozvíjení představ geometrických útvarů v rovině.

 • Ústí nad Orlicí: Celostátní setkání učitelů na SOŠ, 13. – 15. 10. 2010. Vystoupení v pracovní skupině
  BLAŽKOVÁ, R. Geometrická interpretace algebraických výrazů.

 • Brno: Mezinárodní seminář Talent a nadání ve vzdělávání. Pedagogická fakulta, MU, 7. 9. 2010. Vystoupení v plénu
  BLAŽKOVÁ, R., PORTEŠOVÁ, Š., VAŇUROVÁ, M. Nápadné výkonové rozpory při řešení matematických úloh nadaného žáka se souběžnou dyslexií.

Zahraničí

 • Slovenská republika: 7. Žilinská didaktická konference s mezinárodní účastí DIDZA. Žilina, Fakulta prírodných vied Žilinskej univerzity, 17. 6. 2010. Vystoupení v plénu.
  BLAŽKOVÁ, R. Jak přispívat k rozvoji matematické gramotnosti dětí.

 • Slovenská republika: VIII. nitranska matematicka konferencia s mezinárodní účastí. Nitra, 16. – 17. 9. 2010. Vystoupení v plénu
  BLAŽKOVÁ, R. Žáci se specifickými vzdělávacími potřebami.

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí ŠKOLA PRO VŠECHNY - Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole. Pořádaná v rámci řešení výzkumného záměru "Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání" MSM0021622443. Brno, PdF MU, 15. 9. 2010.
  organizace workshopu: Inkluze v primárním vzdělávání - Matematika a její aplikace. Organizátoři: Blažková, R., Vaňurová, M.

Publikační činnost

 • BLAŽKOVÁ, R., ŠIROKÁ, L. Problematika dysklakulie v rámci inkluzivního vzdělávání na základních školách. Dyscalculia within Inclusive Education in Primary Schools. In HAVEL, J., VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2010, 23 s. ISBN 978-80-7315-199-7. (plné znění článku na CD ROM).

 • BLAŽKOVÁ, R., ŠIROKÁ, L. Inkluzivní vzdělávání dětí s poruchami učení v matematice na základních školách. Inclusive Education of Children with Learning Disabilities in Mathematics in Primary Schools. In HAVEL, J., FILOVÁ, H. et al. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2010. od s. 249-258, 10 s. ISBN 978-80-7315-202-4 (Paido), ISBN 978-80-210-5332-8 (MU).

 • BLAŽKOVÁ, R., PORTEŠOVÁ, Š., VAŇUROVÁ, M. Nápadné výkonové rozbory při řešení matematických úloh u nadaného žáka se souběžnou dyslexií. In ŠIMONÍK, O. (ed.) Vzdělávání nadaných žáků. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : MU, 2010. 1. vydání. od s. 93-113, 21 s. ISBN 978-80-210-5349-6

 • BLAŽKOVÁ, R., PORTEŠOVÁ, Š., VAŇUROVÁ, M. Apparent performance discrepancies in solving mathematical tasks in a gifted pupil with concurrent dyslexia. In ŠIMONÍK, O. (ed.) School and Talented Pupil. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : MU, 2010. 1. vydání. od s. 70-90, 20 s. ISBN 978-80-210-5350-2

 • BLAŽKOVÁ, R., PORTEŠOVÁ, Š., VAŇUROVÁ, M. Nápadné výkonové rozpory při řešení matematických úloh u nadaného žáka se souběžnou dyslexií. In ŠIMONÍK, O. (ed.) Talent a nadání ve vzdělávání. Sborník anotací referátů z mezinárodního semináře. Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 9. ISBN 978-80-210-5274-1.

 • BLAŽKOVÁ, R., VAŇUROVÁ, M. Ukázky řešení matematických úloh nadaným žákem s poruchou učení. In ŠIMONÍK, O. (ed.) Talent a nadání ve vzdělávání. Sborník referátů z mezinárodního semináře. Brno: MU, 2010, s. 28 -39, 12 s. ISBN 978-80-210-5330-4.

 • BLAŽKOVÁ, R., VAŇUROVÁ, M. Charakteristika nadaného žáka s poruchou učení z hlediska matematických úloh. In UHLÍŘOVÁ, M. (ed.) Matematika 4. Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. Olomouc, Univerzita Palackého, 2010, s. 57 – 61, 5 s., počet stran knihy 333. ISBN 978-80-244-2511-5, ISSN 0862-9765.

 • BLAŽKOVÁ, R. Slovní úlohy a problémy dětí při jejich řešení. In HÁJKOVÁ, E., VÉMOLOVÁ, R. (eds): Sborník příspěvků XVIII. Mezinárodního kolokvia o řízení vzdělávacího procesu. CD-ROM. Brno: Univerzita obrany, 2010, s. 70-78, 9 s. ISBN 978-80-7231-722-6.

 • BLAŽKOVÁ, R. Aplikační úlohy ze stereometrie. In BUDÍNOVÁ, I. (ed) Sborník příspěvků konference Setkání učitelů matematiky III. Geometrie na základní škole. Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 35 – 42, 8 s., 102 s. ISBN 978-80-210-5298-7.

 • BLAŽKOVÁ, R., MATOUŠKOVÁ, K., VAŇUROVÁ, M. Náměty úloh k rozvíjení představ geometrických útvarů v rovině. In BUDÍNOVÁ, I. (ed.) Sborník příspěvků konference Setkání učitelů matematiky III. Geometrie na základní škole. Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 43 – 52, 10 s., 102 s. ISBN 978-80-210-5298-7.

 • BLAŽKOVÁ, R. Jak přispívat k rozvoji matematické gramotnosti dětí. In HORVÁTH, P., LENGYELFALUSY, T., ZÁBORSKÝ, M. (eds.) 7. Žilinské didaktické konference s mezinárodní účastí DIDZA. Sborník příspěvků. CR-ROM. Žilina: Fakulta prírodných vied Žilinskej univerzity, 2010, s. 33-37, 5 s. ISBN 978-80-554-0216-1.

 • BLAŽKOVÁ, R. Žáci se specifickými vzdělávacími potřebami. In ŠEDIVÝ, O. a kol. (eds.) Acta mathematica 13. Sborník příspěvků VIII. nitranskej matematickej konferencie s mezinárodní účastí. Nitra, 2010, s. 49 – 53, 5 s. ISBN 978-80-8094-781-1.

 • BLAŽKOVÁ, R. Rozvoj matematických pojmů a představ u dětí předškolního věku. / Elportál / [online]. Brno: Masarykova univerzita, vyd. 5. 8. 2010, [cit. 2010-08-05]. Dostupné z WWW , ISSN 1802-128X.

 • BLAŽKOVÁ, R., MATOUŠKOVÁ, K., VAŇUROVÁ, M. Matematika 3, 1. díl. Praha: Alter, 2010, čtvrté vydání, 69 s. ISBN 978-80-7245-232-3.

 • BLAŽKOVÁ, R., MATOUŠKOVÁ, K., VAŇUROVÁ, M. Matematika 3, 2. díl. Praha: Alter, 2010, čtvrté vydání, 69 s. ISBN 978-80-7245-233-0.

 • BLAŽKOVÁ, R., MATOUŠKOVÁ, K., VAŇUROVÁ, M. Matematika 3, 3. díl. Praha: Alter, 2010, čtvrté vydání, 69 s. ISBN 978-80-7245-234-7.

 • BLAŽKOVÁ, R., MATOUŠKOVÁ, K., VAŇUROVÁ, M. Klíč Matematika 3. Praha: Alter, 2010, 69 s. ISBN 978-80-7245-211-8.

 • BLAŽKOVÁ, R., MATOUŠKOVÁ, K., VAŇUROVÁ, M. Klíč k pracovním sešitům k učebnici Matematika 3, 1. a 2. díl. Praha: Alter, 2010, 46 s. ISBN 978-80-7245-221-7.

 • BLAŽKOVÁ, R., MATOUŠKOVÁ, K., VAŇUROVÁ, M. Matematika 4, 1. díl. Praha: Alter, 2010, páté vydání, 69 s. ISBN 978-80-7245-216-3.

 • BLAŽKOVÁ, R., MATOUŠKOVÁ, K., VAŇUROVÁ, M. Matematika 4, 2. díl. Praha: Alter, 2010, páté vydání, 69 s. ISBN 978-80-7245-217-0.

 • BLAŽKOVÁ, R., MATOUŠKOVÁ, K., VAŇUROVÁ, M. Matematika 4, 3. díl. Praha: Alter, 2010, páté vydání, 69 s. ISBN 978-80-7245-218-7.

 • BLAŽKOVÁ, R. Dyskalkulie II. Poruchy učení v matematice na 2. stupni ZŠ. Brno: Masarykova univerzita, spisy MU sv. 149, 2010, 110 s. ISBN 978-80-210-5395-3.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2011

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Plzeň: Konference s mezinárodní účastí. Tvořivost v počátečním vyučování matematiky. Srní, 31.3. – 2.4.2011. Vystoupení v sekci.
  BLAŽKOVÁ, R., VAŇUROVÁ. M. Tvořivost žáků při tvorbě a řešení nestandardních úloh.

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí XXIX International Colloguium on the Management of Educational Process. Brno, 19.5.201. Vystoupení v sekci
  BLAŽKOVÁ, R. Matematická (ne)gramotnost studentů vysokých škol.

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí. Inkuzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Brno 7.9.2011. Vystoupení v sekci.
  BLAŽKOVÁ, R. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením v matematice.

 • Brno: Konference (celostátní) Setkání učitelů a studentů IV, matematické vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním. Brno, 14.12.201. Vystoupení v plénu.
  BLAŽKOVÁ, R. Matematické vzdělávání žáků se zrakovým a sluchovým postižením.

Zahraničí

 • Slovenská republika: Konference s mezinárodní účastí. Nové trendy ve výuce matematiky. Nitra, 23.9.2011, Vystoupení v plénu.
  BLAŽKOVÁ, R., BUDÍNOVÁ, I. Několik zajímavých vět z teorie čísel a jejich uplatnění ve školské matematice.

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: Worshop v rámci konference s mezinárodní účastí Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením na základní škole. Brno, PdF MU, 7.9.2011, autor
  RNDr. Růžena Blažková, spoluautor RNDr. Milena Vaňurová, CSc.

 • Brno: konference Setkání učitelů a studentů matematiky IV – vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním v matematice. Brno, PdF MU 14.12.2011. Autor.
  RNDr. Růžena Blažková

Publikační činnost

 • BLAŽKOVÁ, R. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením v matematice. Education of Students with Health Disabilities in Mathematics. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, s. 27. 1 s. ISBN 978-80-7315-215-4. (sborník abstraktů).

 • BLAŽKOVÁ, R. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením v matematice. Education of Students with Health Disabilities in Mathematics. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, s. 29-35. 7 s. ISBN 978-80-7315-216-1. (plné znění článku na CD ROM).

 • BLAŽKOVÁ, R., VAŇUROVÁ,M. Developming mathematical talent by problem solving. In ŠIMONÍK, O. (ed).Talented learner. Brno: Masarykova univerzita, 2011. od s. 125-132, 8 s. ISBN 978-80-210-5701-2.

 • BERÁNEK, J., BLAŽKOVÁ, R., NOVOTNÁ, J. Matematická olympiáda v projektové výuce. In Projektová výuka ve školství. Kunovice: Evropský polytechnický institut Kunovice, 2011. od s. 143-153, 11 s. ISBN 978-80-7314-226-1.

 • BLAŽKOVÁ, . Matematická (ne)gramotnost studentů vysokých škol. In HÁJKOVÁ, E., VÉMOVÁ, R. XXIX International Colloguium on the Management of Educational Process. Brno: Univerzita obrany, 2011. od s. 22-28, 7 s. ISBN 978-80-7231-779-0.

 • BLAŽKOVÁ, R., BUDÍNOVÁ, I. Několik zajímavých vět z teorie čísel a jejich využití ve školské matematice. In ŠEDIVÝ, O. Acta mathematica 14. Nitra: Fakulta prírodných vied Univerzity Konstatína filozofa v Nitre, 2011. od s. 59-64, 6 s. ISBN 978-80-8094-958-7.

 • BLAŽKOVÁ, R. Vztah studentů k matematice. In LENGYELFALUSY, T., PITOŇÁKOVÁ, S., HORVÁTH, P.  Cielom vyučovania matematiky je štastný človel. první. Žilina: Žilinská univerzita, 2011. od s. 113-119, 7 s. ISBN 978-80-554-0393-9.

 • BLAŽKOVÁ, R., VAŇUROVÁ, M. Tvořivost žáků při tvorbě a řešení nestandardních úloh. In PĚCHOUČKOVÁ, Š. Tvořivost v počátečním vyučování matematiky. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. od s. 50-54, 5 s. ISBN 978-80-7043-992-0.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2012

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Ostrava: Konference s mezinárodní účastí. Učíme nadané žáky. Ostrava, 14. 3. 2012. Vystoupení v sekci
  BLAŽKOVÁ, R. Přístupy nadaného žáka k řešení úloh.

 • Olomouc: Konference s mezinárodní účastí. Specifika matematické edukace v prostředí primární školy. Olomouc, 25. – 27. 4, 2012. Vystoupení v sekci
  BLAŽKOVÁ, R., VAŇUROVÁ, M. Kompetence k řešení problémů – zkušenosti z testování.

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí. XXX. Mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu. Brno, 17. 5. 2012. Vystoupení v sekci
  BLAŽKOVÁ, R. Finanční a ekonomická gramotnost.

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí. Hodnocení a sebehodnocení žáků v primárním vzdělávání – aktuální otázky, perspektivy a výzvy. Brno, 11. 6. 2012. Vystoupení v sekci
  BLAŽKOVÁ, R., VAŇUROVÁ, M. Náš pohled na testování matematických dovedností žáků.

 • Brno: Celostátní konference. Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách. Brno. 18. – 20. 6. 2012. Vystoupení v plénu
  BLAŽKOVÁ, R., BUDÍNOVÁ, I. Motivace žáků v matematice prostřednictvím historických úloh.
  BLAŽKOVÁ, R., VAŇUROVÁ, M. Motivace žáků 1. stupně základní školy prostřednictvím kombinatorických úloh.

 • Brno: Celostátní konference. Open space konference o e-learningu IS MU. Brno, 13. 9. 2012. Vystoupení v plénu
  BLAŽKOVÁ, R. Zajímavá geometrie pro každého.

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí. Moderní trendy ve vyučování matematiky a přírodovědných předmětů. Brno, 14. 11. 2012. Vystoupení v sekci
  BLAŽKOVÁ, R. Rozvíjení gramotností – numerické, finanční, ekonomické.

 • Ústí nad Orlicí: Celostátní konference Tři dny s matematikou pro učitele SOŠ a SOU. Ústí nad Orlicí, 21. – 23. 11. 2012. Vystoupení v plénu
  BLAŽKOVÁ, R. Poruchy učení v matematice a možnosti jejich nápravy.

Publikační činnost

 • BLAŽKOVÁ, R. Dyskalkulie III. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 109 s. ISBN 978-80-216-6142-2.

 • BLAŽKOVÁ, R., VAŇUROVÁ, M. Kompetence k řešení problémů – zkušenosti z testování. In UHLÍŘOVÁ, M. (ed.) Matematika 5. Specifika matematické edukace v prostředí primární školy. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012, s. 41 – 45. ISBN 978-80-244-3048-5.

 • BLAŽKOVÁ, R. BUDÍNOVÁ, I. Motivace žáků v matematice prostřednictvím historických úloh. In NOVOTNÁ, J. (ed.) Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách. Brno: Masarykova univerzita, s. 16 – 21. ISBN 978-80-210-5886-6.

 • BLAŽKOVÁ, R. VAŇUROVÁ, M. Motivace žáků v matematice prostřednictvím kombinatorických úloh. In NOVOTNÁ, J. (ed.) Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách. Brno: Masarykova univerzita, s. 23 – 28. ISBN 978-80-210-5886-6.

 • BLAŽKOVÁ, R. Výběr studijních oborů v rámci středoškolského vzdělávání žáků s poruchami učení v matematice. In VÍTKOVÁ, M., FRIEDMANN, Z. (eds.) Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Proffesional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of students with Special Educational Needs. Brno: Masarykova univerzita, CD-ROM, 2012, s.30 - 36. ISBN 978-80-210-5941-2.

 • BLAŽKOVÁ, R. Přístupy nadaného žáka k řešení úloh. In ŠKRABÁNKOVÁ, J., KOVÁŘOVÁ, R. (eds.) Učíme nadané žáky. Ostrava: Ostravská univerzita, 2012, s.260 - 263. ISBN 978-80-7464-104-6.

 • BLAŽKOVÁ, R. Co mi přineslo překládání papíru. In VONDROVÁ, N. (ed.) Jak učit matematice žáky ve věku 10 – 16 let. Plzeň: Vydavatelský servis, 2012, s. 73 – 78. ISBN 978-80-86843-35-3.

 • BLAŽKOVÁ, R. Rozvíjení gramotností – numerické, finanční, ekonomické. In NOVOTNÁ, J. (ed.) Sborník abstraktů příspěvků z konference Moderní trendy ve vyučování matematice a přírodovědným předmětům. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s.5. ISBN 978-80-210-6009-8.

 • BLAŽKOVÁ, R. Výběr studijních oborů v rámci středoškolského vzdělávání žáků s poruchami učení v matematice. In VÍTKOVÁ, M., FRIEDMANN, Z. (eds.) Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Proffesional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of students with Special Educational Needs. Brno: Paido, 2012, s.31. ISBN 978-80-7315-231-4.

 • BLAŽKOVÁ, R. Přístupy nadaného žáka k řešení úloh. In ŠKRABÁNKOVÁ, J., KOVÁŘOVÁ, R. (eds.) Učíme nadané žáky. Ostrava: Ostravská univerzita, 2012, s.28. ISBN 978-80-7464-104-6.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2013

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • ... ... ... ...
  ... ...

Zahraničí

 • ... ... ...
  ... ...

Organizace konferencí/workshopů

 • ...: ...
  ... ...

Publikační činnost

 • .


zpět | následující


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education