Výzkumní pracovníci: doc. PhDr. Barbora Bazalová, Ph.D.


D1

doc. PhDr. Barbora Bazalová, Ph.D.

IS MUNI

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pracoviště

Katedra speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Odborné zaměření:

Speciální pedagogika

Specializace:

Psychopedie, Edukace jedinců s mentálním postižením, Edukace jedinců s autismem, Edukace jedinců s Downovým syndromem

Vybrané publikace, odborná činnost:

 • BAZALOVÁ, B. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v zemích Evropské unie a v dalších vybraných zemích. 1. vydání. Brno: MU, 2006, 188 s. ISBN 80-210-3971-X

 • BAZALOVÁ, B. Psychopedie. In PIPEKOVÁ, J. (ed).Kapitoly ze speciální pedagogiky 2. rozříšené a přepracované vydání. Brno: Paido, 2006. ISBN 80-7315-120-0

 • BAZALOVÁ, B. Psychoemocionální dimenze postižení. Vlastní já-identita. In BARTOŇOVÁ, M. (ed.). Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 1. vydání. Brno : MSD, spol. s r.o., 2005. od s. 225-228, 267 s. ISBN 80-86633-38-1

 • BAZALOVÁ, B. Osobní asistence v životě osob s tělesným postižením. In VÍTKOVÁ, M. (ed.) Intregrativní speciální pedagogika. Integrace školní a speciální. Brno: Paido, 2004, s. 221-230. ISBN 80-86633-08-X

 • BAZALOVÁ, B. Otázky osobní asistence. In VÍTKOVÁ, M. (ed.) Otázky speciálně pedagogického poradenství. Základy, teorie, praxe. Brno: MSD, 2003, 2004. s. 221-230. ISBN 80-86633-08-X

 • BAZALOVÁ, B. Informace o projektu Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a o vybraných organizacích respitní péče v České republice. Zpravodaj Institutu pedagogicko-psychologického poradenství. Praha: Institut pedagogicko-psychologického poradenství , č. 45, s. 71-75, s. 84. ISSN 1214-723. 2006

 • BARTOŇOVÁ, M. BAZALOVÁ, B. PIPEKOVÁ, J. Psychopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno : Paido, 2007. 150 s. 1. vydání. ISBN 978-80-7315-144-7.

 • BARTOŇOVÁ, M. BAZALOVÁ, B. PIPEKOVÁ, J. Psychopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno : Paido, 2007. 150 s. 2. vydání. ISBN 978-80-7315-161-4.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2007

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • 1. konference výzkumného záměru PdF MU id.č. MSM0021622443 "Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání" s názvem "Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole". Brno : PdF MU, 12. 9. 2007.

 • Konference "Právo být sám sebou" v rámci kampaně IMY – "Potřebujeme znát svá práva". Kampaň za práva lidí s mentálním postižením. Praha : Portus Praha, 5. – 6. 6. 2007.

 • Odborný seminář metodiky cvičení dle Weroniky Sherborn pro děti s mentálním postižením usnadňující jejich socializaci. Brno : MU, 23. 10. 2007

 • Karneval rozmanitosti. Festival poukazující na diskriminaci na základě pohlaví, rasy nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku a sexuální orientace. Filmy Sářin svět a Jak motýl. Brno : 17. 10. – 17. 11. 2007.

 • Normální festival. Festival zabývající se právy, sexualitou a sociálním začleněním jedinců s mentálním handicapem. Filmy Benny a Joon, Sněhový dort, Harvie Krumpet, Braindamadj’d…Take II, Dokument Vztahy. Praha : 12. – 16. 11. 2007.

 • Konference studentů doktorského programu speciální pedagogiky s názvem "Speciální pedagogika očima studentům oboru". Brno : PdF MU, 1. 11. 2007.

 • Odborný seminář "Autismus a lidská práva". Praha : Parlament České republiky - Senát, 19. 11. 2007.

 • Odborný seminář "Školní vzdělávací program škol vzdělávajících žáky s lehkým mentálním postižením". Praha : MŚMT, 15. 10. 2007.

 • Přednáška "Možnosti zkoumání metabolických poruch u osob s autismem". Vliv na sociální začlenění. MUDr. Jaroslav Utěšený. Brno : APLA Jižní Morava, 20. 10. 2007.

 • Odborná přednáška s názvem "Efektivní psychopedagogické korekce a komplexní rehabilitace dětí s postižením". "Kinezioterapie" a "Delfinoterapie". Metody sloužící k rozvoji dětí s mentálním postižením a autismem a jejich socializaci. Dr. Anatolij G. Smoljaninov. Brno a Praha, 3. 11. a 9. 11. 2007.

 • Odborná přednáška "Bobath koncept v terapii dětí". Brno : APLA Jižní Morava, PdF MU, 10. 11. 2007.

Zahraničí

 • Pobyt v rámci mobilit učitelů ve Finsku, Jyväskylä, University of Applied Sciences. 14. – 22. 4. 2007. Návštěva zařízení zabývající se začleněním jedinců s postižením do běžného života a inkluzivním vzděláváním.

 • Pobyt v rámci mobilit učitelů ve Švédsku, Mid Sweeden University, Härnösand. 17. – 24.9. 2007. Návštěva zařízení pro emigranty. Návštěva škol integrujících žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Návštěva speciálních škol.

 • Exchange Event for Mainstreaming the Lessons learnt from Equal focusing of Youth Employment. Kypr, 27. – 28. 9. 2007. Mainstreaming a přechod škola – povolání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, sociální podpora, inkluze, činnost neziskového sektoru, sociální služby pro jedince se speciálními vzdělávacími potřebami.

Publikační činnost

 • BAZALOVÁ, B. Role sociálních služeb v procesu inkluzivního vzdělávání. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. (ed.). Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Brno: Paido, 2007.

 • BAZALOVÁ, B. Zpráva z předvýzkumu potřeb uživatelů pro cílovou skupinu "Osoby s tělesným postižením." Předvýzkum byl realizován díky podpoře z projektu "Zavedení komunitního plánování sociálních služeb a posílení spolupráce NNO na území města Brna", který byl financován z prostředků EU a SROP v rámci grantového schématu Jihomoravského kraje.

 • Překlady klíčových slov a anotací do AJ In BARTOŇOVÁ, M. (ed.) Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení. Sborník z konference. Brno : Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-163-8.

 • Překlady klíčových slov a anotací do AJ In VÍTKOVÁ, M. at al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. Brno : Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-163-8.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2008

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Jihlava: Školní integrace a její význam pro kvalitu života osob s postižením, 16. 6. 2008. Prezentace BAZALOVÁ, B. Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Special Needs of Pupils in the Context of the Framework Education Programme for basic Education. Výzkumný záměr MSM0021622443.

 • Brno: Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Konference v rámci řešení výzkumného záměru PdF MU Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání MSM0021622443. 17. 9. 2008.

 • Brno: Vzdělávání žáků s mentálním postižením – konfrontace se zkušenostmi v Baden-Württembergu. Konference v rámci řešení výzkumného záměru PdF MU Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání MSM0021622443. Brno 17. 9. 2008.

 • Brno: Učitel a nadaný žák. Konference v rámci řešení výzkumného záměru PdF MU Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání MSM0021622443. 20. 11. 2008.

 • Praha: Myšlení v detailech. Problémy centrální koherence. Rodina s autistickým dítětem. Přednášející Dr. Hilde De Clercq. 8. 11. 2008, pořadatel o.s. Autistik.

 • Praha: Diagnostika dětí s PAS. Odborný seminář 28.5. – 29. 5. 2008 pořádaný o.s. APLA Praha.

 • Praha: 5. národní konference o autismu. 14.2. 2008, pořadatel o.s. APLA Praha a o.s. Quip – Společnost pro změnu.

 • Hradec Králové: Sexualita mentálně postižených II. 11. – 12. 12. 2008, pořadatel o.s. Orfeus. Příspěvěk BAZALOVÁ, B. Autismus, vztahy a sexualita u nás a v zahraničí.

Zahraničí

 • Belgie: Bruges Conference. From Bologna to Bruges and far beyond. EQUAL OPORTUNITIES FOR PERSONS WITH DISABILITIES. Bruges, December 1st-4th 2008.

Organizace konferencí/workshopů

 • Základní vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra se zaměřením na komunikaci, vedoucí sekce: PhDr. Barbora Bazalová, Ph.D. Konference Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Konference v rámci řešení výzkumného záměru PdF MU Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání MSM0021622443. Brno 17. 9. 2008.

Publikační činnost

 • BAZALOVÁ, B. Asperger´s Syndrome – Genius or Mental Disability? In ŠIMONÍK, O., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Education and Talent 1. Brno : MSD, 2008, s. 61 – 69. ISBN 978-80-7392-033-3.

 • BAZALOVÁ, B. Aspergerův syndrom – genialita nebo postižení? In ŠIMONÍK, O., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Výchova a nadaní 1. Brno : MSD, 2008, s. 57 – 65. ISBN 978-80-7392-024-1.

 • BAZALOVÁ, B., POLENSKÝ, M., ŽAMPACHOVÁ, Z. Výchozí data pro výzkum v oblasti poruch autistického spektra (PAS) v Jihomoravském kraji. Source Data for Research on Autism Spectrum Disorders (ASD) in the South Moravian Region. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Education of Pupils with Special Educational Needs II. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, MU, 2008, s. 369. s. 211 - 217, 7 s. ISBN 978-80-7315-170-6 (Paido), ISBN 978-80-210-4736-5 (MU)

 • BAZALOVÁ, B., FIALOVÁ, I. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve Finsku. In Speciální pedagogika. Praha : UK, 1, s. 71 - 77. ISSN 1211-2720. 2008.

 • BAZALOVÁ, B., FIALOVÁ, I. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve Finsku. In Komenský. Brno : MU, 3, s. 31 - 35. ISSN 0323-0449. 2008.

 • BAZALOVÁ, B. Sexualita a sexuální výchova u osob s mentálním postižením v institucionálních podmínkách. In Speciální pedagogika. Praha : UK, 3, s. 247 - 255. ISSN 1211-2720. 2008.

 • BAZALOVÁ, B. Proces osvojování jazyka u dětí s poruchami autistického spektra. The Process of Language Acquisition in Children with Autism Spectrum Disorder. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2008, s. 143. s. 33-33, 1 s. ISBN 978-80-7315-167-6 (plné znění článku na CD ROM).

 • BAZALOVÁ, B., BUDÍNOVÁ, L. Poruchy autistického spektra (PAS). Autism Spectrum Disorders (ASD). In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2008, s. 143. s. 97-97, 1 s. ISBN 978-80-7315-167-6 (plné znění článku na CD ROM).

 • BAZALOVÁ, B., POLENSKÝ, M., ŽAMPACHOVÁ, Z. Výchozí data pro výzkum v oblasti poruch autistického spektra (PAS) v Jihomoravském kraji. Source Data for Research on Autism Spectrum Disorders (ASD) in the South Moravian Region. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2008, s. 143. s. 98-98, 1 s. ISBN 978-80-7315-167-6 (plné znění článku na CD ROM).

 • BAZALOVÁ, B. Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Special Needs of Pupils in the Context of the Framework Education Programme for basic Education. Výzkumný záměr MSM0021622443. Jihlava: Prezentace na konferenci „Školní integrace a její význam pro kvalitu života osob s postižením“ a v rozhlase, 16.6.2008.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2009

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami k výzkumnému záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu MSM0021622443. Pedagogická fakulta MU 16.9.-17.9. 2009. Aktivní účast ve workshopu s názvem Základní vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra se zaměřením na sociální aspekty postižení, příspěvky
  BAZALOVÁ, B. Sociální aspekty autismu.
  BAZALOVÁ, B. Speciální potřeby žáků s poruchami autistického spektra – realizace výzkumného záměru.

 • Praha: Odborný seminář. Autismus z pohledu medicíny 21. století. Regenerace, 13. 6. 2009. Vystoupení v plénu, diskuze.

 • Praha: Odborný seminář s mezinárodní účastí. Biologické přístupy k léčbě autismu. Komorbidita autismu. Paul a Nilda Shattock. Autistik, 14.11. 2009. Vystoupení v rámci diskuse, informace o výzkumném záměru na PdF MU.

 • Praha: Odborný seminář s mezinárodní účastí. Autismus – příprava na život v dospělosti. Autismus – kvalitativní rozdíly. Hilde DeClercq a Theo Peeters. Autistik, 3. 10. 2009. Vystoupení v rámci diskuse, informace o výzkumném záměru na PdF MU.

 • Olomouc: Celostátní konference k 40. výročí Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Od pomoci k podpoře - od péče k samostatnosti. 9.–10.10. 2009. Diskuze v plénu v rámci workshopu Sexualita lidí s mentálním postižením, pracovní jednání v rámci výzkumného záměru o integraci žáků s poruchou autistického spektra v České republice s JUDr. Zápotočnou z APLA Jihlava.

 • Brno: Národní konference. Nové cesty v poskytování sociálních služeb lidem s mentálním postižením (s potížemi v učení). Oblastní charita Brno a Rašínova vysoká škola v Brně, 15.10. 2009. Vystoupení v plénu, diskuze.

Zahraničí

 • Maďarsko: University of PÉCS, 18.-23.4.2009. Education of Children, Pupils and Students with SEN in the Czech Republic. Vyžádaná přednáška v rámci návštěvy univerzity PÉCS. Prezentace přednášek
  BAZALOVÁ, B. Education of Children, Pupils and Students with SEN in the Czech Republic
  BAZALOVÁ, B. Romany Minority in the Czech Republic

 • Turecko: Konference s mezinárodní účastí. The First International Congress of Educational Research. Canakkale, 1. – 3. 4. 2009. Přednáška.
  BAZALOVÁ, B. Special Needs of Pupils in the Context of the Framework Educational Programme for Elementary Education 2007 - 2013, 1. part.

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: Autorka workshopu Základní vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra se zaměřením na sociální aspekty postižení. v rámci konference s mezinárodní účastí Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. k výzkumnému záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu MSM0021622443. Pedagogická fakulta MU 16.9.-17.9. 2009.

 • Brno: Odborný seminář. Struktura a strukturované úkoly pro děti s autismem. PdF MU, 19.9. 2009. Spoluorganizátorka s autory worshopu - Alena Pavlištíková, Lenka Hladká - Alenka, o.s.; spoluorganizace také s o.s. APLA-JM Ing. Milenou Němcovou.

Publikační činnost

 • BAZALOVÁ, B., PROCHÁZKOVÁ, L. Bildung der Schüler mit Störungen des autistischen Spektrums in der Tschechischen Republik, In Behinderte Menschen. Graz, Rakousko, 4/2009, 4, s. 11-15. ISSN 1561-2791. 2009.

 • BAZALOVÁ, B., PROCHÁZKOVÁ, L. Special Needs of Pupils in the Context of the Framework Educational Programme for Elementary Education 2007 – 2013, In The First International Congress of Educational Research. Turkey, 2009, 270s, s. 94. ISBN 978-605-606-82-0-1.

 • BAZALOVÁ, B. Sociální aspekty autismu. Social Aspects of Autism. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III. Education of Pupils with Special Educational Needs III. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2009. s. 450. s. 229-242. 14 s. ISBN 978-80-7315-189-8 (Paido), ISBN 978-80-210-5032-7 (MU).

 • BAZALOVÁ, B. Speciální potřeby žáků s poruchami autistického spektra – realizace výzkumného záměru. Special Needs of Pupils with Autism Spectrum Disorders – Research Realization. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. (eds.) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2009, s. 160. s. 97-97, 1 s. ISBN 978-80-7315-188-1 (plné znění článku na CD ROM).

 • BAZALOVÁ, B. Especially Gifted Autistic Children. Savant Syndrome. In ŠIMONÍK, O. (ed.) Education and Talent 3. Brno : MU, MSD, 2009. s. 106. 93-105, 13 s. ISBN MU 978-80-210-5113-3. MSD 978-80-7392-110-1.

 • BAZALOVÁ, B. Mimořádně nadané děti s PAS. In ŠIMONÍK, O. (ed.) Výchova a nadání 3. Brno : MU, MSD, 2009. s. 105. 91-104, 14 s. ISBN MU 978-80-210-5117-1.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2010

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí ŠKOLA PRO VŠECHNY - Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole. Pořádaná v rámci řešení výzkumného záměru "Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání" MSM0021622443. Brno, PdF MU, 15. 9. 2010. Příspěvek
  BAZALOVÁ, B. Shrnutí dosažených výsledků v oblasti výzkumu edukačních přístupů u žáků s PAS

 • Brno: Národní konference Jak se žije lidem s autismem v Jihomoravském kraji. APLA JM, 30 03 2010. Příspěvek
  Řešení výzkumného záměru „Základní vzdělávání žáků s PAS a možnosti jejich dalšího uplatnění ve vzdělávacím procesu a na trhu práce“ Spojení teorie a praxe – volitelný seminář Autismus a pomůcky vytvořené studenty na PdF MU.

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí ŠKOLA PRO VŠECHNY - Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole. Pořádaná v rámci řešení výzkumného záměru "Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání" Brno, PdF MU, 15. 9. 2010. organizace workshopu: Inkluzivní vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra v základní škole.

Publikační činnost

 • BAZALOVÁ, B. Psychopedie. In PIPEKOVÁ, J. et al. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3., přepr. a rozšíř. vyd. Brno : Paido, 2010. od s. 289-304, 16 s. ISBN 978-80-7315-198-0.

 • BAZALOVÁ, B., BUDÍNOVÁ, L., POLENSKÝ, M., ŽAMPACHOVÁ, Z. Zhodnocení procesu individuální integrace žáků s PAS ve školách hlavního vzdělváacího porudu na území JmK. Process Evaluation of Individual Integration of pupils with ASD into Mainstream Schools in the South Moravian Region. In HAVEL, J., FILOVÁ, H. et al. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2010. od s. 129-135, 7 s. ISBN 978-80-7315-202-4 (Paido), ISBN 978-80-210-5332-8 (MU).

 • BAZALOVÁ, B., OUŘEDNÍČKOVÁ, P. Skupinová integrace žáků s mentálním postižením v základní škole. Group Integration of Pupils with Intellectual Disabilities in Primary School. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami IV. Education of Pupils with Special Educational Needs IV. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2010. 1. vydání. od s. 257-276, 20 s. ISBN 978-80-7315-201-7 (Paido), ISBN 978-80-210-5331-1 (MU).

 • BAZALOVÁ, B., Přehled výskytu poruch autistického spektra v České republice. Summary of Prevalence of Autism Spectrum Disorders in the Czech Republic. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami IV. Education of Pupils with Special Educational Needs IV. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2010. 1. vydání. od s. 279-287, 9 s. ISBN 978-80-7315-201-7 (Paido), ISBN 978-80-210-5331-1 (MU).

 • BAZALOVÁ, B., VLČKOVÁ, R. Teoretická východiska integrace žáka s Aspergerovým syndromem. In ŠIMONÍK, O. (ed.) Vzdělávání nadaných žáků. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : MU, 2010. 1. vydání. od s. 127-135, 9 s. ISBN 978-80-210-5349-6

 • BAZALOVÁ, B., VLČKOVÁ, R. Inclusion of a Student with Asperger's Syndrome. In ŠIMONÍK, O. (ed.) School and Talented Pupil. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : MU, 2010. 1. vydání. od s. 103-112, 10 s. ISBN 978-80-210-5350-2

 • BAZALOVÁ, B., OUŘEDNÍČKOVÁ, P. Integrované vzdělávání žáků s mentálním postižením. Integrated Education of Pupils with Intellectual Disabilities. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy. Inclusive ducation in current czech school. Brno : MU, 2010. 1. vydání. od s. 253-267, 15 s. ISBN 978-80-210-5383-0.

 • BAZALOVÁ, B., SRBKOVÁ, J. Žáci s autismem a inkluze: je to možné? Pupils with Autism and Inclusion: Is It Possible? In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy. Inclusive ducation in current czech school. Brno : MU, 2010. 1. vydání. od s. 307-314, 8 s. ISBN 978-80-210-5383-0.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2011

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: Národní konference. Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti práce se žáky s autismem v hlavním vzdělávacím proudu. PdF MU, 17. 2. 2011. Vyžádaná přednáška.
  BAZALOVÁ, B. Představení rozsahu přednášek a seminářů věnujících se poruchám autistického spektra na katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.

 • Hradec Králové: Online vědecká konference s mezinárodní účastí. Sapere Aude 2011. Evropské a české vzdělávání. Hradec Králové 21. 3. – 25. 3. 2011.
  BAZALOVÁ, B. Education of Students with Special Educational Needs Focused on Asperger Syndrome and High-functioning Autism.

Zahraničí

 • Velká Británie: Mezinárodní konference. The Professional Conference. National Autistic Society. Manchester, 1&2 March 2011.

 • Turecko: Národní odborný seminář pro ředitele základních škol s mezinárodním hostem Dr. Bazalovou. Erbaa, duben 2011. Vyžádaná přednáška.
  BAZALOVÁ, B. Autism Spectrum Disorders in the Czech Republic.

 • Polsko: Národní odborný seminář s mezinárodním hostem Dr. Bazalovou. Wroclaw, září 2011. Vyžádaná přednáška.
  BAZALOVÁ, B. Inclusive Education in the Czech Republic.

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí. Speciální potřeby žáků v kontextu RVP pro ZV rok výzkumu 2011. Žák se zdravotním postižením v základní škole. Brno, PdF MU, 7. 9. 2011.
  BAZALOVÁ, B. Žák s poruchou autistického spektra v procesu edukace. Shrnutí práce výzkumného týmu č. 14 ve výzkumném záměru MSM0021622443 v rámci workshopu konference Brno, PdF MU, 2011.

Publikační činnost

 • BAZALOVÁ, B. Včasnost diagnostiky poruch autistického spektra. Autism Spectrum Disorders Early Diagnostics. In OPATŘILOVÁ, D. et al. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. Education of Students with Disabilities and Health Disadvantages. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2011. s. 255-267, 13 s., s. 298. ISBN 978-80-7315-219-2 (Paido), ISBN 978-80-210-5708-1 (MU).

 • BAZALOVÁ, B., NOVÁKOVÁ, J. Edukační a terapeutická intervence u žáků s poruchou autistického spektra. Educational and Therapeutic Approaches in Students with Autism Spectrum Disorders. In OPATŘILOVÁ, D. et al. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. Education of Students with Disabilities and Health Disadvantages. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2011. s. 269-281, 13 s., s. 298. ISBN 978-80-7315-219-2 (Paido), ISBN 978-80-210-5708-1 (MU).

 • BAZALOVÁ, B., NOVÁKOVÁ, J. Zkušenosti žáků s poruchou autistického spektra s inkluzivním vzděláváním. Experience of Students with Autism Spectrum Disorders in Inclusive Education. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. et. al. Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení. Inclusive Education - Provisions for Different Age Groups and Disabilities. 1. vyd. Brno: MU, 2011. od s. 261-270, 10 s. ISBN 978-80-210-5731-9.

 • BAZALOVÁ, B. Poruchy autistického spektra. Teorie, výzkum, zahraniční zkušenost. 1. vyd. Brno: MU, 2011. 247 s. ISBN 978-80-210-5781-4.

 • BAZALOVÁ, B. Teaching English to Learners with Autism Spectrum Disorders – Theoretical Approaches. In ŠIMONÍK, O. et al. Talented Learner. Brno: MU, 2011. 210 s., s. 149-166, 18 s. ISBN 978-80-210-5701-2.

 • BAZALOVÁ, B. Teaching English to Learners with Autism Spectrum Disorders – Case Studies. In ŠIMONÍK, O. et al. Talented Learner. Brno : MU, 2011. 210 s., s. 167-189, 23 s. ISBN 978-80-210-5701-2.

 • BAZALOVÁ, B. Nadaný žák s Aspergerovým syndromem ve škole. JANDA, M., ŠŤÁVA, J. (ed.). Nadaní žáci ve škole. Brno: Masarykova univerzita. 182 s., s. 5-15, 11s. ISBN 978-80-210-5760-9.

 • BAZALOVÁ, B. Students with Asperger Syndrome in the Czech Republic. In Scientific Journal of the National Pedagogical University Dragomanov, National Pedag. University Dragomanov, 2011, 5, 19, 11 s.

 • BAZALOVÁ, B. Students with Asperger Syndrome and High Functioning Autism. In AD ALTA - Journal of Interdisciplinary Research, Magnanimitas, 1, 1, od s. 84-87, 4 s. ISSN 1804-7890. 2011.

 • BAZALOVÁ, B. Education of Students with Special Educational Needs Focused on Asperger Syndrome and High-functioning Autism. In Sapere Aude 2011. Recenzovaný sborník příspěvků vědecké konference s mezinárodní účastí. 1. vyd. Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2011. od s. 111-119, 674 s. ISBN 978-80-904877-2-7.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2012

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Zahraničí

 • Velká Británie: mezinárodní online diskuse společnosti the National Autistic Society: Network Autism. 2012. Vystoupení v plénu.
  BAZALOVÁ, B. Nové poznatky výzkumu a edukačních postupů v České republice.
  URL: http://www.autism.org.uk/working-with/network-autism.aspx

Publikační činnost

 • BAZALOVÁ, B. Analýza kvality inkluzivního vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra. Analysis of the Quality of Inclusive Education of Students with Autism Spectrum Disorders. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VI. Education of Pupils with Special Educational Needs VI. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2012. od s. 211-228, 18 s. 327. ISBN 978-80-7315-235-2 (Paido), ISBN 978-80-210-6057-9 (MU).

 • BAZALOVÁ, B. Poruchy autistického spektra v kontextu české psychopedie. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 279 s. ISBN 978-80-210-5930-6

 • BAZALOVÁ, B. Raná intervence u dětí s poruchami autistického spektra. In OPATŘILOVÁ, D., NOVÁKOVÁ, Z. Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 249-265, 17 s. 1. vydání. ISBN 978-80-210-5880-4

 • BAZALOVÁ, B., JISKROVÁ, K. Raná intervence u dětí s Downovým syndromem. In OPATŘILOVÁ, D., NOVÁKOVÁ, Z. Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 181-191, 11 s. 1. vydání. ISBN 978-80-210-5880-4.

 • BAZALOVÁ, B. Interpretace výsledků a diskuse k šetření ve třídách s integrovanými žáky s poruchami autistického spektra. In VÍTKOVÁ, M., FRIEDMANN, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. Sborník příspěvků. Brno: Paido, 2012. s. 236-252, 17 s. ISBN 978-80-210-5941-2.

 • BAZALOVÁ, B. Interpretace výsledků a diskuse k šetření ve třídách s integrovanými žáky s poruchami autistického spektra. In VÍTKOVÁ, M., FRIEDMANN, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. Sborník anotací. Brno: Paido, 2012. s. 48. ISBN 978-80-7315-231-4.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2013

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích
Česká republika

 • Brno: konference s mezinárodní účastí. Sociální determinanty inkluzivního vzdělávání. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. PdF MU, 11. Září 2013. Vystoupení v pracovní skupině „Zdravotní postižení“. BAZALOVÁ, B.: Závěry výzkumů zaměřených na PAS (edukace, diagnostika, rodiny.)

Publikační činnost

 • BAZALOVÁ, B. Teorie a praxe možností edukace žáků s porauchami autistického spektra v jednotlivých věkových obdobích. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VII. Education of Pupils with Special Educational Needs VII. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2013. od s. 281-300, 20 s. 418 s. ISBN 978-80-7315-246-8 (Paido), ISBN 978-80-210-6632-8 (MU).

 • BAZALOVÁ, B. Analýza současného stavu inkluzivní edukace žáků s poruchami autistického spektra v České republice. In PANČOCHA, K., VÍTKOVÁ, M. et al. Analýza sociálních determinantů inkluzivního vzdělávání. Analysis of Social Determinants of Inclusive Education. 1. vyd. Brno: Paido, 2013. s. 207-226, 20 s. ISBN 978-80-7315-245-1. MSM0021622443, záměr.

 • BAZALOVÁ, B. Teorie a praxe možností edukace žáků s poruchami autistického spektra v jednotlivých věkových obdobích. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VII. Education of Pupils with Special Educational Needs VII. 1. vyd. Brno: Paido, 2013. s. 281-300, 20 s. ISBN 978-80-7315-246-8. MSM0021622443, záměr.

 • BAZALOVÁ, B. Specifika ve vzdělávání žáků s Aspergerovým syndromem. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Specifika ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. Specific Features in Teaching Pupils with Special Educational Needs in an Inclusive Learning Environment in Primary Schools. 1. vyd. Brno: Paido, 2013. s. 225-232. ISBN 978-80-210-6646-5. MSM0021622443, záměr.

 • BAZALOVÁ, B. Žáci s Aspergerovým syndromem. In BARTOŇOVÁ M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. Education Focusing on Inclusive Didactics and teaching Pupils with Special Educational Needs in Mainstream Schools. MVP MUNI/M/0012/2013. 1. vyd. Brno: MU, 2013. 279 s., od s. 171-183, 13 s. ISBN 978-80-210-6678-6.

 • BAZALOVÁ, B. Žáci s PAS. In OŠLEJŠKOVÁ, H., VÍTKOVÁ, M. et al. Východiska, podmínky a strategie ve vzdělávání žáků s těžkým postižením na základní škole speciální. Bases, Conditions and Strategies for Teaching Pupils with Severe Disabilities in Special Schools. MVP MUNI/M/0012/2013. 1. vyd. Brno: MU, 2013. 310 s., od s. 177-190, 14 s. ISBN 978-80-210-6673-1.zpět | následující


Verze pro tisk

© 2010-2018