Výzkumní pracovníci: doc. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.


D1

doc. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.

IS MUNI

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pracoviště

Katedra speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity; zástupkyně vedoucí katedry, členka Oborové rady doktorského studijního programu Speciální pedagogika PdF MU, členka Oborové rady Učitelství pro 1. stupeň základní školy PdF MU

Odborné zaměření:

Speciální pedagogika, integrativní speciální pedagogika

Specializace:

Specifické poruchy učení, strategie ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, psychopedie

Vybrané publikace, odborná činnost:

 • BARTOŇOVÁ, M. Současné trendy v edukaci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v České republice.Brno: MSD, 2005, 416 s. ISBN 80-86633-37-3

 • BARTOŇOVÁ, M. (ed.)Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Učební text Brno: MSD, 2005, 279 s. ISBN 80-86633-38-1

 • BARTOŇOVÁ, M. Kapitoly ze specifických poruch učení I. Vymezení současné problematiky. Brno: MU, 2004, 2005, 128 s. ISBN 80-210-3613-3

 • BARTOŇOVÁ, M. Kapitoly ze specifických poruch učení II. Reedukace specifických poruch učení. Brno: MU, 2005, 152 s. ISBN 80-210-3822

 • BARTOŇOVÁ, M., PIPEKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M.(ed.)Integrace handicapovaných na trhu práce v mezinárodní dimenzi.Brno: MSD, 2005, 201 s. ISBN 80-866633-31-4.

 • BARTOŇOVÁ, M., KLENKOVÁ, J., PIPEKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. Bildung von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf in der Tschechischen Republik – Vorstellung eines geplanten Forschungsprojektes. In ALBRECHT, F., BÜRLI, A. ERDÉLYI, A. (Hrsg.) Internationale und vergleichende Heil- und Sonderpägagogik. Aktuelle Diskussion, Ergrebnisse und Herausforderungen. Bad Heilbrunn: Klinkhardt, 2006, S. 259-266. ISBN 3-7815-1467-6.

 • BARTOŇOVÁ, M. Integrované profesní poradenství v Dolním Rakousku. Speciální pedagogika. číslo 1, roč. 15, s. 49-53. 2005. ISSN 1211-2720

 • BARTOŇOVÁ, M. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání – charakteristika jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami. Komenský. 2003-2004, roč. 128, č. 2, s. 40-46. ISSN 0323-0449

 • BARTOŇOVÁ, M. Metodika a didaktika speciálně pedagogických disciplín. In JANÍK, T., MUŽÍK, V., ŠIMONÍK, O. Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu. Brno: MU, 2004, s. 7. ISBN 80-210-3474-2

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2007

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Konference s mezinárodní účastí "Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole" konaná dne 12. září 2007, Brno, PdF MU. Přednáška v plénu na téma: Výzkumný záměr Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Výstup sborník z konference s mezinárodní účastí a CD ROM.

 • Konference pořádaná v rámci ukončení projektu OP RLZ Opatření 3.1 s názvem Aktivizační a vzdělávací centrum dne 26. 9. 2007, Brno, ÚSP pro TPM Brno, Kociánka. 1. přednáška na téma: Aktivizační a vzdělávací centrum. projekt, 2. přednáška na téma: Zácvikové kurzy.

 • 2.- 3. 5. 2007 Brno, Šlapanice Vědecká konference s mezinárodní účastí "Analýza postupů ke vzdělávání žáků s mentálním postižením a sociálním znevýhodněním na základě komparace českých a německých rámcových vzdělávacích programů", moderátor konference, přednáška na téma: Přípravné třídy základní školy – výzkumné šetření.

Zahraničí

 • Švýcarsko: 3. Mezinárodní sympozium Internacionální léčebné a speciální pedagogiky. Curych, Švýcarsko 6.9. -7.9. 2007. Vystoupení v pracovní skupině A8 – Vítková, M., Bartoňová, M., Vítek, J. Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf in der tschechischen Grundschule (publikováno ve sborníku 2008)

 • Německo: Stuttgart, 24. – 26. 10. 2007 – seminář s mezinárodní účastí pořádá ministerská pracovní skupina ze spolkové země Baden-Württemberg u příležitosti 10. výročí spolupráce s Českou republikou

 • Polsko: Mezinárodní konference "Terapia pedagogiczna w rewalidacji osób niepelnoprawnych" v rámci cyklu "Specjalne Potrzeby Edukacyjne", Katovice, Polsko, 7.- 9. 11. 2007 . Přednáška: Bartňová, M. Projekt – Aktivizační a vzdělávací centrum. (publikováno ve sborníku 2008)

 • Německo: mezinárodní kongres Sonderpädagogische Kompetenz - Pädagogische Professionalität und sonderpädagogische Kompetenz vor neuen Herausforderungen – Pedagogická profesionalita a speciálně pedagogická kompetence před novými požadavky, 15.11. – 17.11. 2007, Humboldt Universität zu Berlin. Vystoupení v pracovní skupině E2 – Vítková, M., Bartoňová, M., Procházková, L. Vzdělávání speciálních pedagogů a učitelů na Masarykové univerzitě se zřetelem na strukturované studium bakalářské, navazující magisterské a doktorské – Bildung von Sonderpädagogen und allgemeinen Pädagogen an der Masaryk Universität im Hinblick aud die Bachelor-Master-Doktorstruktur (publikováno ve sborníku 2008)

Organizace konferencí/workshopů

 • Konference s mezinárodní účastí "Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole" konaná dne 12. září 2007, Brno, PdF MU, org. doc. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D., prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

 • Konference pořádaná v rámci ukončení projektu OP RLZ Opatření 3.1 s názvem Aktivizační a vzdělávací centrum dne 26. 9. 2007, Brno, ÚSP pro TPM Brno, Kociánka, org. doc. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D., prof. PhDr. Marie Vítková, CSc., Mgr. Klára Zelinková.

 • 2.- 3. 5. 2007 Brno, Šlapanice Vědecká konference s mezinárodní účastí "Analýza postupů ke vzdělávání žáků s mentálním postižením a sociálním znevýhodněním na základě komparace českých a německých rámcových vzdělávacích programů", org. doc. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D., doc. PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D.

Publikační činnost

 • BARTOŇOVÁ, M., MÜHLPACHR, P., VÍTKOVÁ, M. Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. In Komenský, odborný časopis pro učitele základní školy 5/2007, roč. 131, s. 6-8. ISSN 0323-0449

 • BARTOŇOVÁ, M.,VÍTKOVÁ, M . Assessment a podpůrná diagnostika ve školském systému In BARTOŇOVÁ, M.,VÍTKOVÁ, M. (eds.) Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Brno: Paido 2007. ISBN 978-80-7315-150-8.

 • BARTOŇOVÁ, M. Některá specifika v přístupech k edukaci žáků s lehkým mentálním postižením In BARTOŇOVÁ, M.,VÍTKOVÁ, M. (eds.) Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Brno: Paido 2007. ISBN 978-80-7315-150-8.

 • BARTOŇOVÁ, M. Styly učení v edukaci jedinců se specifickými poruchami učení. In BARTOŇOVÁ, M.,VÍTKOVÁ, M. (eds.) Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Brno: Paido 2007. ISBN 978-80-7315-150-8.

 • BARTOŇOVÁ, M., TOPINKOVÁ, Š. Výuka cizího jazyka u žáků se specifickými poruchami učení. In BARTOŇOVÁ, M.,VÍTKOVÁ, M. (eds.) Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Brno: Paido 2007. ISBN 978- 80-7315-150-8.

 • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Strategie ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Texty k distančnímu vzdělávání. 2. rozšířené a přepracované vydání v rámci Výzkumného záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (MSM 0021622443) Brno: Paido, 2007.

 • BARTOŇOVÁ, M, BAZALOVÁ, B.,PIPEKOVÁ, J Psychopedie. Texty k distančnímu vzdělávání.Brno: Paido 2007 s.159. ISBN 978-80-7315-140-8

 • Příspěvek Portál: http://svp.muni.cz : BARTOŇOVÁ, M. Vzdělávání žáků s SPU

 • Příspěvek Portál: http://svp.muni.cz :BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Pojetí integrativního/inkluzivního vzdělávání žáků s SVP v evropské kontextu

 • Příspěvek Portál: http://svp.muni.cz :BARTOŇOVÁ, M.,Specifika v didaktických přístupech k žákům s LMP

 • Příspěvek Portál: http://svp.muni.cz :BARTOŇOVÁ, M.,Specifika edukace žáků s těžkým mentálním postižením

 • Příspěvek Portál: http://svp.muni.cz :BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M.Podmínky vzdělávání žáků s SVP ve vztahu k RVP ZV

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2008

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Telč: Pracovní jednání k RVP LMP. 24.4: - 25.4. 2008. Organizátor akce MŠMT ČR, VÚP Tvorba rámcového vzdělávacího programu pro žáky s LMP. Vyžádaná přednáška BARTOŇOVÁ, M. Aktivační a vzdělávací centrum- obsah učiva zácvikových kurzů.

Zahraničí

 • Rakousko: Konference s mezinárodní účastí Lehrer/innenbildung in Europa. Wien, 8-9.5. 2008. Vystoupení v plénu
  BARTOŇOVÁ, M., PROCHÁZKOVÁ, L., VÍTKOVÁ, M. Zur Ausbildung von Lehrer/innen an der Pädagogischen Fakultät der Masaryk-Universität im Hinblick auf die Arbeit mit Schüler/-innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf

 • Německo: 4. Mezinárodní sympozium Internacionální léčebné a speciální pedagogiky. Leben mit Anderssein im internationalen Kontext (Žít s jinakostí v mezinárodním kontextu). Oldenburg, 3.9.-7.9.2008. Vystoupení v pracovní skupině
  BARTOŇOVÁ, M., PIPEKOVÁ, J., PROCHÁZKOVÁ, L., VÍTKOVÁ, M. Neue Trends in der beruflichen Vorbereitung von behinderten Menschen (přijato k publikování)

 • Polsko: 3. mezinárodní vědecká konference z cyklu Speciální vzdělávací potřeby na téma Psychospoleczne funkcjowanie osob niepelnosprawnych. Kielsko-Biala, 12-13.11.2008. Vystoupení v plénu
  BARTOŇOVÁ, M. Education of Minorities in the Czech Republic (přijato k publikování)

 • Švédsko: Studijní pobyt na Mid Sweden Univerzity, Department of Education. 22. 9. 29.9. 2008 Přednášky:
  BARTOŇOVÁ, M. Teaching students with speciál needs in primary schools. Teaching students with social disadvantage. Roma students and Czech educational envtiomment

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: Odborný seminář Školní vzdělávací program škol vzdělávajících žáky s LMP konaný dne 4.3. 2008, Organizátor akce společně s MŠMT, VÚP Praha. Muzeum J.G.Mendela

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí k výzkumnému záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu. Brno: Pedagogická fakulta MU 17.9.2008. VZ MSM0021622443, Vzdělávání žáků s mentálním postižením. Konfrontace se zkušenostmi v Baden – Württembergu, moderátor panelové diskuse v německé sekci.

 • Brno: Odborný seminář Tvorba školních vzdělávacích programů podle RVP ZŠS konaný dne 25. 11. 2008, Organizátor akce společně s MŠMT, VÚP Praha. Muzeum J.G.Mendela

Publikační činnost

 • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Education of Pupils with Special Educational Needs II. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, MU, 2008, 367 s. ISBN 978-80-7315-170-6 (Paido), ISBN 978-80-210-4736-5 (MU)

 • BARTOŇOVÁ, M. Vzdělávání dětí se sociálním znevýhodněním v přípravné třídě základní školy v období 2000 – 2008. Education of children with social disadvantage in preparatory classes of primary schools in the period 2000-2008 in BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Education of Pupils with Special Educational Needs II. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, MU, 2008, s. 77-96. ISBN 978-80-7315-170-6 (Paido), ISBN 978-80-210-4736-5 (MU)

 • BARTOŇOVÁ, M.; NAVRÁTILOVÁ, D. Příprava na povolání jedinců se specifickými poruchami učení. Professional orientation of people with specific learning difficulties: in BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Education of Pupils with Special Educational Needs II. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, MU, 2008, s.315-332. ISBN 978-80-7315-170-6 (Paido), ISBN 978-80-210-4736-5 (MU)

 • BARTOŇOVÁ, M.; PIPEKOVÁ, J. Asistent pedagoga v přípravné třídě základní školy. Teacher’s assistant in preparatory class of primary school: in BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Education of Pupils with Special Educational Needs II. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, MU, 2008, s.229-244. ISBN 978-80-7315-170-6 (Paido), ISBN 978-80-210-4736-5 (MU)

 • BARTOŇOVÁ, M. Vzdělávání dětí se sociálním znevýhodněním v přípravné třídě základní školy v období 2000 – 2008. Education of children with social disadvantage in preparatory classes of primary schools in the period 2000-2008 in KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2008, s. 19-29. ISBN 978-80-7315-167-6 (plné znění článku na CD ROM).

 • BARTOŇOVÁ, M.; KOZÁKOVÁ, K. Problematika jedinců s poruchou pozornosti (ADHD) v zahraničním výzkumu . in KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2008, s. 19-29. ISBN 978-80-7315-167-6 (plné znění článku na CD ROM).

 • BARTOŇOVÁ, M.; NAVRÁTILOVÁ, D. Příprava na povolání jedinců se specifickými poruchami učení. Professional orientation of people with specific learning difficulties in KLENKOVÁ, J.,VÍTKOVÁ, M. (eds.) Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2008, s. 19-29. ISBN 978-80-7315-167-6 (plné znění článku na CD ROM).

 • BARTOŇOVÁ, M.; PIPEKOVÁ, J. Asistent pedagoga v přípravné třídě základní školy. Teacher’s assistant in preparatory class of primary school: in KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2008, s. 19-29. ISBN 978-80-7315-167-6 (plné znění článku na CD ROM).

 • BARTOŇOVÁ, M., PROCHÁZKOVÁ, L., VÍTKOVÁ, M. Zur Ausbildung von Lehrer/innen an der Pädagogischen Fakultät der Masaryk-Universität im Hinblick auf die Arbeit mit Schüler/-innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf. in SEEBAUER, R. Lehrer/innenbildung in Europa. Wien: Pädagogische Hoschule, 2008, s. 28-34. ISBN 978-3-7000-0826-2 (Österreich), ISBN 978-3-8258-1274-4 (Deutschland)

 • BARTOŇOVÁ, M., PIPEKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. Strategie ve vzdělávání žáků s mentálním postižením v odborném učilišti a na praktické škole. Brno: MSD, 2008. 148 s. ISBN 978-80-7392-050-0.

 • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Centrum Educacji i Aktywizacji. in KUCYPER, K., STANKOWSKI, A. Terapia pedagogiczna w rehabilitacji osób niepelnospravnych. Kielsko-Biela, 2008, s. 55-57. ISBN 83-60430-91-8.

 • BARTOŇOVÁ, M., Přístupy k počátečnímu vzdělávání dětí se sociálním znevýhodněním. In Speciální pedagogika, časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky 2/2008, roč. 18, s. 101-120. ISSN 1211-2720

 • MADZÁKOVÁ, S. Špecifické poruchy učenia a spravania v kontexte inkluzivnej edukácie In BARTOŃOVÁ, M. Strategie v edukaci jedinců s SPU na 2. stupni základních škol. Zborník z prvej medzinárodnej e-konferencie Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 5-7 máj 2008 s. 31-35. CD ROM. ISBN: 978-8068-801-1

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2009

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami k výzkumnému záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu. Řešitel VZ MSM0021622443. Brno: Pedagogická fakulta MU 16.9.-17.9. 2009. Vystoupení ve workshopu
  BARTOŇOVÁ, M. Volba učení u žáků se specifickými poruchami učení.

 • Ostrava: Konference s mezinárodní účastí pořádaná Ostravskou univerzitou, Pedagogickou fakultou, katedrou speciální pedagogiky a Uniwersytet Slaski Katovice (Polsko), 3.2. 2009. Vystoupení v plénu:
  BARTOŇOVÁ, M. Asistent pedagoga v edukaci žáků se sociálním znevýhodněním

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí Ucelená rehabilitace. ÚSP Kociánka 21.5. 2009 Vystoupení v plénu:
  BARTOŇOVÁ, M. Prezentace výzkumné činnosti katedry speciální pedagogiky

 • Brno: 5. mezinárodní konference Škola a zdraví pro 21. století, Pedagogická fakulta, katedra psychologie, dne 24.8. 2009. Vystoupení v plénu:
  BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

Zahraničí

 • Švýcarsko: 6. Švýcarský kongres léčebné pedagogiky Horizonte öffnen. Standardisierung und Differenzierung in der Heil- und Sonderpädagogik. Bern, 31.8.-2.9. 2009 vystoupení v sekci.
  BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Besondere Bildungsbedürfnisse im Kontext des Rahmenbildungsprogramms für Grundbildung.

 • Německo: 45. Arbeitstagung der Dozentinnen und Dozenten der Sonderpädagogik in deutschsprachigen Ländern na téma Zacházení s jinakostí v životních etapách - postižení - pohlaví - kulturní pozadí - věk/životní fáze (Umgang mit Verschiedenheit in der Lebensspanne- behinderung - Geschlecht - kultureller Hintergrund - Alter/Lebensphasen), Dortmund, 30.9.-3.10. 2009
  BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Bildung von Sonderpädagoginnen und Lehrerinnen an der Masaryk Universität in der Tschechischen Republik

 • Německo: Docentské dny pro speciální pedagogy konané k 200. výročí univerzity v Berlíně, Berlín, 7.-10.10. 2009

 • Polsko: IV. Miedzynarodnowa konferencja Naukowa z cyklu Specjalne potrzeby edukacyjne: "Antropotechnika socjotechnika i kulturotechnika w pedagogice specjalnej" 4.-6.11. 2009, Ustroň Vystoupení v plénu:
  BARTOŇOVÁ, M. Career Choice of Puipils with Specific learning Difficulties

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. k výzkumnému záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu. Řešitel VZ MSM0021622443. Brno: Pedagogická fakulta MU 16.9.-17.9. 2009.

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí Ucelená rehabilitace. ÚSP Kociánka 21. 5. 2009

Publikační činnost

 • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III. Education of Pupils with Special Educational Needs III. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, MU, 2009. 450 s. ISBN 978-80-7315-189-8 (Paido), ISBN 978-80-210-5032-7 (MU)

 • BARTOŇOVÁ, M. Asistent pedagoga v edukaci dětí a žáků se sociálním znevýhodněním In FRANIOK, P., KOVÁŘOVÁ, R. (ED.) Rovné příležitosti v edukaci osob se speciálními potřebami. Sborník příspěvků s mezinárodní účastí. Ostrava. Universitas Ostraviensis PdF OU. 2009. ISBN 978-80-738-654-3.

 • BARTOŇOVÁ, M. Sociální aspekty a strategie přístupů k žákům se specifickými poruchami učení. Social Aspects and Strategies for Students with Specific Learning Difficulties. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2009. s. 160. s. 28-28, 1 s. ISBN 978-80-7315-188-1 (plné znění článku na CD ROM).

 • BARTOŇOVÁ, M. Volba povolání u žáků se specifickými poruchami učení. Career Choice in Pupils With Specific Learning Difficulties. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2009. s. 96-96, 1 s. ISBN 978-80-7315-188-1 (plné znění článku na CD ROM).

 • BARTOŇOVÁ, M. Roma with Special Needs in Education. In STANKOWSKI, A., TISOVIČOVA, A. Specjalne potrzeby educacyjne. Tom I. Wybrane aspekty funkcjonowania osób z niepelnosprawnošcia (ksztalcenie - programy - perspektivy). Bielsko-Biala: Vyžsza Szkola Administraci, 2009. s. 63-73. ISBN 978-83-60430-13-2.

 • BARTOŇOVÁ, M. Volba povolání u žáků se specifickými poruchami učení. Career Choice in Puipils with Specific Learning Difficulties. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III. Education of Pupils with Special Educational Needs III. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, MU. 2009. s. 450. s. 335-353. 17 s. ISBN 978-80-7315-189-8 (Paido), ISBN 978-80-210-5032-7 (MU).

 • BARTOŇOVÁ, M. Analýza podmínek vzdělávání v přípravných třídách. Analysis of Educational Conditiones in Preparatory Classes. In NĚMĚC, J., VOJTOVÁ, V. et al. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Pupils. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2009. s. 381. s. 193-209. 17 s. ISBN 978-80-7315-191-1 (Paido), ISBN 978-80-210-5033-4 (MU)

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2010

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: konference s mezinárodní účastí Škola a zdarví 2010 PdF, MU. 31. 8. 2010. Aktivní účast ve worksopu
  BARTOŇOVÁ, M. Úspěšnost absolventů přípravných tříd v primárním vzdělávání

 • Brno: seminář s mezinárodní účastí realizovaný v rámci projektu IB-KE Interkulturní vzdělávání dětí a dospělých. Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Brno 20. 9. 2010. Vyžádaná přednáška
  BARTOŇOVÁ, M. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami - žáci se specifickými poruchami učení

 • Brno: konference s mezinárodní účastí v rámci projektu EdTWIN Education Twinning Wien-Brno, European territorial co-operation Austria-Czech Republic 2007-2013. Gemeinsam mehr erreichen. Společně dosáhneme víc. Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Brno 6. 12. 2010. Vyžádaná přednáška:
  BARTOŇOVÁ, M. Specifické poruchy učení u žáků na středních školách

 • Telč: Pracovní workshop 23. až 25. 11. 2010 odboru 27 – speciálního vzdělávání a rovných příležitostí ve školství s VÚP Praha "Modifikace RVP předškolního vzdělávání pro potřebu Přípravného stupně ZŠ speciální" ve smyslu § 5 odst. 2 školského zákona.

Zahraničí

 • Slovenská republika: Konference s mezinárodní účastí Transdisciplinárne aspekty inkluzívnej pedagogiky Medzinárodná vedecká konferencia u príležitosti 375. výročia založenia povodnej Trnavskej univerzity. 8. – 9. 4. 2010. Smolenice
  BARTOŇOVÁ, M. Význam přípravných tříd pro žáky se sociálním znevýhodněním v rámci inkluzivního vzdělávání

 • Slovenská republika: III. Medzinárodná špeciálnopedagogická vedecká konferencia Trendy a nové výzvy v špeciálnej pedagogike. Pedagogická fakulta UK v Bratislavě. 23-24. 9. 2010. Přednáška v plénu
  BARTOŇOVÁ, M. Absolventi přípravných tříd a jejich sociální interakce v základním vzdělávání.

 • Slovenská republika: pracovní workshop Cuzí jazyk u žiaci so sluchovým postihnutím. 10. 12. 2010 Katerda speciáĺnej pedagogiky Padagogické fakulty UK v Bratislave. Aktivní účast - vystoupení v diskusi.

 • Německo: konference s mezinárodní účastí Konferenz der Lehrenden der Körperbehindertenpädagogik. Docentské dny pro speciální pedagogy k problematice tělesně a kombinovaně postižených osob. 20.-22.09.2010, Münster, Katholische Hochschule NRW.

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí ŠKOLA PRO VŠECHNY - Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole. Pořádaná v rámci řešení výzkumného záměru "Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání" MSM0021622443. Brno, PdF MU, 15. 9. 2010. Aktivní účast ve workshopu Inkluze v primárním vzdělávání – žáci se specifickými poruchami učení
  organizátor a moderátor panelové diskuse v sekci

Publikační činnost

 • BARTOŇOVÁ, M. Sociální interakce žáků se sociálním znevýhodněním v základní škole. Social Interaction in Students with Social Disadvantage in Primary Schools. In HAVEL, J., VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2010, ... s. ISBN 978-80-7315-199-7. (plné znění článku na CD ROM).

 • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Vliv současných změn v edukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na přípravu učitelů a speciálních pedagogů. In PIPEKOVÁ, J. et al. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3., přepr. a rozšíř. vyd. Brno : Paido, 2010. od s. 9-24, 15 s. ISBN 978-80-7315-198-0.

 • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Podmínky inkluzivního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. In PIPEKOVÁ, J. et al. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3., přepr. a rozšíř. vyd. Brno : Paido, 2010. od s. 25-42, 17 s. ISBN 978-80-7315-198-0.

 • BARTOŇOVÁ, M., PIPEKOVÁ, J. Rodina s dítětem se zdravotními postižením. In PIPEKOVÁ, J. et al. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3., přepr. a rozšíř. vyd. Brno : Paido, 2010. od s. 43-50, 8 s. ISBN 978-80-7315-198-0.

 • BARTOŇOVÁ, M., PIPEKOVÁ, J. Poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních. In PIPEKOVÁ, J. et al. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3., přepr. a rozšíř. vyd. Brno : Paido, 2010. od s. 51-60, 10 s. ISBN 978-80-7315-198-0.

 • BARTOŇOVÁ, M., Specifické poruchy učení. In PIPEKOVÁ, J. et al. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3., přepr. a rozšíř. vyd. Brno : Paido, 2010. od s. 157-178, 22 s. ISBN 978-80-7315-198-0.

 • BARTOŇOVÁ, M. Žáci se sociálním znevýhodněním v rámci inkluzivního vzdělávání s akcentem na osvojení si klíčových kompetencí. Acquisition of Key Competences in Students with Social Disadvantage in Inclusive Education. In HAVEL, J., FILOVÁ, H. et al. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2010. od s. 91-101, 11 s. ISBN 978-80-7315-202-4 (Paido), ISBN 978-80-210-5332-8 (MU).

 • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami IV. Education of Pupils with Special Educational Needs IV. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2010. 1. vydání. 384 s. ISBN 978-80-7315-201-7 (Paido), ISBN 978-80-210-5331-1 (MU).

 • BARTOŇOVÁ, M. Úspěšnost absolventů přípravných tříd základních škol v počátcích školní docházky s důrazem na osvojení vědomostí a dovedností. Acquisiton of Knowledge and Skills in School Leavers of Preparatory Classes in Primary Schools and their Success in early Schooling. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami IV. Education of Pupils with Special Educational Needs IV. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2010. 1. vydání. od s. 291-306, 16 s. ISBN 978-80-7315-201-7 (Paido), ISBN 978-80-210-5331-1 (MU).

 • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy. Inclusive ducation in current czech school. Brno : MU, 2010. 1. vydání. 409 s. ISBN 978-80-210-5383-0.

 • BARTOŇOVÁ, M., PIPEKOVÁ, J., ZEMSKÁ, B. Podmínky vzdělávání žáků s potížemi v učení (s mentálním postižením) v zařízeních sociálních služeb. Conditions of Education of Students with Learning Difficulties (Intellectual Disabilities) in Social Care Institutions. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy. Inclusive ducation in current czech school. Brno : MU, 2010. 1. vydání. od s. 71-79, 9 s. ISBN 978-80-210-5383-0.

 • BARTOŇOVÁ, M. Některé aspekty inkluzivního vzdělávání v podmínkách primárního školství. Aspects of Inclusive Education in Primary School Setting. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy. Inclusive ducation in current czech school. Brno : MU, 2010. 1. vydání. od s. 243-251, 9 s. ISBN 978-80-210-5383-0.

 • BARTOŇOVÁ, M., CHALOUPKOVÁ, S. Přístupy k vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Approaches to Education of Students with Mild Intellectual Disabilities. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy. Inclusive ducation in current czech school. Brno : MU, 2010. 1. vydání. od s. 269-281, 13 s. ISBN 978-80-210-5383-0.

 • BARTOŇOVÁ, M., CHALOUPKOVÁ, S. Analýza rámcových vzdělávacích programů na základních školách praktických v rámci Jihomoravského kraje. Analysis of Framework Educational Programmes at Elementary Schools for Pupils with Mild Intellectual Disabilities in the South Moravian Region. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy. Inclusive ducation in current czech school. Brno : MU, 2010. 1. vydání. od s. 283-293, 11 s. ISBN 978-80-210-5383-0.

 • BARTOŇOVÁ, M. Význam předškolní institucionální přípravy pro žáky se sociálním znevýhodněním v rámci inkluze. In KVĚTOŇOVÁ, L. PROUZOVÁ, R. Speciální pedagogika v podmínkách inkluzivního vzdělávání. Praha: UK PdF, 2010 s. 82-96. ISBN 978-80-7290-472-3.

 • BARTOŇOVÁ, M. Career Choice of Puipils with Specific Learning Difficulties. In STANKOWSKI, A., GABRYS, K. Antropotechnika – kulturotechnika-socjotechnika w pedagogice specjalnej, Antropotechnigue, Culture technice and Sociology technice in Special Leeds Pedagogy. Katowice. vyd. GNOME, 2010, s. 108-119. ISBN 978-83-87819-10-1.

 • BARTOŇOVÁ, M. Absolventi přípravných tříd a jejich sociální interakce v základním vzdělávání In Zborník prispevkov z III. mezinárodnej konferencie. 23. a 24. septembra 2010 v Bratislave. IRIS, Vydavatelstvo a tlač, s.r.o. pre Pedagogickú fakultu UK v Bratislave. 2010 s. 16-27, 11 s. ISBN 978-80-89238-36-1.

 • BARTOŇOVÁ, M. Úspěšnost absolventů přípravných tříd v primárním vzdělávání. In Anotace Škola a zdraví. 6. Mezinárodni konference PdF MU. 2010. s. 6. ISBN 978-80-210-5262-8

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2011

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Jihlava: Konference Asociace speciálních pedagogů v ČR,
  Vyžádaná přednáška, 19. 5. 2011
  BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání v rámci řešení výzkumného záměru Speciální potřeby žáků v kontextu rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

 • Telč: Pracovní workshop MT odbor 27, speciálního vzdělávání a rovných příležitostí ve školství a Výzkumný ústav pedagogický – Pracovní skupina pro mentální postižení.
  28. 3. – 30. 3. 2011. Příspěvek v diskusi.

 • Ostrava: VI. odborná konference s mezinárodní účastí Reflexe současných trendů ve speciální pedagogice, Ostravská univerzita v Ostravě Ostrava. 2011. Vyžádaná přednáška, 23. 2. 2011
  BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Nový studijní obor speciální pedagogika pro učitele středních škol.

 • Brno: účast na semináři v rámci projektu EdTWIN 2007-2013. Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Brno 2. 4. Vyžádaná přednáška: BARTOŇOVÁ, M. Žáci se SVP, deficity dílčích funkcí.

 • Brno: OU a PrŠ Lomená konference 24. 10. 2011 „Rovný přístup ke vzdělávání – hledáme a nacházíme řešení." OU a PrŠ Lomená, vyžádaná přednáška
  BARTOŇOVÁ, M. Nový studijní obor Speciální pedagogika pro učitele středních škol

 • Brno: Odborná mezinárodní konference Inkluzivní vzdělávání osob s poruchami komunikace. Brno, BVT, občanské sdružení LOGO; Vyžádaná přednáška, 18. 10. 2011
  BARTOŇOVÁ, M., KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání v rámci řešení výzkumného záměru Speciální potřeby žáků v kontextu RVP ZV

Zahraničí

 • Maďarsko: 4. Internatiolal Conference for Theory and Praktice in Education. Society and Education. 8. 6. – 10. 6. 2011, Internacional Petö Institut. Budapest, Hungary. Vyžádaná přednáška: pracovní skupina 1 Special Needs – 9.6. 2011, Poster, 8. 6.- 10. 6. 2011
  VÍTKOVÁ, M., BARTOŇOVÁ, M. Special Educational Needs in the Context of the Framework Educational program for basic Education.

 • Švýcarsko: Švýcarský kongres léčebné pedagogiky 2011, Schweizer Heilpädagogik-Kongress 2011, na téma Když už se nedá snášet nápadné chování. Vysvětlení, porozumění, jednání - Wann ist auffälliges Verhalten nicht mehr trakbar; Erklären, Verstehen, Handeln. konaný ve dnech 30. 8.-3. 9. 2011. 7. Poster, 1.-3. 2011
  Special Educational Needs in the Frame of the Framework Educational Programme for Basic Education. 2007-2013. MSM0021622443.

 • Německo: Docentské dny pro speciální pedagogy, konference docentů pro osoby s tělesným postižením (Tagung der Lehrenden der Körperbehindertenpädagogik) na téma „KB 2030“ univerzita Landau/Koblenc, Landau 12. 9. -14. 9. 2011. Vystoupení v diskuzi, 27. 8. 2010.
  BARTOŇOVÁ, M., PIPEKOVÁ, J., PROCHÁZKOVÁ, L., VÍTKOVÁ, M. Vorbereitung der Sonderpädagogen an der Pädagogischen Fakultät Masaryk Universität – gegenwärtige Situation

 • Německo: 5. mezinárodní sympozium léčebné a speciální pedagogiky (5. Symposium Internationale Heil- und Sonderpädagogik) na téma Individualita a společnost jako principy mezinárodní léčebné a speciální pedagogiky - Individualität und Gemeinschaft als Prinzipein Internationaler Heil-und Sonderpädagogik, konaný ve dnech 27. 9.-28. 9. 2011 na univerzitě Carl-von-Ossietzky v Oldenburgu. Postery (2), 27. 9.- 28. 9. 2011, Vyžádaná přednáška, 28. 9. 2011
  Special Educational Needs in the Frame of the Framework Educational Programme for Basic Education. 2007-2013. MSM0021622443.
  BARTOŇOVÁ, M., PIPEKOVÁ, J., PANČHOCHA, K., VÍTKOVÁ, M. Inklusive Bildung in der Tschechischen Republik – Forschung an der Pädagogischen Fakultät Masaryk Universität

 • Německo: 47. konference docentů pro speciální pedagogiku v německy mluvících zemích (47. Arbeitstagung der Dozentinnen und Dozenten für Sonderpädagogik in deutschsprachigen Ländern) na téma Kulturní výzkum v diskuzi - Forschungskulturen im Diskurs a výročního zasedání sekce speciální pedagogiky Německé společnosti pro pedagogiku - Jahrestagung der Sektion Sonderpädagogik der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschafte. Konané ve dnech 29. 9.- 30.9. 2011 na univerzitě Carl-von-Ossietzky v Oldenburgu.
  Postery (2), 29. 9. - 30. 9. 2011.

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: Pracovní setkání v rámci Jihomoravského kraje „ 2. kulatý stůl“ akce pořádána MŠMT Praha za spolupráce Katedry speciální pedagogiky PdF MU. Brno, PdF MU. 1. 7. 2011. Organizace pracovního setkání.

Publikační činnost

 • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V. Education of Pupils with Special Educational Needs V. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2011. s. 299. ISBN 978-80-7315-220-8 (Paido), ISBN 978-80-210-5709-8 (MU).

 • BARTOŇOVÁ, M. Stav inkluze žáků s lehkým mentálním postižením. Current State of Inclusion of Pupils with Mild Intellectual Disabilities. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V. Education of Pupils with Special Educational Needs V. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2011. od s. 63-77 s. 15 s., s. 299. ISBN 978-80-7315-220-8 (Paido), ISBN 978-80-210-5709-8 (MU).

 • BARTOŇOVÁ, M. Postavení osob s mentálním postižením v rodině a společnosti. Status of Persons with Intellectual Disabilities in Femilies and Society In OPATŘILOVÁ, D. et al. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. Education of Students with Disabilities and Health Disadvantages. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2011. s. 201-214, 13 s., s. 298. ISBN 978-80-7315-219-2 (Paido), ISBN 978-80-210-5708-1 (MU).

 • BARTOŇOVÁ, M. Pupils with Mild Intellectual Disabilities in Inclusion Education. In ŘEHULKA, E. SCOOL AND HEALTH 21 Education and Healthcare. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2011. od s. 217-227, 10 s. ISBN 978-80-210-5721-0.

 • BARTOŇOVÁ, M. PIPEKOVÁ, J. Vzdělávacie možnosti a podmínky detí so zdravotným postihnutím v ústavoch sociálnej starostlivosti. In STANKOWSKIJ A. Pedagogické aspekty diagnostiky a poradenství v teórii a praxi špeciálnej pedagogiky. Rožumberk : Katolícká univerzita v Rožumberku, PdF, VERBUM. 2011. od s. 209-218, 9 s. ISBN 978-80-8084-797-5.

 • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Studijní obor speciální pedagogika pro učitele středních škol – výzkumné projekty. Study Programme Special Education for Teachers of Secondyry schools – Reaschers Projects In FRIEDMANN Z. et al. Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich uplatnění na trhu práce. Professional Assesment to Students the with Special Education Need and thein Success at the Job Market. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : MU, 2011. s. 131-154, 23 s., s. 314. ISBN 978-80-210-5602-2.

 • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Nový studijní obor Speciální pedagogika pro učitele středních škol In FRANIOK, P., KOVÁŘOVÁ, R. (eds.). Reflexe současných trendů ve speciální pedagogice. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2011. od s. 7-16, 10 s. ISBN 978-80-7368-942-1.

 • BARTOŇOVÁ, M. Profesní orientace žáků se specifickými poruchami učení – závěry z výzkumného šetření. Professional Assesment for Pupils with Specific Learning Disabilitis – Conclusions from the Reserch In FRIEDMANN Z. et al. Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich uplatnění na trhu práce. Professional Assesment to Students the with Special Education Need and thein Success at the Job Market. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : MU, 2011. s. 155-166, 11 s. ISBN 978-80-210-5602-2.

 • BARTOŇOVÁ, M. Specifické poruchy učení v dospělém věku - kvalitativní výzkumné šetření. Specific Learning Difficulties In Adulthood - A Qualitative Research. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. et al. Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení. Inclusive Education - Provisions for Different Age Groups and Disabilities. 1. vyd. Brno: MU, 2011. od s. 109-121, 13 s. ISBN 978-80-210-5731-9.

 • BARTOŇOVÁ, M., CHALOUPKOVÁ, S. Individualizace a diferenciace vyučovacího procesu na základních školách praktických v České republice. Individualization and Differentiation of Teaching Process in Elementary Schools for Pupils with Mild Intellectual Disabilities in the Czech Republic. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. et. al. Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení. Inclusive Education - Provisions for Different Age Groups and Disabilities. 1. vyd. Brno: MU, 2011. od s. 251-260, 10 s. ISBN 978-80-210-5731-9.

 • BARTOŇOVÁ, M. Rodina s dítětem se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním. Families with Children with Disability and Social Disadvantage. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. et al. Speciálně pedagogická podpora dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami mimo školu. Special educational Support to Children and Youth with Special Educational Needs Outside School. Brno : MU. 2011. s. 111-136, 25 s. ISBN 978-80-210-5693-0.

 • BARTOŇOVÁ, M. Analýza přínosu učebních opor pro rozvíjení klíčových kompetencí u žáků praktické školy. Analysis of Curriculum Supports for the Development of Key Competencies in Practical School Pupils. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, s. 58, 1 s. ISBN 978-80-7315-215-4. (sborník abstraktů).

 • BARTOŇOVÁ, M. Analýza přínosu učebních opor pro rozvíjení klíčových kompetencí u žáků praktické školy. Analysis of Curriculum Supports for the Development of Key Competencies in Practical School Pupils. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, s. 390-401. 12 s. ISBN 978-80-7315-216-1. (plné znění článku na CD ROM).

 • BARTOŇOVÁ, M. Obecné přístupy k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami na středních školách. General Approaches to Pupils with Special Educational Needs in Secondary Schools. In VÍTKOVÁ, M., OPATŘILOVÁ, D. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443.Brno : Paido 2011, s. 59. ISBN 978-80-7315-215-4 (sborník abstraktů).

 • BARTOŇOVÁ, M. Obecné přístupy k žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na středních školách. General Approaches to Pupils with Special Educational Needs in Secondary Schools. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011. od s. 402-415, 14 s. ISBN 978-80-7315-216-1. (CD ROM).

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2012

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Olomouc: XIII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami Speciální a inkluzivní vzdělávání a role speciální pedagogiky. Vyžádaná přednáška, 14. 3. 2012, Umělecké centrum Konvikt a Cyrilometodějská teologická fakulta UP
  BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání v rámci řešení výzkumného záměru Speciální potřeby žáků v kontextu RVP ZV

 • Praha: Magistrát hl. města Prahy. Konference na téma Systém podpory učitelů a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Vyžádaná přednáška: 1.11. 2012
  BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Analýza stavu inkluze žáků s lehkým mentálním postižením v základním vzdělávání v rámci výzkumného záměru

 • Brno: ČŠI. Příprava učitelů na inkluzivní vzdělávání na pedagogických fakultách. Příprava učitelů k řešení problémových situací. Vyžádaná přednáška: 15.11.2012
  BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání – příprava učitelů – výzkumný záměr – inkluze žáků s LMP

 • Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravská univerzita. Vyžádaná přednáška 29. 2. 2012
  BARTOŇOVÁ, M. Strategie vzdělávání a přístupů k žákům se SVP

Zahraničí

 • Francie: I.U.F.M. Université de Toulouse II – Le Mirail, FTOULOUS 19. Termín: 26.-31.4. 2012. ERASMUS, učitelské mobility
  BOČKOVÁ, B., BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Special Educational Needs in the Context of the Framework Educational program for basic Education.

 • Slovensko: Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, katedra pedagogických štúdií. Výchovný aspekt inkluzívnej edukácie a jeho dimenze. Vyžádaná přednáška 26.-27.4. 2012, Smolenický zámok
  BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Příprava učitelů pro odborná učiliště se zaměřením na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 • Anglie: The University of Northampton, Sunley Conference Centre. Aktivní účast: 14.-17.6. 2012, TILE - Towards Inclusive Learning Environments in Vocational Education and Training (2011-2013, projekt Leonardo da Vinci Transfer of Innovation LLP-LE005-06164)
  BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Special Educational Needs in the Context of the Framework Educational program for basic Education.

 • Německo: Univerzita Oldenburg, Konference docentů pro osoby s tělesným postižením. Tagung der Lehrenden der deutschsprachigen Lehrenden im Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung. Aktivní účast: 2.-5.9. 2012, Carl von Ossietzky. Univerität Oldenburg
  BARTOŇOVÁ, M., PIPEKOVÁ, J. VÍTKOVÁ, M. die Institute stellen sich vor... Special Educational Needs in the Frame of the Framework Educational Programme for Basic Education. 2007-2013. MSM0021622443.

 • Slovensko: Univerzita Komenského v Bratislavě, Pedagogická fakulta. Vědecká konference s mezinárodní účastí na téma Špeciálna pedagogika na Slovensku v kontexte rokov 1967-2012. Vyžádaná přednáška: 3.10. 2012.
  BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání v rámci řešení výzkumného záměru – příklad inkluze žáků s lehkým mentálním postižením

 • Finsko: EAPRIL 2012, conference, Jyväskylä. Creating competence – Innovation in Learning and Development. Aktivní účast: 27.-30.11. 2012, JAMK, University of Applied Sciences Jyväskylä, Finnland
  BARTOŇOVÁ, M., PIPEKOVÁ, J. VÍTKOVÁ, M. Special Educational Needs in the Frame of the Framework Educational Programme for Basic Education. 2007-2013. MSM0021622443.

Publikační činnost

 • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VI. Education of Pupils with Special Educational Needs VI. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2012. s. 327. ISBN 978-80-7315-235-2 (Paido), ISBN 978-80-210-6057-9 (MU).

 • BARTOŇOVÁ, M., BYTEŠNÍKOVÁ, I. et al. Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Preschool Education of Children with Special Educational Needs. Brno: MU, 2012, s. 11-20. ISBN 078-80-210-60-44-9.

 • BARTOŇOVÁ, M. Volba střední školy z pohledu žáků se specifickými poruchami učení a jejich rodičů. The Choice of Secondary School from the Perspective of Pupils with Specific Learning Disabilities and their Parents. In FRIEDMANN, Z., et al. Specifika profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich pracovní uplatnění. Professional Orientation of Pupils with Special Educational Needs and their Job Opportunities Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2012. 1. vydání. od s. 191-204, 13 s., s. 232. ISBN 978-80-7315-236-9 (Paido), ISBN 978-80-210-6091-3 (MU).

 • BARTOŇOVÁ, M. Analýza stavu inkluze žáků s lehkým mentálním postižením v základním vzdělávání. Analysis of Inclusion of Pupils with Mild Intellectual Disabilities in Compulsory Education. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VI. Education of Pupils with Special Educational Needs VI. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2012. od s. 191-207, 17 s. 327. ISBN 978-80-7315-235-2 (Paido), ISBN 978-80-210-6057-9 (MU).

 • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Příprava učitelů pro inkluzivní vzdělávání na středních školách. In LECHTA, V. (ed.) Výchovný aspekt inkluzívnej edukácie a jeho dimenzie. Bratislava: Iris, 2012, s. 301-315. ISBN 978-80-89256-89-1.

 • BARTOŇOVÁ, M. VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání v rámci řešení výzkumného záměru – příklad inkluze žáků s lehkým mentálním postižením . Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava: Iris, 2012, 11-27s. ISBN 978-80-89256-94-5.

 • CHALOUPKOVÁ, S., BARTOŇOVÁ, M. Vyučovací metody ve vzdělávacím procesu žáků základních škol praktických v České republice. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Factors of Success in kontext with Inclusive Education of Pupils with Speciala Educational Needs. Brno : MU, 2012, od s.167-176. ISBN 978-80-210-5995-5 (díl I.); 978-80-210-5994-8 (soubor); 978-80-210-5996-2 (díl I.).

 • BARTOŇOVÁ, M. Analýza stavu inkluze žáků s lehkým mentálním postižením s akcentem na edukativní intervence v základním vzdělávání In: OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. Factors of Success in kontext with Inclusive Education of Pupils with Speciala Educational Needs I. Brno : MU, 2012, od s.115-134. ISBN 978-80-210-5995-5 (díl I.); 978-80-210-5994-8 (soubor)

 • BARTOŇOVÁ, M., ŠIRMEROVÁ, Z. Narušení foneticko-fonologické jazykové roviny u žáků se specifickými poruchami učení In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Factors of Success in kontext with Inclusive Education of Pupils with Speciala Educational Needs. Brno : MU, 2012, od s.79-90. ISBN 978-80-210-5995-5 (díl I.); 978-80-210-5994-8 (soubor); 978-80-210-5996-2 (díl I.).

 • BARTOŇOVÁ, M., JISKROVÁ, K. Analýza využití alternativních metod pro podporu rozvoje rozumových a kognitivních schopností dětí s downovým syndromem v české republice In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Factors of Success in kontext with Inclusive Education of Pupils with Speciala Educational Needs. Brno : MU, 2012, od s. 179-191. ISBN 978-80-210-5995-5 (díl I.); 978-80-210-5994-8 (soubor); 978-80-210-5996-2 (díl I.).

 • BARTOŇOVÁ, M., SÍTHOVÁ, S. Integrácia žiakov s downovým syndrómom v prostredí základných škôl slovenského školstva In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Factors of Success in kontext with Inclusive Education of Pupils with Speciala Educational Needs. Brno : MU, 2012, od s. 153-166. ISBN 978-80-210-5995-5 (díl I.); 978-80-210-5994-8 (soubor); 978-80-210-5996-2 (díl I.).

 • BARTOŇOVÁ, M., Specifika přístupu k dětem s deficity dílčích funkcí a poruchami pozornosti v předškolním věku In BARTOŇOVÁ, M., BYTEŠNÍKOVÁ, I. et al. Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Preschool Education of Children with Special Educational Needs. Brno: MU, 2012, s. 11-20. ISBN 078-80-210-60-44-9.

 • BARTOŇOVÁ, M., Specifika přístupu k dětem s mentálním postižením In BARTOŇOVÁ, M., BYTEŠNÍKOVÁ, I. et al. Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Preschool Education of Children with Special Educational Needs. Brno: MU, 2012, s. 11-20. ISBN 078-80-210-60-44-9.

 • BARTOŇOVÁ, M., Specifika přístupu k dětem se sociálním znevýhodněním In BARTOŇOVÁ, M., BYTEŠNÍKOVÁ, I. et al. Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Preschool Education of Children with Special Educational Needs. Brno: MU, 2012, s. 11-20. ISBN 078-80-210-60-44-9.

 • BARTOŇOVÁ, M., Inclusion of Puipils witsh Mild Mental Disabilitisies –research In PAVNČOCHA, K., PROCHÁZKOVÁ, L., Towards Inclusive Society through Education and Support. Brno : MU, 2012 ISBN 978-80-210-6107-1. s. 127-137.

  BARTOŇOVÁ, M. Specifické poruchy učení v dospělosti. Prešov : Prešovská univerzita. Špeciálny pedagog. Časopis pro špeciálnu teoriu a prax. roč. 1 č. 1., 2012 ISSN 1338-6670

 • BARTOŇOVÁ, M. Působení artefiletiky na osobnost žáků s lehkým mentálním postižením v základních školách praktických. Influence of Artefiletics on Personality of Pupils with Mild Intellectual Disabilities in Elementary Schools for Pupils with Mild Intellectual Disabilities In VÍTKOVÁ, M., FRIEDMANN, Z. Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: MU. 2012, od s. 201-218, 17 s. ISBN 978-80-210-5941-2 (plné znění článku na CD ROM).

 • BARTOŇOVÁ, M. Postoje rodičů dětí s mentálním postižením vůči sexualitě. Attitudes of Parents to Sexuality of their Children with Intellectual Disabilities In VÍTKOVÁ, M., FRIEDMANN, Z. Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: MU, 2012, od s. 219-235, 16 s. ISBN 978-80-210-5941-2 (plné znění článku na CD ROM).

 • BARTOŇOVÁ, M. Působení artefiletiky na osobnost žáků s lehkým mentálním postižením v základních školách praktických. Influence of Artefiletics on Personality of Pupils with Mild Intellectual Disabilities in Elementary Schools for Pupils with Mild Intellectual Disabilities In VÍTKOVÁ, M., FRIEDMANN, Z. Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Sborník anotací z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2012, s. 46. ISBN 978-80-7315-231-4.

 • BARTOŇOVÁ, M. Postoje rodičů dětí s mentálním postižením vůči sexualitě. Attitudes of Parents to Sexuality of their Children with Intellectual Disabilities In VÍTKOVÁ, M., FRIEDMANN, Z. Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Sborník anotací z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2012, s. 47. ISBN 978-80-7315-231-4.

 • BARTOŇOVÁ, M. Specifické poruchy učení. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno : Paido 978-80-7315-232-1.

 • BARTOŇOVÁ, M., OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. Přístupy k dětem a mládeži se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním mimo školu. Distanční text. Brno: Paido, 2012, v tisku

 • BARTOŇOVÁ, M., BYTEŠNÍKOVÁ, I., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole. 1. vyd. Brno: Paido, 2012, v tisku.

 • BARTOŇOVÁ, M., PITNEROVÁ, P., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve středním školství. 1. vyd. Brno: Paido, 2013, v tisku.

 • BARTOŇOVÁ, M. Rodina dítěte se zdravotním postižením In BARTOŇOVÁ, M., OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. Přístupy k dětem a mládeži se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním mimo školu. Distanční text. Brno: Paido, 2012, v tisku

 • BARTOŇOVÁ, M. Vzdělávání žáků se SPU na střední škole In BARTOŇOVÁ, M., PITNEROVÁ, P., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve středním školství. 1. vyd. Brno: Paido, 2013, v tisku.

 • BARTOŇOVÁ, M. Žáci s lehkým mentálním postižením ve středním školství In BARTOŇOVÁ, M., PITNEROVÁ, P., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve středním školství. 1. vyd. Brno: Paido, 2013, v tisku.

 • BARTOŇOVÁ, M. Deficity dílčích funkcí a poruchy pozornosti v předškolním věku In BARTOŇOVÁ, M., BYTEŠNÍKOVÁ, I., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole. 1. vyd. Brno: Paido, 2012, v tisku.

 • BARTOŇOVÁ, M. Mentální postižení. In BARTOŇOVÁ, M., BYTEŠNÍKOVÁ, I., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole. 1. vyd. Brno: Paido, 2012, v tisku.

 • BARTOŇOVÁ, M. Sociální znevýhodnění In BARTOŇOVÁ, M., BYTEŠNÍKOVÁ, I., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole. 1. vyd. Brno: Paido, 2012, v tisku.

 • BARTOŇOVÁ, M., PITNEROVÁ, P., et.al. Strategie vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na střední škole. Brno . MU, 2012, ISBN 978-80-210-6001-2.

 • BARTOŇOVÁ, M. Inkluze žáků s lehkým mentálním postižením. Efeta, Bratislava: Emitplus, 2012, ročník XXI, 4/2012, s. 22-26. ISSN 1335-1397

 • BARTOŇOVÁ, M. a M. VÍTKOVÁ. Inkluzivní vzdělávání v rámci řešení výzkumného záměru speciální potřeby žáků v kontextu RVP ZV. In Michalik, J. a kol. Pohledy na inkluzivní vzdělávání zdravotně postižením. první. Olomouc: UP Olomouc, 2012. s. 63-68, 8 s. neuveden. ISBN 978-80-244-3372-1.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2013

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí k výzkumnému záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu "Sociální determinanty inkluzivního vzdělávání" & "Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami" Pořádaná v rámci řešení výzkumného záměru "Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání" MSM0021622443. Brno, PdF MU, 10.-11.9. 2013
  Přednáška : BARTOŇOVÁ, M. Přístupy a strategie ve vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení

 • Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, Katedra speciální pedagogiky, Uniwersytet Ślaski Katowice Wydzial Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie VII. odborná konference s mezinárodní účastí: Speciální pedagogika nejen v inkluzivním vzdělávání 13. 2. 2013
  Vyžádaná přednáška: BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Inkluze ve vzdělávání – vize a realita v podmínkách české školy

 • Praha: Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučení v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání, pořádatel: Česká školní inspekce, Praha, konferenční prostory Ministerstva zahraničních věcí ČR, 6. 12. 2013
  Vyžádana přednáška: BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M . Strategie rozvoje oboru Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě MU

Zahraničí

 • Švýcarsko: Bern Švýcarský kongres léčebné pedagogiky 2013, konaný ve dnech 28. 8.- 30. 8. 2013. 8. Schweizer Heilpädagogik-Kongress 2013 na téma Was ist ein gutes Leben
  Poster: Special Educational Needs in the Frame of the Framework Educational Programme for Basic Education. 2007-2013. MSM0021622443

 • Německo: Berlín Konference docentů pro osoby s tělesným postižením Tagung der Lehrenden der Körperbehindertenpädagogik na téma „KB 2030“, konaná ve dnech 23.9 – 25. 9. 2013na univerzitě v Berlíně (Humbildt-Universität zu Berlín). Vystoupení v panelové diskusi.
  BARTOŇOVÁ, M., PIPEKOVÁ, J., PROCHÁZKOVÁ, L., VÍTKOVÁ, M. Vorbereitung der Sonderpädagogen an der Pädagogischen Fakultät Masaryk Universität – gegenwärtige Situation im Doktorandstudium

 • Německo: München 6. Symposium Internationale Heil-und Sonderpädagogik, na téma Die Un-Behindertenrechtskonvention, Usetzung und Auswirkunden weltweit (Práva postižených. Prosazení a působení), konaný ve dnech 3. 10. -5. 10. 2013 na univerzitě v Mnichově (Ludwig-Maxmilians-Universität München).Vystoupení v panelové diskusi
  BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Lernbehindertenpädagogik. Studienprogramme

 • Slovensko: Bratislava Vědecká konference s mezinárodní účastí na téma Osoby so zdravotným znevýhodněním v kontexte súčasnej špeciálnej pedagogiky a súvztažných vied, konané 20. 11. 2013 na Univerzitě Komenského v Bratislavě
  BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Komparace přístupů vybraných evropských zemí k inkluzivnímu vzdělávání – parciální výsledky výzkumného záměru k inkluzivní didaktice

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí k výzkumnému záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu - "Sociální determinanty inkluzivního vzdělávání" & "Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami" MSM0021622443. Brno, PdF MU, 12. 9. 2013.
  Workshop – BARTOŇOVÁ, M., MIKULÁŠEK, L. BLAŽKOVÁ, R.

Publikační činnost

 • BARTOŇOVÁ M. Inkluzivní didaktika v základní škole se zřetelem na edukaci žáků s lehkým mentálním postižením. 1. vyd. Brno: MU, 2013, 224. s. ISBN 980-80-210-6560-4.

 • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Specifika ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. Specific Features in teaching Pupils with Special educational Needs in an Inclusive Learning Environment in Primary Schools. Výzkumný záměr MSM0021622443. 1. vyd. Brno: MU, 2013. 257 s. ISBN 978-80-210-6646-5.

 • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VII. Education of Pupils with Special Educational Needs VII. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, MU. 2013. 418 s. ISBN 978-80-210-6632-8 (Paido), ISBN 978-80-7315-246-8 (MU).

 • BARTOŇOVÁ M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. Education Focusing on Inclusive Didactics and teaching Pupils with Special Educational Needs in Mainstream Schools. MVP MUNI/M/0012/2013. 1. vyd. Brno: MU, 2013. 279 s. ISBN 978-80-210-6678-6.

 • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Intervence v inkluzivní edukaci dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením a jejich pracovním uplatněním. Grantový projekt ze specifického výzkumu pro rok 2013. 1. vyd. Brno: 2013, 364 s. ISBN 978-80-210-6515-4.

 • BARTOŇOVÁ, M. Žáci s lehkým mentálním postižením. In BARTOŇOVÁ M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. Education Focusing on Inclusive Didactics and teaching Pupils with Special Educational Needs in Mainstream Schools. MVP MUNI/M/0012/2013. 1. vyd. Brno: MU, 2013. 279 s., od s. 157-169, 13 s. ISBN 978-80-210-6678-6.

 • BARTOŇOVÁ, M. Žáci se specifickými poruchami učení a chování. In BARTOŇOVÁ M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. Education Focusing on Inclusive Didactics and teaching Pupils with Special Educational Needs in Mainstream Schools. MVP MUNI/M/0012/2013. 1. vyd. Brno: MU, 2013. 279 s., od s. 117-128, 12 s. ISBN 978-80-210-6678-6.

 • BARTOŇOVÁ, M. Individualizace a diferenciace v procesu edukace v inkluzivním prostředí. In BARTOŇOVÁ M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. Education Focusing on Inclusive Didactics and teaching Pupils with Special Educational Needs in Mainstream Schools. MVP MUNI/M/0012/2013. 1. vyd. Brno: MU, 2013. 279 s., od s. 195-206, 12 s. ISBN 978-80-210-6678-6.

 • BARTOŇOVÁ, M. Strategie hodnocení v inkluzivní škole. In BARTOŇOVÁ M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. Education Focusing on Inclusive Didactics and teaching Pupils with Special Educational Needs in Mainstream Schools. MVP MUNI/M/0012/2013. 1. vyd. Brno: MU, 2013. 279 s., od s. 207-217, 11 s. ISBN 978-80-210-6678-6.

 • BARTOŇOVÁ, M. Styly učení a strategie individuální podpory – příklad využití u žáků s dyslexií. In BARTOŇOVÁ M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. Education Focusing on Inclusive Didactics and teaching Pupils with Special Educational Needs in Mainstream Schools. MVP MUNI/M/0012/2013. 1. vyd. Brno: MU, 2013. 279 s., od s. 235-249, 15 s. ISBN 978-80-210-6678-6.

 • BARTOŇOVÁ, M. Vyučování žáků v heterogenních skupinách v inkluzivní třídě. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Specifika ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. Specific Features in teaching Pupils with Special educational Needs in an Inclusive Learning Environment in Primary Schools. Výzkumný záměr MSM0021622443. 1. vyd. Brno: MU, 2013. 257 s., od s. 67-82, 16 s. ISBN 978-80-210-6646-5.

 • BARTOŇOVÁ, M. Specifika ve vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Specifika ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. Specific Features in teaching Pupils with Special educational Needs in an Inclusive Learning Environment in Primary Schools. Výzkumný záměr MSM0021622443. 1. vyd. Brno: MU, 2013. 257 s., od s. 139-154, 16 s. ISBN 978-80-210-6646-5.

 • BARTOŇOVÁ, M. Specifika ve vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Specifika ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. Specific Features in teaching Pupils with Special educational Needs in an Inclusive Learning Environment in Primary Schools. Výzkumný záměr MSM0021622443. 1. vyd. Brno: MU, 2013. 257 s., od s. 211-224, 16 s. ISBN 978-80-210-6646-5.

 • BARTOŇOVÁ M. The Reading Process and its Regularities in Teaching Pupils with Dyslexia In PROCHÁZKOVÁ, L., SOCHOR, P. et.al. Support of people with Special Needs: Internationale Perspektives. Förderung von Menschen mit Behinderung: Internationale Perspektiven. 1. vyd. Brno : MU, 2013. ISBN 978-80-210-6674-8.

 • BARTOŇOVÁ M. Inclusion in the Reflection of Pedagogy of People with Intellectual Disabilities In LECHTA V., KUDLÁČKOVÁ, B. (ed). Reflection of Inclusive Education of the 21 century in Correlative Scientific Fields. Bratislava : VEDA, SAS, 2013. ISBN 978-80- 224-1336-7; Frankfurt : Peter Lang, 2013, s. ISBN 978-80-224-1336-7.

 • BARTOŇOVÁ, M. Osobnost adolescentů a dospělých osob s dyslexií a dxskalkulií In PANČOCHA, K., PROCHÁZKOVÁ, L. SAYOUD, SOLÁROVÁ, et. al. Edukativní, intervenční a terapeutické přístupy k dospělým osobám a seniorům se zdravotním postižením. 1.vyd. Brno : MU, 2013, od s. 199-210. ISBN 978-80-210-6306-8 .

 • BARTOŇOVÁ, M., PIPEKOVÁ, J. Some Aspects of Inclusive Education of Czech Education In SHRBROCK, P., ERDÉLYI, A., GAND, S. (Hrsg.) Internationale und Vergleichende Heil-und Sonderpädagogik und Inklusion. Heilbrun : Klinkhardt 2013, s. 171-178. ISBN 978- 3- 7815- 1944- 2.

 • BARTOŃOVÁ, M. Inkluze žáků s LMP v základní škole v kraji Vysočina In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Intervence v inkluzivní edukaci dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením a jejich pracovní uplatnění. 1. vyd. Brno: MU, 2013, s. 35 - 46. ISBN 978-80-210-6515-6.

 • BARTOŇOVÁ, M., ŠIRMEROVÁ, Z. Foneticko –fonologická jazyková rovina u žáků se specifickými poruchami učení – parciální výsledky šetření. In: BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Intervence v inkluzivní edukaci dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením a jejich pracovní uplatnění. 1. vyd. Brno: MU, 2013, s. 130 - 140. ISBN 978-80-210-6515-6.

 • BARTOŇOVÁ, M., SÍTHOVÁ, S. Pravopisné schopnosti žiakov 2. ročníkov ZŠ vývinových poruch učenia. In: BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Intervence v inkluzivní edukaci dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením a jejich pracovní uplatnění. 1. vyd. Brno: MU, 2013. s. 141 - 148. ISBN 978-80-210-6515-6.

 • BARTOŇOVÁ, M., JISKROVÁ, K., Využití alternativních metod v rámci vzdělávání žáků s Downovým syndromem v základní škole In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Intervence v inkluzivní edukaci dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením a jejich pracovní uplatnění. 1. vyd. Brno: MU, 2013. s. 168 - 180. ISBN 978-80-210-6515-6.

 • BARTOŇOVÁ, M. Strategie ve výuce žáků se specifickými poruchami učení se zaměřením na kognitivní styly učení. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VII. Education of Pupils with Special Educational Needs VII. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2013. 418 s., od s. 199-206, 8 s. ISBN 978-80-7315-246-8 (Paido), ISBN 978-80-210-6632-8 (MU).

 • BARTOŇOVÁ, M., Přístupy k inklzivnímu vzdělávání žáků s potížemi v učení – teorie a praxe v zahraničí a v ČR. Approaches to Inclusive Education of Pupils wits Mild Intellectual Disabilities – Theory and Partice in the Czech Republic and Abroad. PANČOCHA, K., VÍTKOVÁ, M. et. al. Analýza sociálních determinantů inkluzivního vzdělávání. Anylysis of Determinant sof Inclusive Education. Brno : Paido, 2013. 65-76 s. ISBN 978-80-7315-245-1.

 • BARTOŇOVÁ, M. Basic Cognitive Strategies and the Reading Process in Pupils with Specific Learning Disabilities In Journal of Exceptional People. Olomouc: UP, ISSN 1805-4978 přijato

 • BARTOŇOVÁ, M. VÍTKOVÁ, M. Komparace přístupů vybraných evropských zemí k inkluzivnímu vzdělávání – parciální výsledky výzkumného záměru k inkluzivní didaktice In Osoby so zdravotným znevýhodněním v kontexte súčasnej špeciálnej pedagogiky a súvztažných vied. Sborník z mezinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava: UK PdF, 2013, s. 588. ISBN 978-80-89239-87-3. (plné znění článku na CD ROM).

 • BARTOŇOVÁ, M. VÍTKOVÁ, M. Inkluze ve vzdělávání – vize a realita v podmínkách české školy In FRANIOK, P., KOVÁŘOVÁ, R. (eds.) Speciální pedagogika nejen v inkluzivním vzdělávání Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. Ostrava : PdF Ostravské univerzity. 2013. ISBN 978-80-7464-232-6 (plné znění článku na CD ROM).

 • BARTOŇOVÁ, M. VÍTKOVÁ, M. Analýza stavu inkluze žáků s LMP v základním vzdělávání v rámci výzkumného záměru. (Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání). In Podpora integrativního vzdělávání v praxi. Sborník příspěvků z konferencí projektu Integrace. Praha : Magistrát hlavního města Prahy. 2013 ISBN 978-80-60-5261-6.

 • BARTOŇOVÁ M. Faktory ovlivňující úspěšnost inkluze žáků s lehkým mentálním postižením – parciální výsledky šetření In ŘEHULKA, E. REISSMANOVÁ, J. (eds). Současné trendy výchovy ke zdraví. Contemporary Trends in Education for Healt. Brno : MU s. 123-132, ISBN 978-80-210-6316-7.zpět | následující


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education