Publikační činnost pracovníků VZ: PhDr. Helena Vaďurová, Ph.D.


D1
od 1.1. 2009

PhDr. Helena Vaďurová, Ph.D.

IS MUNI

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Rok 2007

Kapitola v odborné knize:

 • VAĎUROVÁ, H. Postavení nelékařských služeb v komplexní péči o dítě s chronickým a závažným a jeho rodinu. In MÜHLPACHR, P. Dilemata speciální pedagogiky. Brno: MSD 2007, s. 223-244. ISBN 978-80-7392-012-8.

Článek v recenzovaném časopise:

 • VAĎUROVÁ, H. Vliv nelékařských služeb na kvalitu života pečovatelů o děti s onkologickým onemocněním. Pedagogická orientace, leden 2008. ISSN 1211-4669.

Článek v recenzovaném sborníku:

 • VAĎUROVÁ, H. Sociální aspekty kvality života pečovatelů onkologicky nemocných dětí. In PANČOCHA, K., VAĎUROVÁ, H. (eds.) Aktuální směry výzkumu ve speciální pedagogice. Brno: MSD Brno, 2007, s. 126-140. ISBN 978-80-86633-92-3.

Editorství odborné knihy, sborníku:

 • PANČOCHA, K., VAĎUROVÁ, H. (eds.) Aktuální směry výzkumu ve speciální pedagogice. Výzkum v disertačních pracích postgraduálních studentů na Katedře speciální pedagogiky. PdF MU, 2007. Brno: MSD Brno, 160 s. ISBN 978-80-86633-92-3.

Popularizace časopisecká, televizní a rozhlasová:

 • VAĎUROVÁ, H., ZÁMEČNÍKOVÁ, D. Vzdělávání žáků s chronickým a závažným onemocněním – projekt TIMSIS, MUNI.CZ, červen 2007

Rok 2008

Kapitola v odborné knize:

 • VAĎUROVÁ, H., PANČOCHA, K. Learning Difficulties and Emotional /Behavioral Disorder In ŠIMONÍK, O., VÍTKOVÁ. M. (eds.) Pregraduate Teacher Training 3 Essay Selection, MSD, Brno 2008, ISBN 978-80-7392-059-3

 • VAĎUROVÁ, H. Sociální podpora a komunikace jako významné faktory zvládání zátěže u pečovatelů o děti se závažným onemocněním. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Brno: Paido, 2008. ISBN 978-80-210-4736-5. s. 201-210

 • VAĎUROVÁ, H. Quality of Life of Cancer Children Caregivers. In ŘEHULKA, E. Kvalita života v souvislostech zdraví a nemoci. Brno: 2008. v tisku

Článek v recenzovaném časopise:

 • VAĎUROVÁ, H. Vliv nelékařských služeb na kvalitu života pečovatelů o děti s onkologickým onemocněním. Pedagogická orientace, únor 2008. ISSN 1211-4669. s. 52-66.

Příspěvek ve sborníku anotací:

 • VAĎUROVÁ, H. Sociální podpora a komunikace jako významné faktory zvládání zátěže u pečovatelů o děti se závažným onemocněním. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Brno: Paido:2008. ISBN 978-80-7315-167-6. CD-ROM

Rok 2009

Kapitola v odborné knize:

 • VAĎUROVÁ, H. Historický vývoj a současné pojetí inkluzivního vzdělávání. Historical Overview and Current Understanding of Inclusive Education. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III. Education of Pupils with Special Educational Needs III. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2009. s. 450. s. 53-66. 14 s. ISBN 978-80-7315-189-8 (Paido), ISBN 978-80-210-5032-7 (MU).

Příspěvek ve sborníku anotací:

 • VAĎUROVÁ, H. Historický vývoj a současné pojetí inkluzivního vzdělávání. Historical Overview and Current Understanding of Inclusive Education. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. (eds.) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2009, s. 160. s. 134-134, 1 s. ISBN 978-80-7315-188-1 (plné znění článku na CD ROM).

Rok 2010

Kapitola v odborné knize:

 • MÜHLPACHR, P., VAĎUROVÁ, H. Vymezení, dimenze a měření kvality života. In PIPEKOVÁ, J. et al. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3., přepr. a rozšíř. vyd. Brno : Paido, 2010. od s. 101-108, 8 s. ISBN 978-80-7315-198-0.

 • PANČOCHA, K., VAĎUROVÁ, H. Analýza inkluzivního prostředí v základních školách prostřednictvím Indexu Inkluze. Analysis of Inclusive Enviroment at Primaty Schools throught Index for Inclusion. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami IV. Education of Pupils with Special Educational Needs IV. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2010. 1. vydání. od s. 25-40, 16 s. ISBN 978-80-7315-201-7 (Paido), ISBN 978-80-210-5331-1 (MU).

 • PANČOCHA, K., VAĎUROVÁ, H. Připravenost na inkluzivní vzdělávání z pohledu pedagogických pracovníků. Readiness for Inclusive Education from the Perspective of Educators. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami IV. Education of Pupils with Special Educational Needs IV. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2010. 1. vydání. od s. 53-63, 11 s. ISBN 978-80-7315-201-7 (Paido), ISBN 978-80-210-5331-1 (MU).

 • PANČOCHA, K., VAĎUROVÁ, H. Předpoklady inkluzivního vzdělávání na úrovni pedagogických pracovníků. Determinants of Inclusive Education in Mainstream School Teachers. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy. Inclusive ducation in current czech school. Brno : MU, 2010. 1. vydání. od s. 15-31, 17 s. ISBN 978-80-210-5383-0.

Článek v recenzovaném časopise:

 • VAĎUROVÁ, H. System der unterstützenden nicht ärztlichen Dienste für Familien mit Kindern mit chronischer/schwerwiegender Erkrankung. In Behinderete Menchen. Graz, 33, 3/2010, s. 34-45, ISSN 1561-2791.Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education