Publikační činnost pracovníků VZ: doc. RNDr. Josef Trna, CSc.


D1

doc. RNDr. Josef Trna, CSc.

IS MUNI

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Rok 2007

Článek v recenzovaném sborníku:

 • TRNA, J. Diagnostika pozorovacích schopností a prekoncepcí přírodovědně nadaných žáků In ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. (eds.) Dimenze pedagogické práce s nadanými žáky. (sborník studií z mezinárodního vědeckého semináře, Brno 15. 11. 2007). CD ROM. Brno: MSD, 2007, s. 299-311. ISBN 978-80-7392-006-7.

 • RYCHNOVSKÝ, B. TRNA, J. Integrovaná terénní výuka jako metoda rozvoje přírodovědného myšlení talentovaných žáků. In ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. (eds.) Dimenze pedagogické práce s nadanými žáky. (sborník studií z mezinárodního vědeckého semináře, Brno 15. 11. 2007). CD ROM. Brno: MSD, 2007, s. 211-216. ISBN 978-80-7392-006-7.

 • RYCHNOVSKÝ, B., TRNA, J., HOFMANN, E. Stacionár Jedovnice jako zařízení pro rozvoj přírodovědně talentovaných žáků. In ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. (eds.) Dimenze pedagogické práce s nadanými žáky. (sborník studií z mezinárodního vědeckého semináře, Brno 15. 11. 2007). CD ROM. Brno: MSD, 2007, s. 217-220. ISBN 978-80-7392-006-7.

 • NAVRÁTIL V., NOVOTNÁ J., ŠŤÁVA J., TRNA J. Fyzikální a matematická olympiáda jako příklad motivace nadaných studentů. In ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. (eds.) Dimenze pedagogické práce s nadanými žáky. (sborník studií z mezinárodního vědeckého semináře, Brno 15. 11. 2007). CD ROM. Brno: MSD, 2007, s. 167-172. ISBN 978-80-7392-006-7.

 • TRNA, J., TRNOVÁ, E. Safety of the Human Body in Hands-on Science Experiments. In COSTA, M., DORRIO, B., REIS, R. (eds.) HSci2007. Development, Diversity and Inclusion in Science Education. Ponta Delgada (Portugalsko): University of Azores, Portugal, 2007. s.62-67. ISBN 978-989-95336-1-5.

 • NĚMEC, J., TRNA, J. Edutainment or Entertainment. Education Possibilities of Didactic Games in Science Education. In NĚMEC, J. (ed.) The Evolution of Children Play - 24. ICCP Word Play Conference. Brno: Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, 2007. p. 55-64. ISBN 978-80-210-4666-5.

Příspěvek ve sborníku anotací:

 • TRNA, J. Diagnostika pozorovacích schopností a prekoncepcí přírodovědně nadaných žáků In ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. (eds.) Dimenze pedagogické práce s nadanými žáky. (sborník anotací z mezinárodního vědeckého semináře, Brno 15. 11. 2007). Brno: MSD, 2007, s. 22-22. ISBN 978-80-7392-004-3.

 • RYCHNOVSKÝ, B. TRNA, J. Integrovaná terénní výuka jako metoda rozvoje přírodovědného myšlení talentovaných žáků. In ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. (eds.) Dimenze pedagogické práce s nadanými žáky. (sborník anotací z mezinárodního vědeckého semináře, Brno 15. 11. 2007). Brno: MSD, 2007, s. 16-16. ISBN 978-80-7392-004-3.

 • RYCHNOVSKÝ, B., TRNA, J., HOFMANN, E. Stacionár Jedovnice jako zařízení pro rozvoj přírodovědně talentovaných žáků. In ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. (eds.) Dimenze pedagogické práce s nadanými žáky. (sborník anotací z mezinárodního vědeckého semináře, Brno 15. 11. 2007). Brno: MSD, 2007, s. 17-17. ISBN 978-80-7392-004-3.

 • NAVRÁTIL V., NOVOTNÁ J., ŠŤÁVA J., TRNA J. Fyzikální a matematická olympiáda jako příklad motivace nadaných studentů. In ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. (eds.) Dimenze pedagogické práce s nadanými žáky. (sborník anotací z mezinárodního vědeckého semináře, Brno 15. 11. 2007). Brno: MSD, 2007, s. 14-14. ISBN 978-80-7392-004-3.

Rok 2008

Kapitola v odborné knize:

 • TRNA, J., TRNOVÁ, E. Cognitive Motivation of the Talented pupils in Natural Sciences. In ŠIMONÍK, O., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Education and Talent 1. Brno: MSD, 2008. Education and Talent 1, p. 15-37. ISBN 978-80-7392-033-3.

 • TRNA, J., TRNOVÁ, E. Poznávací motivace nadaných žáků v přírodovědné výuce. In ŠIMONÍK, O., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Výchova a nadání 1. Brno: MSD, 2008. Výchova a nadání, s. 15-34. ISBN 978-80-7392-024-1.

 • TRNA, J., VACULOVÁ, I. Video -study of Physics Education: the Role of Teaching Tasks in the Process of Skills Acquirement. In Research in Didactics of the Science. Krakow: Uniwersytet pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowe, 2008. p.182-185. ISBN 978-83-7271-519-7.

Článek v recenzovaném sborníku:

 • TRNA, J., TRNOVÁ, E. Diagnostics of the Analytical Observation and Preconceptions in Science Education Particulary Focused to Gifted Students. In CAVAS, B. (ed.) Proceedings of XIII. IOSTE Symposium the Use of Science and Technology for Peace and Sustainable Development. Izmir, Turkey: Buca Fafulty of Education, Dokuz Eylul University, 2008. p. 1240-1246. ISBN 978-605-5829-16-2.

 • TRNA, J. Hands-on Activity as a Source of Learning Tasks in Science Education. In COSTA, M., DORRIO, B., PAVAO, A., MURAMATSU, M. (eds.) HSci2008. Formal and Informal Science Education. Braga (Portugal): University of Braga, Portugal, 2008. p. 78-82. ISBN 978-989-95095-3-5.

Příspěvek ve sborníku anotací:

 • TRNA, J. Cognitive Motivational Teaching Techniques in Science. 2008. In COSTA, M., DORRIO, B., PAVAO, A., MURAMATSU, M. (eds.) HSci2008. Formal and Informal Science Education. 2008. ISBN 978-989-95095-3-5.

 • TRNA, J., TRNOVÁ, E. Přírodovědný experiment v učebních úlohách jako zdroj motivace nadaných žáků. In ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. Učitel a nadaný žák. 2008. ISBN 978-80-7392-053-1.

 • TRNA, J., TRNOVÁ, E., VACULOVÁ, I. Role of Hands-on Activity in Development of Students´ Skills in Science Education. In  COSTA, M., DORRIO, B., PAVAO, A., MURAMATSU, M. (eds.) HSci2008. Formal and Informal Science Education. 2008. ISBN 978-989-95095-3-5.

 • VACULOVÁ, I., TRNA, J. Video-study of teaching physics: The role of teaching task in the process of acquirement of students`skills. In Research in Didactics of the Sciences. Book of Abstracts. Kraków: Pedagogical university of Kraków, 2008, p. 43 – 44.

Rok 2009

Kapitola v odborné knize:

 • TRNA, J., TRNOVÁ, E. Motivování nadaných žáků přírodovědným experimentem v učebních úlohách. In ŠIMONÍK, O. Výchova a nadání 2. Brno: MSD, 2008. s. 46-56. 11 s. ISBN 978-80-7392-055-5

 • TRNA, J., TRNOVÁ, E. The motivation of gifted students through a natural experiments in learning tasks. In ŠIMONÍK, O. Education and Talent 2. Brno: MSD, 2008. s. 32-46. 15 s. ISBN 978-80-7392-056-2

 • TRNOVÁ, E., TRNA, J. Motivating of gifted students by family science education. In ŠIMONÍK, O. (ed.). Education and talent 3. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 35-49, Výzkumné zprávy 6. ISBN 978-80-210-5113-3

 • TRNOVÁ, E., TRNA, J. Motivování nadaných žáků pomocí rodinného přírodovědného vzdělávání. In ŠIMONÍK, O. (ed.). Výchova a nadání 3. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 36-50, 15 s. Výzkumné zprávy 5. ISBN 978-80-210-5117-1

Článek v recenzovaném sborníku:

 • TRNA, J., TRNOVÁ, E. Přírodovědný experiment v učebních úlohách jako zdroj motivace nadaných žáků. In ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. Učitel a nadaný žák. Brno : MSD, Brno. 2008. s. 206-214. 9 s. ISBN 978-80-7392-054-8

 • MAKYDOVÁ, L., TRNA, J. Přírodovědné učební úlohy pro žáky se specifickými poruchami učení. Science Learning Tasks for Students with Specific Learning Disabilities. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. (eds.) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2009, s. 160. s. 122. ISBN 978-80-7315-188-1 (plné znění článku na CD ROM).

 • TRNOVÁ, E., TRNA, J. Rodinné přírodovědné vzdělávání jako zdroj motivace nadaných žáků. In ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. Nadaní žáci - výzva pro učitele. Sborník referátů z odborného semináře s mezinárodní účastí. Brno : Masarykova univerzita. 2009. s. 236-242. 7 s. 2009. ISBN 978-80-210-5039-6

 • TRNA, J., TRNOVÁ, E., VACULOVÁ, I., NOVÁK, P. Problematika motivace přírodovědně nadaných žáků. In ONDRUŠKA, J. DIDFYZ 2008. Vyučovanie fyziky vo svetle nových poznatkov vedy (CD). Nitra : Univerzita K. Filozofa v Nitre. Fakulta prírodných vied. 2009. 5 s. ISBN 978-80-8094-496-4

 • TRNA, J., TRNOVÁ, E., Family hands-on activities in science and technology education for all: gifted and ungifted, children and adults. In COSTA, M. et al. HSci2009. Science for All. Quest for Excellence. Ahmedabad : Science city, Ahmedabad, Gujarat, 2009. p. 105-109, 5 s., ISBN 978-989-95095-5-9

 • MAKYDOVÁ, L., TRNA, J. Inovace fyzikálních učebních úloh pro žáky se specifickými poruchami učení. In Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 4. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2009. s. 156-159, ISBN 978-80-7043-785-8

 • TRNA, J., TRNOVÁ, E., PAVLOVSKÁ, E. Motivational learning tasks in science education. In 4th International scientific meeting: The impact of recent scientific researches on child's early learning. Koper : Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, Koper, Slovenia, 2009. p. 262-270, ISBN 978-961-6528-88-7

Příspěvek ve sborníku anotací:

 • TRNOVÁ, E., TRNA, J. Rodinné přírodovědné vzdělávání jako zdroj motivace nadaných žáků. In ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. Nadaní žáci - výzva pro učitele. Sborník anotací. Brno : Masarykova univerzita, s. 26. 1 s. 2009. ISBN 978-80-210-5039-5

 • TRNA, J, TRNOVÁ, E., VACULOVÁ, I. NOVÁK, P. Problematika motivace přírodovědně nadaných žáků. In ZELENICKÝ, L. DIDFYZ 2008. Vyučovanie fyziky vo svetle nových poznatkov vedy. Sborník abstraktů. Nitra : Univerzita K. Filozofa v Nitre. Fakulta prírodných vied, 2009. s. 51. 1 s. ISBN 978-80-8094-496-4

 • TRNA, J., Problem learning tasks based on experiments for gifted and ungifted students. In RAINE, D. GIREP-EPEC&PHEC 2009. Physics community and cooperation. Book of abstracts. Leicester: Univ. of Leicester, 2009, p. 26, 1 p.

 • TRNA, J., TRNOVÁ, E., VACULOVÁ, I. Developing skills in learning and teaching science. In TASAR, F. ESERA 2009. Book of abstracts. Istanbul: Bros, 2009. p. 185. 1 p.

Rok 2010

Kapitola v odborné knize:

 • TRNA, J., TRNOVÁ, E. Rozvoj přírodovědně nadaných žáků a kooperativní akční výzkkum založený na informačních a komunikačních technologiích. In ŠIMONÍK, O. (ed.) Vzdělávání nadaných žáků. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : MU, 2010. 1. vydání. od s. 65-81, 17 s. ISBN 978-80-210-5349-6

 • TRNOVÁ, E., TRNA, J. Improvement of Science Gifted Students and ICT-Based Collaborative Action Research. In ŠIMONÍK, O. (ed.). School and talented Pupil. 1. vydání. Brno. : Masarykova univerzita, 2010. s. 55-69, 15. s. ISBN 978-80-210-5350-2

Článek v recenzovaném sborníku:

 • TRNA, J., TRNOVÁ, E. Family science and technology education as a new teaching and learning strategy for all including gifted students. In XIV. IOSTE Symposium. Socio-cultural and human values in science and technology education. Ljubljana, Slovinsko : Institute for innovation and development of University of Ljubljana, 2010. p. 1143-1149. ISBN 978-961-92882-1-4

 • TRNA, J., TRNOVÁ, E., VACULOVÁ, I. Developing skills in learning and teaching science. In Contemporary science educational research: Learning and assessment. A collection of papers presented at ESERA 2009 conference. Ankara : ESERA, 2010. p. 165-172. ISBN 978-605-364-033-2

 • TRNA, J., TRNOVÁ, E. ICT-based collaborative action research in science education. In IMSCI'10. The 4th International Multi-Conference on Society, Cybernetics and Informatics. Proceedings. Volume I. Orlando, USA : International Institute of Informatics and Systematics, 2010. p. 68-70, ISBN 978-1-936338-05-4

 • TRNA, J., TRNOVÁ, E., NOVÁK, P. Improvement of science and technology literacy by means of ICT-based collaborative action research including hands-on experiments. In HSci2010. Bridgin the science and society gap. Rethymno : University of Crete. Rethymno. Greece, 2010. p. 326-332, ISBN 978-989-95095-6-6

 • TRNA, J., TRNOVÁ, E. Kooperativní akční výzkum založený na IKT a rozvoj přírodovědně nadaných žáků. In ŠIMONÍK, O. (Ed.) Sborník referátů z mezinárodního semináře Talent a nadání ve vzdělávání. Brno : Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, 2010. s. 207-213, ISBN 978-80-210-5330-4

Příspěvek ve sborníku anotací:

 • TRNA, J., TRNOVÁ, E. Upgrading of motivational effectiveness of experiments for gifted and ungifted students in science education. In The Second International Congress of Educational Research. Social Entrepreneurship Democratic Participation and Educational Research. 2010. ISBN 978-605-60682-2-5

 • TRNA, J., TRNOVÁ, E. Family science and technology education as a new teaching and learning strategy for all including gifted students. In XIV. IOSTE Symposium. Socio-cultural and human values in science and technology education. 2010. ISBN 978-961-92882-0-7

 • TRNA, J., TRNOVÁ, E. Kooperativní akční výzkum založený na IKT a rozvoj přírodovědně nadaných žáků. In ŠIMONÍK, O. (Ed.) Talent a nadání ve zdělávání. 2010. ISBN 978-80-210-5274-1

 • TRNA, J., NOVÁK, P. Motivational effectiveness of experiments in physics education. In GIREP-ICPE--MPTL 2010. Teaching and Learning Physics Today: Challenges? Benefits? 2010.

 • TRNA, J.,TRNOVÁ, E., MAKYDOVÁ, L. Physics Learning Tasks for Students with Special Educational Needs: Handicapped and Gifted. In GIREP-ICPE-MPTL 2010. Teaching and Learning Physics Today: Challenges? Benefits? 2010.

Rok 2011

Odborná kniha:

 • MANDÍKOVÁ, D., TRNA, J. Žákovské prekoncepce ve výuce fyziky. Brno: Paido, 2011. ISBN 978-80-7315-226-0.

Kapitola v odborné knize:

 • TRNOVÁ, E., TRNA, J. Supporting the Development of Cognitive Gifted Students Interested in Science and Technology through IBSE. In ŠIMONÍK, O et al. Talented Learner. Výzkumné práce. Svazek 4. Brno : Masarykova univerzita, 2011. s. 107-124. ISBN 978-80-210-5701-2

Článek v recenzovaném časopise:

 • TRNA, J., TRNOVÁ, E. Implementation of design -based research methodology into science teachers' training. In International Journal on New Trends in Education and Their Implications, Ankara, Turecko, Gazi Universitesi, Turecko, 2011, vol. 2, no. 4, pp. 19 -28. ISSN 1309-6249

 • TRNA, J., TRNOVÁ, E., NOVÁK, P. Improvement of science and technology literacy by means of ICT -based collaborative action research including hands -on experiments. In Contemporary Issues in Education, Athens, PAPAZISSI, Řecko, 2011, vol. 1, no. 2, pp. 201 -212. ISSN 1792-295X

 • TRNA, J. Konstrukční výzkum (design -based research) v přírodovědných didaktikách. In Scientia in educatione, Praha, 2011, vol. 2, no. 1, s. 3-14. ISSN 1804 -7106

 • TRNA, J. Simple school experiments based on ICT in science and technology education. In Technologia vzdelavania. Vedecko -pedagogicky casopis, Nitra, Slovensko, SLOVDIDAC. 2011, vol. 19, no. 2, pp. 4 -8. ISSN 1335-003X

Článek v recenzovaném sborníku:

 • TRNOVÁ, E., TRNA, J. Connectivism in Science and Technology Education with Emphasis on International Cooperation. In Proceedings of the 7th International Conference on Education. Volume 2. Athens, Greece : National and Kapodistrian University of Athens, 2011. pp. 66-72. ISBN 978-960-466-080-3

 • TRNA, J. How to motivate science teachers to use science experiments. In ICSIT 2011. The 2nd International Conference on Society and Information Technologies. Proceedings. Orlando, USA : International Institute of Informatics and Systemics, 2011. pp. 142 -144. ISBN 978-1-936338-18-4

 • TRNA, J., MAKYDOVÁ, L., PAVLÍČKOVÁ, L. ICT support of science learning task solving by students with dyscalculia and gifted students. In Proceedings book of the joint international conference MPTL'16 - HSCi 2011. Ljubljana : University of Ljubljana, Slovenia, 2011. pp. 81 -87. ISBN 978-961-269-637-5

 • TRNOVÁ, E., TRNA, J. Přírodovědně nadaní žáci a IBSE. In JANDA, M., ŠŤÁVA, J. (ed.). Nadaní žáci ve škole. vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita Brno, 2011. s. 127 -138. ISBN 978-80-210-5760-9

 • ŠKRABÁNKOVÁ, J., TRNA, J. Názory přírodovědně nadaných žáků na výuku fyziky. In JANDA, M., ŠŤÁVA, J. (ed.). Nadaní žáci ve škole. vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita Brno, 2011. s. 101-118. 2011. ISBN 978-80-210-5760-9

Příspěvek ve sborníku anotací:

 • TRNA, J., TRNOVÁ, E. Implementation of design-based research methodology into science teachers' training. In ICONTE- International Conference on New Trends in Education and Their Implications. 2011. ISBN 978-605-5782-61-0

Rok 2012

Odborná kniha:

 • TRNA, J. Jak motivovat žáky ve fyzice se zaměřením na nadané. Brno: Paido, 2012. ISBN 978-80-7315-238-3.

Článek v recenzovaném sborníku:

 • TRNOVÁ, E., TRNA, J. Development of Science and Technology Gifted Students through Inquiry-Based Science Education. In Proceedings of the 8th International Conference on Education. Samos, Greece : Research and Training Institute of East Aegean, Greece, 2012. s. 838-843. ISBN 978-618-5009-05-2

Příspěvek ve sborníku anotací:

 • TRNA, J., TRNOVÁ, E. Implementation of design-based research methodology into science teachers' training. In ICONTE- International Conference on New Trends in Education and Their Implication, 2012. p. 51. ISBN 978-605-5782-61-0

 • TRNA, J., ŠKRABÁNKOVÁ, J. Extraordinarily Motivational Teaching Methods for Gifted Students in Science Teacher Continual Professional Development. In Giftedness 2012. The Asia-Pacific Conference on Giftedness. UAE, Dubai: ITP, 2012. p. 44.

 • ŠKRABÁNKOVÁ, J., TRNA, J. Motivation and Creativity in the Model of Development of Science Giftedness. In Giftedness 2012. The Asia-Pacific Conference on Giftedness. UAE, Dubai: ITP, 2012. p. 25.

 • TRNOVÁ, E., TRNA, J. Příprava učitelů na motivování žáků v projektu PROFILES. 2012. In Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách. Sborník abstraktů příspěvků. Brno : MUNI Press, 2012. s. 33. ISBN 978-80-210-5884-2Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education