Publikační činnost pracovníků VZ: PhDr. Jiřina Novotná, Ph.D.


D1

PhDr. Jiřina Novotná, Ph.D.

IS MUNI

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Rok 2007

Článek v recenzovaném časopise:

 • NOVOTNÁ, J. Množina zaměnitelných matic ve cvičení z lineární algebry. In Acta mathematica 10, ed. PRÍRODOVEDEC, publ. č. 270.Nitra : Fakulta prírodných vied UKF v Nitre, 2007. 6 s. ISBN 978-80-8094-181-9.

Článek v recenzovaném sborníku:

 • NOVOTNÁ, J. Experimenty v matematice. In Sborník příspěvků ze XXV. vědeckého kolokvia, 1. vyd. Brno : Univerzita Obrany, 2007. CD-ROM, 6 s.ISBN 978-80-7231-228-3.

Příspěvek ve sborníku anotací:

 • NOVOTNÁ, J. Experimenty v matematice. In HÁJKOVÁ, E., VEMOLOVÁ, R. XXV mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu, Sborník abstraktů a elektronických verzí recenzovaných příspěvků na CD-ROMu, editoři: Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managmentu, Brno, 2007, 6 s. ISBN 978-80-7231-228-3.

 • NOVOTNÁ, J. Některé strategie řešení slovních úloh v matematice. In ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. Dimenze pedagogické práce s nadanými žáky. Sborník referátů z mezinárodního semináře pořádaného v rámci VZ MSM 0021622443 dne 15. 11. 2007. Brno: MSD, 2007. s 194-197 ISBN 978-80-7392-006-7.

 • NAVRÁTIL, V., NOVOTNÁ,J., ŠŤÁVA, J., TRNA, J. Fyzikalní a matematická olympiáda jako příklad motivace nadaných studentů. In ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. Dimenze pedagogické práce s nadanými žáky. Sborník referátů z mezinárodního semináře pořádaného v rámci VZ MSM 0021622443 dne 15.11.2007. Brno: MSD, 2007. s 181-186. ISBN 978-80-7392-006-7.

Rok 2008

Článek v recenzovaném časopise:

 • NOVOTNÁ, J. Množina zaměnitelných matic ve cvičení z lineární algebry. In Acta mathematica 10, ed. PRÍRODOVEDEC, publikace č. 270, nakladatelství UKF v Nitře, s. 56-61, Nitra 2008. ISBN 978-80-8094-181-9

 • NOVOTNÁ, J. Poznámka k motivaci v matematice. In MELUSOVÁ, J., VALLO, D., VIDERMANOVÁ, K., Acta Matematica 11. Zborník zo VI. Nitriankej matematickém konferencie organizovaném Katedrou matematiky Fakulty prírodných vied UKF v Nitre 18.9.2008, s. 165–169, ISBN 978-80-8094-396-7

Článek v recenzovaném sborníku:

 • NOVOTNÁ, J. Motivace nadaných žáků v matematice. In ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. (Eds.) Učitel a nadaný žák. Sborník příspěvků ze semináře s mezinárodní účastí, který se konal 20.11.2008 na PdF MU v Brně. Brno: MSD, 2008. s 120-138. ISBN 978-80-7392-054-8.

 • NOVOTNÁ, J. Užití stromových struktur v kombinatorice a pravděpodobnosti. In NOVOTNÁ, J. Matematika a didaktika matematika VI. Sborník prací Katedry matematiky Pedagogické fakulty MU, Brno 2008, 6 s. ISBN 978-80-210-4772-3

 • NOVOTNÁ, J. Talented pupils and mathematics. In PŘÍHODOVÁ, J. Sborník příspěvků z mezinárodní konference ICPM 08 ,Technická univerzita Liberec, 2008, 6 s., v tisku

Příspěvek ve sborníku anotací:

 • NOVOTNÁ, J. Některé aspekty přípravy učitelů matematiky na práci s nadanými žáky. In HÁJKOVÁ, E., VEMOLOVÁ, R. XXVI mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu, Sborník abstraktů a elektronických verzí recenzovaných příspěvků na CD-ROMu, Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managmentu, Brno, 2008, 6 s. ISBN 978-80-7231-511-6

 • NOVOTNÁ, J. Pravděpodobnost v bakalářském studiu matematiky na Pedagogické fakultě MU. In zostavovatelia LENGYELFALUSY, T., HORVÁTH, P. Žilinská didaktická konferenci 2008, Nové trendy vo vyučování matematiky a informatiky na základných, stredných a vysokých školách Žilinská univerzita v Žilině v EDIS, 2008, 5 s. ISBN 80-8070-556-9

 • NOVOTNÁ, J. Motivace nadaných žáků v matematice In ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. (Eds.) Učitel a nadaný žák. Sborník anotací referátů z mezinárodního semináře. Katedra pedagogiky PdF MU, MSD, s.r.o., Brno, 2008, 23 s., ISBN 978–80–7392–053-1

 • BĚLOHOUBKOVÁ, I., NOVOTNÁ, J. O některých kritériích identifikace matematického nadání. In ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. (Eds.) Učitel a nadaný žák. Sborník anotací referátů z mezinárodního semináře, Katedra pedagogiky PdF MU, MSD, s.r.o., Brno, 2008, 23s., ISBN 978–80–7392–053-1

Rok 2009

Kapitola v odborné knize:

 • NOVOTNÁ, J., BĚLOHOUBKOVÁ, I. Competition of mathematics and gifted and talented pupils. In ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. Talent and Education 3. Brno : Nakladatelství MU, 2009. 108s. 80-91, 12 s. ISBN 978-80-7392-110-1

Článek v recenzovaném sborníku:

 • NOVOTNÁ, J., Talented pupils and mathematics. In PŘÍHONSKÁ, J., SEGETH, K., ANDREJSOVÁ, D. Procedings of International Conference Presentation of mathematics 08. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2009. 244 s. 161-168, 8 s. ISBN 978-80-7372-434-4

 • NOVOTNÁ, J., BĚLOHOUBKOVÁ, I. Matematika a zdraví. In HÁJKOVÁ, E., VÉMOLOVÁ, R. XXVII International Colloquium on the Management of Educational Process. Sborník abstraktů a elektronických verzí recenzovaných příspěvků na CD-ROM. Brno: Univerzita obrany, Fakulta obrany a managementu. 2009. 863s.,.52- 63, 11s. ISBN 978-80-7231-650-2

 • NOVOTNÁ, J., BĚLOHOUBKOVÁ, I. Komunikace v matematice. In LENGYELFALUSY, T., HORVÁTH, P., ZÁBORSKÝ, M. 6. žilinská didaktická konferencia s medzinárodnou účasťou. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině v EDIS- vydavatel’stve ŽU, CD ROM, 2009. 612 s. 48-51, 3 s. ISBN 978-80-554-0050-1

 • NOVOTNÁ, J. Mathematics and health as a motivation factor. In ŠEDIVÝ, O., FULIER, J., TIRPÁKOVÁ, A., ČERETKOVÁ, S. Acta Mathematica 12. Nitra: Fakulta prírodných vied UKF v Nitre, 2009. 319 s. 183-188, 6 s. ISBN 978-80-8094-614-2

 • NOVOTNÁ, J. Motivace a hry v matematice. In BUDÍNOVÁ, I. Setkání učitelů matematiky II, Matematika a hry. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 126 s. 96-107, 12s. ISBN 978-80-210-4969-7

 • NOVOTNÁ, J. Motivace a hry v matematice. In BUDÍNOVÁ, I. Setkání učitelů matematiky II, Matematika a hry, CD ROM. Brno: Masarykova univerzita 2009, 126 s. 96-107, 12 s. ISBN 978-80-210-4970-3

 • NOVOTNÁ, J., BĚLOHOUBKOVÁ, I. Matematické soutěže jako jedna z forem péče o nadané žáky. In ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. Nadaní žáci - výzva pro učitele. Sborník referátů z odborného semináře s mezinárodní účastí. Brno: MU, 2009. 284s. 21-34, 14s. ISBN 978-80-210-5039-6

Příspěvek ve sborníku anotací:

 • NOVOTNÁ, J., BĚLOHOUBKOVÁ, I. Matematika a zdraví. In HÁJKOVÁ, E., VÉMOLOVÁ, R. XXVII International Colloquium on the Management of Educational Process. Sborník abstraktů a elektronických verzí recenzovaných příspěvků na CD-ROM. Brno: Univerzita obrany, Fakulta obrany a managementu. 200., 74 s. 29–29, 1 s. ISBN 978-80-7231-650-2

 • BĚLOHOUBKOVÁ, I., NOVOTNÁ, J. Komunikace v matematice. In LENGYELFALUSY, T., HORVÁTH, P., ZÁBORSKÝ, M. 6. žilinská didaktická konferencia s medzinárodnou účasťou. Žilinská univerzita v Žilině v EDIS- vydavatel’stve ŽU, 2009. 94 s. 44–44, 1 s. ISBN 978-80-554-0050-1

 • BĚLOHOUBKOVÁ, I., NOVOTNÁ, J. O volbě metod při výuce nadaných žáků v matematice. In ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. Nadaní žáci – výzva pro učitele. Sborník anotací referátů z mezinárodního semináře. Brno, Masarykova univerzita, 2009. 27 s. 9-9, 1 s. ISBN 978-80-210-5023-5

 • BĚLOHOUBKOVÁ, I., NOVOTNÁ, J. Matematické soutěže jako jedna z forem péče o nadané žáky. In ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. Nadaní žáci – výzva pro učitele. Sborník anotací referátů z mezinárodního semináře. Brno, Masarykova univerzita, 2009. 27 s. 9-9, 1 s. ISBN 978-80-210-5023-5

Rok 2010

Kapitola v odborné knize:

 • BĚLOHOUBKOVÁ, I., NOVOTNÁ, J. Motivace v matematice a dílčí výsledky průzkumu užívání motivačních metod ve výuce nadaných žáků v matematice. In ŠIMONÍK, O. (ed.) Vzdělávání nadaných žáků. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : MU, 2010. 1. vydání. od s. 82-92, 11 s. ISBN 978-80-210-5349-6

Článek v recenzovaném sborníku:

 • BĚLOHOUBKOVÁ, I., NOVOTNÁ, J. Jak učit nadané žáky matematiku? In ŠIMONÍK, O. (Ed.) Talent a nadání ve vzdělávání. Sborník referátů z mezinárodního semináře. Brno : MU, 2010. 1. vydání. s. 125-135, 11 s. ISBN 978-80-210-5330-4

 • NOVOTNÁ, J. Fyzikální motivace v matematice. In LENGYELFALUSY, T., HORVÁTH, P., ZÁBORSKÝ, M. Sborník příspěvků ze 7. žilinské didaktické konference DIDZA s mezinárodní účastí . Žilina : EDIS, 2010, str.82 -90. ISBN 978-80-554-0216-1

 • NOVOTNÁ, J. Matematické metody ve stechiometrických výpočtech. In HÁJKOVÁ, E., VÉMOLOVÁ, R. Sborník příspěvků z XXVIII International Colloquim on the Management of Educational Process. Brno : Univerzita obrany. 6 str. ISBN 978-80-7231-722-6

 • NOVOTNÁ, J. Odvození vzorce pro obsah lichoběžníka trochu jinak. In BUDÍNOVÁ, I. (ed.). Setkání učitelů matematiky III - Geometrie na základní škole. Brno : Masarykova univerzita, 2010, 96 - 102. ISBN 978-80-210-5298-7

Příspěvek ve sborníku anotací:

 • BĚLOHOUBKOVÁ, I., NOVOTNÁ, J. Jak učit nadané žáky matematiku? In ŠIMONÍK, O. (Ed.) Talent a nadání ve vzdělávání. Sborník anotací referátů z mezinárodního semináře. Brno : MU, 2010. 1. vydání. s. 8. ISBN 978-80-210-5274-1

 • NOVOTNÁ, J. Problémové úlohy ve vyučování matematiky a nadaní žáci. In ŠIMONÍK, O. (Ed.) Talent a nadání ve vzdělávání. Sborník anotací referátů z mezinárodního semináře. Brno : MU, 2010. 1. vydání. s. 15. ISBN 978-80-210-5274-1

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013Verze pro tisk

© 2010-2018