Publikační činnost pracovníků VZ: PhDr. Hana Kyloušková, Ph.D.


D1

PhDr. Hana Kyloušková, Ph.D.

IS MUNI

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Rok 2007

Kapitola v odborné knize:

 • KYLOUŠKOVÁ, H. Problematika výuky francouzštiny u žáků se specifickými poruchami učení pohledem učitele. In BARTOŇOVÁ, M. et. al. Specifické poruchy učení v kontextu vzdělávacích oblastí RVP ZV / Specific learning difficulties in context of educational spheres of Framework education programme for primary education. 1. vyd. Brno : Paido, 2007. od s. 215-226, 12 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-162-1.

 • GRENAROVÁ, R., HANUŠOVÁ, S., JANÍKOVÁ, V., KYLOUŠKOVÁ, H. Specifické poruchy učení a výuka cizím jazykům v mezinárodním kontextu. In BARTOŇOVÁ, M. et. al. Specifické poruchy učení v kontextu vzdělávacích oblastí RVP ZV / Specific learning difficulties in context of educational spheres of Framework education programme for primary education. 1. vyd. Brno : Paido, 2007. od s. 133-146, 14 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-162-1.

Rok 2008

Kapitola v odborné knize:

 • KYLOUŠKOVÁ, H. Žáci se specifickými poruchami učení ve výuce francouzského jazyka; výsledky výzkumu provedeného na školách Jihomoravského kraje. In KLENKOVÁ, J. et. al. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. / Education of Pupils with Impaired Communication Ability. 1. vyd. Brno : MU, 2008. od s. 183-196, 14 s. ISBN 978-80-210-4708-2.

 • KYLOUŠKOVÁ, H. Le français et les troubles d’apprentissage spécifiques. In GRENAROVÁ, R., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Komunikativní přístup v cizojazyčné výuce u žáků s SPU / Communicative Approach in Foreign Language Teaching in Learners with SLD. Brno : Masarykova univerzita, 2008. s. 87-91, 5 s. ISBN 978-80-210-4782-2.

Příspěvek ve sborníku anotací:

 • KYLOUŠKOVÁ, H. SCHEJBALOVÁ, Z. Výuka francouzské výslovnosti u žáků se specifickými poruchami učení. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. / Education of Pupils with Impaired Communication Ability. 1. vyd. Brno : Paido, 2008. od s. 67-83, 17 s. ISBN 978-80-7315-167-6. (plné znění na CD-ROM).

Rok 2009

Kapitola v odborné knize:

 • KYLOUŠKOVÁ, H. Les activités théâtrales en classe de FLE. In GRENAROVÁ, R. – VÍTKOVÁ, M. (eds.). Dramatická výchova v cizojazyčné výuce u žáků s SPU / Drama Techniques in Foreign Language Teaching to Learners with SLD. Brno : Nakladatelství Masarykovy univerzity, 2009. 158 s. od s. 96-111, 14 s. ISBN 978-80-210-5074-7.

 • KYLOUŠKOVÁ, H. Francouzský jazyk a dramatická výchova na školách Jihomoravského kraje; výsledky výzkumu. In BARTOŇOVÁ, M. - VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III / Education of Pupils with Special Educational Needs III. Brno : Nakladatelství MU, Paido, 2009. 443 s. od s. 321-332, 12 s. ISBN 978-80-210-5032-7. (MU), ISBN 978-80-7315-189-8 (Paido)

 • GRENAROVÁ, R., HANUŠOVÁ, S., JANÍKOVÁ, V., KYLOUŠKOVÁ, H. Žáci se sociokulturním znevýhodněním a výuka cizích jazyků. In NĚMEC, J., VOJTOVÁ, V. et al. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním / Education of Socially Disadvantaged Pupils. Brno : Nakladatelství MU, Paido, 2009. 381 s. s. 163-176, 14 s. ISBN 978-80-210-5033-4 (MU), ISBN 978-80-7315-191-1 (Paido)

Článek v recenzovaném časopise:

 • KYLOUŠKOVÁ, H. Lecture par séquences avec des activités de prélecture. In Lingua Viva. České Budějovice : PF JČU, 2009. V, 9. od s. 28-36, 9 s. ISSN 1801-1489.

 • KYLOUŠKOVÁ, H. Jak usnadnit žákům s SPU výuku cizího jazyka. In Komenský, odborný časopis pro učitele základní školy. Brno : Pedagogická fakulta MU, 2009. 13, 3. od s. 27-32, 6 s. ISSN 0323-0449. 2009.

Rok 2010

Kapitola v odborné knize:

 • KYLOUŠKOVÁ, H. Nadaní žáci ve výuce francouzského jazyka - výsledky výzkumu na školách Jihomoravského kraje. French Language Teaching to Gifted and Very Advanced Pupils - Results of Empirical Research in South Moravian Region. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami IV. Education of Pupils with Special Educational Needs IV. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2010. 1. vydání. od s. 177-183, 7 s. ISBN 978-80-7315-201-7 (Paido), ISBN 978-80-210-5331-1 (MU).

 • GRENAROVÁ, R., HANUŠOVÁ, S., JANÍKOVÁ, V., KYLOUŠKOVÁ, H. Nadaní a mimořádně pokročilí žáci v cizojazyčném vyučování. In ŠIMONÍK, O. (ed.) Vzdělávání nadaných žáků. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : MU, 2010. 1. vydání. od s. 31-45, 15 s. ISBN 978-80-210-5349-6

 • KYLOUŠKOVÁ, H. Enfants doués en classe de français - résultats d'une recherche. In GRENAROVÁ, R. – VÍTKOVÁ, M. Cizojazyčná výuka a nadaný žák. Foreign Language Teaching and a Gifted and Talented Pupil. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2010. od s. 126-139, 14 s. ISBN 978-80-210-5375-5.

Rok 2011

Kapitola v odborné knize:

 • GRENAROVÁ, R., HANUŠOVÁ, S., JANÍKOVÁ, V., KYLOUŠKOVÁ, H. Moderní přístupy k hodnocení v cizojazyčné výuce se zřetelem k žákům s SPU. Modern Approaches to Evaluation in Foreign Language Teaching to Pupils With SLD. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V. Education of Pupils with Special Educational Needs V. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2011. s. 205-218. 14 s., 299 s. ISBN 978-80-7315-220-8 (Paido), ISBN 978-80-210-5709-8 (MU).

 • KYLOUŠKOVÁ, H. Évaluation des enfants avec des TSA en classe de français. In GRENAROVÁ, R., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Hodnocení ve výuce cizích jazyků u žáků s SPU. Evaluation in Foreign Language Teaching to Learners with SLD. Brno : Masarykova univerzita, 2011, s. 137-155. ISBN 978-80-210-5664-0.

Rok 2012

Kapitola v odborné knize:

 • KYLOUŠKOVÁ, H. Diferencované čtení v cizím jazyce. In GRENAROVÁ, R., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami v cizojazyčné výuce a ve výzkumu. Brno : Masarykova univerzita, 2012. strany 126-141. ISBN 978-80-210-6024. .Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education