Publikační činnost pracovníků VZ: doc. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.


D1

doc. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.

IS MUNI

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Rok 2007

Kapitola v odborné knize:

 • JANÍKOVÁ, V. Problematika výuky němčiny u žáků se specifickými poruchami učení pohledem učitele. Výsledky výzkumu. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. Brno : Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-150-8, s. 92-114.

Článek v recenzovaném časopise:

 • JANÍKOVÁ, V. Žáci s poruchami učení a chování ve výuce němčiny: rituály a pohyb. In Komenský. Brno, Pedagogická fakulta MU. ISSN 0323-0449, 2007, vol. 132, no. 2, s. 29-33.

 • JANÍKOVÁ, V. Probleme der legasthenen Kinder tschechischer Muttersprache beim Deutschlernen. In Lingua viva, České Budějovice, Jihočeská univerzita. ISSN 1801-1489, 2007, č. 5, s. 44-53.

Příspěvek ve sborníku anotací:

 • GRENAROVÁ, R., HANUŠOVÁ, S., JANÍKOVÁ, V., KYLOUŠKOVÁ, H. Specifické poruchy učení a výuka cizím jazykům v mezinárodním kontextu. In BARTOŇOVÁ, M. et. al. Specifické poruchy učení v kontextu vzdělávacích oblastí RVP ZV Brno : Paido, 2007. Edice pedagogické literatury., ISBN 9788073151621, s. 133-142

Přehledový a vzdělávací text vč. e-learningových:

 • E-learningový kurz: Výuka němčiny u handicapovaných žáků. Moodle-ped.muni.cz.

Rok 2008

Kapitola v odborné knize:

 • JANÍKOVÁ, V. Fonetická-fonologická kompetence u žáků s narušenou komunikační schopností při učení se němčině. Phonetic and Phonological Kompetence of Pupils with Impaired Communication in Learning German. In KLENKOVÁ, J. a kol. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Brno : Paido, 2008, s. 211-226. ISBN 978-80-210-4708-2.

 • JANÍKOVÁ, V. Kommunikativer Fremdsprachenunterricht und Kinder mit Teilleistungsstörungen. Ihre Schwächen und Stärken um Deutschuntericht. In GRENAROVÁ, R., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Komunikativní přístup v cizojazyčné výuce u žáků s SPU. Communicatie Approach in foreign Language Teaching in Learners with SLD. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 69-78. ISBN 978-80-210-4782-2.

 • JANÍKOVÁ, V. "Bewegtes Lernen" und psycholinguistischer Deutschunterricht bei Kindern mit gestörter Kommunikationsfähigkeit. In JANÍKOVÁ, V., SORGER, B. (eds.) Didaktik des Deutschen als Fremdsprache und die neuen Herausforderungen in Forschung und Lehre. Brno, 2008. V tisku.

Článek v recenzovaném časopise:

 • JANÍKOVÁ, V. Teilleistungsstörungen beim Fremdsprachenlernen. In Inozemni movi, 2/2008. Kyjev: Kyjevská národní univerzita, Ukrajina s. 14-18. ISSN 1817-8510.

Článek v recenzovaném sborníku:

 • JANÍKOVÁ, V. Aktuelle Trends in der Ausbildung der Fremdsprachenlehrer und -lehrerinnen. In SEEBAUER, R. et al. Lehrer/-innenbildung in Europa. Wien : LIT Verlag, 2008, s 119-125. ISBN 978-3-8258-1274-4.

 • JANÍKOVÁ, V. Komunikativní výuka němčiny a ústní projev u žáků s narušenou komunikační schopností. In KLENKOVÁ, J. et al. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Brno : Paido, 2008, s. 159-173. ISBN 978-80-7315-167-6.

 • JANÍKOVÁ, V. Lernschwache Schüler im Fremdsprachenunterricht und die Lehrvoraussetzungen. In KÁŠOVÁ, M. et al. Germanistische Studien zur Sprache, Literatur und Didaktik I. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2008, s. 54-67. ISBN 978-80-8068-815-8.

Rok 2009

Kapitola v odborné knize:

 • GRENAROVÁ, R., HANUŠOVÁ, S., JANÍKOVÁ, V., KYLOUŠKOVÁ, H. Žáci se sociokulturním znevýhodněním a výuka cizích jazyků. Socioculturally Disadvantaged Pupils and Foreign Language Teaching. In NĚMĚC, J., VOJTOVÁ, V. et al. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Pupils. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2009. s. 381. s. 163-176. 14 s. ISBN 978-80-7315-191-1 (Paido), ISBN 978-80-210-5033-4 (MU)

 • JANÍKOVÁ, V. Efektivita využívání metod dramatické výchovy u žáků se specifickými poruchami učení ve výuce němčiny. Efficiency of Drama Education Methods in Pupils with Specific Learning Difficulties in Teaching German as a Foreign Language. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III. Education of Pupils with Special Educational Needs III. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2009. s. 450. s. 311-319. 9 s. ISBN 978-80-7315-189-8 (Paido), ISBN 978-80-210-5032-7 (MU).

 • JANÍKOVÁ, V. Lernpotential von dramaspezifischen Übungen im Fremdsprachenunterricht bei Schülern mit Teilleistungsstörungen. In GRENAROVÁ, R., VÍTKOVÁ, M. (eds.). Dramatická výchova v cizojazyčné výuce u žáků s SPU. Brno : MU, 2009. ISBN 978-80-210-5074-7, s. 75-95.

 • JANÍKOVÁ, V. „Bewegtes Lernen“ und psycholinguistischer Deutschunterricht bei Kindern mit gestörter Kommunikationsfähigkeit. In JANÍKOVÁ, V., SORGER, B. (Hrsg.). Didaktik Deutschen als Fremdsprache und die neuen Herausforderungen in Forschung und Lehre. Brno, ACADEMICUS, 2009, s. 104-113, 11 s. ISBN 978-80-87192-04-7.

Článek v recenzovaném časopise:

 • JANÍKOVÁ, V. Fremdsprachliche Lehrwerke und lernschwache Schüler. In Lingua viva, České Budějovice: Jihočeská univerzita, roč. 5, č. 9/2009. ISSN 1801-1489, s. 56-64.

 • JANÍKOVÁ, V. Teaching Early-Level Foreign Languages tu Pupils with Impaired Pronunciation Ability. Revija za elementarno izobražovanje/ Journal of Elemantary Education, Maribor: Pedagoška fakulteta, Slovinsko, roč. 2, č. 2-3/2009. ISSN 1855-4431, s. 43-54.

 • JANÍKOVÁ, V. Nácvik správné výslovnosti němčiny hrou u žáků s narušenou komunikační schopností. In Komenský, Brno : Masarykova univerzita, 134, 2/2009. ISSN 0323-0449, s. 20-23.

 • JANÍKOVÁ, V. Individualisierung und Lernerorientierung im Fremdsprachenerwerb bei lernschwachen Schülern. In Beiträge zu Sprache und Sprachen 7. Helsinky: Helsinky University Press. Finsko, roč. 7., č. 7/2009, s. 425-442, 18 s., ISSN 1796-0150.

Článek v recenzovaném sborníku:

 • GRENAROVÁ, R., HANUŠOVÁ, S., JANÍKOVÁ, V., KYLOUŠKOVÁ, H. Žáci se sociokulturním znevýhodněním a výuka cizích jazyků. Pupils with Sociocultural Disadvantage and Foreign Language Teaching. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. (eds.) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2009, s. 160. s. 47-47, 1 s. ISBN 978-80-7315-188-1 (plné znění článku na CD ROM).

 • JANÍKOVÁ, V. Dramatická výchova a cizojazyčná výuka. In PAVLOVSKÁ, M., REMSOVÁ, L. Dramatická výchova pro děti se speciálními potřebami v kontextu RVP ZV. 2009. ISBN 978-80-210-4849-2, s. 207-217.

 • JANÍKOVÁ, V. Was kann den Kindern mit Lernschwierigkeiten ihr Deutschlernen leichter machen. In KÁŠOVÁ, M. et al. Germanistische Studien zur Sprache, Literatur und Didaktik II. Prešov: Prešovská univerzita, 2009, 11 s., ISBN 978-80-555-0002-7.

Rok 2010

Kapitola v odborné knize:

 • JANÍKOVÁ, V. Jazykové nadání a mimořádně pokročilí žáci ve výuce němčiny. German Language Teaching to Gifted, Talented and Advanced Pupils. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami IV. Education of Pupils with Special Educational Needs IV. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2010. 1. vydání. od s. 185-195, 11 s. ISBN 978-80-7315-201-7 (Paido), ISBN 978-80-210-5331-1 (MU).

 • GRENAROVÁ, R., HANUŠOVÁ, S., JANÍKOVÁ, V., KYLOUŠKOVÁ, H. Nadaní a mimořádně pokročilí žáci v cizojazyčném vyučování. In ŠIMONÍK, O. (ed.) Vzdělávání nadaných žáků. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : MU, 2010. 1. vydání. od s. 31-45, 15 s. ISBN 978-80-210-5349-6

 • JANÍKOVÁ, V., Mimořádné pokročilost v jazyce a jazykovém nadání v pedagogickém výzkumu. In ŠIMONÍK, O. (ed.) Vzdělávání nadaných žáků. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : MU, 2010. 1. vydání. od s. 46-56, 11 s. ISBN 978-80-210-5349-6

 • JANÍKOVÁ, V. Hig level language proficiency and language talent in pedagogical research. In ŠIMONÍK, O. (ed.) School and Talented Pupil. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : MU, 2010. 1. vydání. od s. 27-37, 10 s. ISBN 978-80-210-5350-2

 • JANÍKOVÁ, V. Sprachbegabung und überdurschschnittliche Sprachkenntnisse im DaF-Unterricht. In GRENAROVÁ, R., VÍTKOVÁ, M. (eds.). Cizojazyčná výuka a nadaný žák. Foreign Language Teaching and a Gifted and Talented Pupil. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2010, s.107-125, 19 s. ISBN 978-80-210-5375-5

Článek v recenzovaném časopise:

 • JANÍKOVÁ, V., SORGER, B. Schön langsam gefällt mir Deutsch ganz gut!“ Anregungen zu einem differenzierten Unterricht für langsamere LernerInnen. In Frühes Deutsch. 19/2010, Heft 21. Bielefeld: Bertelsmann, s. 8-14. ISSN 1866-3451

 • JANÍKOVÁ, V. Zu Neurowissenschaften im Fremdsprachenlernen und Fremdsprachenlehren. In Lingua Viva. VI/2010, č. 11. České Budějovice: JČU, s. 55-62. ISSN 1801-1489

 • JANÍKOVÁ, V. Umgang mit Heterogenität im Fremdsprachenunterricht. In SEEBAUER, R. (ed.) Europäische Perspektiven 3. Wien : LIT Verlag, 2010, s. 117-126, 10 s. ISBN 978-3-643-50204-9.

Článek v recenzovaném sborníku:

 • JANÍKOVÁ, V. Diferencovaný a individuální přístup k žákům ve výuce cizích jazyků. Diferentiated and Individual Approaches to Pupils in Foreign Language Teaching. In HAVEL, J., VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2010, 10 s. ISBN 978-80-7315-199-7. (plné znění článku na CD ROM).

Rok 2011

Kapitola v odborné knize:

 • GRENAROVÁ, R., HANUŠOVÁ, S., JANÍKOVÁ, V., KYLOUŠKOVÁ, H. Moderní přístupy k hodnocení v cizojazyčné výuce se zřetelem k žákům s SPU. Modern Approaches to Evaluation in Foreign Language Teaching to Pupils With SLD. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V. Education of Pupils with Special Educational Needs V. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2011. s. 205-218. 14 s., 299 s. ISBN 978-80-7315-220-8 (Paido), ISBN 978-80-210-5709-8 (MU).

 • JANÍKOVÁ, V. Poradenství a diagnostická kompetence učitele cizích jazyků v kontextu inkluzivního vzdělávání. Language Advising and Diagnostic Competence of Foreign Language Teachers within the Scope of Inclusive Education. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V. Education of Pupils with Special Educational Needs V. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2011. s. 219-232. 14 s., 299 s. ISBN 978-80-7315-220-8 (Paido), ISBN 978-80-210-5709-8 (MU).

 • JANÍKOVÁ, V. Leistungsbeurteilung im DaF-Unterricht bei lernschwachen Schülerinnen und Schülern. Název příspěvku. In GRENAROVÁ, R., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Hodnocení ve výuce cizích jazyků u žáků s SPU. Evaluation in Foreign language Teaching to learners with SLD. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 84-113. ISBN 978-80-210-5664-0

Rok 2012

Kapitola v odborné knize:

 • JANÍKOVÁ, V. Afektivní strategie učení ve vyučování cizích jazyků u žáků se specifickými poruchami učení. Affective Strategies in Foreign Language Teaching to Pupils with Specific Learning Disorders. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VI. Education of Pupils with Special Educational Needs VI. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2012. od s. 245-256, 12 s. 327. ISBN 978-80-7315-235-2 (Paido), ISBN 978-80-210-6057-9 (MU).

 • JANÍKOVÁ, V. Učebnice cizích jazyků a žáci se specifickými poruchami učení. In GRENAROVÁ, R. a M. VÍTKOVÁ. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami v cizojazyčné výuce a ve výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 54-87, 34 s. ISBN 978-80-210-6024-1.

Článek v recenzovaném sborníku:

 • JANÍKOVÁ, V. Fortbildung als Chance zur Qualitätsicherung des fremdsprachlichen Unterrichts. In N.V. Bogatenkova. Konzeptionen und Strategien lebenslangen Lernens im internationalen Kontext/ Current Trends in the Concepts and Strategies of Lifelong Learning. Sankt Petersburg: SPB APPO, 2012. s. 96-100, 5 s. ISBN 978-5-7434-0614-2Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education