Publikační činnost pracovníků VZ: Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.


D1

Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.

IS MUNI

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Rok 2007

Článek v recenzovaném sborníku:

 • GULOVÁ, L. Výchova k hodnotám jako součást vzdělávání sociální pedagogů. Sborník příspěvků Hodnoty a výchovy z konference Katedry pedagogiky PdF MU s názvem Hodnoty a výchova. Brno: PdF MU, 2007.

 • NĚMEC, J., ŠTĚPAŘOVÁ, E., GULOVÁ, L. Edukace sociálně znevýhodněných žáků. Romský žák v přípravné třídě z pohledu učitelů. In VÍTKOVÁ, M. Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. 1. vyd. Brno : Paido, 2007. s. 80-89. ISBN 978-80-7315-150-8.

Přehledový a vzdělávací text vč. e-learningových:

 • GULOVÁ, L., ŠTĚPAŘOVÁ, E. Pedagogická a sociální praxe. Praxe sociálních pedagogů, asistentů pedagoga, vychovatelů a pedagogů volného času. E-learning, (elektronický kurz) 2007.

 • GULOVÁ, L. Celoživotní vzdělávání. Průvodce vzdělávacími programy určenými vychovatelů, pedagogům volného času a asistentům pedagoga. E-learning (elektronický kurz). 2007.

 • GULOVÁ, L., ŠTĚPAŘOVÁ, E. Interkulturní kompetence sociálního pedagoga. In E-learningová podpora výuky. 2007. vyd. Brno : Pedagogická fakulta MU, 2007. E-learningový kurs pro studenty oboru Sociální pedagogika a volný čas.

 • GULOVÁ, L., ŠTĚPAŘOVÁ, E. Multikulturní výchova pro KS - magisterské. In E-learningová podpora výuky. 2007. vyd. Brno : PdF MU, 2007. E-learningový kurs pro studenty oboru Sociální pedagogika, Mgr.

 • GULOVÁ, L., ŠTĚPAŘOVÁ, E. Sociální práce pro studenty prezenčního studia, bc. 2007. vyd. Brno : Pedagogická fakulta MU, 2007. E-learningový kurs pro studenty prezenčního bc. studia sociální pedagogiky a volného času.

Rok 2008

Kapitola v odborné knize:

 • GULOVÁ, L. Co nám přináší multikulturní výchova? In GULOVÁ, L. et al. Sociální pedagogika a multikulturní výchova v otázkách. Brno: MU, 2008. ISBN 978-80-210-4724-2.

 • GULOVÁ, L. Multikulturní výchova jako specializace ve vzdělávání pedagogů? In GULOVÁ, L. et al. Sociální pedagogika a multikulturní výchova v otázkách. Brno: MU, 2008. s. 51-56. ISBN 978-80-210-4724-2.

 • GULOVÁ, L. Antisemitismus dnes? Proč? In GULOVÁ, L. et al. Sociální pedagogika a multikulturní výchova v otázkách. Brno: MU, 2008. s. 131-136. ISBN 978-80-210-4724-2.

 • GULOVÁ, L. Ženy a muži - jsou si skutečně rovni? In GULOVÁ, L. et al. Sociální pedagogika a multikulturní výchova v otázkách. Brno: MU, 2008. s. 147-154. ISBN 978-80-210-4724-2.

 • GULOVÁ, L. Budeme někdy hovořit o migraci jako o jevu z minulosti? In GULOVÁ, L. et al. Sociální pedagogika a multikulturní výchova v otázkách. Brno: MU, 2008. s. 113-119. ISBN 978-80-210-4724-2.

 • GULOVÁ, L. Aktivity a programy směřující k rozvoji vzdělávacích perspektiv romského dítěte. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2008, ISBN 978-80-7315-167-6 (plné znění článků na CD ROM).

 • NĚMEC, J., DVOŘÁČEK, T., GULOVÁ, L., KLAPKO, D. Social pedagogy. In ŠIMONÍK, O., VÍTKOVÁ, M. (Eds.) Pregraduate Teacher Training 2. Brno, PdF MU, 2008, str. 72 – 107.

Článek v recenzovaném sborníku:

 • GULOVÁ, L. Multikulturní výchova v prostředí Katedry sociální pedagogiky PdF MU. In KLAPKO et al. Sympózium sociální pedagogiky na PdF MU. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2008. s. 47-52. ISBN 978-80-210-4676-4.

Editorství odborné knihy, sborníku:

 • GULOVÁ, L. Sociální pedagogika a multikulturní výchova v otázkách. Brno: MU, 2008. s. 212. ISBN 978-80-210-4724-2.

Rok 2009

Kapitola v odborné knize:

 • GULOVÁ, L. Analýza postojů asistentů pedagoga ke vzdělávání romských žáků. The Analysis of Teacher Assistants´ Attitudes towards the Education of Roma Pupils. In NĚMĚC, J., VOJTOVÁ, V. et al. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Pupils. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2009. s. 381. s. 229-237. 9 s. ISBN 978-80-7315-191-1 (Paido), ISBN 978-80-210-5033-4 (MU)

 • GULOVÁ, L. Analýza postojů asistentů pedagoga při vzdělávání romských žáků – výzkumné teze. Analysis of Teacher Assistants´ Attitudes towards Education of Roma Pupils. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. (eds.) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2009, s. 160. s. 48-49, 2 s. ISBN 978-80-7315-188-1 (plné znění článku na CD ROM).

Článek v recenzovaném sborníku:

 • GULOVÁ, L. Sociální práce jako důležitá součást vzdělávání sociálních pedagogů. In SOJÁK, P. et al. Sympózium sociální pedagogiky na PdF MU 2. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 154 s., od 35 do 38 s., 4. ISBN 978-80-210-4945-1.

Přehledový a vzdělávací text vč. e-learningových:

 • GULOVÁ, L. Sociální pedagogika. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2009. E-learningový kurs pro studenty PdF MU.

Popularizace časopisecká, televizní a rozhlasová:

 • Tisková konference k vzdělávání sociálně znevýhodněných skupin, prezentace rozvojového projektu. PdF MU, 15. září 2009.

Rok 2010

Odborná kniha:

 • GULOVÁ, L. a kol. Analýza vzdělávacích potřeb romských žáků. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 1. vyd. 223 s. ISBN 978-80-210-5342-7.

Kapitola v odborné knize:

 • GULOVÁ, L. Asistent pedagoga, řízená diskuse a reflexe asistentů a výzkumníků. In NĚMEC, J. a kol. Edukace romských žáků v zrcadle výzkumných šetření. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 95-99, 5 s. ISBN 978-80-210-5148-5.

 • GULOVÁ, L. Integrace a segregace v závěrečné reflexi. In NĚMEC, J. a kol. Edukace romských žáků v zrcadle výzkumných šetření. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 114-117, 4 s. ISBN 978-80-210-5148-5

 • GULOVÁ, L., NĚMEC, J., ŠTĚPAŘOVÁ, E. Rodina a romská žena jako kontext porozumění. In NĚMEC, J. a kol. Edukace romských žáků v zrcadle výzkumných šetření. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 23-42, 19 s. ISBN 978-80-210-5148-5.

 • BUCHTOVÁ, Z., GULOVÁ, L., ŠTĚPAŘOVÁ, E. Problematika vzdělávání romských žáků v kontextu výzkumných šetření (vymezení témat výzkumných šetření). In GULOVÁ, L. a kol. Analýza vzdělávacích potřeb romských žáků. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 8-55, 47 s. ISBN 978-80-210-5342-7.

 • BUCHTOVÁ, Z., GULOVÁ, L., ŠTĚPAŘOVÁ, E. Evaluace předmětu Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. In GULOVÁ, L. a kol. Analýza vzdělávacích potřeb romských žáků. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 56-91, 35 s. ISBN 978-80-210-5342-7.

 • BUCHTOVÁ, Z., GULOVÁ, L., ŠTĚPAŘOVÁ, E. Vztah studentů pedagogické fakulty k romskému etniku v diskurzní analýze. In GULOVÁ, L. a kol. Analýza vzdělávacích potřeb romských žáků. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 92-109, 17 s. ISBN 978-80-210-5342-7.

 • GULOVÁ, L. Několik tezí k analýze výzkumných šetření. In GULOVÁ, L. a kol. Analýza vzdělávacích potřeb romských žáků. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 207-209, 3 s. ISBN 978-80-210-5342-7.

Článek v recenzovaném sborníku:

 • GULOVÁ, L. Soužití menšin a většinové společnosti aneb jsme zde stále za cizince. Coexistence of Minorities and Majority Society - We Are Still the Foreigners Here. In HAVEL, J., VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2010, ... s. ISBN 978-80-7315-199-7. (plné znění článku na CD ROM).

Rok 2011

Odborná kniha:

 • GULOVÁ, L. Sociální práce (Pro pedagogické obory). Praha: Grada, 2011, 208 s. ISBN 978-80-247-3379-1.

Kapitola v odborné knize:

 • GULOVÁ, L., ŠTĚPAŘOVÁ, M. Výzkumné šetření mezi studenty předmětu romologie (aneb kulturní odlišnosti nás vzájemně obohacují). The Research among Romology Students (Cultural Differences Can Enrich Us). In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V. Education of Pupils with Special Educational Needs V. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2011. s. 153-170, 18 s., s. 299. ISBN 978-80-7315-220-8 (Paido), ISBN 978-80-210-5709-8 (MU).

Rok 2012

Odborná kniha:

 • GULOVÁ, L. a kol. Analýza prostředí rozvíjející se společnosti jako východisko pedagogické intervence. Angola 2008 - 2012. Brno: MU, 2012. ISBN 978-80-210-6092-0.

Kapitola v odborné knize:

 • GULOVÁ, L. Náročná situace asistenta pedagoga v prostředí školy. In GULOVÁ, L. Aktivizace sociálně znevýhodněných skupin v pedagogickém výzkumu a praxi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-6030-2.

 • GULOVÁ, L. Multikulturní výchova jako přirozená součást vzdělávání. In PREISSOVÁ KREJČÍ, A., CICHÁ, M., GULOVÁ, L. Jinakost, předsudky, multikulturalismus: Možnosti a limity multikulturní výchovy. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012. 234 s. ISBN 978-80-244-3287-8.

 • GULOVÁ, L. Reflexe k tématu vzdělávání v kontextu romské populace. In KALEJA a kol. Romové – otázky a odpovědi v českém a slovenském kontextu. 1.vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. ISBN 978-80-7464-175-6.Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education