Publikační činnost pracovníků VZ - D2: Mgr. Ema Štěpařová, Ph.D.


D2

Mgr. Ema Štěpařová, Ph.D.

IS MUNI

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Rok 2007

Článek v recenzovaném sborníku:

 • ŠTĚPAŘOVÁ, E. Organizovaný volný čas romských dětí v Brně. In Výchova a volný čas 2. 2007. vyd. Brno : MSD, 2007. od s. 110 - 113. ISBN 978-80-86633-97-8.

 • ŠTĚPAŘOVÁ, E. Hodnoty romských rodin v rámci města Brna. In Sborník příspěvků z Mezinárodní konference katedry pedagogiky PdF MU s názvem Hodnoty a výchova. Brno : PdF MU, 2007.

 • NĚMEC, J., ŠTĚPAŘOVÁ, E., GULOVÁ, L. Edukace sociálně znevýhodněných žáků. Romský žák v přípravné třídě z pohledu učitelů. In Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. 1. vyd. Brno : Paido, 2007. s. 80-89. ISBN 978-80-7315-150-8.

Přehledový a vzdělávací text vč. e-learningových:

 • ŠTĚPAŘOVÁ, E., GULOVÁ, L. Pedagogická a sociální praxe. In E-learningová podpora výuky. Brno : Pedagogická fakulta MU, 2007. E-learningový kurs pro studenty oboru Sociální pedagogika a volný čas CŽV.

 • GULOVÁ, L., ŠTĚPAŘOVÁ, E. Sociální práce pro studenty prezenčního studia, bc. 2007. vyd. Brno : Pedagogická fakulta MU, 2007. E-learningový kurs pro studenty prezenčního bc. studia sociální pedagogiky a volného času.

 • GULOVÁ, L., ŠTĚPAŘOVÁ, E. Interkulturní kompetence sociálního pedagoga. In E-learningová podpora výuky. 2007. vyd. Brno : Pedagogická fakulta MU, 2007. E-learningový kurs pro studenty oboru Sociální pedagogika a volný čas.

 • GULOVÁ, L., ŠTĚPAŘOVÁ, E. Multikulturní výchova pro KS - magisterské. In E-learningová podpora výuky. 2007. vyd. Brno : PdF MU, 2007. E-learningový kurs pro studenty oboru Sociální pedagogika, Mgr.

Rok 2008

Kapitola v odborné knize:

 • ŠTĚPAŘOVÁ, E. Co víme o národnostních menšinách žijících v České republice? In Sociální pedagogika a multikulturní výchova v otázkách. 1. vyd. Brno : MU, 2008. ISBN 978-80-210-4724-2.

 • NĚMEC, J., ŠTĚPAŘOVÁ, E. Edukace sociálně znevýhodněných žáků z pohledu asistentů pedagoga brněnských základních škol. In Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. 1. vyd. Brno : Paido, 2008. od s. 245-264, 19 s. Vzděl. žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. ISBN 978-80-7315-170-6.

 • ŠTĚPAŘOVÁ, E. Jaká hnutí skinheads působí v České republice? In Sociální pedagogika a multikulturní výchova v otázkách. 1. vyd. Brno : MU, 2008. ISBN 978-80-210-4724-2.

 • ŠTĚPAŘOVÁ, E. Kdo jsou lidé s odlišnou sexuální orientací a jaké mají problémy? In Sociální pedagogika a multikulturní výchova v otázkách. 1. vyd. Brno : MU, 2008. ISBN 978-80-210-4724-2.

 • ŠTĚPAŘOVÁ, E. Kdo jsou Romové? In Sociální pedagogika a multikulturní výchova v otázkách. 1. vyd. Brno : MU, 2008. ISBN 978-80-210-4724-2.

 • ŠTĚPAŘOVÁ, E. Sociálně-pedagogické faktory ovlivňující edukaci romských dětí. In KLAPKO, D. Sympozium sociální pedagogiky na PdF MU. 1. vyd. Brno : MU, 2008. ISBN 978-80-210-4676-4.

 • ŠTĚPAŘOVÁ, E. Vzdělávací aktivity Kabinetu multikulturní výchovy PdF MU. In Sympózium sociální pedagogiky na PdF MU. 1. vyd. Brno : MU, 2008. ISBN 978-80-210-4676-4.

Příspěvek ve sborníku anotací:

 • BUCHOTOVÁ, Z., ŠTĚPAŘOVÁ, E. Vlivy prostředí na rozvoj nadání romského žáka. In Učitel a nadaný žák. Sborník anotací referátů z mezinárodního semináře. 1. vyd. Brno : MSD, spol. s.r.o., Lidická 23, 602 00 Brno, 2008. od s. 6-6, 1 s. ISBN 978-80-7392-053-1.

Přehledový a vzdělávací text vč. e-learningových:

 • ŠTĚPAŘOVÁ, E. Asistent pedagoga 2. In E-learningová podpora výuky. 2008. vyd. Brno, 2008. E-learningový kurz pro studenty kurzu Asistent pedagoga 2.

 • ŠTĚPAŘOVÁ, E., KALEJA, M. Základy romologie 1. In E-learningová podpora výuky. Brno : PdF MU, 2008. E-learningový kurz pro studenty prezenčního studia MU v rámci předmětu Základy romologie 1.

 • GULOVÁ, L., ŠTĚPAŘOVÁ, E. Interkulturní kompetence sociálního pedagoga. In E-learningová podpora výuky. 2007. vyd. Brno : Pedagogická fakulta MU, 2007. E-learningový kurs pro studenty oboru Sociální pedagogika a volný čas.

 • GULOVÁ, L., ŠTĚPAŘOVÁ, E. Multikulturní výchova pro KS - magisterské. In E-learningová podpora výuky. 2007. vyd. Brno : PdF MU, 2007. E-learningový kurs pro studenty oboru Sociální pedagogika, Mgr.

Rok 2009

Kapitola v odborné knize:

 • NĚMEC, J., ŠTĚPAŘOVÁ, E. Interakce pedagogických asistentů v kontextu transakční analýzy. Teacher Assistants´ Interaction in the Framework of the Transaction Analysis. In NĚMĚC, J., VOJTOVÁ, V. et al. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Pupils. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2009. s. 381. s. 211-227. 17 s. ISBN 978-80-7315-191-1 (Paido), ISBN 978-80-210-5033-4 (MU)

 • NĚMEC, J., ŠTĚPAŘOVÁ, E. Vzdělávání romských žáků a studentů. In PRŮCHA, J. Pedagogická encyklopedie. 1. vyd. Praha : Portál, 2009. od s. 459-464, 6 s. Výchova a vzdělávání. ISBN 978-80-7367-546-2

Přehledový a vzdělávací text vč. e-learningových:

 • ŠTĚPAŘOVÁ, E. Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. E-learningová podpora výuky. Brno : Pedagogická fakulta MU, 2009. E-learningový kurs pro studenty doučující děti ze sociálně znevýhodněného prostředí.

 • ŠTĚPAŘOVÁ, E. Základy sociální pedagogiky a multikulturní výchovy. Brno, 2009. Katedra sociální pedagogiky PdF MU. E-learningový kurz pro studenty prezenčního studia MU v rámci předmětu Základy sociální pedagogiky a multikulturní výchovy.

Rok 2010

Kapitola v odborné knize:

 • GULOVÁ, L., NĚMEC, J., ŠTĚPAŘOVÁ, E. Rodina a romská žena jako kontext porozumění. In NĚMEC, J. a kol. Edukace romských žáků v zrcadle výzkumných šetření. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 23-42, 19 s. ISBN 978-80-210-5148-5.

 • NĚMEC, J., ŠTĚPAŘOVÁ, E., PAVLÍČKOVÁ, R. Edukace romských dětí očima studnetů - domácích učitelů. In NĚMEC, J. a kol. Edukace romských žáků v zrcadle výzkumných šetření. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 43-58, 16 s. ISBN 978-80-210-5148-5.

 • BUCHTOVÁ, Z., NĚMEC, J., ŠTĚPAŘOVÁ, E. Edukace romských žáků očima pedagogikých asistentů. In NĚMEC, J. a kol. Edukace romských žáků v zrcadle výzkumných šetření. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 59-80, 21 s. ISBN 978-80-210-5148-5.

 • NĚMEC, J., ŠTĚPAŘOVÁ, E. Asistent pedagoga, k analýze komunikačních sdělení. In NĚMEC, J. a kol. Edukace romských žáků v zrcadle výzkumných šetření. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 81-94, 14 s. ISBN 978-80-210-5148-5.

 • BUCHTOVÁ, Z., GULOVÁ, L., ŠTĚPAŘOVÁ, E. Problematika vzdělávání romských žáků v kontextu výzkumných šetření (vymezení témat výzkumných šetření). In GULOVÁ, L. a kol. Analýza vzdělávacích potřeb romských žáků. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 8-55, 47 s. ISBN 978-80-210-5342-7.

 • BUCHTOVÁ, Z., GULOVÁ, L., ŠTĚPAŘOVÁ, E. Evaluace předmětu Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. In GULOVÁ, L. a kol. Analýza vzdělávacích potřeb romských žáků. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 56-91, 35 s. ISBN 978-80-210-5342-7.

 • BUCHTOVÁ, Z., GULOVÁ, L., ŠTĚPAŘOVÁ, E. Vztah studentů pedagogické fakulty k romskému etniku v diskurzní analýze. In GULOVÁ, L. a kol. Analýza vzdělávacích potřeb romských žáků. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 92-109, 17 s. ISBN 978-80-210-5342-7.

Článek v recenzovaném sborníku:

 • ŠTĚPAŘOVÁ, E. Romský jazyk z pohledu vysokoškolských studentů. Romany Language from University Students´ Point of View. In HAVEL, J., VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2010, 16 s. ISBN 978-80-7315-199-7. (plné znění článku na CD ROM).Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education