Publikační činnost pracovníků VZ - D2: PhDr. Petra Röderová, Ph.D.


D2

PhDr. Petra Röderová, Ph.D.

IS MUNI

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Rok 2007

Kapitola v odborné knize:

 • HAMADOVÁ, P., PAVLOVSKÁ, M. REMSOVÁ, L. Adaptace studentů se zrakovým postižením pomocí dramatické výchovy v období přechodu na střední školu / Drama Education in the Process of Adaptation of Students with Visual Impairment during Transition from Primary to Secondary Education. In VÍTKOVÁ, M. et. al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. / Education of pupils with special needs I. VZ MSM0021622443. 1. vyd. Brno: Paido, 2007, s. 313-324. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-163.8.

Článek v recenzovaném sborníku:

 • HAMADOVÁ, P. Možnosti posilování problematických oblastí a klíčových kompetencí u zrakově postižených žáků základních škol, In PANČOCHA, K., VAĎUROVÁ, H. (eds.) Aktuální směry výzkumu ve speciální pedagogice. Brno: MSD, 2007. ISBN 978-80-86633-92-3.

 • HAMADOVÁ, P., PAVLOVSKÁ, M., REMSOVÁ, L. Integrace nevidomých do běžné školní třídy, In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení. Sborník z konference s mezinárodní účastí s CD ROM s příspěvky v plném znění. VZ MSM0021622443. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-150-8.

Příspěvek ve sborníku anotací:

 • HAMADOVÁ, P., PAVLOVSKÁ, M., REMSOVÁ, L. Integrace nevidomých do běžné školní třídy. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení. Sborník z konference s mezinárodní účastí. VZ MSM0021622443. Brno: Paido, 2007, s. 84. ISBN 978-80-7315-150-8.

Učebnice s ISBN:

 • HAMADOVÁ, P., KVĚTOŇOVÁ, L., NOVÁKOVÁ, Z. Oftalmopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. 2. vydání. VZ MSM0021622443. Brno: Paido. 2007. ISBN 978-80-7315-159-1.

Přehledový a vzdělávací text vč. e-learningových:

Rok 2008

Kapitola v odborné knize:

 • CVEČKOVÁ, P., HAMADOVÁ, P., PAVLOVSKÁ, M., ŠIRŮČEK, J. Využití dramatické výchovy a efektivních metod práce v prostředí školní integrace In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Brno : Paido 2008. s.133-147. ISBN 978-80-7315-170-6.

Rok 2009

Kapitola v odborné knize:

 • HAMADOVÁ, P., KABÁTEK, L. Profesní orientace mládeže s postižením zraku. Professional Orientation in Youth with Visual Impairment. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III. Education of Pupils with Special Educational Needs III. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2009. 443 s. s. 379-392, 14 s. ISBN 978-80-7315-189-8 (Paido), ISBN 978-80-210-5032-7 (MU)

Příspěvek ve sborníku anotací:

 • HAMADOVÁ, P. Důležitost specifických strategií a kompetencí v edukaci a životě osob s postižením zraku. In POTMĚŠIL, M. (Ed.) X. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a V. Mezinárodní dramaterapeutická konference. Sborník anotací přednášek. Olomouc. 2009. s. 21. ISBN 978-80-903832-7-2.

 • HAMADOVÁ, P. Sociální učení a dramatická výchova v posilování kompetencí osob s postižením zraku. In PAVLOVSKÁ, M., REMSOVÁ, L (Eds.). Dramatická výchova pro děti se speciálními potřebami v kontextu RVP ZV. Drama Education for Children with Speciál Needs in the Kontext of the Framework for Reference for Elementary Education. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Masarykova univerzita, 2009. s. 10. ISBN 978-80-210-4849-2.

 • HAMADOVÁ, P., PAVLOVSKÁ, M. Odstraňování bariér při společném vzdělávání žáků a studentů pomocí metod dramatické výchovy. Removal of Barriers in Inclusive Education of Pupils Using Drama Education Methods. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. (eds.) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2009, 157 s. s. 111-111, 1 s. ISBN 978-80-7315-188-1 (plné znění článku na CD ROM)

 • HAMADOVÁ, P., PAVLOVSKÁ, M. Využití dramatické výchovy ve společném vzdělávání. In PAVLOVSKÁ, M., REMSOVÁ, L (Eds.). Dramatická výchova pro děti se speciálními potřebami v kontextu RVP ZV. Drama Education for Children with Speciál Needs in the Kontext of the Framework for Reference for Elementary Education. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Masarykova univerzita, 2009. s. 11. ISBN 978-80-210-4849-2.

 • HAMADOVÁ, P. Sociální kompetence jako faktor zmírnění znevýhodnění v životě osob s postižením zraku. Social Competences as a Factor of Disadvantage Minimalisation in Life of People with Visual Impairment. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. (eds.) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2009, s. 157. s. 110-110, 1 s. ISBN 978-80-7315-188-1 (plné znění článku na CD ROM).

Ostatní původní práce a překlady původních prací:

 • BÁRTOVÁ,M., HAMADOVÁ, P., PAVLOVSKÁ, M. Tóny snů. Realizace workshopu. Brno: 4.- 5.4.2009. Divadlo Labyrint.

Rok 2010

Kapitola v odborné knize:

 • RÖDEROVÁ, P. Edukace a profesní příprava osob se zrakovým postižením. In PIPEKOVÁ, J. et al. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3., přepr. a rozšíř. vyd. Brno : Paido, 2010. od s. 273-288, 16 s. ISBN 978-80-7315-198-0.

 • PAVLOVSKÁ, M., RÖDEROVÁ, P. Práce pedagogů s odlišností ve škole - analýza současného stavu. Teachers and Diversity in Schools - Analysis of Current Conditions. In HAVEL, J., FILOVÁ, H. et al. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2010. od s. 67-79, 13 s. ISBN 978-80-7315-202-4 (Paido), ISBN 978-80-210-5332-8 (MU).

 • RÖDEROVÁ, P. Střední školy pro zrakově postižené v současném pojetí vzdělávání. Secondary Schools for Students with Visual Impairment in the Current Concept of Education. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy. Inclusive ducation in current czech school. Brno : MU, 2010. 1. vydání. od s. 229-240, 12 s. ISBN 978-80-210-5383-0.

Článek v recenzovaném sborníku:

 • PAVLOVSKÁ, M., RÖDEROVÁ, P. Analýza aktuálního stavu práce pedagogů s odlišností v současné škole. Analysis of Teacher´s Work with Diversity in Current School. In HAVEL, J., VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2010, 9 s. ISBN 978-80-7315-199-7. (plné znění článku na CD ROM).Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education