Publikační činnost pracovníků VZ - D2: MgA. Lenka Remsová, Ph.D.


D2

MgA. Lenka Remsová, Ph.D.

IS MUNI

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Rok 2007

Článek v recenzovaném časopise:

 • PAVLOVSKÁ,M. Duha touhy, terapie nebo divadlo? Gymnasion - časopis pro zážitkovou pedagogiku, Praha : Prázdninová škola Lipnice, 2007, 8, od s. 52-56, 5 s. ISSN 1214-603X. 2007.

Článek v recenzovaném sborníku:

 • PAVLOVSKÁ,M., REMSOVÁ, L. Násilí, sociálně patologické jevy ve škole. In Násilí z pohledu společenských věd. Praha : Policejní akademie ČR, 2007. od s. 131-144, 14 s. ISBN 978-80-7251-253-9.

 • PAVLOVSKÁ,M., REMSOVÁ, L. Metody a techniky Dv při práci s nevidomými. In VII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. Olomouc : Univerzita Palackého, 2007. od s. 56-64, 8 s. ISBN 978-80-244-1652-6.

 • HAMADOVÁ, P., PAVLOVSKÁ,M., REMSOVÁ, L. Integrace nevidomých do běžné školní třídy. In Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na ZŠ. Brno : PdF MU v Brně, 2007. od s. 84-96, 12 s. ISBN 978-80-7315-150-8.

Ostatní původní práce a překlady původních prací:

 • PAVLOVSKÁ,M.; REMSOVÁ, L. Vlasta. Divadlo fórum na téma šikana pro ZŠ a SŠ. 2007

Rok 2008

Kapitola v odborné knize:

 • PAVLOVSKÁ, M.; REMSOVÁ, L. Příběh most mezi generacemi. In School and Health 21. Brno : PdF MU, 2008. od s. 45-51, 271 s. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-043-2.

 • REMSOVÁ, L. Dramatická výchova v rámci sociální pedagogiky, In. Tři cesty k pedagogice volného času, 2008 (v tisku)

Článek v recenzovaném sborníku:

 • PAVLOVSKÁ, M.; REMSOVÁ, L. John Somers Dramatická výchova a interaktivní divadlo (sborník z konference, v tisku, 2008)

 • REMSOVÁ, L.; KREJČOVÁ, B. Divadlo "Přemýšlej" (sborník z konference, v tisku, 2008)

Ostatní původní práce a překlady původních prací:

 • REMSOVÁ, L. a kol. Kristýnino dilema. 2008

 • REMSOVÁ, L. a kol. Co mi Zuzka vyprávěla. 2008

Rok 2009

Článek v recenzovaném sborníku:

 • PAVLOVSKÁ, M., KLAPKO. D., REMSOVÁ, L. Interaktivní divadlo v kontextu pedagogického výzkumu. In PAVLOVSKÁ,M., REMSOVÁ. L Dramatická výchova pro děti se speciálními potřebami v kontextu RVP ZV. Brno : MU, 2009, s. 11 , ISBN 978-80-210-4849-2.

Příspěvek ve sborníku anotací:

 • REMSOVÁ. L Využití interaktivního divadla v rámci předvýzkumného šetření metodou focus group. Focuse Groups Method and Interactive Theatre. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. (eds.) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2009, s. 160. s. 81-81, 1 s. ISBN 978-80-7315-188-1 (plné znění článku na CD ROM).

 • PAVLOVSKÁ, M., KLAPKO. D., REMSOVÁ, L. Realizace a interpretace dat předvýzkumného šetření interaktivního divadla se žáky základních a středních škol. In PAVLOVSKÁ, M., REMSOVÁ, L. Dramatická výchova pro děti se speciálními potřebami v kontextu RVP ZV. Brno : MU, 2009, s. 11 , ISBN 978-80-210-4849-2.

 • PAVLOVSKÁ, M., KLAPKO, D., REMSOVÁ, L. Interaktivní divadlo v kontextu pedagogického výzkumu. In PAVLOVSKÁ, M., REMSOVÁ, L. (eds.) Dramatická výchova pro děti se speciálními potřebami v kontextu RVP ZV. Brno : MU, 2009, s. 11 , ISBN 978-80-210-4849-2.

Editorství odborné knihy, sborníku:

 • PAVLOVSKÁ, M., REMSOVÁ, L. Dramatická výchova pro děti se speciálními potřebami v kontextu RVP ZV. Brno : MU, 2009, ISBN 978-80-210-4849-2.

Editorství odborné knihy, sborníku:

 • PAVLOVSKÁ, M., REMSOVÁ, L. Dramatická výchova pro děti se speciálními potřebami v kontextu RVP ZV. Brno : MU, 2009, ISBN 978-80-210-4849-2.

Rok 2010

Článek v recenzovaném sborníku:

 • KLAPKO, D., PAVLOVSKÁ, M., REMSOVÁ, L. Zmapování účinků interaktivního divadla jako primární intervence žáků v oblasti sociálně patologických jevů. The Effect of Interactive Theatre as a Means of Primary Prevention of Social Pathological Phenomena in Students. In HAVEL, J., VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2010, 11 s. ISBN 978-80-7315-199-7. (plné znění článku na CD ROM).Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education