Publikační činnost pracovníků VZ - D2: doc. PhDr. Eva Minářová, CSc.


D2

doc. PhDr. Eva Minářová, CSc.

IS MUNI

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Rok 2007

Editorství odborné knihy, sborníku:

 • KLÍMOVÁ, K., MINÁŘOVÁ, E. Čeština – bádání a učení. 1. vyd. Brno: MU, 2007. ISBN 978-80-20-4278-0.

Rok 2008

Článek v recenzovaném časopise:

 • MINÁŘOVÁ, E. Slohová a komunikační výchova se zřetelem k žákům se specifickými vzdělávacími potřebami. In Komenský, odborný časopis pro učitele základní školy, roč. 133, č. 2, listopad 2008, s. 30 – 34. ISSN 0323-0449.

Rok 2009

Odborná kniha:

 • MINÁŘOVÁ, E. Stylistika češtiny. Brno: MU. 2009. 84 s. ISBN 978-80-210-4973-4

Kapitola v odborné knize:

 • MINÁŘOVÁ, E. Možnosti slohové a komunikační výchovy na ZŠ u žáků se sociálním znevýhodněním. In NĚMEC, J., VOJTOVÁ, V. et al. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Pupils. Vydání první. Brno : Paido, 2009. s. 381. s. 155-161, 6 s. ISBN 978-80-210-5033-4

Příspěvek ve sborníku anotací:

 • MINÁŘOVÁ, E. Možnosti slohové a komunikační výchovy na ZŠ u žáků se sociálním znevýhodněním. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. (eds.) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. 1. vyd. Brno: Paido, 2009. s. 157. s. 67-67. 1 s. ISBN 978-80-7315-188-1. (plné znění článku na CD ROM)

Ostatní původní práce a překlady původních prací:

 • Vystoupení v pracovní skupině (na workshopu) – sekce Český jazyk a literatura v procesu komunikace – přednáška.
  MINÁŘOVÁ, E. Slohová výchova – metody a postupy při nácviku souvislého mluveného projevu a překonávání některých forem deprese. Brno: konference s mezinárodní účastí Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Brno: PdF MU, 16. 9. 2009.
  MINÁŘOVÁ, E. Možnosti slohové a komunikační výchovy na ZŠ u žáků se sociálním znevýhodněním. Konference s mezinárodní účastí: Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 16.-17. 9. 2009.

Rok 2010

Kapitola v odborné knize:

 • MINÁŘOVÁ, E. Slohové činnosti reprodukční a produkční v primární škole se zřetelem k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Stylistic Reproductive and Productive Activities in Primary Schools with the Focus on Pupils with Special Educational Needs. In HAVEL, J., FILOVÁ, H. et al. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2010. od s. 201-207, 7 s. ISBN 978-80-7315-202-4 (Paido), ISBN 978-80-210-5332-8 (MU).

Rok 2011

Článek v recenzovaném sborníku:

 • MINÁŘOVÁ, E. Úloha kreativity ve vyučování slohu při překonávání komunikačních bariér žáků. The Role of Creativity in Composition Education in Overcoming Communication Barriers of Students. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, s. 233-239. 7 s. ISBN 978-80-7315-216-1. (plné znění článku na CD ROM).

Příspěvek ve sborníku anotací:

 • MINÁŘOVÁ, E. Úloha kreativity ve vyučování slohu při překonávání komunikačních bariér žáků. The Role of Creativity in Composition Education in Overcoming Communication Barriers of Students. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, s. 43. 1 s. ISBN 978-80-7315-215-4. (sborník abstraktů).

Rok 2012

Kapitola v odborné knize:

 • MINÁŘOVÁ, E. Rozvíjení slohové a komunikační výchovy na základní škole z aspektu speciálních vzdělávacích potřeb. In SIEGLOVÁ, N., ZÍTKOVÁ, J. et. al. Otázky komunikace a téma handicapu se zřetelem k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 13 – 33. ISBN 978-80-210-6053-1.Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education