Publikační činnost pracovníků VZ - D2: PhDr. Ilona Fialová, Ph.D.


D2

PhDr. Ilona Fialová, Ph.D.

IS MUNI

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Rok 2007

Kapitola v odborné knize:

 • FIALOVÁ, I. Aspekty ovlivňující úspěšnou edukaci žáků s diagnózou epilepsie na základních školách. In MÜHLPACHR, P. Dilemata speciální pedagogiky. Brno: MSD, 2007, s. 59-73, ISBN 978-80-7392-012-8.

Článek v recenzovaném sborníku:

 • FIALOVÁ, I. Edukace žáků s diagnózou epilepsie na základních školách. In PANČOCHA, K., VAĎUROVÁ, H. Aktuální směry ve výzkumu ve speciální pedagogice. Brno: MSD, 2007, s. 44-49. ISBN 978-80-86633-92-3.

Rok 2008

Kapitola v odborné knize:

 • FIALOVÁ, I. Problematika edukace žáků s chronickým onemocněním (s dg. diabetes mellitus a fenylketonurie) v prostředí základní školy. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Education of Pupils with Special Educational Needs II. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, MU, 2008, od s. 187 – 200, 13s. ISBN 978-80-7315-170-6 (Paido), ISBN 978-80-210-4736-5 (MU).

 • FIALOVÁ, I. Komparace a analýza faktorů determinujících přechod ze školy do profesního života./Comparison and analysis of determinants for the transition from school to working life. In Mühlpachr, P. (ed.) Speciální pedagogika v interdisciplinárních a multidisciplinárních souvislostech. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2008. od s. 60-70, 11 s. Pedagogická literatura. ISBN 978-80210-4762-4.

Článek v recenzovaném časopise:

 • BAZALOVÁ, B., FIALOVÁ, I. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve Finsku. Komenský, Brno : PdF MU v Brně, 132, 3, od s. 31-35, 5 s. ISSN 0323-0449. 2008.

 • BAZALOVÁ, B., FIALOVÁ, I. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve Finsku- zkušenosti z pobytu v rámci mobilit učitelů programu Socrates Erasmus ve Finsku, Jyvaskyle. Speciální pedagogika, Praha : Uziverzita Karlova v Praze - Pedagogická, 18, 1, od s. 71-77, 7 s. ISSN 1211-2720. 2008.

Příspěvek ve sborníku anotací:

 • FIALOVA, I. Aspekty ovlivňující úspěšnou interpersonální komunikaci v edukačním procesu žáků s diagnózou epilepsie na základní škol. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. vyd. první. Brno: Paido, 2008, od s. 18-31, 14 s. ISBN 978-80-7315-167-6 (plné znění článků na CD ROM).

 • FIALOVÁ, I. Problematika edukace žáků s chronickým onemocněním (s dg. diabetes mellitus a fenylketonurie) v prostředí základní školy. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. vyd. první. Brno: Paido, 2008, od s. 1-17, 17 s. ISBN 978-80-7315-167-6 (plné znění článků na CD ROM).

Rok 2009

Kapitola v odborné knize:

 • FIALOVÁ, I. Analýza přístupů ke vzdělávání žáků s epilepsií na základních školách v regionu Brno-město. In MUHLPACHR, P. Sociální inkluze v prostředí biodromální speciální pedagogiky. 1. vydání. Brno: MU, 2009. s. 55-64, 188 s. ISBN 978-80-210-4951-2.

 • FIALOVÁ, I. Analýza a komparace faktorů determinujících profesní orientaci žáků s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním. Analysis and Comparison of Factors Determining Professional Orientation of Pupils with Physical Impairments and Health Disadvantage. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III. Education of Pupils with Special Educational Needs III. Výzkumný záměr MSM0021622443. 1. vydání, 320 kusů. Brno: Paido, MU, 2009. s. 353-364. 443 s. ISBN 978-80-7315-189-8 (Paido), ISBN 978-80-210-5032-7 (MU).

 • FIALOVÁ, I., HANÁKOVÁ, M. Bazální stimulace při všestranném rozvoji osobnosti dětí a žáků s s těžkým postižením v prostředí. In HÁJKOVÁ, V. (ed.) a kol. Bazální stimulace, aktivace a komunikace v edukaci žáků s kombinovaným postižením. 1. vydání. Praha: Somatopedická společnost, 2009, s. 44-55. 160 s. ISBN 978-80-904464-0-3.

Příspěvek ve sborníku anotací:

 • FIALOVÁ, I. Přístupy k žákům se záchvatovým onemocněním (se zřetelem na žáky s epilepsií) v riziku poruch chování. Approaches to Pupils with Seizure Diseases (with Focus on Epilepsy) at Risk of Behaviour Disorders. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. 1. vydání. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. 1. vydání. Brno: Paido, 2009, s. 101, 157 s. ISBN 978-80-7315-188-1. (plné znění článku na CD ROM).

Rok 2010

Kapitola v odborné knize:

 • FIALOVÁ, I. Aspekty ovlivňující úspěšnou edukaci dětí a žáků s diagózou epilepsie. In PIPEKOVÁ, J. et al. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3., přepr. a rozšíř. vyd. Brno : Paido, 2010. od s. 201-211, 11 s. ISBN 978-80-7315-198-0.

 • FIALOVÁ, I. Chronické onemocnění nesmí být bariérou při inkluzivním vzdělávání žáků. Chronic Disease Mustn´t be a Barrier to Inclusive Education of Pupils. In HAVEL, J., FILOVÁ, H. et al. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2010. od s. 113-128, 16 s. ISBN 978-80-7315-202-4 (Paido), ISBN 978-80-210-5332-8 (MU).

 • FIALOVÁ, I. Edukace žáků s diagnózou diabetes mellitus na základních školách. Education of Pupils with Diagnosis of Diabetes Mellitus in Primary Schools. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami IV. Education of Pupils with Special Educational Needs IV. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2010. 1. vydání. od s. 217-231, 15 s. ISBN 978-80-7315-201-7 (Paido), ISBN 978-80-210-5331-1 (MU).

 • FIALOVÁ, I. Alergické onemocnění jako příklad zdravotního znevýhodnění, ovlivňujícího hodnotovou orientaci, kvalitu života a vzdělávání žáků na základních školách. Allergy as Example of Health Impairment Affecting Values, Quality of Life and Education of Primary School Pupils. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy. Inclusive ducation in current czech school. Brno : MU, 2010. 1. vydání. od s. 189-203, 15 s. ISBN 978-80-210-5383-0.

 • FIALOVÁ, I. Inkluzivní vzdělávání žáků s tělesným postižením na středních školách a analýza faktorů determinujících jejich profesní orientaci. In KVĚTOŇOVÁ, L., PROUZOVÁ, R. (eds.) Speciální pedagogika v podmínkách inkluzivního vzdělávání. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2010. od s. 123-141, 19 s. ISBN 978-80-7290-472-3.

Článek v recenzovaném sborníku:

 • FIALOVÁ, I. Aspekty ovlivňující úspěšné vzdělávání žáků s diagózou epilepsie na základních školách. Factors Influencing Successful Education of Pupils with Diagnosis of Epilepsy in Primary Schools. In HAVEL, J., VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2010, 12 s. ISBN 978-80-7315-199-7. (plné znění článku na CD ROM).

Rok 2011

Odborná kniha:

 • FIALOVÁ, I. Analýza faktorů determinujících edukaci a profesní oerinetaci jedinců se zdravotním postižením. Brno: MU. 2011. 207 s. ISBN 978-80-210-5591-9

Kapitola v odborné knize:

 • FIALOVÁ, I. Edukace žáků s diagnózou celiakie na základních školách. Education of Students with Coeliac Disease in Elementary Schools. In OPATŘILOVÁ, D. et al. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. Education of Students with Disabilities and Health Disadvantages. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2011. s. 103-118, 16 s., s. 298. ISBN 978-80-7315-219-2 (Paido), ISBN 978-80-210-5708-1 (MU).

 • FIALOVÁ, I. Postoje učitelů k edukaci žáků s obezitou na základních školách. Teachers’ Attitudes towards Education of Students with Obesity in Elementary Schools. In OPATŘILOVÁ, D. et al. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. Education of Students with Disabilities and Health Disadvantages. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2011. s. 119-130, 12 s., s. 298. ISBN 978-80-7315-219-2 (Paido), ISBN 978-80-210-5708-1 (MU).

 • FIALOVÁ, I., PRNÁ, M. Plavání jako významná terapeutická aktivita, podílející se na všestranném rozvoji jedinců s tělesným postižením. Swimming as Significant Therapeutic Activity, which Contributes to Comprehensive Development of Individuals with Physical Disabilities. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. et. al. Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení. Inclusive Education - Provisions for Different Age Groups and Disabilities. 1. vyd. Brno: MU, 2011. od s. 195-208, 14 s. ISBN 978-80-210-5731-9.

Článek v recenzovaném sborníku:

 • FIALOVÁ, I., SCHUBERTOVÁ, P. Vliv Vojtovy terapie na edukaci dětí s tělesným postižením. Effects of Vojta Therapy on Education of Children with Physical Disabilities. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, s. 70-82. 13 s. ISBN 978-80-7315-216-1. (plné znění článku na CD ROM).

Příspěvek ve sborníku anotací:

 • FIALOVÁ, I., SCHUBERTOVÁ, P. Vliv Vojtovy terapie na edukaci dětí s tělesným postižením. Effects of Vojta Therapy on Education of Children with Physical Disabilities. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, s. 31. 1 s. ISBN 978-80-7315-215-4.

Rok 2012

Kapitola v odborné knize:

 • FIALOVÁ, I. Specifika přístupu k dětem se zdravotním znevýhodněním. In BARTOŇOVÁ, M., BYTEŠNÍKOVÁ, I. et al. Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Preschool Education of Children with Special Educational Needs. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2012. s. 199-211. ISBN 978-80-210-6044-9.

 • FIALOVÁ, I. Postavení dítěte s PUK v oblasti vzdělávání. In MICHALÍK, J. a kol. Metodika práce se žákem se vzácným onemocněním. Olomouc: Společnost pro mukopolysacharidosu, 2012. s. 89-91. ISBN 978-80-86532-28-8.

 • FIALOVA, I. Analýza přístupů pedagogů k žákům s celiakií na základních školách. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. Factors of Access in kontext with inklusive education of pupils with special educational needs I. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 99-113. s. 298. ISBN978-80-210-5995-5.

Článek v recenzovaném časopise:

 • FIALOVÁ, I. Alergické onemocnění jako příklad zdravotního znevýhodnění dětí v předškolním věku. In Řízení školy. Speciál pro MŠ, Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., IX, 10/2012, od s. 17-19, 3 s. ISSN 1214-8679. 2012.

 • FIALOVÁ, I. Atopický ekzém u předškolních dětí. In Řízení školy. Speciál pro MŠ, Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., IX, 6/2012, od s. 14-15, 2 s. ISSN 1214-8679. 2012.

Článek v recenzovaném sborníku:

 • OPATŘILOVÁ, D., FIALOVÁ, I. Psychopedagogická korekce pomocí delfinoterapie. In VÍTKOVÁ, M., FRIEDMANN, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. první. Brno: MU, 2012. s. 465-478, 15 s. ISBN 978-80-210-5941-2.

 • FIALOVÁ, I. Přístup k inkluzivnímu vzdělávání žáků s chronickým onemocněním ve školách hlavního vzdělávacího proudu v České republice. In GABARÍK, M., MELIKANT, M., SLOVÁK, T. Špeciálna pedagogika na Slovensku v kontexte rokov 1967 - 2012. Zborník k medzinárodnej vedeckej konferencie. 1.vydání. Bratislava: Pedagogická fakulta UK Bratislava, 2012. od s. 105-120, 11 s. ISBN 978-80-89256-94-5.

 • FIALOVÁ, I. Inkluzivní vzdělávání žáků s chronickým onemocněním v prostředí základní školy. In POTMĚŠIL, M. Sborník textů z XII. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a VII. mezinárodní dramaterapeutické konference pořádané na téma: „TEORIE PRAXI - PRAXE TEORII“. 1.vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. od s. 373-390, 18 s. ISBN 978-80-244-2966-3.

Příspěvek ve sborníku anotací:

 • OPATŘILOVÁ, D., FIALOVÁ, I. Psychopedagogická korekce pomocí delfinoterapie. In VÍTKOVÁ, M., FRIEDMANN, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. první. Brno: Paido, 2012, s. 65, 1 s., 78 s. ISBN 978-80-7315-231-4.

Editorství distančních textů:

 • FIALOVÁ, I. OPATŘILOVÁ, D., PROCHÁZKOVÁ, L. Somatopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno : Paido, 2012 s. 222. ISBN 978-80-7316-233-8.

Kapitola v distančních textech:

 • FIALOVÁ, I. Základní vzdělávání. In FIALOVÁ, I. OPATŘILOVÁ, D., PROCHÁZKOVÁ, L. Somatopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno : Paido, 2012 s. 113-162. ISBN 978-80-7316-233-8.

 • FIALOVÁ, I. Střední vzdělávání. In Fialová, I. OPATŘILOVÁ, D., PROCHÁZKOVÁ, L. Somatopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno : Paido, 2012 s. 163-191. ISBN 978-80-7316-233-8.Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education