Publikační činnost pracovníků VZ - D2: PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D.


D2
od 1.7.2009

PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D.

IS MUNI

rok 2009 2010 2011 2012 2013

Rok 2009

Kapitola v odborné knize:

 • DOLEŽALOVÁ, L. Analýza postojů vysokoškolských učitelů k terciárnímu vzdělávání studentů se sluchovým postižením. In MÜHLPACHR, P. (ed.) Sociální inkluze v prostředí biodromální speciální pedagogiky. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2009. s. 45-54, 10 s. Publikace Pd-22/09-02/58. ISBN 978-80-210-4951-2.

Příspěvek ve sborníku anotací:

 • ABBODOVÁ, H., DOLEŽALOVÁ, L., HRICOVÁ, L. Vzdělávání žáků se sluchovým postižením ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Education of Pupils with Hearing Impairment from Socially Disadvantaged Environment. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. (eds.) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. 1. vyd. Brno : Paido, 2009. s. 160. s. 27-27, 1 s. ISBN 978-80-7315-188-1. (plné znění článku na CD ROM)

 • DOLEŽALOVÁ, L. Postoje vysokoškolských učitelů k terciárnímu vzdělávání studentů se sluchovým postižením. Attitudes of University Teachers to Tertiary Education of Students with Hearing Impairments. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. (eds.) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2009, s. 160. s. 100-100, 1 s. ISBN 978-80-7315-188-1 (plné znění článku na CD ROM).

 • DOLEŽALOVÁ, L. Specifika terciárního vzdělávání studentů se sluchovým postižením. In X. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a V. mezinárodní dramaterapeutická konference. 1. vyd. Olomouc: 2009. 17 s. ISBN 978-80-903832-7-2.

Rok 2010

Kapitola v odborné knize:

 • DOLEŽALOVÁ, L. Výchova a vzdělávání dětí a žáků se sluchovým postižením v běžných školských zařízeních. Education of Children and Pupils with Hearing Impairments in Mainstream Schools. In HAVEL, J., FILOVÁ, H. et al. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2010. od s. 137-152, 16 s. ISBN 978-80-7315-202-4 (Paido), ISBN 978-80-210-5332-8 (MU).

 • DOLEŽALOVÁ, L., HRICOVÁ, L. Inkluzivní vzdělávání žáků se sluchovým postižením v základní škole. Inclusive Education of Pupils with Hearing Impairment in Primary School. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy. Inclusive ducation in current czech school. Brno : MU, 2010. 1. vydání. od s. 143-152, 10 s. ISBN 978-80-210-5383-0.

 • DOLEŽALOVÁ, L., HRICOVÁ, L. Vzdělávání žáka se sluchovým postižením v prostředí inkluzivní základní školy. In KVĚTOŇOVÁ, L., PROUZOVÁ, R. (eds.) Speciální pedagogika v podmínkách inkluzivního vzdělávání. Praha : PdF UK, 2010. od s. 102-113, 12 s. ISBN 978-80-7290-472-3.

Článek v recenzovaném sborníku:

 • DOLEŽALOVÁ, L. Specifika osobnosti jedince se sluchovým postižením. Particular Aspects of Personality of Persons with Hearing Impairment. In HAVEL, J., VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2010, 22 s. ISBN 978-80-7315-199-7. (plné znění článku na CD ROM).

Rok 2011

Kapitola v odborné knize:

 • DOLEŽALOVÁ, L., HRICOVÁ, L. Analýza podmínek pro vzdělávání žáka se sluchovým postižením v běžné základní škole. Analysis of Conditions for Education of Students with Hearing Impairments in Mainstream Schools. In OPATŘILOVÁ, D. et al. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. Education of Students with Disabilities and Health Disadvantages. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2011. s. 77-88, 12 s., s. 298. ISBN 978-80-7315-219-2 (Paido), ISBN 978-80-210-5708-1 (MU).

 • DOLEŽALOVÁ, L., HRICOVÁ, L. Žák se sluchovým postižením v prostředí inkluzivní základní školy. Pupil with Hearing Impairment in Inclusive Environment of Primary School. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. et. al. Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení. Inclusive Education - Provisions for Different Age Groups and Disabilities. 1. vyd. Brno: MU, 2011. od s. 165-172, 8 s. ISBN 978-80-210-5731-9.

Článek v recenzovaném sborníku:

 • DOLEŽALOVÁ, L., LUKÁČOVÁ, J. Recepce psaného textu u dětí se sluchovým postižením. Reception of Written Text by Children with Hearing Impairments. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, s. 45-57. 13 s. ISBN 978-80-7315-216-1. (plné znění článku na CD ROM).

Článek ve sborníku:

 • DOLEŽALOVÁ, L. Komunikační systémy osob se sluchovým postižením. In Sborník přednášek a statí specializovaného vzdělávání logopedů ve školství. Modul 3. Poruchy sluchu. 1. vyd. Měcholupy: Asociace logopedů ve školství, o.s., 2011.

 • DOLEŽALOVÁ, L. HRICOVÁ, L. Podmínky inkluzivního vzdělávání žáků se sluchovým postižením v základní škole (Conditions of Inclusive Education of Pupils with Hearing Impairment in the Primary School“ . In Sborník z mezinárodní konference „Současné trendy ve výuce dětí a žáků se sluchovou vadou, konané dne 25.3.2011.

Příspěvek ve sborníku anotací:

 • DOLEŽALOVÁ, L., LUKÁČOVÁ, J. Recepce psaného textu u dětí se sluchovým postižením. Reception of Written Text by Children with Hearing Impairments. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, s. 29. 1 s. ISBN 978-80-7315-215-4. (sborník abstraktů).

Rok 2012

Kapitola v odborné knize:

 • DOLEŽALOVÁ, L., HRICOVÁ, L. Profesní uplatnění osob se sluchovým postižením v České republice. Professional Fulfilment of Persons with Hearing Impairment in the Czech Republic. In FRIEDMANN, Z., et al. Specifika profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich pracovní uplatnění. Professional Orientation of Pupils with Special Educational Needs and their Job Opportunities Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2012. 1. vydání. od s. 133-140, 8 s., s. 232. ISBN 978-80-7315-236-9 (Paido), ISBN 978-80-210-6091-3 (MU).

 • DOLEŽALOVÁ, L., ŽAJDLÍKOVÁ, T. Působení rodiny a školy v procesu sociální inkluze žáků se sluchovým postižením. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Factors of succes in context with inclusive education of pupils with special needs II. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita: 2012. s. 101-112. 12 s. Neuveden. ISBN 978-80-210-5996-2.Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education