Publikační činnost pracovníků VZ - D2: PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.


D2

PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.

IS MUNI

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Rok 2007

Odborná kniha:

  • BYTEŠNÍKOVÁ, I. Rozvoj komunikačních kompetencí u dětí předškolního věku. VZ MSM0021622443. Brno: MU, 2007. ISBN 978-80-210-4454-8.

Kapitola v odborné knize:

  • BYTEŠNÍKOVÁ, I. Vzdělání pedagogických pracovníků mateřských škol - důležitý faktor připravenosti dítěte pro vstup do základní školy. Education of Pre-school Teachers – Important Factor of Child’s Readiness to Enter Primary School. In BARTOŇOVÁ, M. et. al. Specifické poruchy učení v kontextu vzdělávacích oblastí RVP ZV / Specific Learning Difficulties in Context of Educational Fields of RVP ZV. VZ MSM0021622443. Brno: Paido, 2007, 107-114. ISBN 978-80-7315-162-1.

  • BYTEŠNÍKOVÁ, I. Rehabilitační a fyzioterapeutické metody a koncepty využívané u klientů s narušenou komunikační schopností v rámci týmové spolupráce. In KLENKOVÁ, J. a kol. Terapie v logopedii. VZ MSM0021622443. Brno: MU, 2007, s. 13-36. ISBN 978-80-210-4463-0.

Článek v recenzovaném časopise:

  • BYTEŠNÍKOVÁ, I. Komunikační kompetence dětí předškolního věku In Predškolská výchova, 2007/2008, roč. LXII, č. 1, s. 27-32. ISSN 0032-7220.

Článek v recenzovaném sborníku:

  • BYTEŠNÍKOVÁ, I. Analýza komunikačních kompetencí u dětí předškolního věku v mateřských školách v Jihomoravském regionu. In PANČOCHA, K., VAĎUROVÁ, H. (eds.) Aktuální směry výzkumu ve speciální pedagogice. Brno: MSD, spol. s r. o., 2007, s. 26-35. ISBN 978-80-86633-92-3.

  • BYTEŠNÍKOVÁ, I. Vzdělání pedagogických pracovníků mateřských škol - důležitý faktor připravenosti dítěte pro vstup do základní školy. In BARTOŇOVÁ, M.,VÍTKOVÁ, M. (eds.) Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. Sborník z konference s mezinárodní účastí s CD ROM s příspěvky v plném znění. VZ MSM0021622443. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-150-8.

Příspěvek ve sborníku anotací:

  • BYTEŠNÍKOVÁ, I. Vzdělání pedagogických pracovníků mateřských škol - důležitý faktor připravenosti dítěte pro vstup do základní školy. In BARTOŇOVÁ, M.,VÍTKOVÁ, M. (eds.) Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. Sborník z konference s mezinárodní účastí. VZ MSM0021622443. Brno: Paido, 2007, s. 70. ISBN 978-80-7315-150-8.

Přehledový a vzdělávací text vč. e-learningových:

  • BYTEŠNÍKOVÁ, I. Příspěvek Portál: http://svp.muni.cz: BYTEŠNÍKOVÁ, I. Komunikační kompetence dětí při vstupu do základní školy.

Rok 2008

Kapitola v odborné knize:

  • BOČKOVÁ, B., BYTEŠNÍKOVÁ, I., HORÁKOVÁ, R., KLENKOVÁ, J. Komunikační kompetence a narušená komunikační schopnost u žáků na 1. stupni základních škol. Communication Competences and Impaired Communication Ability of Pupils at 1 st to 5 th grade of Primary School. In KLENKOVÁ, J. et al. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Brno: Paido, MU, 2008. s 25-30. ISBN 978-80-7315-168-3 (Paido) ISBN 978-80-210-4708-2 (MU).

Článek v recenzovaném sborníku:

  • BOČKOVÁ, B., BYTEŠNÍKOVÁ, I., HORÁKOVÁ, R., KLENKOVÁ, J. Komunikační kompetence a narušená komunikační schopnost u žáků na 1. stupni základních škol. Communication Competences and Impaired Communication Ability of Pupils at 1 st to 5 th grade of Primary School. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2008. s 41. ISBN 978-80-7315-167-6 (plné znění článku na CD ROM, 6 stran textu).

Rok 2009

MD

Rok 2010

MDVerze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education