Publikační činnost pracovníků VZ: Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D.


D1

Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D.

IS MUNI

rok 2010 2011 2012 2013

Rok 2010

Kapitola v odborné knize:

 • ČERVENKA, K. Vůle ke změně a víra ve změnu: Důležitost subjektivního hlediska dítěte s poruchou chování pro pozitivní změnu jeho situace. Will to Change and Belief in Change: Importance of the Subjective Perspective of Child with Behavioral Difficulties for Positive Change of his or her Situation. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy. Inclusive ducation in current czech school. Brno : MU, 2010. 1. vydání. od s. 347-357, 11 s. ISBN 978-80-210-5383-0.

Článek v recenzovaném sborníku:

 • ČERVENKA, K. Identita jedince s poruchou chování a emocí jako pedagogický problém: Několik příkladů pozitivního ovlivňování. Identity of Individuals with Behavioral and Emotional Difficulties as an Educational Problem: Some Examples of Good Practice. In HAVEL, J., VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2010, ... s. ISBN 978-80-7315-199-7. (plné znění článku na CD ROM).

Rok 2011

Kapitola v odborné knize:

 • ČERVENKA, K. Stigmatizace jako různorodá zkušenost dětí s poruchami chování a emocí: Zkušenost mezi diskreditací a podporou. Stigmatization as Diverse Experience of Children with Bahavioral Difficulties:Experience between Discreditation and Social Support. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V. Education of Pupils with Special Educational Needs V. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2011. s. 99-109, 11 s., s. 299. ISBN 978-80-7315-220-8 (Paido), ISBN 978-80-210-5709-8 (MU).

 • ČERVENKA, K. Od individuální odlišnosti k edukační potřebě: Respekt k odlišnostem jako základ informované intervence. From Individual Difference to Educational Need: Respecting Differences as a Basis of Informed Intervention. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. et. al. Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení. Inclusive Education - Provisions for Different Age Groups and Disabilities. 1. vyd. Brno: MU, 2011. od s. 289-304, 17 s. ISBN 978-80-210-5731-9.

 • ČERVENKA, K. Role „problémových“ dětí v systému péče o ohrožené děti jejich vlastníma očima: Několik poznámek z výzkumu. Roles of „problematic“ children within the system of institutioinal care from their own perspective: Some research findings. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. et. al. Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení. Inclusive Education - Provisions for Different Age Groups and Disabilities. 1. vyd. Brno: MU, 2011. od s. 305-316, 12 s. ISBN 978-80-210-5731-9.

Článek v recenzovaném sborníku:

 • VOJTOVÁ, V., ČERVENKA, K. Umíme vnímat odlišné strategie dětí s poruchami chování? In Ratolest Brno. Umíme vnímat odlišné strategie dětí s poruchami chování? Brno: Ratolest Brno, o. s., 2011. od s. 134-143, 145 s. ISBN 978-80-260-0137-9.

Rok 2012

Kapitola v odborné knize:

 • VOJTOVÁ, V., ČERVENKA, K. Intervence jako restrikce nebo jako posilování? Intervention – Restrictions or Support? In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VI. Education of Pupils with Special Educational Needs VI. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2012. od s. 285-293, 9 s. 327. ISBN 978-80-7315-235-2 (Paido), ISBN 978-80-210-6057-9 (MU)

 • ČERVENKA, K., VOJTOVÁ. V. Potřeba jako zdroj edukačních strategií u dětí s problémy v chování nebo s poruchami chování. In VOJTOVÁ, V., ČERVENKA, K. (eds.) Edukační potřeby dětí v riziku a s poruchami chování. (v tisku)

 • ČERVENKA, K. Strategie adaptace dětí s „problémovým“ chování a jejich úloha v rámci informované intervence. In VOJTOVÁ, V., ČERVENKA, K. (eds.) Edukační potřeby dětí v riziku a s poruchami chování. (v tisku)

Článek v recenzovaném sborníku:

 • ČERVENKA, K. Odlišné strategie adaptace dětí s poruchami chování na „problémové“ situace: Role individuálních odlišností v etopedické edukaci a intervenci. In Albín ŠKOVIERA, A., HUDEČKOVÁ, V., BRYNDZÁK, P. (eds.). Križovatky III : Prevýchova včera a dnes. A zajtra? Příspěvek ve sborníku konference Križovatky III. Prevýchova včera a dnes. A zajtra?. Bratislava: FICE v SR - Medzinárodná spoločnosť výchovných komunít, 2012. s. 111-115, 5 s. ISBN 978-80-969253-6-0.

 • ČERVENKA, K. Proto-profesionalizace klientů pomáhajících profesí: Příklad klientů preventivně výchovného zařízení. In TRUHLÁŘOVÁ, Z., LEVICKÁ, K. Od teorie k praxi, od praxe k teorii. Hradec Králové: Gaudeamus, 2012. s. 570-576, 682 s. ISBN 978-80-7435-138-9

Editorství odborné knihy:

 • VOJTOVÁ, V., ČERVENKA, K. (eds.) Edukační potřeby dětí v riziku a s poruchami chování. (v tisku)Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education