VT VZ 9. Intervence u žáků s narušenou komunikační schopností v průběhu vytváření komunikační kompetence v rámci základního vzdělávání

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Plán na rok 2007

Výzkumný tým:

Doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.
PhDr. Radka Horáková, Ph.D.
PhDr. Blanka Knopová, CSc.
doc. PaeDdr. Marie Blahutková, Ph.D.

Studenti DSP Speciální pedagogika
Mgr. Barbora Bočková
Mgr. Šárka Kocumová
PhDr. Lenka Doležalová
Mgr. Věra Filipcová
Mgr. Lenka Hricová


Výzkumný cíl:
Cílem výzkumného týmu je provést analýzu aktuálního stav vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností v základní škole. Zjistit, jak se narušení komunikační schopnosti žáků projevuje v průběhu vytváření jejich komunikační kompetence a jaká je strategie v poskytování logopedické intervence žákům s tímto zdravotním postižením.
Výsledky empirického výzkumu budou podkladem pro učitele při vytváření i modifikaci školních vzdělávacích programů základních škol, ve kterých jsou vzděláváni žáci s narušenou komunikační schopností inkluzivní i jinou formou. Výsledky jednotlivých dílčích projektů budou zařazeny do studijních programů při přípravě speciálních pedagogů v prezenční i kombinované formě studia.
Empirický výzkum bude zahrnovat následující okruhy:
 • výskyt narušené komunikační schopnosti u žáků základních škol v Jihomoravském kraji (narušená komunikační schopnost u žáků slyšících i se sluchovým postižením)
 • intervence u žáků s narušenou komunikační schopností v průběhu vytváření komunikační kompetence v základní škole – intervence u žáků slyšících i se sluchovým postižení
 • poradenství pro žáky s narušenou komunikační schopností
 • speciálně pedagogická diagnostika narušené komunikační schopnosti
 • připravenost pedagogů pro edukaci žáků s narušenou komunikační schopností
 • didaktika integrativního/inkluzivního vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností (žáci slyšící i se sluchovým postižením).

Metodologie:
Výzkum bude mít charakter kvalitativní i kvantitativní. U kvalitativního výzkumu bude použita monografická procedura, teoretické podklady k výzkumu budou získány technikou analýzy odborné literatury a jiných pramenů. Empirické šetření kvantitativní charakteru bude realizováno technikou nestandardizovaného dotazníku, jednotlivé položky v dotazníku budou koncipovány jako kombinace otázek otevřených, polootevřených a uzavřených. Při statistickém zpracování bude provedena univariační a bivariační analýza. Získaná data budou doplňována i následným řízeným rozhovorem.


Očekávané výsledky:
 • Realizované dílčí výzkumy poskytnou informace o situaci v eduakci žáků s narušenou komunikační schopností a žáků se sluchovým postižením na základní škole.
 • Na základě analýzy výsledků šetření budou formulovány návrhy a opatření pro pedagogickou teorii i praxi, návrhy v oblasti zvýšení kompetencí učitelů v oblasti edukace žáků s narušenou komunikační schopností (žáků slyšících i žáků se sluchovým postižením).
 • Podpůrný materiál pro tvorbu komunikační kompetence žáků základních škol.
 • Rozšíření informací v teoretické rovině tvorby komunikační kompetence žáků u studentů speciální pedagogiky v pregraduální i postgraduální formě odborné přípravy.
 • Výsledky dílčích výzkumů budou prezentovány na odborných konferencích, seminářích pro širší veřejnost, publikovány v odborném tisku.

Výstupy:
 • Konference s mezinárodní účastí 2007 na téma Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení (org. Bartoňová, Vítková)
  Workshopy se zaměřením na řešenou problematiku
 • Konference s mezinárodní účastí 2008 na téma Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s narušenou komunikační schopností (Klenková, Sieglová org.)
  Workshopy se zaměřením na řešenou problematiku
 • Mezinárodní konference 2013 na téma Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole
 • Workshopy ze všech zkoumaných oblastí
 • Sborník z konferencí s mezinárodní účastí
 • Monografické studiePlán pro rok 2008

Výzkumný cíl:

Empirický výzkum zaměřen na analýzu výskytu žáků s narušenou komunikační schopností v běžných základních školách v Brně a okolí. Úkoly dotazníkového šetření:

 • zjistit projevy nedostatků v komunikačních schopnostech žáků, které se odrážejí ve vzdělávacím procesu
 • zjistit, zda ovlivňuje narušení komunikační schopnosti ve foneticko-fonologické rovině výsledky v jednotlivých vzdělávacích oblastech
 • zjistit postoj učitelů k realizaci rozvoje sociálních kompetencí u žáků se sluchovým postižením na základních školách
 • zjistit výskyt narušené komunikační schopnosti u vybrané skupiny slyšících dětí a žáků neslyšících rodičů.

Metodologie:

Dílčí výzkum na základě nestandardizovaného dotazníku. Data získaná dotazníkovým šetřením budou statisticky vyhodnocena, výsledky budou interpretovány. Na základě výsledků šetření budou zpracovány články a odborné statě s konkrétními výsledky šetření, budou formulovány návrhy a opatření pro pedagogickou teorii a praxi.


Dílčí cíle a očekávané výsledky  výzkumného šetření:

 • Příprava konference s mezinárodní účastí na téma "Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností", která proběhne 17. 9. 2008 v rámci realizace druhého roku řešení výzkumného záměru PdF MU Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, zpracování příspěvků do sborníku příspěvků z konference a vytvoření CD-ROM je prioritním cílem výzkumného týmu VZ 9 v roce 2008.
 • Příprava a organizace doprovodného programu konference dne 18.9.2008, program pro logopedické pracovníky ve školském a zdravotnickém zařízení.
 • Příprava workshopů na konferenci Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností v rámci řešení VZ
  1. Projevy narušené komunikační schopnosti u žáků základní školy
  2. Hudební výchova – její význam pro rozvoj komunikativních dovedností u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  3. Využití psychomotorických cvičení při rozvoji komunikace žáků základní školy
  4. Funkční komunikace u osob se sluchovým postižením a u jedinců se současným postižením zraku a sluchu.
 • Zpracování monografie Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Commuication Ability.Plán pro rok 2009

Výzkumný tým:

Doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D. (mateřská dovolená)
PhDr. Radka Horáková, Ph.D. (mateřská dovolená)
PhDr. Blanka Knopová, CSc.

Studenti DSP Speciální pedagogika
PhDr. Barbora Bočková
PhDr. Lenka Doležalová
Mgr. Lenka Hricová
Mgr. Pavla Švojgrová

Výzkumný cíl:

Dílčí empirický výzkum bude zaměřen na poskytování poradenství v oblasti narušené komunikační schopnosti žáků pro učitele 1. stupně základních škol. Hlavním cílem dílčího výzkumu bude zjistit kompetence učitelů pro vzdělávání integrovaných žáků s narušenou komunikační schopností. Parciálním cílem výzkumného šetření je

 • zjistit, zda se pracovníci poradenských orgánů ve školství – speciální pedagogové speciálně pedagogických center - zabývají přednáškovou a další činností v oblasti budování kompetencí učitelů v oblasti vzdělávání integrovaných žáků s narušenou komunikační schopností
 • zjistit, jak jsou rozvíjeny komunikační kompetence žáků se sociálním znevýhodněním.

Metodologie:

Výzkumné šetření proběhne na základě dotazníkového šetření, respondenty budou odborní pracovníci Speciálně pedagogických center pro žáky s vadami řeči v České republice. Výzkumným nástrojem bude standardizovaný dotazník, jenž bude vyhodnocen statistickou procedurou. Šetření budou doplněna strukturovaným rozhovorem se speciálními pedagogy Speciálně pedagogického centra pro žáky se sluchovým postižením.


Dílčí cíle výzkumného šetření:

 • příprava příspěvků do sborníku, který bude vytvořen v rámci přípravy konference Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním (září 2009)
 • příprava workshopu Komunikační kompetence žáků se sociálním znevýhodněním, který se uskuteční v rámci konference
 • zpracování příspěvku o realizaci dílčího výzkumu výzkumného týmu VT9 do odborných časopisů (Speciální pedagogika, Komenský)

Očekávané výsledky:

Vytvoření závěrů z dílčího výzkumu v oblasti poradenské činnosti pracovníků Speciálně pedagogických center pro učitele 1. stupně základních škol v oblasti vzdělávání integrovaných žáků s narušenou komunikační schopností, formulace opatření.


Hodnocení činnosti výzkumného týmu za rok 2009:

Vytýčené výzkumné cíle byly splněny. Výsledky jednotlivých výzkumných šetření jsou uvedeny v kapitolách odborných knih řešitelů výzkumného záměru za rok 2009 a byly prezentovány na řadě odborných seminářů a konferencí. Účast potvrzují jednotliví členové týmu ve svých vizitkách.
Plán pro rok 2010

Výzkumný tým:

Doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
PhDr. Barbora Bočková, Ph.D.
PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D.
PhDr. Blanka Knopová, CSc.
PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D. (mateřská dovolená)
PhDr. Radka Horáková, Ph.D. (mateřská dovolená)

Studenti DSP Speciální pedagogika
Mgr. Veronika Girglová
Mgr. Lenka Hricová
Mgr. Pavla Švojgrová

Výzkumný cíl:

Cílem dílčího empirického výzkumu je analýza podmínek přístupů k žákům s narušenou komunikační schopností a žákům se sluchovým postižením v prostředí inkluzivního vzdělávání.


Dílčí cíle:

Realizovat výzkum na vybraných základních školách v Brně a Jihomoravském kraji v oblasti inkluzivního vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností a inkluzivního vzdělávání žáků se sluchovým postižením.

 • Zjistit podmínky ke vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností a žáků se sluchovým postižením, materiální zabezpečení sledovaných žáků s ohledem na jejich speciální potřeby.
 • Zjistit kompetence pedagogických pracovníků v oblasti vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností a žáků se sluchovým postižením.
 • Zjistit, jak jsou v rámci zvolených škol využívány nabídky spolupráce se školskými poradenskými orgány.

Metodologie:

Dotazníkové šetření proběhne v základních školách, které jsou v Brně a v Jihomoravském kraji zařazeny do projektu inkluzivního vzdělávání. Respondenty budou pedagogové vybraných základních škol. Dotazníky budou statisticky vyhodnoceny.


Plánované výstupy:

 • Příprava statí z oblasti realizovaného výzkumu do publikace řešitelů VZ 2010.
 • Uspořádání workshopu v rámci konference VZ (září 2010), aktivní účast všech členů výzkumného týmu ve workshopu.
 • Prezentace výsledků výzkumu na odborných seminářích a konferencích.
 • Zpracování článku z realizace výzkumu do odborného časopisu (Komenský, Speciální pedagogika).

Hodnocení činnosti výzkumného týmu za rok 2010:

Výzkumný tým splnil cíle, které si vytyčil pro rok 2010. Dominantním cílem výzkumu bylo analyzovat podmínky vzdělávání a přístupy k žákům s narušenou komunikační schopností a žákům se sluchovým postižením v prostředí inkluzivní školy. Empirické šetření tým realizoval ve spolupráci s Centrem podpory inkluzivního vzdělávání v Brně. Výsledky šetření byly prezentovány na odborných seminářích a konferencích, a jsou zveřejněny v kapitolách odborných knih řešitelů výzkumného záměru za rok 2010. Podrobnější informace obsahují vizitky členů výzkumného týmu VZ 9.
Plán pro rok 2011

Výzkumný tým:

Doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
PhDr. Barbora Bočková, Ph.D.
PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D.
PhDr. Blanka Knopová, CSc.
PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D. (mateřská dovolená)
PhDr. Radka Horáková, Ph.D. (mateřská dovolená)

Studenti DSP Speciální pedagogika
Mgr. Veronika Girglová
PhDr. Lenka Hricová
PhDr. Pavla Švojgrová
Mgr. Mariana Koutská

Výzkumný cíl:

V roce 2011 bude výzkumný tým zjišťovat podmínky přístupů k žákům s narušenou komunikační schopností a žákům se sluchovým postižením v prostředí inkluzivní školy. Hlavním cílem bude analyzovat činnost pedagoga ve třídě, v níž je vzděláván žák s narušenou komunikační schopností nebo žák se sluchovým postižením.


Dílčí cíle:

Na vybraných inkluzivních základních školách v Brně a Jihomoravském kraji proběhnou šetření s cílem:

 • vytvořit případovou studii žáka s narušenou komunikační schopností v inkluzivní škole;
 • vytvořit případovou studii žáka se sluchovým postižením v inkluzivní škole,
 • analyzovat přístupy k výuce cizího jazyka u žáka s narušenou komunikační schopností a žáka se sluchovým postižením v inkluzivní škole.

Metodologie:

Informace ke zpracování kazuistik získají členové týmu technikou pozorování, řízeného rozhovoru, analýzy odborné dokumentace.
Pozorování žáků s narušenou komunikační schopností a žáků se sluchovým postižením v průběhu vzdělávacího procesu ve vybraných inkluzivních základních školách bude realizováno po dohodě s vedením škol i s rodiči žáků. Řízené rozhovory proběhnou s třídními učiteli žáků, s dalšími pedagogy žáků, s rodiči žáků. Do případových studií budou zahrnuty informace získané studiem odborné dokumentace žáků.


Plánované výstupy:

 • Případové studie budou zveřejněny v odborných článcích publikací řešitelů VZ 2011.
 • Výsledků dílčích výzkumů budou členové prezentovat na odborných seminářích a konferencích (PdF Praha, PdF Olomouc, Asociace logopedů).
 • Příprava workshopu v rámci konference VZ v září 2011 na PdF MU, které se aktivně zúčastní všichni členové výzkumného týmu.

Hodnocení činnosti výzkumného týmu za rok 2011:

Cíle, stanovené výzkumným týmem pro rok 2011, byly splněny. Hlavním cílem bylo zjistit podmínky přístupů k žákům s narušenou komunikační schopností a k žákům se sluchovým postižením v prostředí inkluzivní školy. Členové týmu ve výzkumných šetřeních zjišťovali přítomnost integrovaných žáků sledované skupiny ve třídách a analyzovali činnost pedagogů ve výchovně vzdělávacím procesu těchto žáků. Dílčí výzkumy, které byly v této oblasti realizovány, jsou uvedeny ve vizitkách členů výzkumného týmu.

Plán pro rok 2012

Výzkumný tým:

Doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
PhDr. Barbora Bočková, Ph.D.
PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.
PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D.
PhDr. Lenka Hricová, Ph.D.
PhDr. Blanka Knopová, CSc.
PhDr. Radka Horáková, Ph.D. (mateřská dovolená)

Studenti DSP Speciální pedagogika
PhDr. Veronika Girglová
PhDr. Pavla Švojgrová
Mgr. Mariana Koutská
Mgr. Petr Kopečný

Výzkumný cíl:

Výzkumným cílem týmu v roce 2012 bude analyzovat aspekty výběru povolání žáků s narušenou komunikační schopností a žáků se sluchovým postižením.


Dílčí cíle:

K dílčím cílům výzkumu bude patřit:

 • zhodnocení role rodiny a školy v rámci profesní orientace žáků s narušenou komunikační schopnosti,
 • zhodnocení role rodiny a školy v rámci profesní orientace žáků se sluchovým postižením.

Metodologie:

Ve výzkumném šetření budou použity techniky kvantitativního i kvalitativního výzkumu. Výzkumné šetření bude realizováno prostřednictvím dotazníků, rozhovorů a pozorování.


Očekávané výsledky:

Výsledky dílčích výzkumů členů týmu budou prezentovány na odborných seminářích a konferencích (PdF MU, PdF UP Olomouc, Asociace logopedů ve školství). Výzkumný tým připraví workshop v rámci 6. konference VZ, která proběhne v září 2012 na PdF MU. Jednání v sekci se aktivně budou účastnit všichni členové týmu, budou prezentovány výsledky dílčích výzkumů.


Zhodnocení činnosti za rok 2012:

Cíle výzkumného týmu pro rok 2012 byly splněny. Hlavním cílem bylo analyzovat aspekty výběru povolání žáků s narušenou komunikační schopností a žáků se sluchovým postižením. V dílčích výzkumných šetřeních byla zhodnocena role rodiny a školy v rámci profesní orientace.

Plán pro rok 2013

Výzkumný tým:

Doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
PhDr. Barbora Bočková, Ph.D.
PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.
PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D.
PhDr. Lenka Hricová, Ph.D.
PhDr. Blanka Knopová, CSc.
PhDr. Radka Horáková, Ph.D. (mateřská dovolená)

Studenti DSP Speciální pedagogika
PhDr. Veronika Girglová
Mgr. Mariana Koutská
Mgr. Petr Kopečný
Mgr. Jana Imrichovská
Mgr. Jana Padělková

Výzkumný cíl:

Empirický výzkum týmu v roce 2013 bude mít za hlavní cíl analyzovat obtíže žáků s narušenou komunikační schopností a žáků se sluchovým postižením před nástupem do školy a v průběhu vzdělávání.


Dílčí cíle:

K dílčím cílům výzkumu bude patřit:

 • analýza obtíží žáků v oblasti jednotlivých jazykových rovin, které se projevují ve vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností,
 • analýza obtíží ve vzdělávání žáků se sluchovým postižením.

Metodologie:

Výzkumná šetření budou realizována na základě smíšeného výzkumu, budou použity techniky kvalitativního i kvantitativního výzkumu.


Plánované výstupy:

Dílčí výsledky budou prezentovány na odborných seminářích a konferencích (PdF MU, PdF UP v Olomouci, Institut celoživotního vzdělávání MENDELu v Brně, Asociace logopedů ve školství). Výsledky šetření budou prezentovány všemi členy výzkumného týmu ve workshopech v rámci 7. konference VZ, která se uskuteční v září 2013 na PdF MU.

Zpracování monografií na téma
Klenková. J. a kol. Inkluzivní vzdělávání dětí a žáků s narušenou komunikační schopností a žáků se sluchovým postižením


Hodnocení činnosti výzkumného týmu za rok 2013:

...Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education