VT VZ 8. Učení a vyučování cizímu jazyku u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v kontextu integrace a inkluze

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Plán na rok 2007

Výzkumný tým:

doc. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D
PaedDr. Renée Grenarová,Ph.D.
PhDr. Hana Kyloušková, Ph.D.


Výzkumný cíl:
V první fázi řešení výzkumného záměru budou prováděny dílčí empirické a aplikované výzkumy. Empirický výzkum bude zaměřen na zmapování současného stavu cizojazyčné výuky u žáků se specifickými poruchami učení v Brně, má deskriptivní a explorativní charakter, jehož výsledky budou sloužit jako jedno z východisek pro další fáze řešení výzkumného záměru.


Metodologie:

Výzkumnými otázkami jsou:
 1. Jak jsou žáci se specifickými poruchami učení zařazeni v běžné jazykové třídě?
 2. Jak jsou učitelé jazyků obeznámeni s touto problematikou (pregraduální vzdělávání a další vzdělávání)?
 3. Jak funguje spolupráce mezi jednotlivými subjekty (škola, rodina, pedagogicko-psychologická poradna)?
Cílem aplikovaného výzkumu bude ověřování a zjišťování efektivity vybraných výukových aktivit a metod, jež se jeví pro danou cílovou skupinu relevantní (prvky alternativních směrů ve výuce cizím jazykům, metody tvůrčího psaní, hodnocení dané cílové skupiny v jazykové výuce).
Výzkum bude realizován metodami kvalitativního i kvantitativního pedagogického výzkumu jako je dotazník, interview, beseda, obsahová analýza, ohnisková skupina, experiment.


Očekávané výsledky:
Dílčí projekty a výzkumné sondy by měly přinést poznatky o aktuálním stavu cizojazyčné výuky u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami z hlediska učitele i žáka a přístup k dané problematice ze strany základních pedagogických dokumentů i mimoškolních institucí. Zároveň budou vytvořeny konkrétní náměty pro jazykovou výuku u dané cílové skupiny podložené výzkumem a teoretickými východisky, které budou prezentovány nejen odborné, ale i širší pedagogické veřejnosti.


Výstupy:
 • Konference s mezinárodní účastí 2007 na téma Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení (org. Bartoňová, Vítková)
 • Workshopy se zaměřením:
  • Český jazyk a literatura (SPU - dyslexie, dysgrafie, dysortografie)
  • Vliv SPU na výuku cizích jazyků (AJ, NJ, FJ, RJ)
  • Matematika (SPU - dyskalkulie)
 • Konference s mezinárodní účastí 2008 na téma Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s narušenou komunikační schopností (org. Klenková, Sieglová)
 • Workshopy se zaměřením:
  • Narušená komunikační schopnost ve složce řeči mluvené, psané, zvukové, grafické
  • Vliv zdravotního a sociálního znevýhodnění na jednotlivé fáze výuky mateřského jazyka
  • Verbální a neverbální komunikace se žáky se speciálními potřebami pomocí dramatické výchovy
 • Konference s mezinárodní účastí 2011 téma konference Pregraduální a postgraduální příprava učitelů na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  • příprava učitelů na výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami u nás a v zahraničí
  • připravenost učitelů na práci s nadanými a mimořádně nadanými žáky v běžné škole
  • Další vzdělávání pedagogických pracovníků z hlediska práce s dětmi se specifickými poruchami učení.
  • Výchovné aspekty práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami
  • kurikulární podmínky pro edukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (RVP ZV, ŠVP)
  • rozvíjení funkční gramotnosti u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  • Specifičnost přípravy učitelů matematiky pro 1. stupeň ZŠ
  • Specifičnost přípravy učitelů matematiky pro 2. stupeň ZŠ
 • Mezinárodní konference 2013 na téma Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole
 • Workshopy ze všech zkoumaných oblastí se zaměřením:
  • Sociální determinanty vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  • Didaktika pro integrativní / inkluzivní školu
 • Sborník z konference s mezinárodní účastí BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. (ed.) Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení. Brno: Paido, 2007
 • Monografie: BARTOŇOVÁ, M. (ed.) Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení v kontextu vzdělávacích oblastí RVP ZV. Brno: Paido, 2007.
 • Sborník z konference s mezinárodní účastí 2008 (Klenková, Sieglová, ed.)
 • Sborník z konference s mezinárodní účastí 2011 (Kratochvílová, Šimoník, ed.)
 • Sborník z mezinárodní konference 2013 (Mühlpachr, Šimoník, Vítková, ed.)
 • Monografické studiePlán pro rok 2008

Název úkolu/ Zkoumaná oblast:

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména zdravotním postižením, se specifickými poruchami učení se zaměřením na vzdělávací oblast Jazyka a jazykové komunikace – cizí jazyky (německý, anglický, francouzský a ruský) s těžištěm položeným na "Cizojazyčný mluvený projev u žáků s narušenou komunikační schopností".

Řešitelský tým:

Doc. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D
PaedDr. Renée Grenarová, Ph.D.
PhDr. Hana Kyloušková, Ph.D.

Výzkumný cíl:

Hlavním cílem výzkumu je zjišťování vlivu různých specifických poruch učení na ústní komunikativní kompetenci žáků v základní škole při osvojování angličtiny, francouzštiny, němčiny a ruštiny jako cizího jazyka, na základě úzké spolupráce s učiteli z praxe zvyšování jejich reflexe daného problémového aspektu při výuce cizích jazyků a vytváření nástrojů k jeho specifikaci a eliminaci.
Během řešení budou navrženy konkrétní návrhy pro pedagogickou praxi, jež se budou dále ověřovat, vyhodnocovat a publikovat v odborném tisku.
Pozornost bude zaměřena na oblasti úzce spojené s:

 1. jazykem/řečí (fonematický sluch – sluchová percepce, artikulace, vybavování slovní zásoby, sémantická a morfo-syntaktická rovina projevu),
 2. kognitivními operacemi v ústní komunikaci (rozdíly mezi rychlostí provádění operací a rozdíly mezi schopností koncentrace u běžného žáka a žáků se specifickými poruchami učení)
 3. emocionálně motivační dimenzi procesu osvojování daného cizího jazyka u této cílové skupiny žáků (identifikace zásadních problémů při užívání cizího jazyka psychologického charakteru).

Tento výzkum bude zaměřený na zmapování současného stavu cizojazyčné výuky u žáků se specifickými poruchami učení v Brně a okolí na reprezentativním vzorku.

 • žáci se specifickými poruchami učení v běžné jazykové třídě (integrace)
 • přehled různých typů poruch, jak se projevují
 • jak jsou učitelé obeznámeni s touto problematikou, jak ji řeší

Výzkumné metody
Empirický výzkum bude realizován metodami akčního výzkumu jako je dotazník, interview, beseda, obsahová analýza a ohnisková skupina.


Očekávané výsledky:

Výzkumné sondy a aktuální poznatky vědy přinesou nové pohledy na problematiku učení a vyučování cizích jazyků u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v oblasti cizojazyčného mluveného projevu u žáků s narušenou komunikační schopností. Zároveň budou vytvořeny konkrétní náměty pro jazykovou výuku u dané cílové skupiny podložené výzkumem a teoretickými východisky, které budou prezentovány nejen odborné, ale i širší pedagogické veřejnosti na konferencích a sympoziích.
Plán pro rok 2009

Zkoumaná oblast:

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, se specifickými poruchami učení a se sociálním znevýhodněním se zaměřením na vzdělávací oblast Jazyka a jazykové komunikace – cizí jazyky (německý, anglický, francouzský a ruský).


Řešitelský tým:

Doc. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
Doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D
PaedDr. Renée Grenarová, Ph.D.
PhDr. Hana Kyloušková, Ph.D.
PhDr. Zdeňka Schejbalová, Ph.D.
Mgr. Pavla Marečková-Benešová, Ph.D.
Dr. Rita Chalmers Collins

Student doktorského studia
Mgr. Radka Mlýnková

Výzkumné cíle:

1. Explorativní a deskriptivní výzkum zaměřený na zjištění stavu výuky cizích jazyků u žáků se sociálním znevýhodněním (AJ, FJ, NJ, RJ).

Tento výzkum bude zaměřený na zjištění současného stavu cizojazyčné výuky u žáků se sociálním znevýhodněním ve výchovně vzdělávacích zařízeních (např. školská zařízení při dětských domovech, výchovné ústavy pro děti a mládež, školy vzdělávající vysoké procento žáků se sociálním znevýhodněním). Hlavními cíli jsou:
 • Zjistit, jak jsou požadavky na cizojazyčnou výuku u dětí se sociálním znevýhodněním ve výše uvedených zařízeních formulované v zásadních kurikulárních dokumentech implementovány do školních vzdělávacích programů těchto institucí.
 • Zjistit, jak jsou tyto školní vzdělávací programy v rámci cizojazyčné výuky realizovány v edukační praxi.
 • Zjistit, jaké problémy při této realizaci nastávají a jak jsou řešeny.

Empirický výzkum bude realizován metodami kvalitativního i kvantitativního pedagogického výzkumu (dotazník, polostrukturovaný rozhovor, obsahová analýza).

Na základě získaných údajů budou v následující fázi řešení výzkumného úkolu navrženy vhodné metody a formy práce v cizojazyčné výuce u žáků se sociálním znevýhodněním ve výchovně vzdělávacích zařízeních.


2. Akční výzkum

Tento výzkum bude zaměřený na zjišťování využívání prvků dramatické výchovy v cizojazyčné výuce zejména u žáků se specifickými poruchami učení. Daný výzkum bude realizován metodami kvalitativního i kvantitativního pedagogického výzkumu (dotazník, pozorování, rozhovor).


Očekávané výsledky

 • Prezentace výsledků na domácích i zahraničních konferencích a v odborném tisku.
 • Uspořádání konference "Dramatická výchova v cizojazyčné výuce u žáků s SPU" v červnu 2009, jejímž cílem je odborná diskuse mezi vysokoškolskými lingvodidaktiky na téma uplatňování prvků dramatické výchovy v pregraduální přípravě učitelů cizích jazyků. Výstupem je odborná publikace.
 • Partcipace na uspořádání konference s mezinárodní účastí "Dramatická výchova pro děti se speciálními potřebami v kontextu RVP ZV", 22. – 23.dubna 2009.

Hodnocení za 2009

Zkoumanou oblastí řešitelského týmu v roce 2009 bylo vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, se specifickými poruchami učení a se sociálním znevýhodněním se zaměřením na vzdělávací oblast Jazyka a jazykové komunikace – cizí jazyky (německý, anglický, francouzský a ruský).
V rámci výzkumné činnosti byl prováděn explorativně-deskriptivní a akční výzkum:

 1. Explorativní a deskriptivní výzkum zaměřený na zjištění stavu výuky cizích jazyků u žáků se sociálním znevýhodněním (AJ, FJ, NJ, RJ).

  Tento výzkum byl zaměřen na zjišťování současného stavu cizojazyčné výuky u žáků se sociálním znevýhodněním ve výchovně vzdělávacích zařízeních (např. školská zařízení při dětských domovech, výchovné ústavy pro děti a mládež, školy vzdělávající vysoké procento žáků se sociálním znevýhodněním). Výzkum byl realizován metodami kvalitativního i kvantitativního pedagogického výzkumu.
  Jeho výsledky ukázaly aktuální a skutečné problémy v cizojazyčné výuce u zkoumaného vzorku (např. obtíže s vytvářením školního kurikula pro výuku cizích jazyků ve výchovných ústavech mládeže a především pak realizací vlastní jazykové výuky, motivace v jazykových třídách s velkým počtem žáků se sociálním znevýhodněním). Na základě těchto poznatků byla formulována metodicko-didaktická doporučení, která však nelze pojímat v absolutní plošné platnosti, ale jako náměty pro další individuálně zaměřenou práci, která vyplývá z heterogenity problematiky.

 2. Akční výzkum

  Tento výzkum byl zaměřen na zjišťování využívání prvků dramatické výchovy v cizojazyčné výuce zejména u žáků se specifickými poruchami učení.
  Výsledky výzkumu prokázaly, že metody a techniky dramatické výchovy jsou velmi vhodným facilitujícím aspektem v procesu osvojování cizího jazyka u žáků se specifickými poruchami učení i chování. Na základě zjištění byla vytvořena řada konkrétních výukových aktivit pro edukační praxi.

  Výsledky jednotlivých výzkumných šetření i praktická doporučení s konkrétními příklady výukových aktivit pro edukační praxi byla prezentována na řadě domácích i zahraničních konferencích, odborných seminářích a v odborných publikacích (viz výstupy jednotlivých členů týmu).
Plán pro rok 2010

Řešitelský tým:

Doc. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
Doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D
PaedDr. Renée Grenarová, Ph.D.
PhDr. Hana Kyloušková, Ph.D.
PhDr. Zdeňka Schejbalová, Ph.D.
Mgr. Pavla Marečková, Ph.D.
Dr. Rita Chalmers Collins

Student doktorského studia
Mgr. Radka Mlýnková

Výzkumný cíl:

1. Explorativní a deskriptivní výzkum zaměřený na zjištění stavu výuky cizích jazyků nadaných žáků (AJ, FJ, NJ, RJ).
Po teoretickém ukotvení problematiky a vymezení terminologie bude tento výzkum zaměřen na zjištění současného stavu cizojazyčné výuky u nadaných žáků.


Jednotlivými cíli jsou:
 • Zjistit, jak je daná problematika traktována v jednotlivých jazykových oblastech (angličtina, němčina, francouzština, ruština).
 • Zjistit, jak vnímají práci s nadanými žáky učitelé cizích jazyků v Jihomoravském kraji.

Na základě získaných údajů budou v následující fázi řešení výzkumného úkolu navrženy vhodné metody a formy práce v cizojazyčné výuce u nadaných žáků.

2. Výzkum zaměřený na výuku cizích jazyků u žáků s SPU na 1. stupni základní školy (AJ, FJ, NJ, RJ).
Hlavními cíli jsou:

 • Zjistit, jak je daná problematika traktována v jednotlivých jazykových oblastech (angličtina, němčina, francouzština, ruština).
 • Zjistit stav výuky cizích jazyků u žáků s SPU na 1. stupni ZŠ v Jihomoravském kraji.

Zjištěné výsledky budou využity pro vytváření výukových metod a forem práce v cizojazyčné výuce u žáků s SPU na 1. stupni ZŠ.


Metodologie:

Výzkum bude realizován metodami kvantitativního a kvalitativního pedagogického výzkumu (dotazník, obsahová analýza, pozorování, rozhovor, akční výzkum, případové studie).


Očekávané výsledky:

 • Uspořádání konference "Nadaný žák v cizojazyčné výuce " v červnu 2010 (3. 6. 2010), jejímž cílem je odborná diskuse mezi vysokoškolskými lingvodidaktiky na téma práce s nadaným žákem v cizojazyčné výuce. Výstupem je odborná publikace.
 • Participace na uspořádání konference s mezinárodní účastí pořádanou v září 2010 v rámci VZ.
 • Prezentace výsledků na domácích i zahraničních konferencích a v odborném tisku.

Hodnocení za 2010

V roce 2010 se výzkumná činnost zaměřila na dvě oblasti: na výuku cizích jazyků u jazykově nadaných a mimořádně pokročilých žáků a na výuku cizích jazyků u žáků s SPU na 1. stupni základní školy. V obou oblastech byla nejdříve daná problematika teoreticky ukotvena a poté stanoveny hlavní cíle jednotlivých výzkumných šetření, kterými bylo: 1. Zjistit, jak je výuka jazykově nadaných a mimořádně pokročilých žáků traktována v jednotlivých jazykových oblastech (angličtina, němčina, francouzština, ruština). 2. Zjistit, jak vnímají práci s nadanými žáky učitelé cizích jazyků v Jihomoravském kraji a jak ve svých výukových metodách reflektují individuální zvláštnosti žáka a jak realizují ve výuce diferencovaný přístup. 3. Zjistit stav výuky cizích jazyků u žáků s SPU na 1. stupni základní školy (AJ, FJ, NJ, RJ). 4. Zjistit, jak učitelé cizích jazyků ve výuce na 1. stupni ZŠ uplatňují metody zohledňující individuální zvláštnosti žáka a jak realizují ve výuce diferencovaný přístup.
Jeden z výzkumů byl zaměřen také na kulturní, sociální a lingvistické bariéry u žáků-cizinců z východní Evropy na 1. a 2. stupni základních škol v Jihomoravském kraji.
Výzkum byl realizován metodami kvantitativního a kvalitativního pedagogického výzkumu (dotazník, obsahová analýza, pozorování, rozhovor, ohnisková skupina, případové studie) a metodami akčního výzkumu.
Řešitelský tým rovněž uspořádal konferenci "Nadaný žák v cizojazyčné výuce" (PdF MU, 3. 6. 2010), jejímž cílem byla odborná diskuse mezi vysokoškolskými lingvodidaktiky na téma práce s nadaným a jazykově mimořádně pokročilým žákem v cizojazyčné výuce. Výstupem se stala vícejazyčná je odborná publikace.
Výsledky jednotlivých výzkumných šetření ukázaly úspěšná řešení i aktuální problémy v cizojazyčné výuce u nadaných a jazykově mimořádně pokročilých žáků. Stejně tak poskytly řadu nových zjištění v současné cizojazyčné výuce na 1. stupni ZŠ. K nejvýznamnějším závěrům v této oblasti lze zařadit zjištění, že učitelé cizích jazyků problematiku nadání a mimořádné pokročilosti vnímají ve své výuce ve značné míře pozitivně, uplatňují řadu konkrétních výukových metod působících motivačně na danou cílovou skupinu, jsou schopni určit ve své výuce (jazykově) nadaného žáka. Ukázalo se však také, že nejsou dostatečně seznámeni s vědecky podloženými metodami identifikace jazykového nadání a ne vždy správně vnímají a realizují diferenciaci v cizojazyčné výuce. Posledně jmenovaný deficit se projevil i ve výuce u žáků s SPU na 1. stupni ZŠ.
Výsledky jednotlivých výzkumných šetření i praktická doporučení s konkrétními příklady výukových aktivit pro edukační praxi byla prezentována na řadě domácích i zahraničních konferencích, odborných seminářích a v odborných publikacích.
Plán pro rok 2011

Řešitelský tým:

D1
doc. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D
PaedDr. Renée Grenarová, Ph.D.
PhDr. Hana Kyloušková, Ph.D.

D2
PhDr. Zdeňka Schejbalová, Ph.D.

Student doktorského studia
Mgr. Radka Mlýnková

Výzkumné cíle:

Hlavní zkoumanou oblastí se v tomto roce stává otázka hodnocení ve výuce cizích jazyků u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Po teoretickém ukotvení problematiky bude tento výzkum zaměřen na zjišťování:

 • doporučených způsobů hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, popř. se specifickými poruchami učení ve školních vzdělávacích programech na jednotlivých stupních (popř. v jednotlivých ročnících či vyučovacích předmětech),
 • přístupu k hodnocení v cizojazyčné výuce u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se zřetelem k jejich individuálním zvláštnostem,
 • způsobů hodnocení v cizojazyčné výuce u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • vymezení kritérií hodnocení v cizojazyčné výuce u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • uplatňování formativního hodnocení,
 • schopnosti sebehodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami při učení se cizímu jazyku,
 • způsobů práce s chybou a obtížemi při osvojování jazykového učiva.

Metodologie:

Výzkum bude realizován metodami kvantitativního a kvalitativního pedagogického a lingvodidaktického výzkumu: obsahová analýza, strukturovaný dotazník, pozorování, rozhovor, ohnisková skupina, didaktický test, případová studie, biografie a sémantický diferenciál jako sociálně psychologická metoda. Vzhledem k potřebám těsnějšího propojení výzkumu a edukační praxe budou využívány i metody akčního výzkumu.


Očekávané výsledky:

 • Uspořádání konference s mezinárodní účastí "Hodnocení ve výuce cizích jazyků u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami", 2.6.2011, jejímž cílem je odborná diskuse mezi vysokoškolskými lingvodidaktiky k problematice hodnocení, sebehodnocení, kritérií hodnocení a sebepojetí žáka se speciálními vzdělávacími potřebami v cizojazyčné výuce společně s prezentací výzkumných šetření provedených v dané oblasti. Výstupem je odborná publikace.
 • Participace na uspořádání konference s mezinárodní účastí pořádanou v září 2011 v rámci řešení Výzkumného záměru.
 • Prezentace výsledků výzkumných šetření na domácích i zahraničních konferencích a v odborném tisku.
 • Implementace výsledků teoretického a empirického výzkumu do výuky předmětu didaktika konkrétného cizího jazyka v prezenční a kombinované formě studia i do kurzů celoživotního vzdělávání učitelů cizích jazyků.

Zhodnocení činnosti:

Cíle, metody:

Hlavní zkoumanou oblastí se v roce 2011 stala otázka hodnocení ve výuce cizích jazyků u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Problematika byla teoreticky ukotvena a byl proveden teoretický a empirický výzkum. Teoretický výzkum se zaměřil na zjišťování doporučených způsobů hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v souladu s nejnovějšími poznatky pedagogiky, speciální pedagogiky a oborové didaktiky. V empirickém výzkumu bylo zjišťováno, jak učitelé přistupují k hodnocení a jeho formám v cizojazyčné výuce u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se zřetelem k jejich individuálním zvláštnostem, jak uplatňují formativní hodnocení a rozvíjejí schopnosti sebehodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami při učení se cizímu jazyku, s jakými obtížemi se setkávají a jak pracují s chybou a obtížemi při osvojování jazykového učiva.
Výzkum byl realizován metodami kvantitativního a kvalitativního pedagogického a oborově didaktického výzkumu: obsahová analýza, strukturovaný dotazník, rozhovor, ohnisková skupina, didaktický test, případová studie a biografie. Vzhledem k potřebám těsnějšího propojení výzkumu a edukační praxe bylo využíváno i metod akčního výzkumu.


Hlavní výstupy:

1) Uspořádání vědecké konference s mezinárodní účastí Hodnocení ve výuce cizích jazyků u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 2. 6. 2011, jejímž cílem byla odborná diskuse mezi vysokoškolskými oborovými didaktiky i učiteli z praxe k problematice hodnocení, sebehodnocení, kritérií hodnocení a sebepojetí žáka se speciálními vzdělávacími potřebami v cizojazyčné výuce společně s prezentací výzkumných šetření provedených v dané oblasti.
Vybrané a podrobněji rozpracované příspěvky byly zařazeny do odborné knihy, která se věnuje různým aspektům hodnocení v cizojazyčné výuce u žáků s SPU: Grenarová, R., Vítková, M. (eds.) Hodnocení ve výuce cizích jazyků u žáků s SPU. Evaluation in Foreign Language Teaching to Learners with SLD. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2011. ISBN 978-80-210-5664-0.
2) Prezentace výsledků teoretického a empirického výzkumu v odborných publikacích, na domácích i zahraničních konferencích, v rámci vyžádaných přednášek na vysokoškolských pracovištích, v seminářích se studenty v rámci výuky oborové didaktiky a učiteli v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
Plán pro rok 2012

Řešitelský tým:

D1
doc. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D
PaedDr. Renée Grenarová, Ph.D.
PhDr. Hana Kyloušková, Ph.D.

D2
PhDr. Zdeňka Schejbalová, Ph.D.


Výzkumný cíl:

Hlavním výzkumným cílem v roce 2012 je analýza vybraných učebnicových souborů pro výuku cizích jazyků. Výsledky této analýzy přinesou odpovědi na základní výzkumnou otázku, jež sleduje, do jaké míry současné učebnice zohledňují individuální zvláštnosti žáků, zejména pak specifické poruchy učení. Pozornost bude zaměřena zejména na ergonomické vlastnosti učebnice a vybrané aspekty jejího didaktického konceptu se zřetelem na výše uvedenou cílovou skupinu žáků.


Dílčí cíle:

Protože považujeme učebnici za jeden ze základních didaktických prostředků pro učitele (Průcha 2002), je dílčím cílem implementovat výsledky výzkumného šetření do pregraduální přípravy učitelů cizích jazyků a tím i do edukační praxe pomocí evaluace dosažených výsledků.


Metodologie:

Analýza bude provedena a priori za účelem vědecké explanace (Průcha 1998), využito bude kvalitativního výzkumu s technikou konstrukce kategoriálního systému.


Očekávané výsledky:

Publikace výsledků výzkumných šetření v domácích i zahraničních odborných časopisech a knihách, jejich prezentace na konferencích a sympoziích. Uspořádání vědecké konference Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami v cizojazyčné výuce (1. 6. 2012, PdF MU, Poříčí 9, Brno).
Zpracování monografií na téma
1. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami v cizojazyčné výuce
2. Výuka cizího jazyka v inkluzivní třídě: se zaměřením na žáky s SPU


Zhodnocení činnosti za rok 2012:

Výzkum se v roce 2012 zaměřil na oblast řízení procesů učení a vyučování, vytváření vnějších podmínek pro podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, učitele a učebních materiálů. Problematika byla teoreticky ukotvena a byl proveden teoretický a empirický výzkum. Teoretický výzkum opírající se o nejnovější poznatky psychologie učení, pedagogiky, speciální pedagogiky a oborové didaktiky přispěl k vytvoření fundovaného základu pro všechna témata následného výzkumu empirického. V něm bylo zjišťováno, jak učitelé cizích jazyků vnímají z pohledu subjektivních teorií podporu žáků s různými předpoklady k učení, jakým způsobem tuto problematiku vnímá škola jako instituce, do jaké míry věnují těmto žákům pozornost učebnice cizích jazyků a jaké výukové metody jsou efektivní pro výuku u žáků s různým typem vývojových poruch učení. Významnou součástí výzkumu se stalo jeho užší propojení se zahraničím, což poskytuje vědecky podložené srovnání dané problematiky v mezinárodním kontextu. Výzkum byl realizován metodami kvantitativního a kvalitativního pedagogického a oborově didaktického výzkumu: obsahová analýza, strukturovaný dotazník, rozhovor, případová studie a biografie, konstrukce kategoriálního systému.

Hlavní výstupy:
1) Uspořádání vědecké konference s mezinárodní účastí Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami v cizojazyčné výuce (PdF MU, 1. 6. 2012), jejímž cílem byla odborná diskuse mezi vysokoškolskými oborovými didaktiky i učiteli z praxe k různým aspektům dané problematiky a prezentace výzkumných šetření.
2) Odborná kniha: GRENAROVÁ, R., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami v cizojazyčné výuce a ve výzkumu. Brno : Masarykova univerzita, 2012. 210 s. ISBN 978-80-210-6024-1.
3) Prezentace výsledků teoretického a empirického výzkumu v odborných publikacích, na domácích i zahraničních konferencích, v rámci vyžádaných přednášek na vysokoškolských pracovištích, v seminářích se studenty v rámci výuky oborové didaktiky a učiteli v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
Plán pro rok 2013

Výzkumný tým:

D1
doc. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
PaedDr. Renée Grenarová, Ph.D.
PhDr. Hana Kyloušková, Ph.D.

D2
PhDr. Zdeňka Schejbalová, Ph.D.

Výzkumný cíl:

V posledním roce řešení budou prováděna dílčí výzkumná šetření zaměřující se zejména na ověřování výukových metod a učebních materiálů vhodných pro výuku cizích jazyků u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Provedeno bude vyhodnocení dílčích výzkumných šetření a syntéza výzkumných zjištění získaných během sedmi let řešení.


Dílčí cíle:

K dílčím cílům výzkumu bude patřit:

 • Vytvoření odborné knihy, která představí teoretická východiska postkomunikační na žáka zaměřené cizojazyčné výuky, charakteristické znaky různých vývojových poruch se zřetelem k jejich vlivu na osvojování a učení se cizímu jazyku a souhrnný přehled výsledků výzkumů prováděných během celého řešení výzkumného záměru.

Metodologie:

Pro parciální výzkumná šetření bude využito metod akčního výzkumu, analýza a syntéza dosavadních výsledků.


Plánované výstupy:

Publikace výsledků výzkumných šetření v domácích i zahraničních odborných časopisech a knihách, jejich prezentace na konferencích a sympoziích. Zpracování monografie.

Zpracování monografií na téma
Janíková, V., Hanušová, S., Grenarová, R., Kyloušková, H. (2013) Výuka cizího jazyka v inkluzivní třídě. Brno: MU.


Hodnocení činnosti výzkumného týmu za rok 2013:

V posledním roce řešení byla prováděna dílčí výzkumná šetření zaměřující se zejména na ověřování výukových metod a učebních materiálů vhodných pro výuku cizích jazyků u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Provedena byla vyhodnocení dílčích výzkumných šetření a syntéza výzkumných zjištění získaných v průběhu celé doby řešení výzkumného záměru. Hlavním cílem bylo vytvoření odborné knihy, v níž jsou představena teoretická východiska postkomunikační na žáka zaměřené cizojazyčné výuky, charakteristické znaky různých vývojových poruch se zřetelem k jejich vlivu na osvojování a učení se cizímu jazyku a souhrnný přehled výsledků výzkumů provedených výzkumným týmem.

Název závěrečné monografie:
JANÍKOVÁ, V., HANUŠOVÁ, S., GRENAROVÁ, R. a KYLOUŠKOVÁ, H. Výuka cizích jazyků v inkluzivní třídě. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 184 s. ISBN 978-80-210-6580-2.Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education