VT VZ 7. Empirický výzkum u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se zaměřením na český jazyk a jazykovou komunikaci

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Plán na rok 2007

Výzkumný tým:

doc. PhDr. Naděžda Sieglová, CSc.
Mgr. David Kroča, Ph.D.
PhDr. Martin Reissner
Mgr. Dana Šíblová
PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D.
Mgr. Jitka Zítková, Ph.D.


Výzkumný cíl:

V první fázi se řešitelé zaměří na zjišťování současného stavu ve výuce žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na některých brněnských školách. Postupně budou prováděny dílčí empirické výzkumy.

Pozornost bude věnována zejména:
 • problematice ztížené schopnosti komunikace s literárním textem u žáků se specifickými poruchami učení, se speciálními vzdělávacími potřebami a u žáků pocházejících z prostředí jiného mateřského jazyka než je čeština
 • možnostem využití tématu handicapu v knihách pro děti a mládež pro stimulačně edukativní přístupy ke znevýhodněným žákům
 • problematice komunikativních vývojových aspektů u žáků vyrůstajících v prostředí jiného mateřského jazyka než češtiny
 • problematice jazykových a komunikativních schopností žáků se specifickými poruchami učení , a to se zřetelem k metodice práce s těmito žáky na základní škole i v rámci mimoškolních aktivit
 • vkomunikaci v běžných životních situacích jako edukativního prostředku pro žáky s obtížemi v komunikační sféře
Cílem výzkumu je podpora tvorby a průběžné modifikace školních vzdělávacích programů v konkrétních i obecných podmínkách škol vzdělávajících žáky se speciálními vzdělávacími potřebami inkluzivní i jinou formou.


Metodologie:

Kvalitativní a kvantitativní pedagogický výzkum bude realizován formou dotazníku, následného řízeného rozhovoru, obsahové analýzy.


Očekávané výsledky:

Jednotlivé projekty podají informace o současném stavu výuky žáků se specifickými vzdělávacími potřebami na základních školách. Analýza různých modelů výuky a analýza vnitřních a vnějších podmínek pro vzdělávání těchto žáků povede k formulování námětů pro zefektivnění práce v oblasti jazykové a komunikativní výchovy.
Prezentace dílčích výsledků: vědecké konference, semináře pro širší veřejnost, publikace v odborném tisku.


Výstupy:
 • Konference s mezinárodní účastí 2007 na téma Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení (org. Bartoňová, Vítková)
 • Workshopy se zaměřením:
  • Český jazyk a literatura (SPU - dyslexie, dysgrafie, dysortografie)
  • Vliv SPU na výuku cizích jazyků (AJ, NJ, FJ, RJ)
  • Matematika (SPU - dyskalkulie)
 • Konference s mezinárodní účastí 2008 na téma Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s narušenou komunikační schopností (org. Klenková, Sieglová)
 • Workshopy se zaměřením:
  • Narušená komunikační schopnost ve složce řeči mluvené, psané, zvukové, grafické
  • Vliv zdravotního a sociálního znevýhodnění na jednotlivé fáze výuky mateřského jazyka
  • Verbální a neverbální komunikace se žáky se speciálními potřebami pomocí dramatické výchovy
 • Mezinárodní konference 2013 na téma Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole (org. Mühlpachr, Vítková)
 • Workshopy ze všech zkoumaných oblastí se zaměřením:
  • Didaktika pro integrativní / inkluzivní školu
 • Sborník z konference s mezinárodní účastí BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. (ed.) Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení. Brno: Paido, 2007
 • Sborník z konference s mezinárodní účastí 2008 (Klenková, Sieglová, ed.)
 • Sborník z konference s mezinárodní účastí 2010 (Šimoník, Škrabánková ed.)
 • Sborník z konference s mezinárodní účastí 2011 (Kratochvílová, Šimoník ed.)
 • Sborník z mezinárodní konference 2013 (Mühlpachr, Šimoník, Vítková ed.)
 • Monografie: BARTOŇOVÁ, M. (ed.) Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení v kontextu vzdělávacích oblastí RVP ZV. Brno: Paido, 2007.
 • Monografické studiePlán pro rok 2008


Aktuální složení výzkumného týmu:

doc. PhDr. Naděžda Sieglová, CSc.
PaedDr. Ivo Martinec, CSc.
doc. PhDr. Eva Minářová, CSc.
Mgr. David Kroča, Ph.D.
PhDr. Martin Reissner
Mgr. Dana Šíblová
PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D.
Mgr. Jitka Zítková, Ph.D.

Doktorandka
Mgr. Dana Číková

Dílčí cíle výzkumu pro rok 2008:

 • zkoumání narušené komunikační schopnosti ve vztahu k vnímání literárních textů
 • analýza specifických potřeb žáků pocházejících z prostředí jiného mateřského jazyka než češtiny
 • hodnocení metod práce a efektivity integračního procesu této skupiny žáků v prostředí běžné školy
 • problematika handicapu v knihách pro děti a mládež a možnosti využití této tematiky ke stimulaci jejich integračního procesu

Očekávané výsledky:

Výzkumné šetření v roce 2008 bude východiskem pro konkretizaci optimálních didaktických a pedagogických postupů v reálném prostředí ve vztahu ke sledované skupině žáků.
Plán pro rok 2009


Aktuální složení výzkumného týmu:

D1
doc. PhDr. Naděžda Sieglová, CSc.
PaedDr. Ivo Martinec, CSc.
D2
doc. PhDr. Eva Minářová, CSc.
Mgr. David Kroča, Ph.D.
PhDr. Martin Reissner
PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D.
Mgr. Jitka Zítková, Ph.D.


Dílčí cíle výzkumu pro rok 2009:

 • Slohová a komunikační výchova žáků se sociálním znevýhodněním
 • Specifičnosti didaktiky českého jazyka při rozvíjení mluveného projevu žáků s vývojovými poruchami učení
 • Specifičnosti didaktiky českého jazyka při rozvíjení psaného žáků s vývojovými poruchami učení
 • Problematika narušené komunikační schopnosti v oblasti vnímání literárního textu
 • Zkoumání specifických potřeb žáků pocházejících z prostředí jiného mateřského jazyka než češtiny
 • Komunikace v běžných životních situacích jako edukativní prostředek pro žáky s obtížemi v komunikační sféře
 • Učební materiály (čítanky) pro žáky se specifickými poruchami učení – potřeba a reálný stav v ČR

Očekávané výsledky:

V roce 2009 se zaměří výzkumný tým na zjišťování metod forem práce učitelů s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ se zřetelem k minimalizaci sociálních a zdravotních selektivních prvků.Výstupy:
 • V rámci plnění úkolů stanovených pro rok 2009 byla věnována v publikační a v přednáškové činnosti realizované v konferenčních vystoupeních významná pozornost hledání optimálních forem práce se žáky se SVP se zřetelem k minimalizaci sociálně selektivních prvků.
 • Zaměřili jsme se zejména na:
  • slohovou a komunikační výchovu žáků na 2. stupni ZŠ se zřetelem k žákům se SVP
  • komunikativně vývojové aspekty u žáků vyrůstajících v prostředí jiného mateřského jazyka než češtiny
  • práci s lyrickým textem u žáků cizinců navštěvujících české školy
  • práci s literárními texty s romskou tematikou jako prostředky multikulturní výchovy při edukaci romských žáků
  • divadlo poezie jako nástroj socializace
  • slovesnou tvořivost žáků se SVP
  • různou úroveň čtenářství žáků se SVPPlán pro rok 2010


Aktuální složení výzkumného týmu:

D1
doc. PhDr. Naděžda Sieglová, CSc.
PaedDr. Ivo Martinec, CSc.
D2
doc. PhDr. Eva Minářová, CSc.
Mgr. David Kroča, Ph.D.
PhDr. Martin Reissner
PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D.
Mgr. Jitka Zítková, Ph.D.


Dílčí cíle výzkumu pro rok 2010:

 • vnímání literárního textu u žáků s narušenou komunikační schopností
 • práce s čítankou u žáků s poruchou komunikačních schopností
 • žáci cizinci navštěvující českou školu v procesu komunikace
 • jazykové kompetence žáků se SVP
 • slohová výchova u žáků se SVP
 • badatelské pobyty (Francie aj.)

 • Uspořádání workshopu Český jazyk a literatura v procesu komunikace IV (doc. N. Sieglová)
 • Účast na konferenčních jednáních (Pd.F MU, Olomouc, Prešov aj.- dle nabídky)
 • Publikace v monografiích
 • Publikace ve sbornících z konferenčních jednání
 • Publikace v časopisech
 • Přednášková činnost pro učitele a pro knihovníky
 • Všechny formy činnosti budou vycházet z dosavadní práce členů týmu (viz přehled výstupů).

Očekávané výsledky:

Postupně stanovit optimální metody práce s žáky se SVP a s žáky pocházejícími z jiného jazykového prostředí než českého, vedoucí k překonávání komunikačních bariér v běžných životních situacích i při vnímání uměleckých textů.


Hodnocení činnosti:

Předmětem zájmu byla především

 • problematika výzkumu komunikačních schopností u žáků s odlišnými dispozicemi k vnímání uměleckých textů
 • problematika existence a rozvíjení tvůrčích komunikačních schopností žáků cizinců pro školu a pro životní situace
 • problematika specifických forem komunikace ve školním vyučování (forma přednesu uměleckých textů)
 • problematika slohového vyučování jako možnosti rozvíjení komunikačních dovedností u žáků s SVP.
 • problematika specifičnosti didaktiky českého jazyka při rozvíjení mluveného projevu žáků se SPU
 • problematiku literatury a didaktiky literární výchovy jako prostředku inkluze a prostředku k rozvoji sociálních, personálních a komunikativních kompetencí žáků

Všichni členové skupiny vystoupli aktivně na jednání sekce konané při konferenci v září 2010.
Dvě členky týmu vystoupily s referáty na mezinárodních konferencích v ČR. Referáty budou publikovány ve sbornících.
Všichni členové týmu připravili stati pro publikování v konferenčním sborníku a v monografii.
Plán pro rok 2011


Aktuální složení výzkumného týmu:

D1
doc. PhDr. Naděžda Sieglová, CSc.
PaedDr. Ivo Martinec, CSc.
D2
doc. PhDr. Eva Minářová, CSc.
PhDr. David Kroča, Ph.D.
PhDr. Martin Reissner
PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D.
Mgr. Jitka Zítková, Ph.D.


Dílčí cíle výzkumu pro rok 2011:

Výzkumný tým se zaměří na rozbor dosavadních dílčích výsledků výzkumu s cílem specifikace způsobu diferecovaného přístupu učitelů k žákům se zvláštními vzdělávacími potřebami.
Předmětem výzkumu bude

 • jazyková, slohová a komunikační výchova se zaměřením na žáky se SVP
 • specifičnost didaktiky českého jazyka při rozvíjení mluveného projevu žáků s vývojovými poruchami učení
 • prohlubování jazykových kompetencí žáků se SVP
 • rozvíjení kreativity v jazykovém a slohovém vyučování jako jedna z cest k překonávání komunikačních bariér
 • komunikace žáků cizinců v české škole
 • metody rozvíjení komunikačních dovedností žáků cizinců v různých fázích jejich začleňování do vyučování v českých školách
 • vztah mezi komunikačními schopnostmi a sociální integrací sledovaných žáků
 • porozumění uměleckému textu žáky se SVP
 • předčtenářská gramotnost u žáků se SVP
 • výběr četby pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami v předčtenářském období.
 • závěry plynoucí z dílčích výsledků šetření pro učitelskou praxi

Metodologie

Využívání metod kvantitativního a kvalitativního pedagogického výzkumu (dotazník, obsahová analýza, rozhovor, případové studie).


Očekávané výstupy:

 • Uspořádání workshopu Jazyk a literatura v procesu komunikace V v září 2011 pro odbornou a učitelskou veřejnost.
 • Participace na uspořádání konference s mezinárodní účastí pořádanou v září 2011 v rámci VZ.
 • Uspořádání semináře pro učitele české minority na spolupracujících školách v ČR.
 • Prezentace poznatků a výstupů VZ na semináři učitelů základních škol Forum bohemikum v podzimním semestru šk. roku 2011/2012.
 • Další prezentace výsledků na odborných konferencích (dle nabídky) a v odborném tisku.

Zhodnocení činnosti:

 • uspořádal workshop Jazyk a literatura v procesu komunikace pro odbornou veřejnost (září 2011). V rámci workshopu přednášeli : N. Sieglová, E. Minářová, I. Martinec, M. Šubrtová, D. Kroča, J. Zítková. Dále následovala diskuse přítomných.
 • pět členů týmu publikovalo příspěvek ve sborníku - část Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • čtyři členové týmu publikovali výzkumnou stať v monografii
 • dvě členky týmu se aktivně zúčastnily Mezinárodní vědecké konference Metody a formy práce ve výuce mateřského jazyka v Olomouci
 • jeden člen týmu realizoval workshop se zaměřením na specifičnost práce se žáky z odlišného jazykového prostředí (I. Martinec, Boskovice 26. 4. – 30. 4. 2011)
 • členové týmu připravovali sumarizaci výstupů z dílčích částí výzkumné práce k jejímu zhodnocení v analytických studiíchPlán pro rok 2012


Aktuální složení výzkumného týmu:

D1
doc. PhDr. Naděžda Sieglová, CSc.
PaedDr. Ivo Martinec, CSc.
D2
doc. PhDr. Eva Minářová, CSc.
PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D.
PhDr. David Kroča, Ph.D.
Mgr. Jitka Zítková, Ph.D.


Výzkumný cíl:
Analýza sociální podmíněnosti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v návaznosti na školní integraci a na podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.


Dílčí cíle:

 • žáci s jiným než českým mateřským jazykem v české škole
 • práce odborníků s handicapovanými dětmi v české škole
 • reflexe zdravotního postižení v učebnicích literární výchovy
 • práce s dyslektickými žáky v nácviku přednesu, jejich hodnocení
 • kreativita žáků s komunikačními bariérami při výuce slohu
 • stimulace integračního procesu žáků se specifickými vzdělávacími potřebami
 • příprava završení dosavadní výzkumné práce – vyhodnocování výsledků

Metodologie:
Průběžné uplatňování vybraných metod pedagogického výzkumu – dotazníková metoda, kvalitativní výzkum
Analýza didaktických postupů při práci se zkoumanými skupinami žáků
Syntéza průběžných výsledků - příprava monografie


Očekávané výsledky:

 • realizace dvou konferencí a workshopů
 • publikování výsledků výzkumu ve sborníku a v monografii z konference k VZ v září 2012
 • aktivní účast na konferenčním jednání na PdF MU a na PdF UP v Olomouci
 • publikování monografie
 • Zpracování monografie na téma
  Obecné otázky komunikace z hlediska žáků se specifickými vzdělávacími potřebami

Výstupy v roce 2012

Vydání odborné knihy:
SIEGLOVÁ, N., ZÍTKOVÁ, J. et al. Otázky komunikace a téma handicapu se zřetelem k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Questions of Communication and the Topic of Handicap Regarding Pupils with Special Educational Needs. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 96-104, 10 s. neuveden. ISBN 978-80-210-6053-1. MSM0021622443

Zhodnocení činnosti za rok 2012

Všichni členové týmu (Kroča, Martinec, Minářová, Sieglová, Šubrtová, Zítková) se podíleli na vydání odborné knihy: SIEGLOVÁ, N., ZÍTKOVÁ, J. et al. Otázky komunikace a téma handicapu se zřetelem k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Questions of Communication and the Topic of Handicap Regarding Pupils with Special Educational Needs. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 96-104, 10 s. neuveden. ISBN 978-80-210-6053-1. MSM0021622443
 
Tři členové týmu napsali kapitolu do odborné knihy:
SIEGLOVÁ, Naděžda. Produkční textové kompetence žáků cizinců. In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VI. Education of Pupils with Special Education Needs VI. 1. vyd. Brno: Paido, 2012. s. 231-241, 11 s. Neuveden. ISBN 978-80-7315-235-2
KROČA, David. Kultivace mluveného projevu žáků s ADHD z hlediska jejich profesní úspěšnosti. In Friedmann, Z. et al. Specifika profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich pracovní uplatnění. Professional Orientation of Pupils with Special Educational Needs and their Job Opportunities. 1. vyd. Brno: Paido, 2012. s. 213-218, 6 s. Neuveden. ISBN 978-80-7315-236-9.
ZÍTKOVÁ, Jitka. Porozumění textu a profesní směřování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. In Friedmann, Z. et al. Specifika profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich pracovní uplatnění. Professional Orientation of Pupils with Special Educational Needs and their Job Opportunities. 1. vyd. Brno: Paido, 2012. s. 205-212, 8 s. Neuveden. ISBN 978-80-7315-236-9.
 
Další publikace:
ZÍTKOVÁ, Jitka. Obrazy zdravotně handicapovaných hrdinů v čítankových antologiích pro základní školu. In Metody a formy práce ve výuce mateřského jazyka. 1. vyd. Olomouc: Hanex Olomouc, 2012. s. 285-293, 9 s. ISBN 978-80-7409-050-9. MSM0021622443Plán pro rok 2013

Výzkumný tým:

D1
doc. PhDr. Naděžda Sieglová, CSc.
PaedDr. Ivo Martinec, CSc.
D2
doc. PhDr. Eva Minářová, CSc.
PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D.
PhDr. David Kroča, Ph.D.
Mgr. Jitka Zítková, Ph.D.

Výzkumný cíl:

Na základě podkladů z jednotlivých projektů sumarizovat informace o současném stavu výuky žáků se specifickými vzdělávacími potřebami na základních školách Po předchozí analýze různých modelů výuky a analýza vnitřních a vnějších podmínek pro vzdělávání těchto žáků dokončit a syntetizovat sledovanou problematiku empirického výzkumu u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se zaměřením na český jazyk a jazykovou komunikaci.Tím přispět k formulování práce učitelů vedoucí k zefektivnění práce v oblasti jazykové a komunikativní výchovy.


Dílčí cíle:

K dílčím cílům výzkumu bude patřit:

 • Výsledky prezentovat v odborné knize (podmíněno finanční podporou překladu ze strany PdF MU)
 • Výsledky prezentovat ve workshopu pro odbornou veřejnost

Metodologie:

Syntetické zpracování výsledků kvantitativního i kvalitativního výzkumu


Plánované výstupy:

Odborná kniha v anglickém jazyce Questions of Communication and the Topic of Handicap Regarding Pupils with Special Educational Needs


Hodnocení činnosti výzkumného týmu za rok 2013:

Tým dovršil výzkumnou činnost prováděnou v předchozích letech. Závěrečné stati obsažené v monografii SIEGLOVÁ, N., ZÍTKOVÁ, J. et. al. Handicap and Educating Pupils with Special Needs from Viewpoint of Language and Literary Education mají syntetický charakter. Vycházejí z dílčích poznatků a výsledků průběžných výzkumů, jež byly realizovány převážně na základních školách. Závěry výzkumů obsahují návrhy a doporučení pro pedagogickou práci učitelů a pracovníků nejen s českými žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, ale také se zahraničními žáky navštěvujícími školy v České republice.

Název závěrečné monografie (pokud ji výzkumný tým vydal):
SIEGLOVÁ, N., ZÍTKOVÁ, J. et. al. Handicap and Educating Pupils with Special Needs from Viewpoint of Language and Literary Education. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 37-58, 22 s. neuveden. ISBN 978-80-210-6281-8.Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education