VT VZ 6. Školní kurikulum při výuce žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na 1. stupni ZŠ

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Možné strategie výuky vyúsťující v integrativní/inkluzivní didaktiku


Plán na rok 2007

Výzkumný tým:

Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D.
PhDr. Hana Filová, Ph.D.
Mgr. Jiří Havel, Ph.D.


Výzkumný cíl:
 • Zjistit, jak jsou školy připraveny k inkluzi žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Provést obsahovou analýzu školního kurikula vybraného vzorku základních škol a jeho komparaci vzhledem k požadavkům stanoveným Rámcovým programem pro základní vzdělávání a zjištěný stav z dokumentace školy porovnat s realitou uplatňovanou v běžném procesu výuky.
 • Na základě zjištěných výsledků formulovat nový návrh na obsah a strukturu kapitoly školního vzdělávacího programu pro zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a zprostředkovat učitelům integrativní didaktické postupy při práci ve vzdělávání podporujícím inkluzi.
 • Výsledky šetření implementovat do pregraduální přípravy budoucích učitelů primární školy (školní pedagogika, oborové didaktiky).

Metodologie:
 1. Analýza: Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných ve ŠVP v části zvané Charakteristika školního vzdělávacího programu. Použitá metoda: obsahová analýza školní dokumentace.
 2. Sebehodnocení podmínek vzdělávání škol. (Empirický výzkum na školách, směřující k týmovému sebehodnocení podmínek vzdělávání ve škole). Explorace s využitím dotazníku upraveného podle britské předlohy „Ukazatel pro začleňování dětí“.

Seznam škol zapojených do řešení Výzkumného záměru „Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu“:

 • ZŠ Křídlovická 30 b, 603 00 Brno
 • ZŠ Vedlejší 10, 625 00 Brno
 • ZŠ Pastviny 70, 624 00 Brno
 • ZŠ Vejrostova 1, 635 00 Brno
 • ZŠ Horácké náměstí 13, 621 00 Brno
 • ZŠ Elišky Přemyslovny 10, 625 00 Brno
 • ZŠ Řeznovice 88, 664 91 Ivančice
 • ZŠ Myslibořice 170, 675 60 Myslibořice
 • ZŠ Dolní Dubňany 40, 671 73 Dolní Dubňany
 • ZŠ Stařeč, Jakubské náměstí 56, 675 22 Stařeč
 • ZŠ Moravec 45, 592 54 Moravec

Očekávané výsledky:

Očekáváme, že prostřednictvím empirického výzkumu ve školách se nám podaří zjistit, jak jsou současné školy připraveny na inkluzi formálně: provedeme analýzu školních vzdělávacích programů několika škol, které jsme vybrali „náhodně“, více méně podle jejich ochoty vstoupit do našeho výzkumu; nabídli jsme jim spolupráci, kterou uvítaly. Formální podmínky se odrazí v praxi, kterou budeme následně výzkumně prověřovat.


Výstupy:
 • Konference s mezinárodní účastí 2011 téma konference Pregraduální a postgraduální příprava učitelů na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (org. Kratochvílová, Šimoník)
  • kurikulární podmínky pro edukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (RVP ZV, ŠVP)
  • rozvíjení funkční gramotnosti u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Mezinárodní konference 2013 na téma Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole (org. Mühlpachr, Vítková)
 • Workshopy ze všech zkoumaných oblastí se zaměřením:
  • Didaktika pro integrativní / inkluzivní školu
 • Sborník z konference 2007 (Šimoník, Škrabánková ed.)
 • Sborník z konference s mezinárodní účastí 2010 (Šimoník, Škrabánková ed.)
 • Sborník z konference s mezinárodní účastí 2011 (Kratochvílová, Šimoník ed.)
 • Sborník z mezinárodní konference 2013 (Mühlpachr, Šimoník, Vítková ed.)
 • Monografické studie


Plán pro rok 2008


Výzkumný tým:

Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D.
PhDr. Hana Filová, Ph.D.
Mgr. Jiří Havel, Ph.D.


Dílčí cíle:

 • Připravit sebehodnotící dotazník "Rámec pro hodnocení a sebehodnocení."
 • Distribuovat sebehodnotící dotazník týmům učitelů ve spolupracujících školách.
 • Statisitcky vyhodnotit a interpretovat výsledky získané ze zaslaných dotazníků "Rámec pro sebnehodnocení podmínek vzdělávání."
 • Provést pilotní výzkumné šetření na spolupracujících školách, v němž budeme pomocí kvalitativních postupů (pozorování s využitím pozorovacího archu, foto a videodokumentace, strukturovaný rozhovor, etnografické interview, kasuistiky, příp. životní příběhy) sledovat reálné podmínky pro zabezpečení integrace/inkluze žáků se speciálními potřebami a pozovnávat je s podmínkami proklamovanáými v ŠVP a "Rámci pro vzdělávání."
 • Po pilotáži zpracovat definitivní verzi pozorovacího archu pro sledování reálných podmínek zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími ptřebami.

Poznámka: Podle možností lze v tomto terénním výzkumu využít spolupráce diplomantů, praktikujících studentů a fakultních cvičných učitelů.


Očekávané výstupy:

 • Příspěvek ve sborníku a do monografie


Plán pro rok 2009


Výzkumný tým:

Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D.
PhDr. Hana Filová, Ph.D.
Mgr. Jiří Havel, Ph.D.


Dílčí cíle:

 • Napsat závěry z analýzy školních vzdělávacích programů škol (výzkumného týmu) a navrhnout obsahovou podobu kapitoly školních vzdělávacích programů Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. - malá brožurka.
 • Upravit ve spolupráci se zástupci spolupracujících škol "Rámec pro sebehodnocení", aby byl srozumitelnější pro potřeby evaluace projektu a mohl se stát sebeevaluačním nástrojem i pro ostatní školy.
 • Dotvořit pozorovací arch pro sledování reálných podmínek zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a provádět pozorování a natáčení ve školách.
  (Tyto tři body jsou završením uplynulých dvou let).
 • Zajistit ve školách práce dětí k problematice jejich vnímání SVP, které použijeme na konferenci 2010.
 • Provést vzájemnou návštěvu učitelů ve spolupracujících školách – vyplývá z potřeby pedagogů škol, kteří jsou v projektu zapojeni.

Poznámka: Podle možností lze v tomto terénním výzkumu využít spolupráce diplomantů, praktikujících studentů a fakultních cvičných učitelů.


Očekávané výstupy:

 • Publikace (brožurka) "Jak zpracovat část Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve školním vzdělávacím programu"
 • Příspěvek ve sborníku a do monografie, články v časopise Komenský.
 • Pozorovací arch pro sledování indikátorů inkluzivní školy v praxi.
 • Sebeevaluační nástroj Rámec pro sebehodnocení podmínek vzdělávání inkluzivní školy – verze II.

Výstupy:
 • Vytýčené cíle byly plněny podle původního předpokladu. V uplynulém roce jsme ukončili první kolo terénního pozorování na vybraných devíti základních školách, které se podílejí na řešení dílčího úkolu VZ. Podařilo se nám dotvořit Pozorovací arch pro sledování indikátorů inkluzivní školy v praxi, s jehož pomocí jsme sledovali reálné podmínky zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na 1. stupni ZŠ. Pozorování jsme doplnili také natáčením výuky.

 • Zároveň byly završeny výzkumné činnosti našeho týmu v uplynulých třech letech tím, že byla vydána souhrnná analytická studie Sebehodnocení inkluzivního prostředí na 1. stupni základních škol. Spolupracujícím školám jsme tak poskytli detailní zpětnou vazbu ze zpracovaného dotazníku Rámec pro hodnocení a sebehodnocení podmínek pro vzdělávání a zároveň vznikla odborná publikace, která může být inspirací pro vytváření a následné hodnocení inkluzivního prostředí na ostatních základních školách.

 • Širší pedagogickou veřejnost o získaných poznatcích informujeme v sérii článků, které začaly vycházet na podzim v časopise Komenský. Jinak byl v souladu s tématem letošní hlavní konference VZ v publikační činnosti kladen důraz na deklarované i reálné podmínky přístupu škol ke vzdělávání dětí se sociálním znevýhodněním. A konečně poprvé jsme představili výzkumnou činnost našeho týmu také v zahraničí, konkrétně na mezinárodní konferenci Príprava učiteľov v procese školských reforem, kterou pořádala Pedagogická fakulta PU v Prešově.

 • Ve druhém pololetí jsme začali realizovat další plánovaný cíl, kterým bylo provést vzájemnou návštěvu učitelů ve spolupracujících školách. Uspořádali jsme workshopy Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v primární škole I na Mateřské a Základní škole v Dolních Dubňanech (okr. Znojmo) a Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v primární škole II na Mateřské a Základní škole v Moravci (okr. Žďár nad Sázavou), které sloužily k doplnění našich pozorování (2. kolo). Zejména však poskytly pedagogům spolupracujících škol prostor pro výměnu zkušeností s inkluzí a pro reflexi závěrů z analytické studie. Workshopy na zbývajících partnerských školách budou jednou z hlavních náplní naší činnosti v roce 2010.

 • Závěrem roku byly spolupracujícím školám sděleny požadavky na jejich účast při přípravě hlavní konference výzkumného záměru v roce 2010, kterou uspořádáme 16. září pod názvem Škola pro všechny. Jedná se o zajištění prací žáků k problematice jejich vnímání speciálních vzdělávacích potřeb a o přípravu aktivního vystoupení v sekcích, kde by měli zástupci škol prezentovat své inkluzivní přístupy a postupy. Současně jsme začali připravovat program výše zmíněné konference a oslovili jsme s žádostí o vystoupení v úvodu konference odborníky na problematiku inkluze ve vzdělávání.Plán pro rok 2010


Výzkumný tým:

Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D.
PhDr. Hana Filová, Ph.D.
Mgr. Jiří Havel, Ph.D.


Dílčí cíle:

 • V následujícím roce bychom chtěli především realizovat dalších sedm workshopů Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v primární škole (rozpis viz příloha). Závěry z nich doplní dosavadní poznatky o školních kurikulích ve výuce žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na 1. stupni ZŠ.
 • Dále je třeba dokončit publikaci, ve které bude zpracován návrh obsahové podoby kapitoly školních vzdělávacích programů (Jak zpracovat část …) Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Vycházíme z analýzy školních vzdělávacích programů základních škol, jež se podílejí na řešení dílčího úkolu VZ.
 • U příležitosti hlavní konference v září bychom rádi společně představili první výsledky z tvorby integrativní/inkluzivní didaktiky pro 1. stupeň základní školy. A je třeba uzavřít výběr prací dětí z primárních škol k problematice jejich vnímání SVP, které budou použity na konferenci.
 • Zbývá také dokončit úpravu dotazníku Rámec pro hodnocení a sebehodnocení podmínek pro vzdělávání inkluzivní školy (verze II) tak, aby byl srozumitelnější pro potřeby evaluace projektu a mohl se stát sebeevaluačním nástrojem i pro ostatní školy.
 • Konečně plánujeme pokračovat v cyklu článků v časopise Komenský, editovat sborník a monografii Škola pro všechny z hlavní konference VZ 2010, případně publikovat příspěvky ve sbornících na dalších konferencích.

Očekávané výsledky:


Hodnocní za rok 2010:

Cíle stanovené pro rok 2010 byly vesměs splněny:

 • Upravili jsme ve spolupráci se zástupci spolupracujících škol výzkumný dotazník „Rámec pro sebehodnocení podmínek ve vzdělávání inkluzivní školy (verze II)“, aby byl srozumitelnější pro potřeby evaluace projektu specificky na 1. stupni základních škol. V příštím roce bychom jej chtěli znovu zadat pedagogům spolupracujících škol, abychom ověřili jeho vyšší reliabilitu a také abychom zmapovali posun těchto škol ve vnímání a zabezpečení inkluze.
 • Realizovali jsme další workshopy na spolupracujících školách pod názvem „Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v primární škole III-V“, které probíhaly za účasti zástupců učitelů všech spolupracujících škol. Závěry z nich doplnily dosavadní poznatky o zabezpečení výuky žáků se SVP ve školních kurikulích. O výsledcích těchto dílen jsme podali podrobnou zprávu na konferenci PdF MU k VZ v září tohoto roku.
 • Uspořádali jsme ve spolupráci s katedrou speciální pedagogiky hlavní konferenci 4. roku řešení VZ pod názvem „Škola pro všechny. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole“. Při této příležitosti jsme zajistili ve školách práce dětí k problematice jejich vnímání SVP, které byly vystaveny ve spolupráci s katedrou výtvarné výchovy.
 • Výsledky výzkumu našeho týmu jsme prezentovali také na konferencích na PdF OU v Ostravě a PdF UMB v Banské Bystrici a publikovali v časopise Komenský.

Nepodařilo se nám zcela dokončit Monografii Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, která obsahuje závěry z analýzy školních vzdělávacích programů spolupracujících škol a navrhuje obsahovou podobu kapitoly školních vzdělávacích programů. Vydání plánujeme v příštím roce po návratu dr. J. Kratochvílové.

Výstupem jsou publikace a články uvedené ve vizitkách výczkumných pracovníků.
Plán pro rok 2011


Výzkumný tým:

Mgr. Jiří Havel, Ph.D.
PhDr. Hana Filová, Ph.D.
Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. (od září 2011)


Obsahové zaměření

Výzkum na spolupracujících školách – podmínky inkluzivního vzdělávání

Upravený výzkumný dotazník (na základě výzkumného šetření) "Rámec pro sebehodnocení podmínek vzdělávání v inkluzivní škole (verze II)" znovu zadáme pedagogickým pracovníkům spolupracujících škol (verze I byla zadána v roce 2007).


Cíl

Ověřit porozumění učitelů 1. stupně vybraných základních škol kritériím a indikátorům v kvantitativně i kvalitativně odlišné verzi Rámce, aby se dotazník mohl stát nástrojem vnitřní evaluace i pro ostatní školy v budoucnu.


Dílčí cíle

 • zmapovat stav podmínek inkluzivního vzdělávání po dvouleté intervenci se cvičnými školami
 • posoudit posun jednotlivých škol ve vnímání a zabezpečení vzdělávací inkluze.

Metodologie

Úprava výzkumného nástroje – Pozorovací arch

V návaznosti na zadání Rámce – verze II upravíme také Pozorovací arch pro sledování indikátorů inkluzivní školy v praxi (verze II), který byl poprvé aplikován v letech 2008 a 2009. Nová verze bude více zaměřena na didaktické aspekty vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na 1. stupni ZŠ v kontextu výzkumného nástroje pro sebehodnocení podmínek vzdělávání "Rámec pro sebehodnocení podmínek vzdělávání v inkluzivní škole (verze II)".

Aplikace pozorovacího archu při týmovém i individuálním pozorování ve spolupracujících školách ve školním roce 2011/2012.

Výsledky budou vyhodnoceny kvalitativně (obsahová analýza argumentů k dílčím indikátorům) i kvantitativně (vyjádření míry pomocí stupně).


Očekávané výstupy

Principy integrativní/inkluzivní pedagogiky
Na základě přímého pozorování výuky budou formulovány první principy integrativní/inkluzivní didaktiky elementárního čtení a psaní (J. Havel) a inkluzivní pedagogiky a dětského poznávání světa (H. Filová).

Monografie Formování inkluzivního prostředí na 1. stupni základních škol
Ve druhém pololetí (po návratu J. Kratochvílové) vydáme monografii Formování inkluzivního prostředí na 1. stupni základních škol, která bude obsahovat návrhy obsahové podoby kapitoly školních vzdělávacích programů Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

konference a publikování
Dílčí výsledky výzkumu našeho týmu budeme dále prezentovat na konferencích v ČR i v zahraničí (Polsko, Slovensko) a také v odborných časopisech.Zhodnocení roku 2011

Vytýčené cíle byly plněny podle původního předpokladu. V uplynulém roce jsme především započali druhou etapu výzkumu inkluzivního prostředí na 1. stupni základních škol na osmi základních školách, které se dlouhodobě podílejí na řešení dílčího úkolu VZ.
Výzkumné činnosti našeho týmu navázaly na první etapu sebehodnocení inkluzivního prostředí. Spolupracujícím školám jsme zaslali ve spolupráci s nimi přepracovaný dotazník Rámec pro hodnocení a sebehodnocení podmínek pro vzdělávání II, abychom ověřili jeho vyšší reliabilitu a také abychom zmapovali posun těchto škol ve vnímání a zabezpečení inkluze. Vyhodnocené dotazníky jsme ve spolupráci s dr. Polechovou vyhodnotili kvantitativní.
V souladu s tématem letošní hlavní konference VZ jsme v publikační činnosti kladli důraz na deklarované i reálné podmínky zabezpečení vzdělávání dětí se zdravotním znevýhodněním a postižením. V rámci zmíněné konference jsme uspořádali workshop Vzdělávání dětí se zdravotním znevýhodněním či postižením v primární škole. Výzkumnou činnost našeho týmu jsme představili také na mezinárodní konferenci Učiteľovo myslenie a uvažovanie, kterou pořádala Pedagogická fakulta UK v Bratislavě.
Zúčastnili jsme se také dalších dvou akcí k problematice inkluzivního vzdělávání: Praha, Inkluzivní vzdělávání není sci-fi, s přednáškou Inkluze v kurikulu 1. stupně ZŠ; Bratislava, Inkluzívne vzdelávanie: nastavovanie politiky (bariéry a výzvy) s tématem Výsledky analýzy inkluzivního prostředí na 1. stupni ZŠ.
Uskutečnili jsme také dva workshopy s mezinárodní účastí pro učitele Evropských škol: Brusel, Criteria of the asssessment - support of the individualization and inclusive environment. Karlsruhe, Pupil Assessment and Self-assessment - support of the individualization of the instruction.
Na konci roku jsme dokončili stěžejní monografii Analýza školních vzdělávacích programů jako prostředek kvalitativního rozvoje inkluze na 1. stupni ZŠ, která obsahuje závěry z analýzy školních vzdělávacích programů spolupracujících škol na samém počátku projektu a vytváří tak tak důležitý podklad pro komparaci v následujícím výzkumu.
Plán pro rok 2012


Výzkumný tým:

Mgr. Jiří Havel, Ph.D.
PhDr. Hana Filová, Ph.D.
Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. (od září 2011)


Výzkumný cíl

Vyhodnotit podmínky inkluze ve školách na základě použití inovovaného metodologického nástroje a dalšího pozorování, provést komparaci nově získaných výsledků s výsledky předchozích roků.


Dílčí cíle

 • Analyzovat a interpretovat výsledky z dotazníkového šetření podle upraveného výzkumného nástroje Sebehodnocení podmínek vzdělávání a provést komparaci podmínek inkluze s výsledky z roku 2009.
 • Analyzovat reálné podmínky inkluze z pozorování v předchozím období.
 • Zrealizovat další etapu pozorování ve spolupracujících školách se zaměřením na pozorování reálných podmínek inkluze.

Metodologie

Smíšený design: kombinace kvalitativního a kvantitativního výzkumu. Ověření inovovaného výzkumného nástroje Sebehodnocení podmínek vzdělávání, úprava pozorovacích archů a jejich ověření, kvalitativní i kvantitativní vyhodnocení dat.


Očekávané výsledky

Definitivní podoba výzkumného nástroje pro sebehodnocení podmínek škol „Škola pro všechny“.


Zpracování monografií na téma

Analytická studie: Index for Inclusion (AJ)
Analytická studie: Sebehodnocení inkluzivního prostředí na 1. stupni ZŠ II

Plán pro rok 2013

Výzkumný tým:

Mgr. Jiří Havel, Ph.D.
PhDr. Hana Filová, Ph.D.
Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D.

Výzkumný cíl:

...


Dílčí cíle:

K dílčím cílům výzkumu bude patřit:

 • ...

Metodologie:

...


Plánované výstupy:

...


Hodnocení činnosti výzkumného týmu za rok 2013:

V roce 2013 se výzkumný tým zaměřil na prezentaci souhrnných výsledků na konferencích domácích i zahraničních a v tisku, zejména odborných časopisech. Stěžejním výsledkem se staly dvě monografické práce, které poskytují pohled na inkluzi/integraci vybraného vzorku škol.

Název závěrečné monografie (pokud ji výzkumný tým vydal)
HAVEL, J. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na 1. stupni základní školy jako východisko inkluzivní didaktiky. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 150 s. ISBN 978-80-210-6395-2
KRATOCHVÍLOVÁ, J. Inkluzivní vzdělávání v české primární škole: teorie, praxe, výzkum. první. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 207 s. ISBN 978-80-210-6527-7Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education