VT VZ 2. Inkluzivní vzdělávání ve školách hlavního proudu se zaměřením na žáky s poruchami chování a sociálním znevýhodněním

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Plán na rok 2007

Výzkumný tým:

PhDr.Věra Vojtová, Ph.D.
PaedDr. Miloš Kusý – konzultant

Studenti DSP Speciální pedagogika
PhDr. Leona Běhounková
PhDr. Jana Hrabcová


Výzkumný cíl:

Výzkum bude zaměřen na empirické šetření
 1. v prostředí škol hlavního proudu na těchto úrovních vzdělávání:
  • a) předškolní;
  • b) základní školy;
 2. v prostředí školských zařízení pro preventivně výchovnou péči a ústavní a ochrannou výchovu.
Cílem výzkumu bude analýza podmínek pro edukaci žáků s rizikem poruch chování a sociálním znevýhodněním a jejich inkluzivní dimenze. Šetření bude vycházet z biopsychosociálního modelu postižení (WHO, 2001) a v tomto kontextu bude sledovat:
 • příležitosti, které a) školský systém, b) škola ve svém systému pro začleňování všech žáků do přirozeného edukativního prostředí (se zaměřením žáků s rizikem poruch chování a sociálním znevýhodněním) vytváří (srov. Daniels, Gardner 2001, UNESCO, 2005);
 • podmínky a prostředky a) v systému - pravidla, prostor, čas; b) ve výuce – cíle, hodnocení, příležitost; které škola využívá pro předcházení vylučování z přirozeného sociálního prostředí (srov. Cole, Visser, Upton 1998);
 • bariéry v socializaci žáků s rizikem poruch chování a sociálním znevýhodněním, které škola a) v systému - pravidla, prostor, čas; b) ve výuce – cíle, hodnocení, příležitost; vytváří (srov. Vojtová 2006, WHO, 2001);
 • souvislosti podmínek a vlivů pro rozvoj poruchy emocí a chování se zaměřením na edukační rámec a v kontextu biografické linie dětí a mládeže s ústavní a ochrannou výchovou (srov. Rosnow, Rosenthal 2002, Říčan 2004).

Metodologie:
Výzkumný projekt bude postaven na:
 • monografické proceduře - kritická analýza českých i zahraničních literárních zdrojů, legislativních rámců vzdělávacích systémů;
 • statistické proceduře – třídění získaných dat podle vykonstruovaných kritérií, která budou vycházet z Indexu pro Inkluzi (Booth, Ainscow. ISBN 1 872001 45 9 srovnávání, stanovení vzájemných vztahů a komparace;
 • etnografické proceduře – studium a analýza souvislosti podmínek a vlivů pro rozvoj poruchy emocí a chování se zaměřením na edukační rámec a v kontextu biografické linie dětí a mládeže s ústavní a ochrannou výchovou.

Očekávané výsledky:

Závěry výzkumu povedou k vytvoření evaluačního nástroje pro vnitřní vyhodnocování inkluzivních podmínek v systému školy (edukační instituce), který bude školám nápomocen k rozšiřování a zlepšování vzdělávacích příležitostí pro všechny děti - především pro děti v riziku vylučování (UNESCO, 1994, 2005).
Získané teoretické poznatky budou využívány pro rozšíření přípravy studentů studijních programů speciální pedagogiky, prezenčních i kombinovaných forem studia.

Výstupy:

 • Konference s mezinárodní účastí 2009 na téma Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním (org. Němec, Vojtová)
 • Workshopy se zaměřením:
  • Sociální svět žáka (vnímání sebe a svého okolí ve vztahu k utváření postojů k druhým)
  • Reflexe učitelů a zkušenosti s integrací sociálně handicapovaných žáků (srovnání reflexí učitelů z ČR a okolních států východní i západní Evropy, analýza koncepcí a přístupů)
 • Sborník z konference s mezinárodní účastí BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. (ed.) Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení. Brno: Paido, 2007
 • Sborník z konference s mezinárodní účastí 2009 (Němec, Vojtová ed.)
 • Monografie: VÍTKOVÁ, M. (ed.) Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. Brno: Paido, 2007.
 • Monografické studie
 

 

Plán pro rok 2008

Výzkumný cíl:

V roce 2007 byla realizovaná první fáze empirického výzkumu. Základním cílem této fáze bylo metodologické zpracování výzkumu. Stanovili jsme kvalitativní a kvantitativní indikátory kvality života školy na základě analýzy dosavadních výzkumů v celosvětovém měřítku. Základním východiskem byly výzkumy realizované v Evropě, USA a Austrálii s časovým omezením od období „Human Rights Movement“ (UNESCO, 1994, 1996, 2005…) až do současnosti. Kvalitativní dimenzi vzdělávání jsme vyvodili z kontextu ICF (WHO, 2001, 2002, 2003), Indexu pro inkluzi (Booth, Aiscow, 2001). Zaměřili jsme se na vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami s orientací na děti v riziku sociálního vyloučení z hlavního proudu vzdělávání. Na základě těchto kritérií jsme vytvořili dotazník. Ve druhém pololetí roku 2007 započal výzkum v terénu.

V roce 2008 bude dokončen výzkum v terénu – první fáze výzkumu.

Proběhne druhá fáze výzkumu, jejímž cílem je analýza získaných dat a jejich interpretace. Stanovení základních problémových oblastí ve vztahu ke kvalitě života školy. Vytvoření komparativní studie kvality života školy ve vztahu k žákům v riziku sociálního vylučování.

Započetí třetí fáze výzkumu: metodologie výzkumu kvality života dětí v podmínkách institucionální péče ve vztahu k edukaci.

Proběhne příprava konference Konference s mezinárodní účastí 2009 na téma Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním (org. Němec, Vojtová).

Výstupy v roce 2008:

 1. Konference s mezinárodní účastí 2008 na téma "Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s narušenou komunikační schopností" (Klenková, Sieglová org.)
  Workshopy se zaměřením:
  • Edukace a komunikace se žáky se sociálním znevýhodněním v podmínkách inkluzivního vzdělávání
  • Hodnocení žáků v riziku poruchy chování a s poruchami chování v podmínkách inkluzivního vzdělávání
  • Intervence u žáků v riziku a poruchami chování
 2. Publikování první a druhé fáze výzkumu.
 3. Příprava metodologie pro třetí fázi výzkumu: kvalita života dětí v podmínkách institucionální péče ve vztahu k edukaci.
 

Zhodnocení činnosti za rok 2008

V roce 2008 byla realizovaná druhá fáze empirického výzkumu Kvalita školního života z perspektivy žáka, ve kterém proběhlo:

 • Metodologické zpracování výzkumu;
 • Šetření v terénu;
 • Zpracování výsledků;
 • Prezentace výsledků.

Cílová skupina: žáci ve školách hlavního proudu vzdělávání – žáci v riziku a žáci s poruchami chování.

Proběhla druhá fáze výzkumu, jejímž cílem byla analýza získaných dat a jejich interpretace. Stanovení základních problémových oblastí ve vztahu ke kvalitě života školy. Vytvoření komparativní studie kvality života školy ve vztahu k žákům v riziku sociálního vylučování.

 

 

Plán pro rok 2009

Výzkumný cíl:

V roce 2009 bude výzkum v terénu ve třetí fázi.

 1. Dokončení sběru a interpretace dat kvality života školy u rizikových žáků:
  • Azylantů a imigrantů
 2. Další část zkoumání bude zaměřena na zjištění scholarity - jejího průběhu a historie u dětí s poruchami chování v podmínkách institucionální péče.
  • Děti z DD,
  • Děti z DD se školou,
  • Děti z VÚM.

Započetí třetí fáze výzkumu: metodologie výzkumu kvality života dětí v podmínkách institucionální péče ve vztahu k edukaci.

Proběhne příprava konference Konference s mezinárodní účastí 2009 na téma Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním (org. Němec, Vojtová).

 

Výstupy v roce 2009:

 1. Konference s mezinárodní účastí 2009 na téma "Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním" (Němec, Gulová, Vojtová org.)
  Workshopy se zaměřením:
  • Edukaci žáků se sociálním znevýhodněním v podmínkách inkluzivního vzdělávání
  • Edukaci žáků s poruchami chování v podmínkách institucionální péče
  • Hodnocení žáků v riziku poruchy chování v podmínkách institucionální péče
  • Intervence u žáků v riziku a poruchami chování
 2. Publikování první a druhé fáze výzkumu, třetí fáze výzkumu
 3. Monografie:
  Edukace žáků se sociálním znevýhodněním
  Dilemma of Social disadvantage and Education in 21st century
 4. Příprava metodologie čtvrté fáze výzkumu:
  Komparace kvality života dětí v podmínkách školy hlavního proudu vzdělávání a institucionální péče v kontextu perspektivy kvality života.
 

Zhodnocení činnosti za rok 2009

V roce 2009 byly realizovány výzkumy v terénu třetí fáze studie.

 1. Byla dokončena fáze sběru a interpretace dat kvality života školy u žáků:
  • základních škol
  • dětí/žáků se sociálním znevýhodněním - azylantů a imigrantů
  • dětí/žáků ze středisek výchovné péče
  V rámci dané studie byla provedena komparativní studie.
 2. Probíhá kontinuálně výzkumná studie zaměřená na:
  Vytváření a ověřování intervenčních postupů u dětí v podmínkách ústavní výchovy v dětském domově (DD Boskovice)
 3. Vytvořili jsme metodiku výzkumné studie zaměřené na analýzu edukační historie dětí/žáků v institucionální péči. Realizaci výzkumu jsme zahájili v prosinci 2009.
 

 

Plán pro rok 2010


Výzkumný cíl:

 1. Analýza edukační historie dětí/žáků v institucionální péči s poruchou chování – celorepublikový výzkum, celoplošný, všechny zařízení pro ústavní a ochrannou výchovu – VUM, DDsŠ, DDU, DŮM
 2. Analýza aktuální nabídky terénu pro podporu a provázení mladistvých v přechodu z institucionální výchovy (ochranná, ústavní) do přirozeného sociálního prostředí rodiny, popř. samostatného bydlení. Identifikace, deskripce role nevládních organizací v procesu transformace z ÚV, OV do života
 3. Aplikovaný výzkum - Vytváření a ověřování intervenčních postupů u dětí v podmínkách ústavní výchovy v dětském domově
 4. Prezentace výstupů výzkumu „Indikátory inkluzivního vzdělávání dětí/žáků s problémy v chování“.
  • Mezinárodní konference, VB, Oxford 15. – 17. 9. 2010
  • SEBDA International Conference 2010
  • Transforming Troubled Lives:
   The impact of research, policy and practice on Children and Young people with Social, Emotional and Behavioural Difficulties
  • Prezentace je spojena s publikací výzkumu.
 5. Standardizace dotazníku „Indikátory inkluzivního vzdělávání dětí/žáků s problémy v chování“.

Zhodnocení činnosti za rok 2010

Plán pro rok 2011


Výzkumný tým

doc. PhDr.Věra Vojtová, Ph.D. (D1)
Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D. (D1)

studenti DSP

PhDr. Leona Běhounková
Mgr. Jana Presová

studenti
Bc. Věra Linhartová
Bc. Jakub Tichý
Bc. Jarmila Matochová
Bc. Naděžda Tichánková


Výzkumný cíl:

 1. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování.
  Standardizace nástroje pro autoevaluaci školy.
  Kvantitativní výzkum.
  Prezentace výsledků na konferenci: PdF OU Ostrava 02/2011
  Garant výzkumu: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
  Spolupráce na výzkumu: Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D.

 2. Analýza edukační historie dětí/žáků v institucionální péči s poruchou chování:
  Vyhodnocení a interpretace dat získaných z celorepublikového výzkumu dětí v institucionální výchově.
  Kvantitativní výzkum.
  Publikace výsledků.
  Prezentace výsledků
  na konferenci: PdF MU Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu. Brno, 09/2011.
  Garant výzkumu: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.

 3. Intervence u dětí v riziku poruch chování:
  V roce 2010 jsme provedli analýzu efektivity ve smyslu prevence vývoje poruch chování u dětí v riziku poruchy chování.
  Kvalitativní výzkum.
  Publikace výsledků.
  Prezentace výsledků
  na konferenci: PdF UP Olomouc, 03/2011
  Tvorba a ověřování intervenčních strategií u dětí v riziku poruch chování v podmínkách střediska výchovné péče.
  Garant výzkumu: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D., PhDr. Marie Pavlovská, Ph.D., Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D.
  Spolupracující studenti na výzkumu: Bc. Věra Linhartová, Bc. Jakub Tichý, Bc. Jarmila Matochová, Bc. Naděžda Tichánková

 4. Analýza intervenčních aktivit zaměřených na rozvoj osobnostních a sociálních kompetencí dětí v podmínkách ústavní a ochranné výchovy
  Smíšený kvalitativní a kvantitativní výzkum:
  Publikace výsledků.
  Prezentace výsledků
  na konferenci: PdF MU Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu. Brno, 09/2011.
  Obhájení výzkumu v rámci disertační práce.
  Na základě získaných dat ze zařízení pro ústavní a ochrannou výchovu – VUM, DDsŠ, DDU, DÚM – provedeme analýzu a interpretaci stávající situace v resocializační procesech v institucionálních podmínkách.
  Garant výzkumu: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
  Konzultant výzkumu: Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D.
  Realizátor výzkumu: PhDr. Leona Běhounková

 5. Edukace žáků v riziku poruch chování v podmínkách základní školy
  Smíšený kvalitativní a kvantitativní výzkum:
  Realizace výzkumu, sběr dat, teoretický výzkum.
  Obhájení výzkumu v rámci rigorózního řízení.

  Garant výzkumu: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
  Konzultant výzkumu: Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D.
  Realizátor výzkumu: Mgr. Jan Presová

 6. Systém péče o ohrožené děti očima klientů střediska výchovné péče.
  Kvalitativní výzkum.
  Další kroky realizace výzkumu, sběr a analýza dat.
  Publikace výsledků.
  Prezentace výsledků
  na konferenci: PdF MU Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu. Brno, 09/2011.
  Garant výzkumu: Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D.
  Konzultant výzkumu: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.


Zhodnocení činnosti za rok 2011


Plán pro rok 2012


Výzkumný tým

doc. PhDr.Věra Vojtová, Ph.D. (D1)
Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D. (D1)

studenti DSP

Mgr. Jana Presová
Mgr. Věra Linhartová

studenti
Bc. Jakub Tichý
Bc. Jarmila Matochová

Výzkumný cíl:

 1. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování.
  Dílčí cíle:
  1. Aplikace „Evaluačního nástroje pro depistáž žáků v riziku vývoje poruchy chování“ vyvinutého v rámci VZ v praxi škol.
  2. Publikace manuálu pro vyhodnocení „Evaluačního nástroje pro depistáž žáků v riziku vývoje poruchy chování.“
  3. Průběžná práce na standardizaci nástroje
  Kvantitativní výzkum.
  4. Publikace výzkumu
  5. Prezentace výstupů na konferencích
  6. Implementace výstupů výzkumu do pregraduální výuky studentů Speciální pedagogiky
  7. Obhajoba rigorózní práce na související téma: Mgr. Jana Presová

  Garant výzkumu: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
  Spolupráce na výzkumu: Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D.
  Mgr. Jana Presová
  Mgr. Věra Linhartová

 2. Teoretický výzkum
  Dílčí cíle:
  1. Bude pokračovat teoretický výzkum zahraniční i české literatury a výzkumů na téma našeho výzkumu.
  2. Provedeme rešerše literatury na téma resilience dětí s poruchami chování, na téma sociální kompetence dětí v riziku a s poruchami chování.

  Garant výzkumu: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
  Spolupráce na výzkumu: Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D.
  Mgr. Jana Presová
  Mgr. Věra Linhartová

 3. Analýza edukační historie dětí/žáků (a mladých dospělých) s poruchou chování v institucionální výchově (ve výkonu trestu odnětí svobody) – smíšený kvalitativní a kvantitativní výzkum:
  Dílčí cíle:
  1. Pokračování analýzy dat z celorepublikového výzkumu a jejich statistické zpracování.
  2. Publikace výzkumu
  3. Prezentace výstupů na konferencích

  Garant výzkumu: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D., Mgr. et Mgr. Karel Červenka
  Spolupráce na výzkumu: Bc. Jakub Tichý, Bc. Jarmila Matochová

 4. Analýza intervenčních aktivit zaměřených na rozvoj osobnostních a sociálních kompetencí dětí v podmínkách ústavní a ochranné výchovy - smíšený kvalitativní a kvantitativní výzkum:
  Dílčí cíle:
  Výstupy z výzkumu budeme interpretovat do teoretických konceptů etopedie.
  Garant výzkumu: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
  Spolupráce na výzkumu: Mgr. et Mgr. Karel Červenka

 5. Intervence u dětí v riziku poruch chování – kvalitativní výzkum
  Dílčí cíle:
  Výstupy z výzkumu budeme interpretovat do teoretických konceptů intervence v etopedii.

  Garant výzkumu: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D., PhDr. Marie Pavlovská, Ph.D.
  Spolupráce na výzkumu: Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D.

 6. Tzv. systém péče o ohrožené děti očima klientů střediska výchovné péče.
  Dílčí cíle
  1. Proběhnou další výzkumné studie, kvalitativní výzkum řešený z perspektivy dětí s poruchami chování.
  2. Výstupy z výzkumu budeme interpretovat do teoretických konceptů etopedie.

 7. Organizace workshopu na konferenci Pedagogická fakulta MU v Brně. 12. 9. 2012.
  Brno. Workshop „Dilemata edukace dětí (mladých dospělých) s poruchou chování v souvislostech kvality života" konference VZ „Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole VI.“

  Garant: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
  Spolupráce na výzkumu: Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D., Mgr. Jana Presová, Mgr. Věra Linhartová, Bc. Jakub Tichý, Bc. Jarmila Matochová

Plánované výstupy:
VOJTOVÁ, V., ČERVENKA, K. Edukační potřeby dětí v riziku a s poruchami chování.
ČERVENKA, K., VOJTOVÁ, V. Východiska pro speciálně pedagogické strategie v etopedii.


Zhodnocení činnosti za rok 2012

Plán pro rok 2013

Výzkumný tým:

doc. PhDr.Věra Vojtová, Ph.D. (D1), garant výzkumu
Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D. (D1)

Studenti DSP Speciální pedagogika
PhDr. Mgr. Jana Presová
Mgr. Věra Linhartová
Mgr. Jarmila Matochová

Výzkumný cíl:

 1. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování.
  Dílčí cíle:
  1. Aplikace „Evaluačního nástroje pro depistáž žáků v riziku vývoje poruchy chování“ vyvinutého v rámci VZ v praxi škol. Shrnutí výstupů, postupů, následné inetrvence ve školním prostředí.
  2. Publikace výzkumu na konfrencích, v časopisech – odborné, vědecko populární.
  3. Prezentace výstupů na konferencích.
  4. Implementace výstupů výzkumu do pregraduální výuky studentů Speciální pedagogiky.
  5. Implementace výstupů výzkumu do pregraduální výuky studentů studijních programů učitelství – společný základ.

  Garant výzkumu: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
  Spolupráce na výzkumu: PhDr. Mgr. Jana Presová; Mgr. Věra Linhartová; Mgr. Jarmila Matochová

 2. Teoretický výzkum
  Dílčí cíle:
  1. Bude pokračovat teoretický výzkum zahraniční i české literatury a výzkumů na téma našeho výzkumu.
  2. V rešerši literatury a výzkumů na téma resilience dětí s poruchami chování, na téma sociální kompetence dětí v riziku a s poruchami chování budeme pokračovat.
  3. Provedeme rešerše literatury a výzkumů na téma sociální opora a vrstevnické vztahy.
  4. Provedeme rešerše literatury a výzkumů na téma intervence PCH.

  Garant výzkumu: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
  Spolupráce na výzkumu: Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D.; Mgr. Jana Presová; Mgr. Věra Linhartová

 3. Analýza edukační historie dětí/žáků (a mladých dospělých) s poruchou chování v institucionální výchově (ve výkonu trestu odnětí svobody) – smíšený kvalitativní a kvantitativní výzkum
  Dílčí cíle:
  1. Pokračování analýzy dat z celorepublikového výzkumu a jejich statistické zpracování.
  2. Publikace výzkumu
  3. Prezentace výstupů na konferencích

  Garant výzkumu: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D., Mgr. et Mgr. Karel Červenka
  Spolupráce na výzkumu: Mgr. Jana Presová; Mgr. Věra Linhartová; Mgr. Jarmila Matochová

 4. Analýza intervenčních a edukačních strategií v podmínkách ústavní a ochranné výchovy - smíšený kvalitativní a kvantitativní výzkum
  Dílčí cíle:
  Příprava rigorózních prací
  Příprava disertační práce

  Garant výzkumu: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D., Mgr. et Mgr. Karel Červenka
  Spolupráce na výzkumu: PhDr. Mgr. Jana Presová; Mgr. Věra Linhartová; Mgr. Jarmila Matochová

 5. Analýza systému péče o ohrožené děti očima klientů střediska výchovné péče a školských institucí pro výkon ústavní a ochranné výchovy
  Dílčí cíle:
  příprava habilitačního řízení
  Etopedické teorie v praxi: Děti ve školských výchovných institucích očima výchovných profesionálů
  1. Proběhnou další výzkumné studie, kvalitativní výzkum řešený z perspektivy dětí s poruchami chování.
  2. Proběhnou první fáze kvalitativního výzkumu řešeného z perspektivy výchovných profesionálů (z SVP, VÚ, DDŠ...)
  3. Výstupy z výzkumu budeme interpretovat do teoretických konceptů etopedie.

  Garant výzkumu: Mgr. et Mgr. Karel Červenka
  Spolupráce na výzkumu: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.


  Organizace workshopu na konferenci Pedagogická fakulta MU v Brně. 10. – 11. 9. 2013., Brno.
  Workshop "Edukační potřeby dětí s problémovým chováním a strategie jejich naplňování - Výzkum pro praxi, praxe pro výzkum"
  Konference : "Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole VII."


  Plánované výstupy na konferencích:
  Věra Vojtová – aktivní účast na jedné zahraniční konferenci s možností publikace výstupů z výzkumu
  Všichni členové týmu: Výstupy na národních konferencích podle aktuálních témat.
  Organizace konference a workshopu na konferenci Pedagogická fakulta MU v Brně. 11. 9. 2013. Souběžná s konferencí jako jeji větev: "Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole VII."


Plánované výstupy:

Řešená témata budeme propojovat do souborných textů plánovaných monografií:
1. VOJTOVÁ, V. Etopedie v kontextu inkluzivní pedagogiky.
2. VOJTOVÁ, V. Inkluzivní škola z perspektivy žáků s problémovým chováním.

Publikována bude monografie převedená z plánů roku 2012.
1. ČERVENKA, K., VOJTOVÁ, V. Východiska pro speciálně pedagogické strategie v etopedii


Hodnocení činnosti výzkumného týmu za rok 2013:

...Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education