VT VZ 14. Základní vzdělávání žáků s PAS a možnosti jejich dalšího uplatnění ve vzdělávacím procesu a na trhu práce

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Plán na rok 2007

Výzkumný tým:

PhDr. Barbora Bazalová, Ph.D.

Studenti DSP Pedagogika
Mgr. PhDr. Lucie Procházková

Externí spolupracovníci
Mgr. Zuzana Žampachová
Mgr. Martin Polenský
Mgr. Lenka Budínová


Výzkumný cíl:

Stanovení základních faktorů determinujících úspěšnou inkluzi žáků s poruchou autistického spektra (PAS) ve smyslu jejich dalšího uplatnění ve vzdělávacím procesu a na trhu práce.

Metodologie:
 • Procedura monografická
 • Metody kvalitativní a komparativní (případové studie)
 • Metody kvantitativního výzkumu (techniky dotazník, strukturovaný a nestrukturovaný rozhovor, pozorování)
 • Techniky obsahové analýzy, analýzy dokumentů

Cíle projektu:
 • legislativní rámec
 • podpora žáků v běžné škole ve srovnání se školou pro žáky s SVP
 • kurikulum - diferenciované kurikulum (typy úprav – přizpůsobování vzdělávacích cílů, organizace a obsahu vzdělávání)
 • využívání alternativních (inovativních) metod ve výuce
 • zaměření na efektivitu vzdělávacích strategií
 • role speciálního pedagoga a psychologa v procesu školního vzdělávání (školní poradenské pracoviště, SPC)
 • formy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (učitelé, vychovatelé, asistenti pedagoga) integrovaných žáků
 • postoje rodičů k integraci, inkluzi
 • srovnání se zahraničím

Časový harmonogram:
 • 2008
  Vymezit pojem PAS, stanovit aktuální počet žáků s PAS v regionu s akcentem na různé typy a formy základního vzdělávání.
 • 2009 - 2010
  Zmapovat připravenost školských zařízení k jejich vzdělávání, konkretizovat speciálně pedagogická opatření akcentující další uplatnění žáků s PAS ve vzdělávacím procesu a na trhu práce.
 • 2011 - 2012
  Zmapovat možnosti následného (sekundárního) vzdělávání, předpokládané nároky na sekundární vzdělávání, srovnání se zahraničím, vzdělávání pedagogických pracovníků.
 • 2013
  Zpracování výsledků, příprava závěrečné konference, sborník.

Výstupy:
 • konference
 • workshopy
 • sborník z konference
 • monografická studie

Kontakty:

SPC při Základní škole, Brno,
Štolcova 16
618 00 Brno

spc@autistickaskola.cz
548 424 075
775 334 471

Mgr. Zuzana Žampachová, vedoucí SPC
speciální pedagog
ZuzanaZampachova@seznam.cz

Mgr. Lenka Budínová
psycholog
Budinova.L@seznam.cz

Mgr. Martin Polenský
speciální pedagog
polen@sky.czPlán pro rok 2008

Aktuální složení týmu pro rok 2008:

PhDr. Barbora Bazalová, Ph.D.
PhDr. Lucie Procházková – student DSP
Mgr. Zuzana Žampachová – externí spolupracovník
Mgr. Martin Polenský – externí spolupracovník
Mgr. Lenka Budínová – externí spolupracovník

Konkrétní dílčí cíle pro rok 2008:
 • Vymezit pojem PAS
 • Stanovit aktuální počet žáků s PAS v regionu s akcentem na různé typy a formy základního vzdělávání – Jihomoravský kraj
 • Zorganizovat workshop v rámci připravované konference
 • Připravit příspěvky a výstupy pro daný worshop a konferenci
Postup:
 • Leden – březen 2008 - Vymezení pojmu PAS, studium literatury, rozhovory, debaty
 • Duben - červen 2008 – příprava workshopu pro plánovanou konferenci září 2008, příprava příspěvků
 • Leden – listopad 2008 - mapování aktuálního počtu žáků s PAS v regionu
Zhodnocení činnosti za rok 2008
Konkrétní dílčí cíle pro rok 2008 a jejich plnění
 • Vymezit pojem PAS – terminologicky byl upřesněn termín PAS, k tomuto tématu vznikl příspěvek Poruchy autistického spektra (PAS), Autism Spectrum Disorders (ASD) od autorek BAZALOVÁ, B.; BUDÍNOVÁ, L. publikovaný ve sborníku z konference: In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2008, s. 19-29. ISBN 978-80-7315-167-6 (plné znění článku na CD ROM).
 • Stanovit aktuální počet žáků s PAS v regionu s akcentem na různé typy a formy základního vzdělávání – Jihomoravský kraj – tento počet byl stanoven, data jsou zaznamenána v příspěvku od autorů BAZALOVÁ, B.; POLENSKÝ, M.; ŽAMPACHOVÁ, Z. Výchozí data pro výzkum v oblasti poruch autistického spektra (PAS) v Jihomoravském kraji. Source Data for Research on Autism Spectrum Disorders (ASD) in the South Moravian Region. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Education of Pupils with Special Educational Needs II. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, MU, 2008, 367 s. ISBN 978-80-7315-170-6 (Paido), ISBN 978-80-210-4736-5 (MU). Tento příspěvek byl také publikován ve výše zmíněném sborníku.
 • Zorganizovat workshop v rámci připravované konference – tento cíl byl splněn, workshop s názvem Základní vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra se zaměřením na komunikaci, jehož jsem byla vedoucím (PhDr. Barbora Bazalová, Ph.D.) byl uskutečněn v rámci konference Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Konference byla uskutečněna v rámci řešení výzkumného záměru PdF MU Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání MSM0021622443. Brno 17. 9. 2008
 • Připravit příspěvky a výstupy pro daný worshop a konferenci – byly publikovány 4 příspěvky (BAZALOVÁ, B. Aspergerův syndrom – genialita nebo postižení? BAZALOVÁ, B.; POLENSKÝ, M.; ŽAMPACHOVÁ, Z. Výchozí data pro výzkum v oblasti poruch autistického spektra (PAS) v Jihomoravském kraji. BAZALOVÁ, B. Proces osvojování jazyka u dětí s poruchami autistického spektra. BAZALOVÁ, B.; BUDÍNOVÁ, L. Poruchy autistického spektra (PAS).
Postup
 • V průběhu roku 2008 celý výzkumný tým úzce spolupracoval, uskutečnilo se mnoho společných pracovních jednání.
 • Práce výzkumného týmu byla prezentována v Jihlavě 16.6. 2008 na konferenci Školní integrace a její význam pro kvalitu života osob s postižením.
 • Podařila se navázat spolupráce s kolegy z Německa – prof. Dr. Rainerem Trostem, který prováděl podobný výzkum v regionu Badensko – Würtenbersko a který bude sloužit jako srovnávací výzkum pro naše šetření. Prof. Dr. Trost byl zde v České republice na návštěvě, proběhlo několik osobních jednání o naší spolupráci, na které naváže naše návštěva na německé univerzitě na jaře 2009.Plán pro rok 2009

Aktuální složení týmu pro rok 2009:

PhDr. Barbora Bazalová, Ph.D.
PhDr. Lucie Procházková – student DSP
Mgr. Zuzana Žampachová – externí spolupracovník
Mgr. Martin Polenský – externí spolupracovník
Mgr. Lenka Budínová – externí spolupracovník

Konkrétní dílčí cíle pro rok 2009 a jejich plnění:

Zmapovat připravenost základních školských zařízení k jejich vzdělávání, konkretizovat speciálně pedagogická opatření akcentující další uplatnění žáků s PAS ve vzdělávacím procesu a na trhu práce.
Příprava dotazníkového šetření zaměřeného na základní školy v České republice. Modifikace německého dotazníku. Překlad dotazníku. Sběr informací v Německu. Tvorba příspěvků pro konferenci 2009.

Postup:
 • Leden 2009 – setkání pracovního týmu a vymezení činnosti jednotlivých spolupracovníků pro rok 2009.
 • Únor 2009 – německý dotazník, konzultace, překlad, přizpůsobení českému prostředí
 • Březen 2009 - služební cesta do Německa k prof. Dr. Raineru Teistovi, porovnání obou výzkumů, sběr dat
 • Duben 2009 – vyhodnocení dat z Německa
 • Květen – Prosinec 2009 – výzkum na základních školách, příspěvky ke konferenci v září 2009, příprava navazujícího workshopu.

Zhodnocení činnosti za rok 2009
Konkrétní dílčí cíle pro rok 2009 a jejich plnění

 • Zmapovat připravenost základních školských zařízení ke vzdělávání žáků s PAS:
  Tento dlouhodobý výzkum pokračuje, na školy JM Kraje byly distribuovány ankety, a to prostřednictvím spolupracovníků týmu z SPC Štolcova, prostřednictvím periodik zasílaným do škol a zasíláním ankety na adresy škol. Byl také distribuován dotazník pro rodiče dětí s PAS, a to celorepublikově. Návratnost dotazníku je zatím poměrně vysoká, data budou zpracována a uzavřena v roce 2010.
 • Příprava dotazníkového šetření zaměřeného na základní školy v České republice. Modifikace německého dotazníku. Překlad dotazníku. Sběr informací v Německu:
  Byl přeložen dotazník z Německa od prof. Dr. Rainera Trosta, který provedl výzkum situace v oblasti žáků s PAS v regionu Badensko – Würtenbersko a připravujeme modifikaci tohoto dotazníku pro české prostředí. Při zpracování byly využity poznatky rodičů dětí s PAS, jejich potřeby a připomínky k současné situaci v oblasti vzdělávání, přístupů a péče o děti s PAS v České republice.
 • Zorganizovat workshop v rámci připravované konference:
  Workshop s názvem Základní vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra se zaměřením na sociální aspekty postižení byl pojat jako diskuze o problematice vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra se zaměřením na sociální dopady tohoto postižení. V sekci byla představena práce výzkumného týmu za uplynulý rok, byl prezentován výzkum v oblasti poruch autistického spektra (PAS) v Jihomoravském kraji a představena data z výzkumu našich kolegů z Německa. V sekci dále byly prezentovány příspěvky obsažené ve sborníku z konference.
 • Tvorba příspěvků pro konferenci 2009 a tvůrčí činnost k VZ v průběhu roku
  BAZALOVÁ, B. Sociální aspekty autismu. Social Aspects of Autism.; BAZALOVÁ, B. Speciální potřeby žáků s poruchami autistického spektra - realizace výzkumného záměru.; BAZALOVÁ, B. Especially Gifted Autistic Children. Savant Syndrome.; BAZALOVÁ, B. Mimořádně nadané děti s PAS.; BAZALOVÁ, B. Vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra v Jihomoravském kraji – realizace výzkumného záměru.; BAZALOVÁ, B., PROCHÁZKOVÁ, L. Bildung der Schüler mit Störungen des autistischen Spektrums in der Tschechischen Republik In Behinderte Menschen.; BAZALOVÁ, B., PROCHÁZKOVÁ, L. Special Needs of Pupils in the Context of the Framework Educational Programme for Elementary Education 2007-2013.Plán pro rok 2010

Aktuální složení týmu pro rok 2010:

PhDr. Barbora Bazalová, Ph.D.
PhDr. Lucie Procházková, Ph.D.

Mgr. Zuzana Žampachová – externí spolupracovník
Mgr. Martin Polenský – externí spolupracovník
Mgr. Lenka Budínová – externí spolupracovník

Studenti DSP
Mgr. Jana Srbková

Výzkumný cíl:

Uzavřít a vyhodnotit celorepublikové dotazníkové šetření zaměřené na rodiče dětí s PAS, výstupy prezentovat na konferenci a publikovat.

Distribuce rozsáhlého dotazníku do škol vzdělávajících žáky s PAS v JM kraji.

Aplikovat kvalitativní výzkum ve zvolené třídě vzdělávající žáky s PAS zaměřující se na kvalitu plnění vzdělávacích programů a zjišťující uplatňované postupy při edukaci žáků s PAS (např. míru využívání strukturovaného učení, náhradní komunikace atd.).


Postup:

 • Leden 2010 – setkání pracovního týmu a vymezení činnosti jednotlivých spolupracovníků pro rok 2010.
 • Únor 2010 – uzavření dotazníkového šetření zaměřeného na rodiče dětí s PAS, technická příprava zpracování.
 • Březen 2010 – květen 2010 – zpracování dat, publikace.
 • Červen - srpen 2010 – finální příprava dotazníkového šetření zaměřeného na školy. Příprava worshopu na konferenci.
 • Září 2010 – prosinec 2009 – výzkum na základních školách.

Metodologie:

 • Kvantitativní šetření s využitím techniky dotazníku.
 • Kvalitativní šetření ve zvolené třídě vzdělávající žáky s PAS, techniky pozorování, analýza výsledků činnosti, volný rozhovor.

Očekávané výsledky:

 • Příspěvky shrnující předvýzkum pomocí ankety na školách.
 • Příspěvky shrnující výsledky dotazníkového šetření u rodičů dětí s PAS, informace rodičů o výsledcích.

Zhodnocení činnosti za rok 2010:

Uzavřeli jsme a vyhodnotili celorepublikové dotazníkové šetření zaměřené na rodiče dětí s PAS, parciální výstupy byly prezentovány na konferenci a publikovány v monografiích k VZ.

Bylo připraveno a pilotně ověřeno dotazníkové šetření zaměřující se na inkluzivní vzdělávání žáků s PAS v JM kraji.

Aplikovali jsme kvalitativní výzkum ve zvolené třídě vzdělávající žáky s PAS, který byl zaměřen na kvalitu plnění vzdělávacích programů a zjišťoval uplatňované postupy při edukaci žáků s PAS (např. míru využívání strukturovaného učení, náhradní komunikace atd.).

Byl uspořádán workshop s názvem Inkluzivní vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra v základní škole v rámci konference s mezinárodní účastí ŠKOLA PRO VŠECHNY, Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole k výzkumnému záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu MSM0021622443. Pedagogická fakulta MU 15.9. 2010.

Publikace dosažených výsledků v monografiích.

Plán pro rok 2011

Aktuální složení týmu pro rok 2011:

PhDr. Barbora Bazalová, Ph.D.

Mgr. Zuzana Žampachová – externí spolupracovník
Mgr. Martin Polenský – externí spolupracovník
Mgr. Lenka Budínová – externí spolupracovník

Studenti DSP
Mgr. Jana Nováková (Srbková)

Výzkumný cíl:

Provést dotazníkové šetření zaměřující se na inkluzivní vzdělávání žáků s PAS v JM kraji.


Postup:

 • Leden 2010 – setkání pracovního týmu a vymezení činnosti jednotlivých spolupracovníků pro rok 2011.
 • Únor 2010 – distribuce dotazníkového šetření do škol integrujících žáky s PAS.
 • Březen 2010 – červen 2011 – školy vyplňují dotazníkové šetření, sběr dat.
 • Červen - listopad 2011 – zpracování dat, příprava workshopu.
 • Prosinec 2011 – uzavření výzkumného šetření.

Metodologie:

 • Kvantitativní šetření s využitím techniky dotazníku.

Očekávané výsledky:

 • Příspěvky shrnující výsledky šetření u rodičů dětí s PAS z České republiky – dokončení.
 • Workshop zaměřený na inkluzivní vzdělávání žáků s PAS a jejich podporu ve školách.

Zhodnocení činnosti za rok 2011:

Uzavření dotazníkového šetření inkluzivního vzdělávání žáků s PAS v základních školách Jihomoravského kraje a publikování dosažených výsledků v 6 kapitolách v odborných knihách, 2 článcích v recenzovaných časopisech v anglickém jazyce, 2 článcích v recenzovaném sborníku v českém a anglickém jazyce– viz publikační činnost.
Workshop v rámci konference k VZ v září 2011 shrnující dosažené výsledky

Plán pro rok 2012

Aktuální složení týmu pro rok 2012:

PhDr. Barbora Bazalová, Ph.D.

Studenti DSP
PhDr. Jana Nováková

Výzkumný cíl:

 • Kvalitativní výzkum v oblasti inkluzivního vzdělávání žáků s PAS.
 • Komparace výzkumů a výsledků výzkumů s výzkumem v Německu.
 • Analýza nárůstu počtu žáků s PAS v České republice.
 • Shrnout dosažené výsledky ve 2 monografiích o problematice PAS.

Dílčí cíle:

 • Provést sociometrii ve třídách s žáky s PAS.
 • Zaměřit se na nově vznikající ranou péči pro rodiny s dětmi s PAS.

Metodologie:
Kvalitativní výzkum s využitím technik přímého pozorování, sociometrie, řízeného rozhovoru.


Očekávané výsledky:

 • Shrnutí výsledků v monografii Poruchy autistického spektra. Teorie, výzkum, zahraniční zkušenosti.
 • Monografie o problematice PAS.
 • Příspěvky publikované v monografiích a sborníku shrnující zjištěná data.
 • Workshop v rámci konference k VZ v září 2012.

Zpracování monografií na téma

 • Monografie Poruchy autistického spektra. Teorie, výzkum, zahraniční zkušenosti.
 • Monografie o problematice PAS.

Hodnocení činnosti za rok 2012:

Výstupy v roce 2012

 • Monografie Poruchy autistického spektra. Teorie, výzkum, zahraniční zkušenosti (vročení 2011, vyšlo 2012).
 • Monografie Poruchy autistického spektra v kontextu české psychopedie.
 • Příspěvky shrnující zjištěná data v oblasti edukace žáků s PAS publikované v odborných knihách a sbornících (viz publikační činnost a vizitky Bazalová, Nováková). Jedná se o 5 kapitol v odborných knihách, článek v odborném časopise, 3 příspěvky v recenzovaných sbornících.
Zhodnocení činnosti za rok 2012
 • V průběhu roku 2012 byla uzavřena průběžná šetření a výsledky shrnuty ve dvou odborných publikacích.
 • Byla provedena komparace výzkumů a výsledků výzkumů s výzkumem v Německu.
 • Byl analyzován nárůst počtu žáků s PAS v České republice.
 • Pokračoval kvalitativní výzkum v oblasti inkluzivního vzdělávání žáků s PAS.
 • Bylo zpracováno téma vrstevnických interakcí v případě žáků s PAS.
 • Byla provedena analýza pohledu pedagogických pracovníků na některé otázky vzdělávání dětí, žáků a studentů s PAS.
 • Bylo zpracováno téma šikany žáků s PAS.
 • V publikační činnosti jsme se zaměřili také na ranou intervenci.
Plán pro rok 2013

Výzkumný tým:

doc. PhDr. Barbora Bazalová, Ph.D.

Studenti DSP Speciální pedagogika
PhDr. Jana Nováková

Výzkumný cíl:

Sumarizace současného stavu edukačních přístupů u žáků s PAS. Shrnutí výsledků získaných v průběhu řešení výzkumného záměru v letech 2008-2013.


Dílčí cíle:

K dílčím cílům výzkumu bude patřit:

 • Analýza inkluzivních snah u žáků s PAS.
 • Analýza informovanosti pedagogických pracovníků o problematice PAS.
 • Analýza připravenosti pedagogických pracovníků na práci s žáky s PAS.

Metodologie:

Kvantitativní výzkum s využitím nástroje dotazníku.


Plánované výstupy:

Monografie o problematice PAS.
Shrnutí výsledků šetření v příspěvcích publikovaných v monografiích a sborníku.
Prezentace zjištěných výsledků výzkumného týmu v rámci konference k VZ v září 2013.
Zpracování monografií na téma Informovanost pedagogických pracovníků o problematice PAS a jejich odborná připravenost na práci s nimi.


Hodnocení činnosti výzkumného týmu za rok 2013:

V roce 2013 byly shrnuty výsledky parciálních výzkumů za období 2008 – 2013, které byly prezentovány formou výstupu ve workshopu Zdravotní postižení na konferenci dne 11. 9. 2013. Byly publikovány tři kapitoly v odborných knihách. Práce ve výzkumném záměru pokračovala formou odborných překladů. Nadále byl sledován průběh inkluzivní edukace žáků s PAS a pokračovala započatá spolupráce s externími subjekty.Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education