VT VZ 13. Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami prostřednictvím dramatické výchovy

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Plán na rok 2007

Výzkumný tým:

PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D.
PhDr. Petra Hamadová, Ph.D.

Studenti DSP Pedagogika
MgA. Lenka Remsová
MgA. Eva Ochrymčuková
Mgr. Radka Pavlíčková
Mgr. Miroslav Coufal
Mgr. Tomáš Doležal
Mgr. Jana Zemanová


Výzkumný cíl:

Předmětem a cílem projektu je ověření možnosti rozvinutí osobních a sociálních kompetencí žáků se speciálními potřebami pomocí dramatické výchovy při přímé práci s dramatem; vytvoření metodického materiálu s využitím metod a technik DV pro osobnostní a sociální rozvoj žáků se speciálními potřebami.

Empirický výzkum se bude orientovat na následující oblasti:
 1. Rozvoj osobnostních a sociálních kompetencí u dětí se speciálními potřebami skrze DV. (Jak se podílí dramatická výchova na vytváření osobnostních a sociálních kompetencí u žáků z praktických a základních škol?)
 2. Řešení problémových situací pomocí metod DV a DF. (Jak mohou pomoci metody DV a DF učitelům při řešení problémů?)
 3. Žáci se zrakovým postižením a jejich adaptace do kolektivu pomocí DV ve třídách s inkluzí. (Jak DV pomáhá při adaptaci žáka se zrakovým postižením ve třídě s inkluzí?)

Metodologie:
 • Procedura monografická
 • Metody kvalitativní a komparativní
 • Techniky obsahové analýzy, analýzy dokumentů

Očekávané výsledky:
 • Osobnostní a sociální kompetence u dětí se speciálními potřebami prostřednictvím dramatické výchovy (DV)
 • Řešení problémových situací pomocí metod DV a DF
 • Žáci se zrakovým postižením a jejich adaptace do kolektivu pomocí DV ve třídách s inkluzí

Výstupy:
 • Konference s mezinárodní účastí 2008 na téma Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s narušenou komunikační schopností (org. Klenková, Sieglová)
 • Workshopy se zaměřením:
  • Verbální a neverbální komunikace se žáky se speciálními potřebami pomocí dramatické výchovy
 • Konference s mezinárodní účastí 2009 na téma Dramatická výchova na školách s inkluzí (org. Pavlovská)
 • Workshopy (divadlo fórum, divadlo ve výchově, školní drama, dramatické hry ve vyučování) se zaměřením:
  • Sociálně patologické jevy ve škole (zkušenosti s preventivními aktivitami na ZŠ při využití metod dramatické výchovy, integrace problematiky do kurikula školních vzdělávacích programů)
  • Význam dramatické výchovy v oblasti integrace žáků do nového kolektivu (řešení problémových situací souvisejících s přechodem ze speciální třídy do nového kolektivu zdravých žáků, sžívání kolektivu)
  • Vliv metod dramatické výchovy na osobnostní, sociální a etický rozvoj žáků ZŠ
 • Sborník z konference s mezinárodní účastí BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. (ed.) Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení. Brno: Paido, 2007
 • Sborník z konference s mezinárodní účastí 2008 (Klenková, Sieglová ed.)
 • Sborník z konference s mezinárodní uacute;častí 2009 (Pavlovská ed.)
 • Monografie: VÍTKOVÁ, M. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. Brno: Paido, 2007.
 • Monografické studiePlán pro rok 2008


Aktuální složení týmu pro rok 2008

PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D.
PhDr. Petra Hamadová, Ph.D.
PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
MgA. Lenka Remsová

Studenti DSP Pedagogika
Mgr. Radka Pavlíčková
Mgr. Miroslav Coufal
Mgr. Tomáš Doležal

Studenti DSP Psychologie
Mgr. Jan Širůček

Studenti MSP Pedagogika
Andrea Tošenovjanová
Martina Šafarčíková

Studenti BSP Speciální pedagogika
Zuzana Svobodová
Alena Chládková
Vendula Holtáková

Studenti BSP Sociální pedagogika
Kristýna Mašková

 

Téma:

 1. Rozvoj osobnostních a sociálních kompetencí u dětí se speciálními potřebami skrze DV.
 2. Řešení problémových situací pomocí metod DV a DF.
 3. Žáci se zrakovým postižením a jejich adaptace do kolektivu pomocí DV ve třídách s inkluzí.

Cíle a úkoly:

 1. Zpracovat data z dotazníkových šetření, která proběhla v roce 2007, analyzovat a interpretovat výsledky.
 2. Pokračovat ve výzkumu Rozvoj osobnostních a sociálních kompetencí se speciálními potřebami skrze DV. Rozšíření cílové skupiny – děti v dětských domovech, děti ve speciální škole.
 3. Pokračovat ve výzkumu Řešení problémových situací pomocí metod dramatické výchovy a Divadla Fórum. Zpracování scénářů DF, které budou řešit nejčastější problémy, s nimiž se děti setkávají.
 4. Pokračovat ve výzkumu Žáci se zrakovým postižením a jejich adaptace do kolektivu pomocí DV. Vytvoření zásobníku her pro přijetí slabozrakých či nevidomých do kolektivu třídy.

Očekávané výstupy:

Příspěvky ve sborníku, odborných časopisech.. Zpracování scénářů DF. Vytvoření zásobníku her.
Plán pro rok 2009


Aktuální složení týmu pro rok 2009

PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D.
PhDr. Petra Hamadová, Ph.D.
PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
MgA. Lenka Remsová
Mgr. Dušan Klapko – návrh zařadit do D2, Tvorba výzkumného paradigmatu a vedení výzkumných aktivit, podíl na zpracování výzkumných dat ve výzkumu Interaktivní divadlo jako didaktický prostředek pro žáky ZŠ se specifickými potřebami vzdělávání.

Studenti DSP Pedagogika
Mgr. Tomáš Doležal

Studenti BSP Speciální pedagogika
Zuzana Svobodová
Alena Chládková
Vendula Holčáková

Studenti MSP Sociální pedagogika
Bc. Iva Navrátilová

Studenti BSP Sociální pedagogika
Luděk Žákovský
Zuzana Baksová

Téma:

 1. Rozvoj osobnostních a sociálních kompetencí u dětí se speciálními potřebami skrze DV.
 2. Řešení problémových situací pomocí metod DV a DF.
 3. Interaktivní divadlo jako didaktický prostředek pro žáky ZŠ se specifickými potřebami vzdělávání.

Cíle a úkoly:

 1. Zpracovat data z dotazníkových šetření, která proběhla v roce 2008, analyzovat a interpretovat výsledky.
 2. Zpracování výzkumných dat výzkumu Řešení problémových situací pomocí metod dramatické výchovy a Divadla Fórum.
 3. Zmapovat účinek interaktivního divadla na hodnocení sociálně patologických témat u žáků ZŠ se specifickými potřebami vzdělávání.
  • a) Zmapovat účinek interaktivního divadla jako prediktora, resp. prognostické výzkumné metody analyýzy sociálně patologických jevů u žáků ZŠ se specifickými potřebami vzdělávání.
  • b) Zmapovat strategie řešení problémového tématu u žáků ZŠ se specifickými potřebami vzdělávání.
  • c) Zmapovat změny názorů žáků ZŠ se specifickými potřebami vzdělávání po působené tzv. interaktivního divadla
  • d) Zmapovat potenciální vliv tzv. referenčních skupin na názory žáků ZŠ se specifickými potřebami vzdělávání.
 4. Vytvořit zásobník her a cvičení pro přijetí slabozrakých a nevidomých dětí do kolektivu.

Očekávané výstupy:

 • Příspěvky ve sbornících, odborných časopisech. Prezentace na konferencích. Vytvoření zásobníku her a cvičení pro přijetí slabozrakých a nevidomých dětí do kolektivu. Realizace workshopů pro učitele – předávání výsledků výzkumných šetření a výměna zkušeností z práce s dětmi se speciálními potřebami. Divadelní představení, vzdělávací projekty.
 • Realizace mezinárodní konference DV pro rok 2009 s názvem Dramatická výchova pro děti se speciálními potřebami v kontextu RVP ZV, rok výzkumu 2009.

Realizované výstupy:

 • Organizace workshopu
  PAVLOVSKÁ, M., HAMADOVÁ, P., BARTOVÁ, M. Tóny snů. Brno. PdF MU, 10-12.4.2009
  REMSOVÁ, L., PAVLOVSKÁ, M. Řešení problémů pomocí loutky. 14.5.2009
  REMSOVÁ, L., PAVLOVSKÁ, M. Vztah dramatické výchovy a dramaterapie, 24.10.-26.10. 2009
  PAVLOVSKÁ, M. DV jako intervenční metoda, 17.9.2009

 • Vytvoření a realizace divadla
  BÁRTOVÁ, M., HAMADOVÁ, P., PAVLOVSKÁ, M. Zavřete oči a poslouchejte. Divadelní představení, realizace PdF MU.
  REMSOVÁ, L. Jakou barvu má svět? Interaktivní divadlo pro děti se speciálními potřebami, realizace 8x v Podaných rukou.
  DOLEŽAL, T., PAVLOVSKÁ, M., REMSOVÁ, L. ÁJA – příběh dívky, na kterou se toho jednoho dne moc sesype. Interaktivní divadlo, realizace 8x - ZŠ Blažkova, ISŠIT Purkyňova, rámci festivalu JEDEN SVĚT, v rámci festivalu DRÁPEK, ZŠ Rousínov, ZŠ Tišnov.

 • Vzdělávací projekty – DF po představení
  Vždy po představení následoval vzdělávací projekt

 • Realizace odborného vědeckého semináře s mezinárodní účastí
  REMSOVÁ, L., PAVLOVSKÁ, M. Výzkum a DV. Brno. PdF MU, 21.4.2009

 • Realizace konference s mezinárodní účastí
  PAVLOVSKÁ, M., REMSOVÁ, L. Dramatická výchova pro děti se speciálními potřebami v kontextu RVP ZV, rok výzkumu 2009 Brno. PdF MU. 22.-23.4. 2009
Plán pro rok 2010


Aktuální složení týmu pro rok 2010

PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D.
PhDr. Petra Röderová, Ph.D.
PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
MgA. Lenka Remsová
Mgr. Dušan Klapko

Studenti DSP Pedagogika
Mgr. Tomáš Doležal

Studenti MSP Sociální pedagogika
Bc. Zuzana Baksová

Studenti MSP Speciální pedagogika
Zuzana Svobodová
Alena Chládková
Vendula Holčáková

Studenti BSP Sociální pedagogika
Luděk Žákovský
Dagmar Weisbauerová


Téma:

 1. Rozvoj osobnostních a sociálních kompetencí u dětí se speciálními potřebami skrze DV.
 2. Interaktivní divadlo jako didaktický prostředek pro žáky ZŠ se specifickými potřebami vzdělávání.

Cíle a úkoly:

 1. Zpracovat data z výzkumných šetření, která proběhla na podzim v roce 2009, analyzovat a interpretovat výsledky, prezentace na konferencích.
 2. Sbírat a zpracovat data z výzkumného šetření účinku interaktivního divadla na žáky ZŠ se specifickými potřebami vzdělávání, jejich prezentace na konferencích.

Očekávané výstupy:

 • Příspěvky ve sbornících, časopisech, prezentace na konferencích.
 • Realizace workshopů pro učitele – předávání výsledků výzkumných šetření a výměna zkušeností z práce s dětmi se speciálními potřebami.
 • Divadelní představení, vzdělávací projekty.

Hodnocení za rok 2010:

Výzkumný tým splnil cíle, které si vytyčil pro rok 2010. Cílem výzkumu bylo zpracovat data z výzkumných šetření, která proběhla na přelomu roku 2009/10, analyzovat je a interpretovat výsledky; zpracovat data z výzkumného šetření účinku interaktivního divadla na žáky ZŠ se specifickými vzdělávacími potřebami. Toho bylo dosaženo a výsledky šetření byly prezentovány na odborných seminářích a konferencích, výsledky jsou zveřejněny v kapitolách odborných knih řešitelů výzkumného záměru za rok 2010. Zrealizovali jsme setkání učitelů – předávání výsledků výzkumných šetření a výměna zkušeností z práce s dětmi se speciálními potřebami. Zorganizovali jsme workshop s anglickým lektorem Johnem Somersem, který se týkal tvorby a následného využití interaktivního divadla jako intervenční metody pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Vytvořili jsme dvě divadelní představení, které jsme realizovali jak na běžných školách, tak pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Podrobnější informace obsahují vizitky členů výzkumného týmu VZ 13.

Plán pro rok 2011


Aktuální složení týmu pro rok 2011

PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D.
PhDr. Petra Röderová, Ph.D.
PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
Mgr. Karel Červenka, Ph.D.
MgA. Lenka Remsová
Mgr. Dušan Klapko

Studenti DSP Pedagogika
Mgr. Tomáš Doležal

Studenti MSP Sociální pedagogika
Bc. Zuzana Baksová

Studenti MSP Speciální pedagogika
Zuzana Svobodová
Alena Chládková
Vendula Holčáková

Studenti BSP Sociální pedagogika
Dagmar Weisbauerová


Téma:

 1. Dramatizací proti stigmatizaci - tzn. co udělat na škole pro to, aby se odlišnosti minimalizovaly.
 2. Interaktivní divadlo jako intervenční technika a specifická metoda při řešení problémů pro žáky ZŠ se specifickými potřebami vzdělávání.
 3. Intervence u dětí v riziku poruch chování.

Cíle a úkoly:

 1. Zpracovat data z výzkumných šetření, která proběhla v v závěru roku 2010 na brněnských školách, analyzovat a interpretovat výsledky.
 2. Realizovat divadelní představení Koho to zajímá na školách, v nízkoprahových klubech, v centrech volného času, provést sběr výzkumných dat, zpracovat je a výsledky prezentovat na konferencích u nás i v zahraničí.
 3. Monografie s pracovním názvem Interaktivní divadlo – intervenční technika v práci pedagoga.
 4. Tvorba a ověřování intervenčních strategií u dětí v riziku poruch chování v podmínkách střediska výchovné péče.
 5. Vypracování dotazníku na zjištění, jak učitelé pracují s odlišností a jak využívají DV ve své práci.

Očekávané výstupy:

Příspěvky ve sbornících, prezentace na konferencích, příspěvky v odborném tisku. Realizace divadelních představení a na ně navazující vzdělávací projekty. Organizace workshopu pro učitele – předávání výsledků výzkumných šetření a výměna zkušeností z práce s dětmi se speciálními potřebami. Monografie.


Hodnocení za rok 2011:

Plán pro rok 2012

Výzkumný tým:

...

Studenti DSP Speciální pedagogika
...

Výzkumný cíl:

...


Dílčí cíle:

K dílčím cílům výzkumu bude patřit:

 • ...

Metodologie:

...


Plánované výstupy:

...


Hodnocení činnosti výzkumného týmu za rok 2012:

V roce 2012 jsme pokračovali v práci na tématech:
1. Rozvoj osobnostních a sociálních kompetencí u dětí se speciálními potřebami skrze DV. 2. Interaktivní divadlo jako didaktický prostředek pro žáky ZŠ se specifickými potřebami vzdělávání.

Naše naplánované cíle a úkoly jsme splnili:

 • Zpracovali jsme data z výzkumných šetření, která proběhla v roce 2011, analyzovali a interpretovali výsledky, prezentovali je na konferencích (Olomouc, Brno, Hradec Králové) a pracovních workshopech (Brno).
 • Pokračovali jsme ve zkoumání účinků interaktivního divadla jako primární prevence na žáky ZŠ se specifickými vzdělávacími potřebami a některé výsledky jsme prezentovali na konferenci (Olomouc, Brno).
 • Příspěvky připravujeme k publikování.
 • Zorganizovali jsme workshop s lektorem z Velké Británie Jhonem Somrsem, který se týkal využití DV při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Systematicky jsme pracovali s dětmi ve Výchovném ústavu Olešnice na Moravě a na.

 

Plán pro rok 2013

Výzkumný tým:

PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D.
doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
MgA. Lenka Remsová, Ph.D.
Mgr. Dušan Klapko, Ph.D.
Mgr. Karel Červenka, Ph.D.

Studenti MSP Sociální pedagogika
Bc. Michaela Zapletalová

Studenti MSP Speciální pedagogika
Alena Chládková

Výzkumný cíl:

Navazuje na předchozí rok.
1. Rozvoj osobnostních a sociálních kompetencí u dětí se speciálními potřebami skrze DV.
2. Interaktivní divadlo jako intervenční technika a specifická metoda při řešení problémů pro žáky ZŠ se specifickými potřebami vzdělávání.


Dílčí cíle:

K dílčím cílům výzkumu bude patřit:

 • Analýza výzkumných dat k programu interaktivního divadla pro žáky v kolektivech tříd se speciálními potřebami
 • Příprava monografie
 • Prezentace výsledků výzkumných šetření na konferencích.

Metodologie:

Metody analýzy dat kvalitativního výzkumu (zakotvená teorie, rámcová analýza apod.)


Plánované výstupy:

Prezentace na konferencích, příspěvky v odborném tisku. Realizace divadelních představení a na ně navazující vzdělávací projekty. Organizace workshopu pro učitele – předávání výsledků výzkumných šetření a výměna zkušeností z práce s dětmi se speciálními potřebami. Monografie.
Zpracování monografií na téma Dramatická výchova v zrcadle výzkumných aktivit zaměřených na vzdělávací proces skupin se speciálními vzděl. potřebami.


Hodnocení činnosti výzkumného týmu za rok 2013:

...Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education