VT VZ 12. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Plán na rok 2007

Profesní orientace žáků pro obory technického charakteru a řemesla


Výzkumný tým:

doc. PhDr. Zdeněk Friedmann, CSc.
doc. PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D.
doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, PhD.


Výzkumný cíl:

Hlavním cílem pro rok 2007 je analýza stávajícího stavu v oblasti péče o profesní orientaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základních školách. Hlavním záměrem výzkumného šetření je zjistit:
 • jaká je převažující podoba péče o profesní orientaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základních školách
 • v čem je kariérové poradenství pro tyto žáky specifické
 • jakou roli v oblasti kariérového poradenství pro žáky speciálními vzdělávacími potřebami přebírají jednotlivé subjekty ve školách, tj. pracovníci školních poradenských pracovišť, třídní učitelé a učitelé jednotlivých předmětů
 • jaké postavení a podobu má téma volby studia/povolání ve školních vzdělávacích programech
 • jakými způsoby je podporována orientace žáků k technickým oborům a řemeslům
 • jak je otázka profesní orientace žáků zastoupena ve vyučovacích předmětech vzdělávací oblasti Člověk a svět práce
 • nakolik jsou učitelé praktických předmětů ochotni a připraveni pomáhat žákům se speciálními vzdělávacími potřebami při jejich volbě další studijní/profesní cesty
 • jaké postavení v otázce profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • zaujímají vnější poradenské subjekty (PPP, SPC, IPS ÚP apod.).

Metodologie:
 • Studium dokumentů a obsahová analýza materiálů týkajících se profesní orientace žáků a kariérového poradenství (úřady práce, NUOV, PPP, výzkumné studie).
 • Dotazník pracovníkům ŠPP v základních školách a učitelům předmětů praktického charakteru (poznání současného stavu a hlavních problémů)
 • Tři případové studie (pozorování, rozhovory, sledování vývoje) integrovaných žáků 8., resp. 9. tříd (únor 2007 – březen 2008). Studie budou zaměřeny na proces volby studijní/profesní cesty u tří vybraných integrovaných žáků. Pozorování a rozhovory s žákem a jeho rodiči bude provádět vybraný školní psycholog, který bude žáka a průběh vyjasňování a okolnosti volby dlouhodobě sledovat. Vzhledem k nutnosti dlouhodobého sledování bude kompletní zpracování případových studií realizováno až v roce 2008. Pro realizaci případových studií předpokládáme zapojení tří školních

Očekávané výsledky:

Hlavním výsledkem bude přehledová empirická studie shrnující současný stav kariérového poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v základních školách, úlohu jednotlivých vnitřních i vnějších subjektů škol, specifika kariérového poradenství pro zmíněné žáky s ohledem na jejich orientaci k technickým oborům a řemeslům.


Výstupy:
 • Konference s mezinárodní účastí 2012 na téma Vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole
 • Workshopy se zaměřením:
  • Vzdělávací oblast Člověk a svět práce
  • Otázky speciálně pedagogické diagnostiky
  • Specifika vzdělávání žáků s chronickým a dlouhodobým onemocněním
  • Specifika vzdělávání žáků s tělesným postižením
  • Specifika vzdělávání žáků se zrakovým postižením
  • Specifika vzdělávání žáků se sluchovým postižením
  • Specifika vzdělávání žáků s mentálním postižením
 • Mezinárodní konference 2013 na téma Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole (org. Mühlpachr, Vítková)
 • Workshopy ze všech zkoumaných oblastí se zaměřením:
  • Sociální determinanty vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  • Didaktika pro integrativní / inkluzivní školu
 • Sborník z konference s mezinárodní účastí BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. (ed.) Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení. Brno: Paido, 2007
 • Sborník z mezinárodní konference 2013 (Mühlpachr, Šimoník, Vítková ed.)
 • Monografie: VÍTKOVÁ, M. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. Brno: Paido, 2007.
 • Monografické studiePlán pro rok 2008

Téma:

Profesní orientace žáků pro obory technického charakteru a řemesla


Cíle a úkoly:

 1. Zpracovat data z dotazníkového šetření, které proběhlo v roce 2007, analyzovat a interpretovat výsledky
 2. Dokončit případové studie (březen 2008), analyzovat a interpretovat výsledky

Metody práce:

Statistická analýza a interpertace dat z dotazníkové šetření
Kvalitaticvní analýza případových studií


Výsledky výstupu:

Studie zaměřená na psychologické a sociálné okolnosti profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Výlsedky budou prezentovány na konferencích v ČR (2-3x) a předpokládáme účast i na konferenci v zahraničí, kde budeme prezentovat jak výzkumný záměr, tak i jeho dílčí výsledky. Dílčí výsledky budou prezentovány také v odborném tisku (2-3x)


Zhodnocení roku 2008:

Hlavním cílem bylo zpracování dat z dotazníkového šetření, které proběhlo v roce 2007/08 a dokončení případových studií.

 1. Byla provedena analýza a interpretace výsledků dotazníkového šetření. Vyhodnoceno bylo 101 dotazníků od učitelů základních škol a stejný počet od vedoucích pracovníků škol, data byla zpracována v programu Statistica – verze 8.
 2. Výsledky byly zpracovány a prezentovány na konferencích i v odborném tisku.
 3. Realizace šesti případových studií (pozorování, rozhovory, sledování vývoje) žáků 8., resp. 9. tříd se speciálními vzdělávacími potřebami byla ukončena. Studie byly zaměřeny na proces volby studijní/profesní cesty u šesti vybraných integrovaných žáků. Pozorování a rozhovory s žáky a jejich rodiči prováděli vybraní školní psychologové, kteří žáky a průběh vyjasňování a okolnosti volby dlouhodobě sledovali. Některé výsledky z kvalitativní analýzy případových studií jsou již k dispozici.

Činnost členů týmu:
doc. PhDr. Zdeněk Friedmann, CSc. – vedoucí týmu
Koordinoval práci týmu, vytvořil metodologický rámec, analyzoval a zpracoval vybrané materiály, připravil výstupy a prezentoval získaná data a vlastní teze řešení.

doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, PhD.
Vytvořila metodologii případových studií, podílela se na tvorbě dotazníků a při realizaci případových studií metodicky i odborně řídila práci školních psycholožek. Podílela se na zpracování dat, interpretaci a zpracování dílčích výsledků šetření pro prezentace na konferencích a publikování v odborném tisku.

Plán pro rok 2009


Výzkumný tým:

doc. PhDr. Zdeněk Friedmann, CSc.
doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, PhD.
Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D. (nástup od 1.1.2009)

Téma:

Profesní orientace žáků pro obory technického charakteru a řemesla (se zaměřením na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami)


Cíle a úkoly:

 1. Zpracovat a analyzovat výsledky z případových studií, které byly ukončeny v roce 2008.
 2. Provést dotazníkové šetření na technicky zaměřených středních odborných školách a odborných učilištích (otázky spolupráce těchto škol se základními školami a dalšími subjekty v oblasti profesní orientace žáků, zejména žáků se speciálními vzdělávacími potřebami).
 3. Provést hloubkové rozhovory se dvěma dorostovými lékaři s cílem poznat okolnosti posuzování způsobilosti dětí se speciálními vzdělávacími potřebami k různým oborům lidské činnosti.
 4. Prezentovat výsledky na konferencích v ČR i v zahraničí.

Metody práce:

Kvalitativní analýza případových studií a hloubkových rozhovorů.
Statistická analýza a interpretace dat z dotazníkového šetření.


Výsledky a výstupy:

Prezentace výsledků na konferencích v ČR (3 – 4x) a v zahraničí (1x).
Dílčí výsledky budou prezentovány také v odborném tisku (1 – 2x).


Zhodnocení roku 2009:

Hlavním cílem bylo zpracovat a analyzovat výsledky případových studií, které proběhly v roce 2008 na základních školách a provést další dotazníkové šetření na technicky zaměřených středních odborných školách a odborných učilištích.
1. Byla provedena analýza a interpretace výsledků realizace šesti případových studií (pozorování, rozhovory, sledování vývoje) žáků 8., resp. 9. tříd se speciálními vzdělávacími potřebami. Výsledky byly zpracovány a prezentovány na konferencích i v odborném tisku.
3. Bylo provedeno dotazníkové šetření, které se týkalo situace v oblasti profesní orientace na základních školách, integrovaných školách, středních odborných školách a odborných učilištích. Cílem bylo zjistit zájem žáků základních škol (včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami) o praktické činnosti technického charakteru a rozsah, způsob a úroveň spolupráce škol s jinými subjekty v oblasti orientace žáků na technické obory a řemesla.

doc. PhDr. Zdeněk Friedmann, CSc. – vedoucí týmu
Koordinoval práci týmu, vytvořil metodologický rámec, analyzoval a zpracoval vybrané materiály, připravil výstupy a prezentoval získaná data a vlastní teze řešení.
doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, PhD.
Odborně zpracovala výsledky případových studií, diskutovala práci školních psychologů při realizaci případových studií. Podílela se na zpracování dat, interpretaci a zpracování dílčích výsledků šetření pro prezentace na konferencích a publikování v odborném tisku.
Plán pro rok 2010


Výzkumný tým:

doc. PhDr. Zdeněk Friedmann, CSc.
doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, PhD.
doc. PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D.
Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D
Ing. Martin Dosedla


Téma:

Profesní orientace žáků pro obory technického charakteru a řemesla (se zaměřením na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami)


Cíle a úkoly:

 1. Provést dotazníkové šetření u pedagogů na I. stupni základních škol s cílem zjistit jejich postoje k elementární výchově k volbě povolání.

 2. Provést dotazníkové šetření na technicky zaměřených středních odborných školách a odborných učilištích s cílem zjistit motivy a okolnosti volby studovaného oboru/řemesla. Dále zjistit rozdíl mezi původním očekáváním žáků a současnou realitou.

 3. Zjistit na základních školách některá specifika profesní orientace u žáků s lehkým handicapem, se specifickými poruchami učení a chování.

 4. Zjistit možnosti počítačové podpory profesní orientace na základních školách praktických.

 5. Prezentovat výsledky na konferencích v ČR i v zahraničí.

Metodologie

Statistická analýza a interpretace dat z dotazníkového šetření.


Plánované výsledky

Prezentace výsledků na konferencích v ČR (3 – 4x) a v zahraničí (1x). Dílčí výsledky budou prezentovány také v odborném tisku (1 – 2x).


Zhodnocení roku 2010:

Hlavním cílem bylo zpracování dat z dotazníkového šetření, které proběhlo v roce 2009/10 na různých typech škol mezi učiteli, žáky a učni.
1. Byla provedena analýza a interpretace výsledků dotazníkového šetření, které proběhlo na I. stupni základních škol. Zajímali nás názory učitelů a učitelek na problémy profesní orientace resp. elementární výchovy k volbě povolání.
2. Na druhém stupni základních škol jsme zjišťovali některá specifika profesní orientace žáků s lehkým handicapem, se specifickými poruchami učení a chování. Zaměřili jsme se mimo jiné na vliv poradenských subjektů. Zkoumali jsme také možnosti podpory profesní orientace na základních školách praktických.
3. Na vybraných středních odborných učilištích jsme zjišťovali motivy a okolnosti volby studovaného oboru (řemesla) i podíl vybraného učiliště na konečné volbě. Chtěli jsme zjistit také rozdíl mezi původními očekáváními žáků a realitou. Mimo jiné jsme věnovali pozornost i studentům/učňům se speciálními vzdělávacími potřebami.
4. Výsledky byly zpracovány a prezentovány na konferencích i v odborném tisku.

Stanovené úkoly byly průběžně plněny, zůstává pozitivní předpoklad, že bude vydána odborná publikace a některé výsledky práce přispějí k získání titulů Ph.D. (Dosedla) a doc. (Hrbáček).
Plán pro rok 2011


Výzkumný tým:

doc. PhDr. Zdeněk Friedmann, CSc.
doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, PhD.
doc. PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D
Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D.
Ing. Martin Dosedla

Téma:

Profesní orientace žáků pro obory technického charakteru a řemesla (se zaměřením na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami)


Cíle a úkoly:

Cíle a úkoly pro rok 2011 vycházejí z hlavních cílů projektu. V uplynulých letech jsme popsali některé okolnosti profesní orientace u žáků se SVP a to kvantitativními i kvalitativními metodami. V posledním roce jsme se zaměřili zejména na to, jak žáci vnímají specifika své volby, od koho přijímají a očekávají podporu, co v procesu volby považují za rozhodující, jakou podporu ze strany školy dostávají apod. Provedli jsme také dotazníkové šetření u učitelů na prvním stupni základních škol a výchovných poradců s cílem zjistit úroveň a možnosti jejich působení v oblasti přípravy žáků na volbu povolání již v tomto období školní docházky. Pokusili jsme se také navrhnout multimediální opory výuky zaměřené na profesní orientaci pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a interaktivní výukové opory ve spojení s externími systémy. Charakter těchto opor jsme konzultovali s vybranými pedagogy a výchovnými poradci ZŠ praktických.

Konkrétní úkoly pro rok 2011:

 1. Zpracovat teoretické podklady, vybrané výsledky výzkumného šetření z minulých let a připravit k vydání rozsáhlejší publikaci s názvem Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.(Friedmann, Lazarová).

 2. Experimentálně ověřit účinnost multimediálních opor výuky se zaměřením na volbu povolání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (Dosedla).

 3. Ověřit efektivitu interaktivních výukových opor s připojenými externími systémy ve výuce žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (Hrbáček).

 4. Pokračovat v provádění hloubkových rozhovorů s dorostovými lékaři s cílem poznat okolnosti posuzování způsobilosti dětí se speciálními vzdělávacími potřebami k různým oborům lidské činnosti (Friedmann).

 5. Prezentovat výsledky na konferencích v ČR i v zahraničí a v odborných publikacích.

Metody práce:

Hloubkové rozhovory s dětskými lékaři: kvalitativní analýza hloubkových rozhovorů.
Statistická analýza a interpretace dat z dotazníkového šetření. Malý pedagogický experiment.


Plánované výsledky:

Publikace – odborná kniha.
Prezentace výsledků na konferencích v ČR (4 – 5x) a v zahraničí (1x). Dílčí výsledky budou prezentovány také v odborném tisku (1 – 2x).


Zhodnocení roku 2011:

V uplynulých letech jsme provedli různá šetření pomocí odpovídajících vědeckovýzkumných metod a popsali okolnosti profesní orientace u žáků se SVP. Pracovali jsme se žáky, jejich učiteli, rodiči, řediteli škol, výchovnými poradci, speciálními pedagogy a školními psychology. Použili jsme kvantitativní i kvalitativní metody. Navrhli jsme multimediální opory výuky zaměřené na profesní orientaci pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a interaktivní výukové opory ve spojení s externími systémy. Tyto opory se v současné době ověřují na vybraných základních školách praktických. Byl také proveden výzkum využití externích systémů spolupracujících s flash animacemi a vliv spojení těchto systémů s didaktickými počítačovými hrami na motivaci žáků s lehkou mentální retardací. Zkoumali jsme i názory učitelů na počítačové programy rozšířené o externí reálné systémy. Všechny dosavadní výsledky vědeckovýzkumné práce jsme shrnuli v odborné knize, kterou jsme vydali pod názvem Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich uplatnění na trhu práce.
Plán pro rok 2012


Výzkumný tým:

doc. PhDr. Zdeněk Friedmann, CSc.
doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, PhD.
Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D. (nástup od 1.1.2009)
Ing. Martin Dosedla

studenti DSP

Téma:

Profesní orientace žáků pro obory technického charakteru a řemesla (se zaměřením na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami)


Cíle a úkoly:

 1. Zpracovat výsledky výzkumného šetření z posledního období, výsledky publikovat.

 2. Podílet se na organizaci konference zaměřené na profesní orientaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, která bude v září 2012. Z této konference vydat odbornou knihu.

 3. Sledovat a kvalitativně vyhodnocovat charakteristiky profesní orientace u žáků základních škol praktických z pohledu učitelů. Ověřit účinnost interaktivních opor. (Dosedla)

 4. Připravit a realizovat výzkum možností využití propojených externích systémů s počítačem pro zvýšení motivace žáků k procvičování jemné motoriky. (Hrbáček).

 5. Prezentovat výsledky na konferencích v ČR i v zahraničí a v odborných publikacích.

Metodologie

Využití počítačem podporovaných statistických metod k kvalitativní analýze získaných dat. Vedení polostrukturovaných rozhovorů s učiteli základních škol praktických. Provedení kvalitativní analýzy získaných dat. Průběžné provádění pedagogických experimentů.


Plánované výsledky a výstupy
Publikace – odborná kniha.
Prezentace výsledků na konferencích v ČR (4 – 5x) a v zahraničí (1x).
Dílčí výsledky budou prezentovány také v odborném tisku (1 – 2x).


Zhodnocení roku

Zpracovali jsme výsledky výzkumného šetření a výsledky publikovali na domácích i mezinárodních konferencích (Brusel). Podíleli jsme se na organizaci hlavní konference uspořádané v rámci výzkumného záměru zaměřené na profesní orientaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Z této konference byla vydána odborná kniha (doc. Friedmann). V rámci výzkumů v této oblasti dokončil ing. Dosedla disertační práci. Byl realizován také dílčí výzkum o propojení externích systémů s počítačem pro zvýšení motivace žáků k procvičování jemné motoriky (doc. Hrbáček).

Plán pro rok 2013

Výzkumný tým:

doc. PhDr. Zdeněk Friedmann, CSc.
doc. PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D.
doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, PhD.
doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D.
Ing. Martin Dosedla

Výzkumný cíl:

Profesní orientace žáků pro obory technického charakteru a řemesla (se zaměřením na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami)


Dílčí cíle:

K dílčím cílům výzkumu bude patřit:

 • Zpracovat závěry všech oblastí výzkumného šetření z období řešení výzkumného záměru, závěrečné zprávy publikovat. (Friedmann, Dosedla).
 • Představit výzkumný záměr a prezentovat výsledky v oblasti inkluze na mezinárodní konferenci v portugalském Portu - 35th International School Psychology Association Conference (Friedmann, Lazarová).
 • Prezentovat výsledky výzkumu možností využití propojených externích systémů s počítačem pro zvýšení motivace žáků a experimentálně ověřit možnosti výuky v oblasti robotiky na ZŠ. (Hrbáček).
 • Prezentovat dílčí výsledky na konferencích v ČR (Brno, Olomouc) i v zahraničí (Slovensko) a v odborných publikacích.

Metodologie:

Využití počítačem podporovaných statistických metod k závěru kvalitativní analýzy získaných dat. Interpretace výsledků polostrukturovaných rozhovorů s učiteli základních škol praktických. Pedagogický experiment. Srovnávací analýza vybraných pedagogických dokumentů.


Plánované výstupy:

Publikace – příspěvky (kapitoly) v odborné knize a ve sborníku z hlavní konference.
Prezentace výsledků na konferencích v ČR (3 x) a v zahraničí (1x).
Prezentace dílčích výsledků výzkumu(podle možností) také v odborném tisku.


Hodnocení činnosti výzkumného týmu za rok 2013:

...Verze pro tisk

© 2010-2018