VT VZ 11. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávací potřebami ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví - Výchova ke zdraví

rok 2007 2008 2009 2010

Plán na rok 2007

Specifické přístupy k edukaci zdravotně oslabených, sociálně znevýhodněných a mimořádně nadaných žáků v rámci základního vzdělávání


Výzkumný tým:

doc. MUDr. Marie Havelková, CSc.
doc. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.
Mgr. Martina Pokorná
MUDr. Pavel Menšík


Výzkumný cíl:

Z hlediska výchovy ke zdraví zjistit a analyzovat stav a respektování podmínek úspěšné integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, jednak se zřetelem na integrované žáky – jejich osobnost, sociální adaptabilitu, jednak ze strany školy – znalosti, postoje a připravenost pedagogů, existenci potřebného materiálně technického vybavení.

Zaměřit se na možnosti realizace a uplatnění základních ekonomických, organizačních a materiálních podmínek v rámci integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole s respektováním výchovy ke zdraví u žáků se zdravotním znevýhodněním a žáků mimořádně nadaných. Zaměřit se na sledování a utváření postojů k těmto “sociálně handicapovaným dětem” v kontextu spolužáků (vrstevníků).


Metodologie:

Výzkum bude realizován v rámci procedury monografické v teoretické rovině jako výzkum kvalitativní (metody kvalitativního výzkumu, včetně komparativních postupů). V rámci této dimenze se využijí techniky obsahové analýzy, analýzy dokumentů, rozhovory (standardizované i nestandardizované), kritická analýza, pozorování.

V rámci statistické procedury se výzkumný záměr diferencuje metodologicky do oblastí, které jsou identické s jednotlivými tématy plánovaných projektů.

Výzkumný tým se bude zaměřovat na dílčí (parciální) cíle. Tato část výzkumného projektu se metodologicky bude odvíjet od operacionalizace cílů zpracovaných dílčích projektů v rámci celého období řešení záměru. Na základě získaných výsledků budou stanoveny návrhy a opatření.

Ke zkoumání v oblasti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví se zaměřením na výchovu ke zdraví budou použity tyto metody empirického šetření:
 • dotazníkové šetření zaměřené na zmapování současného stavu řešených problémů, následná popisná statistická analýza vybraných populačních vzorků, analýza významnosti rozdílů sledovaných znaků u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základních školách brněnského regionu (integrovaní žáci, žáci mimořádně nadaní)
 • standardizovaný rozhovor s učiteli a rodiči k danému tématu
 • dotazníkové šetření u souboru učitelů a rodičů integrovaných žáků k danému tématu
 • obsahová analýza výsledků činnosti žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Očekávané výsledky:

Empirický výzkum se bude orientovat na následující oblasti:
 1. skupinu žáků se závažným či chronickým onemocněním (např. diabetes mellitus, alergie, nádorové a degenerativní choroby); mapování jejích potřeb a kvality života
 2. skupinu žáků mimořádně nadaných; screening jejího životního stylu, denního režimu a rizikových momentů
 3. skupinu žáků se zdravotním postižením; monitoring vybraných sociálních patologií a návrh preventivních opatření.

Výstupy:
 • Konference s mezinárodní účastí 2012 na téma Vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole (org. Opatřilová, Zámečníková)
 • Workshopy se zaměřením:
  • Vzdělávací oblast Člověk a zdraví (specifikace na tělesnou výchovu a zdravotní tělesnou výchovu a výchovu ke zdraví)
  • Specifika vzdělávání žáků s chronickým a dlouhodobým onemocněním
  • Specifika vzdělávání žáků s tělesným postižením
  • Specifika vzdělávání žáků se zrakovým postižením
  • Specifika vzdělávání žáků se sluchovým postižením
  • Specifika vzdělávání žáků s mentálním postižením
 • Mezinárodní konference 2013 na téma Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole (org. Mühlpachr, Vítková)
 • Workshopy ze všech zkoumaných oblastí se zaměřením:
  • Sociální determinanty vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  • Didaktika pro integrativní / inkluzivní školu
 • Sborník z konference s mezinárodní účastí BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. (ed.) Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení. Brno: Paido, 2007
 • Sborník z mezinárodní konference 2013 (Mühlpachr, Šimoník, Vítková ed.)
 • Monografie: VÍTKOVÁ, M. (ed.) Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. Brno: Paido, 2007.
 • Monografické studiePlán pro rok 2008


Řešitelský tým:

doc. MUDr. Marie Havelková, CSc.
MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.
doc. PaedDr Miroslava Bartoňová, Ph.D.
Mgr. Martina Pokorná
Mgr. Lenka Procházková
Mgr. Jitka Sedláčková
MUDr. Pavel Menšík


Popis navrhovaného interního projektu


Předmět a cíl interního projektu:

Z hlediska výchovy ke zdraví zjistit a analyzovat stav a respektování podmínek úspěšné integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, jednak se zřetelem na integrované žáky – jejich osobnost, sociální adaptabilitu, jednak ze strany školy – znalosti, postoje a připravenost pedagogů, existenci potřebného materiálně technického vybavení.
Zaměřit se na možnosti realizace a uplatnění základních ekonomických, organizačních a materiálních podmínek v rámci integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole s respektováním výchovy ke zdraví u žáků se zdravotním znevýhodněním a žáků mimořádně nadaných. Zaměřit se na sledování a utváření postojů k těmto “sociálně handicapovaným dětem” v kontextu spolužáků (vrstevníků).


Empirický výzkum se bude orientovat na následující oblasti:

 1. skupinu žáků se závažným či chronickým onemocněním (např. diabetes mellitus, alergie, nádorové a degenerativní choroby); mapování jejích potřeb a kvality života
 2. skupinu žáků mimořádně nadaných; screening jejího životního stylu, denního režimu a rizikových momentů
 3. skupinu žáků se zdravotním postižením; monitoring vybraných sociálních patologií a návrh preventivních opatření

Z toho v roce 2008 se budeme orientovat zejména na tyto konkrétní oblasti:

 • skupinu žáků se závažným či chronickým onemocněním (např. diabetes mellitus, alergie, nádorové a degenerativní choroby); mapování jejích potřeb a kvality života:
  v současnosti sepisujeme manuál pro učitele dětí s chronickým onemocněním, konkrétně diabetes mellitus juvenilis
  Předpokládané výstupy:
  • manuál
  • článek v odborném časopise
 • skupinu žáků mimořádně nadaných, konkrétně screening jejího životního stylu, denního režimu a rizikových momentů:
  byl proveden pilotní výzkum mezi žáky a učiteli vybraných základních škol jihomoravského regionu. V současné době vyhodnocujeme údaje na dotaznících, které se nám koncem roku 2007 vrátily z vybraných škol, na nichž jsou vyučování nadané žáci.
  Předpokládané výstupy:
  • sdělení a publikace – konference VZ dne 17/9/2008
  • sdělení a publikace – mezinárodní vědeckou konferenci II. Olomoucké dny antropologie a biologie 2008, sekce Výchova ke zdraví
  • článek v odborném časopise
 • skupinu žáků mimořádně nadaných, konkrétně problémy v komunikacích s nadanými žáky:
  Předpokládané výstupy:
  • sdělení a publikace – konference VZ dne 17/9/2008
  • článek v odborném časopisePlán pro rok 2009


Řešitelský tým:

doc. MUDr. Marie Havelková, CSc.
MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.
doc. PaedDr Miroslava Bartoňová, Ph.D.
Mgr. Lenka Procházková
Mgr. Jitka Šimečková
MUDr. Pavel Menšík


Popis navrhovaného interního projektu


Předmět a cíl interního projektu:

Z hlediska výchovy ke zdraví zjistit a analyzovat stav a respektování podmínek úspěšné integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, jednak se zřetelem na integrované žáky – jejich osobnost, sociální adaptabilitu, jednak ze strany školy – znalosti, postoje a připravenost pedagogů, existenci potřebného materiálně technického vybavení.
Zaměřit se na možnosti realizace a uplatnění základních ekonomických, organizačních a materiálních podmínek v rámci integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole s respektováním výchovy ke zdraví u žáků se zdravotním znevýhodněním a žáků mimořádně nadaných. Zaměřit se na sledování a utváření postojů k těmto “sociálně handicapovaným dětem” v kontextu spolužáků (vrstevníků).


Empirický výzkum se bude orientovat na následující oblasti:

 1. skupinu žáků se závažným či chronickým onemocněním (např. diabetes mellitus, alergie, nádorové a degenerativní choroby); mapování jejích potřeb a kvality života
 2. skupinu žáků mimořádně nadaných; specifika v komunikacích mimořádně nadaných a nadaných žáků
 3. skupinu žáků se zdravotním postižením; monitoring vybraných sociálních patologií a návrh preventivních opatření

Z toho v roce 2009 se budeme orientovat zejména na tyto konkrétní oblasti:

 • I. skupinu žáků se závažným či chronickým onemocněním (konkrétně na žáky trpící deficiencemi imunitního systému); mapování jejích potřeb a kvality života.
  Výzkum bude zaměřen na empirické šetření v prostředí škol hlavního proudu a to na vybraných základních školách.
  Cílem výzkumu bude analýza podmínek pro edukaci žáků s poruchami imunitního systému.
  Předpokládané výstupy:
  • článek v odborném časopise
  • přednášky na konferencích v tuzemsku i v zahraničí
  • příprava manuálu pro učitele žáků, kteří trpí poruchami imunitního systému
 • II. skupinu žáků mimořádně nadaných, konkrétně bude rozvinut výzkum v oblasti specifik v komunikacích s nadanými žáky:
  Předpokládané výstupy:
  • sdělení a publikace – konference VZ
  • sdělení a publikace – mezinárodní vědecká konference II. Olomoucké dny antropologie a biologie 2009, sekce Výchova ke zdraví
  • článek v odborném časopise

Výstupy:


Zhodnocení činnosti za rok 2009

Výzkumné práce postupovaly dle plánu, výstupů z výzkumu bylo – dle našeho očekávání – dosaženo více nežli v roce 2008.
Plán pro rok 2010


Řešitelský tým:

doc. MUDr. Marie Havelková, CSc.
doc. PaedDr Miroslava Bartoňová, Ph.D.
MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.
MUDr. Pavel Menšík
Mgr. Jitka Šimečková

Studenti DSP
PhDr. Lenka Procházková
Mgr. Martina Martínková


Výzkumný cíl

Z hlediska výchovy ke zdraví zjistit a analyzovat stav a respektování podmínek úspěšné integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, jednak se zřetelem na integrované žáky – jejich osobnost, sociální adaptabilitu, jednak ze strany školy – znalosti, postoje a připravenost pedagogů, existenci potřebného materiálně technického vybavení. Zaměřit se na možnosti realizace a uplatnění základních ekonomických, organizačních a materiálních podmínek v rámci integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole s respektováním výchovy ke zdraví u žáků se zdravotním znevýhodněním a žáků mimořádně nadaných. Zaměřit se na sledování a utváření postojů k těmto “sociálně handicapovaným dětem” v kontextu spolužáků (vrstevníků). Na základě zjištěných skutečností navrhnout novou koncepci vyučovacích předmětů technického a informačně technologického charakteru na základních školách (změnit obsah i rozsah) tak, aby jejich využití odpovídalo i potřebám žáků se zdravotním postižením a znevýhodněním – a to zejména v oblasti profesní orientace a předprofesní přípravy žáků. Účinnost této koncepce ověřit v praxi v základních školách. Připravit na plnění této koncepce budoucí učitele odpovídajících předmětů (zařadit problémy profesní orientace a poradenství do výuky). Experimentálně ověřit účinnost této výuky v rámci pedagogické praxe studentů učitelství.


Dílčí cíle

Empirický výzkum se bude orientovat zejména na následující oblasti

 • I. žáci postižení chronickými problémy, konkrétně tyto skupiny
  1. skupinu žáků se závažným či chronickým onemocněním (např. diabetes mellitus, alergie, obezita, nádorové a degenerativní choroby); mapování jejích potřeb a kvality života
  2. skupinu žáků se zdravotním postižením; monitoring vybraných sociálních patologií a návrh preventivních opatření
 • II. skupinu žáků mimořádně nadaných, konkrétně bude rozvinut výzkum v oblasti specifik v komunikacích s nadanými žáky

Předpokládané výstupy


Metodologie

  výzkumný projekt bude postaven na
 • monografické proceduře - kritická analýza českých i zahraničních literárních zdrojů, zvláštnosti v procesu vzdělávání a výchovy žáků se speciálními potřebami
 • použití techniky anonymních dotazníků - kvantitativního i kvalitativního charakteru
 • a
 • pohovorech s příslušnými žáky, jejich učiteli a rodiči

Očekávané výsledky

 • články v odborném časopise
 • přednášky na konferencích v tuzemsku i v zahraničí
 • publikace přednášek v recenzovaných sbornících v tuzemsku i v zahraničí
 • příprava manuálu pro učitele žáků, kteří trpí poruchami zažívacího systému, konkrétně obezitou


Činnost výzkumného týmu ukončena k 31.8.2010
(odchod doc. MUDr. Marie Havelková, CSc. do důchodu


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education