VT VZ 10. Vzdělávání žáků s poruchami učení – strategie ve vzdělávání žáků v ZŠ, vzdělávání žáků s dyskalkulií a dalšími poruchami učení v matematice

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Plán na rok 2007

Výzkumný tým:

doc. PaedDr. Miroslava Bartoňová, CSc.
RNDr. Růžena Blažková, CSc.
Dr. Libuše Sekaninová – spolupracovník z praxe

Studenti DSP:
PhDr. Dana Navrátilová, Ph.D.
Lucie Doležalová
Jitka Gregorová
Mgr. Irena Sytařová
Lenka Tomášková


Výzkumný cíl:

Analýza současného stavu na základních školách a stavu integrace žáků s poruchami učení v rámci výukových předmětů
 1. Analýza současného stavu na základních školách a stavu integrace žáků s poruchami učení v matematice, procentuelní zastoupení v rámci populace.
 2. Sledování výuky ve třídách se žáky s rozdílnou úrovní matematických schopností a rozdílnou úrovní výkonu žáků.
 3. Zajištění výuky žáků s poruchami učení v matematice didaktickými pomůckami a materiály, učebnicemi, pracovními listy, sbírkami úloh.
 4. Sledování úrovně vzdělávání žáků s problémy v matematice v zahraničí.
 5. Charakteristika žáka s dyskalkulií a charakteristika žáka s dalšími poruchami učení v matematice.

Metodologie:
 • Procedura monografická
 • Metody kvalitativní a komparativní
 • Metody kvantitativního výzkumu
 • Techniky obsahové analýzy, analýzy dokumentů, dotazníku

Očekávané výsledky:
 • Analýza problémů žáka v matematice a v jiných vzdělávacích předmětech, příčin problémů, schopnost žáka uvědomit si své vlastní možnosti pro práci
 • Eliminace psychických bariér při edukaci.
 • Hledání vhodných komunikačních cest, které osloví žáka.
 • Postupné vytváření klíčových kompetencí žáka dle RVP ZV.
 • Možnosti naplnění očekávaných výstupů stanovených v RVP ZV v souladu s možnostmi žáků se specifickými poruchami učení.
 • Výběr vhodných oblastí učiva matematiky, které je žák schopen chápat – např. práce s daty, rozvoj funkčního myšlení, rozvoj kombinatorického myšlení, využití didaktických her aj.
 • Využití práce s chybou k analýze vlastní práce žáka.
 • Postupné vytváření schopnosti autoevaluace práce žáka.
 • Postupné zvyšování požadavků na samostatnost žáka v matematice.

Výstupy:
 • Konference s mezinárodní účastí 2007 na téma Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení (org. Bartoňová, Vítková)
 • Workshopy se zaměřením:
  • Český jazyk a literatura (SPU - dyslexie, dysgrafie, dysortografie)
  • Vliv SPU na výuku cizích jazyků (AJ, NJ, FJ, RJ)
  • Matematika (SPU - dyskalkulie)
 • Konference s mezinárodní účastí 2008 na téma „Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s narušenou komunikační schopností“ (Klenková, Sieglová org.)
 • Workshopy se zaměřením:
  • Narušená komunikační schopnost ve složce řeči mluvené, psané, zvukové, grafické
  • Vliv zdravotního a sociálního znevýhodnění na jednotlivé fáze výuky mateřského jazyka
  • Verbální a neverbální komunikace se žáky se speciálními potřebami pomocí dramatické výchovy
 • Mezinárodní konference 2013 na téma Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole
 • Workshopy ze všech zkoumaných oblastí se zaměřením:
  • Sociální determinanty vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  • Didaktika pro integrativní / inkluzivní školu
 • Sborník z konference s mezinárodní účastí BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. (ed.) Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení. Brno: Paido, 2007
 • Monografie: BARTOŇOVÁ, M. (ed.) Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení v kontextu vzdělávacích oblastí RVP ZV. Brno: Paido, 2007.
 • Sborník z konference s mezinárodní účastí 2008 (Klenková, Sieglová ed. 2008)
 • Sborník z mezinárodní konference 2013 (Mühlpachr, Šimoník, Vítková, ed.)
 • Monografické studiePlán pro rok 2008


Zkoumaná oblast:

Žák s dyskalkulií na základní škole, možnosti a specifika profesní orientace žáků se specifickými poruchami učení na základní škole.


Výzkumný tým:

doc. PaedDr. Miroslava Bartoňová, CSc.
RNDr. Růžena Blažková, CSc.
Dr. Libuše Sekaninová – spolupracovník z praxe

Studenti DSP:
PhDr. Dana Navrátilová, Ph.D.
Lucie Doležalová
Jitka Gregorová
Mgr. Irena Sytařová
Lenka Tomášková


Dílčí cíle:

 • Příprava a zpracování příspěvku do sborníku konference s mezinárodní účastí "Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s narušenou komunikační schopností." Téma příspěvku: "Problematika profesní orientace u žáků s SPU"
 • Zahájit realizaci výzkumu zaměřeného k vymezení procentuelního zastoupení dětí s dyskalkulií na základních školách (1. stupeň, 2. stupeň, procento chlapců, procento děvčat s dyskalkulií).
 • Příprava monografie Dyskalkulie a další poruchy učení v matematice.
 • Příprava příspěvků do sborníku konference s mezinárodní účastí Vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami - s narušenou komunikační schopností. Tematická oblast – dítě s dyskalkulií na základní škole.

Očekávané výstupy:

 • Zahájení výzkumného šetření v oblasti dyskalkulie na základních školách.
 • Sumář didaktických materiálů a pomůcek pro výuku žáků s poruchami učení v matematice (učebnicemi, pracovními listy, sbírkami úloh).
 • Publikace příspěvků v odborném periodiku.

Zhodnocení činnosti za rok 2008

Proběhlo monitorování situace na základních školách. Byla navávána spolupráce s učiteli z praxe vzhledem k jejich informovanosti o možnostech práce s dyskalkulickými dětmi v matematice v rámci inkluzívního vzdělávání, dále pak na individuální práci s konkrétními dětmi.

Použité metody:
Případové studie
Individuální rozhovory s učiteli

Příprava metodických materiálů

Organizace seminářů pro učitele – seminář Setkání učitelů matematiky – vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. V sekci pro 1. stupeň ZŠ bylo předneseno 8 příspěvků, v sekci pro 2. stupeň ZŠ bylo předneseno 9 příspěvků.

Bylo realizováno výzkumné šetření Profesní orientace jedinců se specifickými poruchami učení. Výzkum byl realizovaný formou techniky dotazníku k výchovných poradcům na základních školách v Jihomoravském kraji a výchovným poradcům na středních školách. Výsledky šetření jsou publikovány ve sborníku.

Konference:
Konference s mezinárodní účastí 2008 Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností (org. Klenková). 16.9.2008 PdF MU Brno
Plán pro rok 2009


Výzkumný tým:

Doc. PaedDr Miroslava Bartoňová, CSc.
RNDr. Růžena Blažková, CSc.
RNDr. Milena Vaňurová, CSc.
Mgr. Irena Sytařová

Studenti DSP:
Mgr. Lenka Široká
PhDr. Dana Navrátilová, Ph.D.
Mgr. Lucie Doležalová
Mgr. Jitka Gregorová
Mgr. Lucie Tomášková

Spolupracovníci z praxe:
doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc.
Dr. Libuše Sekaninová
Dr. Zina Hošková
Mgr. Ivana Janoušová


Výzkumný cíl:

Další část empirického výzkumu realizovaného v rámci výzkumného záměru Speciální potřeby žáků v kontextu rámcového vzdělávacího programu se bude orientovat na analýzu předprofesní přípravy žáků se specifickými poruchami učení v základním vzdělávání, přičemž respondent šetření bude žák s diagnostikovanou SPU v 9. ročníku speciální třídy základní školy

Prioritním cílem výzkumného týmu bude analyzovat současný stav předprofesní přípravy žáků s SPU integrovaných v základním vzdělávání v běžných základních školách v okrese Brno město. Šetření bude směřováno k zmapování volby střední školy, důvodů výběru, způsobu přijetí na školu a plánovaného pokračovaní v dalším studiu. Dílčí otázky budou směřovat k jejich vlastnímu postoji k SPU a k zohledňování SPU na středních školách. Výzkum bude navazovat na realizované šetření v roce 2008 (stejný adresář speciálních tříd při základních školách).

Realizace výzkumu zastoupení žáků s dyskalkulií na základních školách – empirický výzkum. Případové studie


Dílčí cíle:

 • Účast na přípravě 3. konference VZ PdF MU Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním (16. – 17. září 2009).
 • Příspěvek do sborníku vydaného u příležitosti konání výše uvedené 3. konference s mezinárodní účastí.
 • Zpracování, třídění a sumarizace materiálů pro učební text.
 • Příprava didaktických materiálů pro učitele v rámci žáků s dyskalkulií.
 • Příprava metodických materiálů pro žáky pro žáky s diagnostikovanou dyskalkulií.

Očekávané výsledky:

 • Analýza a zpracování dat z dalšího výzkumného šetření v oblasti předprofesní přípravy, vyhodnocení a formulace závěrů z výzkumného projektu. Příprava učebního textu Kapitoly III, Adolescenti a dospělí jedinci s SPU pro vydání.
 • Analýza empirického výzkumu a zpracování případových studií žáků základních škol s diagnózou dyskalkulie.
 • Publikace příspěvků ve sbornících z konferencí a v odborných periodicích.

Hodnocení činnosti výzkumného týmu za rok 2009:

Vytyčené výzkumné cíle byly naplněny. Zkoumanou oblastí řešitelského týmu v roce 2009 bylo vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole v oblasti jejich profesní přípravy a žáků s diagnostikovanou dyskalkulií v podmínkách základního vzdělávání. Výsledky výzkumných šetření byly publikovány v kapitolách odborných knih řešitelů Výzkumného záměru za rok 2009, ve sbornících české i zahraniční provenience. Řešitelky aktivně prezentovaly závěry z výzkumných šetření na seminářích a mezinárodních konferencích (Švýcarsko, Polsko, Slovensko, Německo). Účast je zanesena ve vizitkách řešitelského týmu.
Plán pro rok 2010


Výzkumný tým:

Doc. PaedDr Miroslava Bartoňová, CSc.
RNDr. Růžena Blažková, CSc.

Studenti DSP:
Mgr. Lenka Široká
Mgr. Soňa Chaloupková
Mgr. Irena Budínová


Výzkumný cíl:

Další část empirického výzkumu realizovaného v rámci výzkumného záměru Speciální potřeby žáků v kontextu rámcového vzdělávacího programu se bude orientovat na analýzu předprofesní přípravy žáků se specifickými poruchami učení v základním a středoškolském vzdělávání. Respondenty budou žáci středoškolského vzdělávání – střední odborné školy, odborná učiliště, které integrují žáky se specifickými poruchami učení.

Prvním prioritním cílem výzkumného týmu bude analyzovat současný stav předprofesní přípravy žáků s SPU integrovaných v základním vzdělávání v běžných základních školách s akcentem k volbě střední školy a zaměření se na možnosti realizace a uplatnění podmínek a podpůrných opatření v rámci integrace žáků na vytypovaných středních školách. Dílčí otázky budou směřovat k jejich vlastnímu postoji k SPU a k zohledňování SPU na středních školách, k náplni činnosti výchovného poradce či ostatních poradenských pracovníků. Výzkum bude navazovat na realizované šetření v roce 2009.

Druhým prioritním cílem výzkumného týmu bude realizace empirického výzkumu zkoumajícím procentuelním zastoupení žáků s poruchami učení, zejména žáků s dyskalkulií. Zkoumaná oblast - žák s dyskalkulií na základní škole.


Dílčí cíle:

 • Účast na přípravě 4. konference VZ PdF MU Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání sekce Matematika a její aplikace (workshop). (15. září 2010).
 • Příspěvky do sborníku a monografie vydané u příležitosti konání výše uvedené 4. konference s mezinárodní účastí.
 • Zpracování, třídění a sumarizace materiálů pro učební texty z oblasti specifických poruch učení.
 • Příprava metodických materiálů pro žáky s diagnostikovanou dyskalkulií.
 • Spolupráce se základními školami a učitelkami z praxe (Ivana Janoušová, Zina Hošková, Libuše Sekaninová)

Metodologie:

Výzkumné šetření bude zpracováno kvantitativní metodou za užití techniky dotazníku, pozorování analýzy odborné literatury a jiných zdrojů.


Očekávané výsledky:

 • Analýza a zpracování dat z dalšího výzkumného šetření v oblasti předprofesní přípravy s akcentem na středoškolské vzdělání, vyhodnocení a formulace závěrů z výzkumného projektu.
 • Dokončení pro vydání učebního textu Kapitoly III, Adolescenti a dospělí jedinci s SPU.
 • Realizace empirického výzkumu k procentuelnímu zastoupení dětí s poruchami učení a s dyskalkulií na základních školách.
 • Příprava a sumarizace materiálů pro zpracování monografie Dyskalkulie u žáků 2. stupně ZŠ.
 • Účast na konferencích: Olomouc, Nitra, Žilina, Liberec.
 • Publikace příspěvků do sborníku z konferencí a v odborných periodicích (Komenský, Speciální pedagogika).

Hodnocení činnosti výzkumného týmu za rok 2010:

Při řešení výzkumného záměru v roce 2010 jsme se zaměřili na monitorování situace na základních školách a středních školách zejména vzhledem k přípravě na povolání, kariérové poradenství u žáků se specifickými poruchami učení a strategie a styly učení k přístupu k žákům rámci inkluzívního vzdělávání v oblasti terciálního školství. Výzkumná šetření byla realizována v součinnosti s magisterskými studenty. Použité techniky: případová studie, dotazník, pozorování, řízený rozhovor.
Byl proveden empirický výzkum o procentuelním zastoupení dětí s poruchami učení, zejména s dyskalkulií, jeho výsledky byly prezentovány na konferenci v roce 2010, publikovány v článcích ve sbornících a v monografii.
Plán pro rok 2011


Výzkumný tým:

doc. PaedDr Miroslava Bartoňová, CSc.
RNDr. Růžena Blažková, CSc.
RNDr. Milena Vaňurová, CSc.

Studenti DSP:
Mgr. Lenka Široká
Mgr. Irena Budínová


Výzkumný cíl:

V rámci letošního roku řešení Výzkumného záměru budeme pokračovat v empirickém výzkumu s orientací na analýzu předprofesní přípravy žáků se specifickými poruchami učení středoškolském vzdělávání. Dále se zaměříme na zabezpečení podmínek a strategíí v středoškolském inkluzivním vzdělávání. Respondenty budou žáci středoškolského vzdělávání – střední odborné školy, odborná učiliště, které vzdělávají žáky se specifickými poruchami učení.

Prvním prioritním cílem výzkumného týmu bude analyzovat současný stav předprofesní přípravy žáků s SPU v středoškolském vzdělávání, zaměříme se na možnosti realizace a uplatnění podmínek a podpůrných opatření v rámci inkluze žáků na vytypovaných středních školách. Šetření bude realizované za participace studentů magisterských studijních programů. Výzkum bude navazovat na realizované šetření v roce 2010.

Druhým prioritním cílem výzkumného týmu bude realizace kvalitativního výzkumného šetření zaměřeného na zpracovávání závěrů z případových studíí, které byly a budou uskutečněny s konkrétními žáky.


Dílčí cíle:

 • Účast na přípravě 5. konference VZ PdF MU Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání sekce Matematika a její aplikace (workshop). (září 2011).
 • Příspěvky do sborníku a monografie vydané u příležitosti konání výše uvedené 5. konference s mezinárodní účastí.
 • Zpracování, třídění a sumarizace materiálů pro učební texty z oblasti specifických poruch učení.

Metodologie:

Výzkumné šetření bude zpracováno kombinací kvalitativní a kvantitativní metodologie za užití techniky dotazníku, pozorování analýzy odborné literatury, případové studie a jiných zdrojů.


Očekávané výsledky:

 • Analýza a zpracování dat z dalšího výzkumného šetření v oblasti inkluzivního středoškolského vzdělávání, vyhodnocení a formulace závěrů z výzkumného projektu.
 • Účast na konferencích: Plzeň, Nitra, Žilina, Liberec.
 • Spolupráce se základními školami a učitelkami z praxe (Ivana Janoušová, Zina Hošková, Libuše Sekaninová).
 • Příprava metodických materiálů pro práci se žáky s dyskalkuli.
 • Kapitola v knize: BATOŇOVÁ. M., Přístupy k žákům se specifickými poruchami učení v rámci středoškolského vzdělávání.

Hodnocení činnosti výzkumného týmu za rok 2011:

Při řešení výzkumného záměru v roce 2011 jsme se zaměřili na monitorování situace na základních školách a středních školách zejména vzhledem k přípravě na povolání, kariérové poradenství u žáků se specifickými poruchami učení a strategie a styly učení k přístupu k žákům rámci inkluzívního vzdělávání v oblasti terciálního školství. Výzkumná šetření byla realizována v součinnosti s magisterskými studenty. Použité techniky: případová studie, dotazník, pozorování, řízený rozhovor.
Byl proveden empirický výzkum o procentuelním zastoupení dětí s poruchami učení, zejména s dyskalkulií, jeho výsledky byly prezentovány na konferenci v roce 2010, publikovány v článcích ve sbornících a v monografii.

Plán pro rok 2012


Výzkumný tým:

doc. PaedDr Miroslava Bartoňová, CSc.
RNDr. Růžena Blažková, CSc.
RNDr. Milena Vaňurová, CSc.
Mgr. Irena Budínová, Ph.D.

Učitelé z praxe:
PaedDr. Ivana Janoušová
PaedDr. Zina Hošková
PaedDr. Libuše Sekaninová

Studenti DSP:
Mgr. Lenka Pavlíčková
Mgr. Zuzana Širmerová
Mgr. Kateřina Jiskrová
Mgr. Světlana Sithová


Výzkumný cíl:

V rámci letošního roku řešení Výzkumného záměru budeme pokračovat v empirickém výzkumu s orientací na analýzu předprofesní přípravy žáků se specifickými poruchami učení středoškolském vzdělávání. Dále se zaměříme na zabezpečení podmínek a strategíí v středoškolském inkluzivním vzdělávání. Respondenty budou žáci středoškolského vzdělávání – střední odborné školy, odborná učiliště, které vzdělávají žáky se specifickými poruchami učení. Dále se zaměříme na vymezení důsledků specifických poruch učení u jedinců v dospělém věku s akcentem na vnímání vlastních důsledků specifických poruch učení od průběhu základního vzdělávání do dospělosti.

Prvním prioritním cílem výzkumného týmu bude analyzovat současný stav předprofesní přípravy žáků s SPU v středoškolském vzdělávání, zaměříme se na možnosti realizace a uplatnění podmínek a podpůrných opatření v rámci inkluze žáků na vytypovaných středních školách. Šetření bude realizované za participace studentů magisterských studijních programů. Výzkum bude navazovat na realizované šetření v roce 2010.

Druhým prioritním cílem výzkumného týmu bude realizace kvalitativního výzkumného šetření zaměřeného na zpracovávání závěrů z případových studíí, které byly a budou uskutečněny s konkrétními žáky.


Dílčí cíle:

 • Účast na přípravě 6. konference VZ PdF MU Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání sekce: Dyslexie, dyskalkulie - šance na rovnost v profesním vzdělávání (workshop). (září 2011).
 • Příspěvky do sborníku a monografie vydané u příležitosti konání výše uvedené 6. konference s mezinárodní účastí.
 • Zpracování, třídění a sumarizace materiálů pro učební texty z oblasti specifických poruch učení.

Metodologie:

Výzkumné šetření bude zpracováno kombinací kvalitativní a kvantitativní metodologie za užití techniky dotazníku, pozorování analýzy odborné literatury, případové studie a jiných zdrojů.


Očekávané výsledky:

 • Analýza a zpracování dat z dalšího výzkumného šetření v oblasti inkluzivního středoškolského vzdělávání, vyhodnocení a formulace závěrů z výzkumného projektu.
 • Účast na konferencích
 • Spolupráce se základními školami a učitelkami z praxe (Ivana Janoušová, Zina Hošková, Libuše Sekaninová)
 • Příprava monografie Dyskalkulie III.
 • Kvantitativní výzkum – vliv specifických poruch učení, zejména dyskalkulie na profesní orientaci žáky
Plán pro rok 2013

Výzkumný tým:
doc. PaedDr Miroslava Bartoňová, CSc.
RNDr. Růžena Blažková, CSc.
RNDr. Milena Vaňurová, CSc.
Mgr. Irena Budínová, Ph.D.

Studenti DSP:
Mgr. Lenka Pavlíčková
Mgr. Zuzana Širmerová
Mgr. Kateřina Jiskrová
Mgr. Světlana SithováVýzkumný cíl:

...


Dílčí cíle:

K dílčím cílům výzkumu bude patřit:

 • ...

Metodologie:

...


Plánované výstupy:

...


Hodnocení činnosti výzkumného týmu za rok 2013:

Název závěrečné monografie:
BARTOŇOVÁ M. Inkluzivní didaktika v základní škole se zřetelem na edukaci žáků s lehkým mentálním postižením. 1. vydání. Brno: MU, 2013, ISBN 978-80-210-6560-4Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education