VT VZ 1. Sociální determinanty inkluzivního vzdělávání

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Plán na rok 2007

Výzkumný tým:

doc. PhDr. Pavel Mühlpachr, Ph.D. - činnost ukončena k 31.8.2009
PhDr. Karel Pančocha, B.A. Ph.D.
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
doc. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
doc. PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D.
PhDr. Helena Vaďurová, Ph.D.
MUDr. Jiří Vítek, Ph.D.


Studenti DSP Speciální pedagogika
Mgr. Dušan Kalášek
Mgr. Pavla Pitnerová
Mgr. Kateřina Solárová


Výzkumný cíl:

 1. Analýza sociálních determinant inkluzivního vzdělávání, komparace ve vybraných zemích EU, hledání faktorů, které determinují inkluzivní proces
 2. Role sociálních služeb v procesu inkluzivního vzdělávání

Metodologie:
 • Procedura monografická
 • Metody kvalitativní a komparativní
 • Kvalitativní výzkum
 • Techniky obsahové analýzy, analýzy dokumentů, kritická analýza informativních zdrojů, nestandardizovaný rozhovor

Výstupy:
 • Konference s mezinárodní účastí 2007 Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení (org. Bartoňová, Vítková)
 • Mezinárodní konference 2013 na téma Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole (org. Mühlpachr, Vítková)
 • Workshopy ze všech zkoumaných oblastí se zaměřením:
  • Sociální determinanty vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  • Didaktika pro integrativní / inkluzivní školu
 • Sborník z konference s mezinárodní účastí BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. (ed.) Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení. Brno: Paido, 2007
 • BARTOŇOVÁ, M. et. al. Specifické poruchy učení v kontextu vzdělávacích oblastí RVP / Specific learning difficulties in context of educational spheres of RVP. MSM0021622443. 1. vydání, Brno: Paido, 2007. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-162-1.
 • Sborník z mezinárodní konference 2013 (Mühlpachr, Šimoník, Vítková ed.)
 • Monografie: VÍTKOVÁ, M. (et. al.) Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. MSM0021622443. 1. vyd. Brno: Paido, 2007. 380 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-163.8.
 • Monografické studiePlán na rok 2008

Dílčí cíle:

 • provést komparaci podmínek inkluzivního vzdělávání ve vybraných zemích (EU i mimo EU)
 • zahájit analytický výzkum na měření vybraných faktorů inkluze ve společnosti
 • provést longitudinální výzkum zaměřený na počáteční vzdělávání žáků romského etnika
   

Zpracování monografií na téma:

 • MÜHLPACHR, P. Sociopatologie. Brno: MU, 2008.

Výstupy v roce 2008

 • Konference s mezinárodní účastí "Vzdělávání žáků s mentálním postižením -konfrontace se zkušenostmi v Baden-Wurrtembergu" - 17.9. 2008 (org. Bartoňová, Pipeková, Vítková)
 • KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Vzdělávání žáků s narušenoukomunikační schopností. Education of Pupils with Impaired CommunicationAbility. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education ofPupils with Special educational Needs. Sborník z konference s mezinárodníúčastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2008, ISBN 978-80-7315-167-6 (plné znění článku na CD ROM).
 • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálnímivzdělávacími potřebami II. Education of Pupils with Special EducationalNeeds II. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, MU, 2008, 368 s. ISBN 978-80-7315-170-6 (Paido), ISBN 978-80-210-4736-5 (MU).Plán na rok 2009

Výzkumný tým:
doc. PhDr. Pavel Mühlpachr, Ph.D.
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
doc. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
doc. PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D.
PhDr. Karel Pančocha, B.A. Ph.D.
PhDr. Helena Vaďurová, Ph.D.
MUDr. Jiří Vítek, Ph.D.


Studenti DSP Speciální pedagogika
Mgr. Dušan Kalášek
Mgr. Pavla Pitnerová
Mgr. Kateřina Solárová
 

Výzkumný cíl

Další část empirického výzkumu realizovaného v rámci výzkumného záměru Speciální potřeby žáků v kontextu rámcového vzdělávacího programu se bude orientovat na absolventy přípravných tříd základních škol (sociálně znevýhodněné) ve městě Brně.

Prioritním cílem výzkumného týmu bude analyzovat úspěšnost žáků se sociálním znevýhodněním (absolventů přípravných tříd) v systému základního vzdělávání ve městě Brně. Výzkum bude navazovat na realizované šetření v roce 2008. Výzkum bude realizovaný jako kvalitativní šetření.

Výzkumným nástrojem bude řízený rozhovor s učiteli základních škol města Brna, kteří vzdělávají absolventy přípravných tříd, dále přímé pozorování, kazuistické studie.

V oblasti sociální inkluze tým v dalším roce řešení naváže na teoretickou analýzu problematiky a zaměří se na ověření nástrojů měření inkluzivního prostředí na základních a středních školách v hlavním vzdělávacím proudu. Formou předvýzkumného šetření ověří validitu vybraného nástroje v českém prostředí.

Výzkumným nástrojem bude standardizovaný dotazník pro měření sociální inkluze, který obsahuje moduly určené pro učitele, žáky, asistenty pedagoga a rodiče a je zaměřen do všech hlavních oblastí společenského života majících vliv na hodnocení sociální inkluze.


Dílčí cíle:

 • účast na přípravě 3. konference VZ PdF MU Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním (16. – 17. září 2009)
 • příspěvek do odborné knihy a sborníku vydaného u příležitosti konání výše uvedené 3. konference s mezinárodní účastí
 • dokončení a sumarizace podkladů pro monografii
 • videokonference s Katedrou speciální pedagogiky Univerzity v Jyväskyle, Finsko zaměřené na komparaci podmínek inkluzivního vzdělávání v ČR a Finsku
 • navázání spolupráce s Výzkumným institutem Wright State University, USA, který se zaměřuje na problematiku sociální inkluze jedinců s postižením
 • navázání spolupráce s univerzitními pracovišti ve Slovenské republice
 • zapojení do projektu "Měnící se role speciálních pedagogů v současném vzdělávacím procesu" s Univerzitou aplikovaných studií Jyväskylä, Finsko
 • analýza úspěšnosti žáků se sociálním znevýhodněním (absolventů přípravných tříd) v systému základního vzdělávání ve městě Brně. Výzkum bude navazovat na realizované šetření v roce 2008. Výzkum bude realizovaný jako kvalitativní šetření

Metodologie:

 • Kvantitativní a kvalitativní výzkum (dle parciálních oblastí)
 • Techniky dotazníku, obsahové analýzy, analýzy dokumentů, kritická analýza informativních zdrojů, nestandardizovaný rozhovor
 • Řízený rozhovor, kasuistické studie

Očekávané výsledky:

 • Analýza a zpracování dat z dalšího výzkumného šetření v oblasti úspěšnosti a adaptace žáků přípravných tříd (žáků se sociálním znevýhodněním) na základních školách ve městě Brně.
 • Analýza a zpracování dat předvýzkumného šetření v oblasti sociální inkluze ve vybraných školách.
 • Zajištění validizace výzkumných nástrojů a korekce výzkumných nástrojů pro podmínky v České republice
 • Předvýzkumné šetření

Zpracování monografií na téma:

 • BARTOŇOVÁ, M. Přístupy k počátečnímu vzdělávání žáků romského etnika. Brno: MU, 2009.
 • PANČOCHA, K. Závislostní chování u osob se zdravotním postižením. Brno: MU, 2009.
 • MÜHLPACHR, P. Speciální andragogika. Brno: MU, 2009.
 • VAĎUROVÁ, H. Kvalita života u specifických skupin populace. Brno: MU, 2009
 • VÍTKOVÁ, M. Didaktické aspekty vzdělávání žáků s těžkým a souběžným postižením více vadami. Brno: Paido, 2009.

Výstupy v roce 2009
Plán na rok 2010

Výzkumný tým:
PhDr. Karel Pančocha, B.A. Ph.D.
doc. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
doc. PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D.
PhDr. Helena Vaďurová, Ph.D.
MUDr. Jiří Vítek, Ph.D.
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.


Studenti DSP Speciální pedagogika
Mgr. Petr Horehleď
Mgr. Soňa Chaloupková
Mgr. Dušan Kalášek
Mgr. Tomáš Klíma
PhDr. Pavla Pitnerová
PhDr. Kateřina Solárová
Mgr. Barbora Zemská


Výzkumný cíl

Empirický výzkumný projekt realizovaný v rámci výzkumného záměru se bude orientovat na analýzu intervencí v oblasti vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením integrovaných v základní škole běžného vzdělávacího proudu. Výzkumné šetření bude realizováno metodou kvantitativního výzkumu na vyčerpávajícím vzorku respondentů. Výzkumnou populací budou třídní učitelé, kteří ve své třídě integrují žáka s lehkým mentálním postižením. Do vzorku budou zahrnuti učitelé v ČR. Analytickou jednotkou výzkumného projektu bude žák s lehkým mentálním postižením v inkluzivní základní škole.

Prioritním cílem bude analyzovat současný stav zabezpečení materiálních a organizačních podmínek inkluzivního vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením v rámci základního vzdělávání. Základní technikou bude dotazník, realizovaný jako webový formulář.

V návaznosti na téma sociální inkluze osob s postižením bude realizováno pilotní šetřeni s využitím výzkumného nástroje Indikátory společenské participace (Community Participation Indicators), který měří inkluzi osob s různým druhem a stupněm postižení v rámci intaktní společnosti. S ohledem na teoretická východiska, která byla zpracovávána ve výzkumném záměru, se tento nástroj jeví jako vhodný ke zjištění míry, kvality a typu participace osob s postižením v každodenních sociálních interakcích. Pilotní šetření bude realizováno na reprezentativních vzorcích osob s různým druhem a stupněm postižení žijících jak v rezidenčním tak nerezidenčním prostředí. Šetření bude realizováno formou kvantitativního výzkumu s použitím standardizovaného dotazníku Indikátory společenské participace. Získaná data budou statisticky zpracována s důrazem na analýzu rozdílů mezi jednotlivými skupinami osob s postižením (např. dle druhu a stupně postižení). Prioritním cílem bude ověřit validitu daného nástroje v českém prostředí.


Dílčí cíle:

 • Účast na přípravě 4. konference VZ PdF MU Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.
 • Příspěvek do sborníku a monografie vydané u příležitosti konání výše uvedené 4. konference s mezinárodní účastí.

Očekávané výsledky:

 • Příprava výzkumného šetření, analýza dat výzkumného šetření s akcentem na zabezpečení materiálních a organizačních podmínek v oblasti inkluzivního vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením v rámci základního vzdělávání.
 • Příprava výzkumného šetření (včetně překladu výzkumného nástroje z anglického jazyka), analýza dat výzkumného šetření s důrazem na statistické vyhodnocení rozdílů mezi jednotlivými skupinami osob s postižením.
 • Publikace příspěvku do sborníku z konferencí a v odborných periodicích (Komenský, Speciální pedagogika).
 • Konference s mezinárodní účastí na téma Inkluzivní vzdělávání žáků na 1. stupni základní školy. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: MU, 15. a 16. září 2010.

Zpracování monografií na téma:

 • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami IV. Education of Pupils with Special Educational IV. Brno: Paido 2010.
 • VÍTEK, J., VÍTKOVÁ, M. Teorie a praxe ve vzdělávání žáků s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami. Brno: Paido 2010.


Plán na rok 2011

Výzkumný tým:
PhDr. Karel Pančocha, B.A. Ph.D.
doc. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
doc. PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D.
PhDr. Helena Vaďurová, Ph.D.
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D.
PhDr. Kateřina Solárová, Ph.D.

Studenti DSP Speciální pedagogika
PhDr. Petr Horehleď
PhDr. Soňa Chaloupková


Výzkumný cíl

V letošním roce řešení budeme realizovat výzkumné šetření jehož příprava proběhla v loňškém roce, projekt: Stav inkluze žáků s lehkým mentálním postižením.

Cílem výzkumného projektu a šetření bude popsat faktory a podpůrná opatření, ovlivňující proces integrace/inkluze žáků s lehkým mentálním postižením v základních školách. Vedle jejich popisu bude také zjištěna míra využití jednotlivých opatření ze strany učitelů. Podstatnou součástí výzkumu, kterou nabízí kvalitativní metodologie, bude také kombinace a konfrontace hledisek jednotlivých aktérů, jedná zejména o učitele, žáky a jejich rodiče. Získaná data by měla sloužit jako východiska k zjištění podmínek, edukačních strategií nutných k úspěšnému zvládnutí vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením v hlavním vzdělávacím proudu.

Výsledky by měly směřovat k vymezení návrhů a stanovisek k edukátorům k zajištění úspěšné inkluze žáků s lehkým mentálním postožením v procesu základního vzdělávání. Druhou rovinou naší snahy je příprava kvantifikovatelných indikátorů a výzkumného nástroje pro kvantitativní šetření, zabývající se danou problematikou. Vzhledem k povaze výzkumných otázek je vhodné zvolit kombinaci dvou kvalitativních technik. Pro výzkumné otázky je přiměřené použití kvalitativních hloubkových rozhovorů vycházejících z fenomenologického paradigmatu. Dále půjde o polostrukturované rozhovory metodologicky inspirované přístupem zakotvené teorie (Strauss, Corbinová).

Výzkumná populace a vzorek:

Základní populaci, k níž budou výsledky hlavního šetření vztahovány, lze definovat vztahem tří zainteresovaných skupin. Klíčovou skupinou jsou samotní žáci s LMP, vedle nich však tvoří vzájemný vztah vyučující v integrujících školách a rodiče příslušných žáků. Tato rozmanitost je velmi důležitá pro triangulaci výsledků. Největší důraz však bude kladen na rozhovory s vyučujícími. V kvalitativním výzkumu je konečná velikost vzorku dána teoretickou saturací. Doporučené proporce: minimálně 10 rozhovorů s učiteli, 5 s žáky, 2 s rodiči.

V návaznosti na téma sociální inkluze bude realizováno šetření v oblasti postojů k jedincům se zdravotním postižením nebo sociálním znevýhodněním a postojům vůči inkluzivnímu vzdělávání obecně. Výzkum se zaměří na budoucí pracovníky ve vzdělávání a sociálních službách, bude realizován formou dotazníkového šetření před a po intervenci formou semináře, který je zaměřen na inkluzivní vzdělávání. Cílem tohoto šetření je zjistit současné postoje klíčových osob pro realizaci inkluzivního vzdělávání a možnostech pozitivní změny postojů v rámci vzdělávání. K tomuto účelu bude sestaven dotazník vycházející z třísložkového pojetí postoje (kognitivní, emotivní, konativní) a bude využito zahraničního dotazníku The Opinions Relative to Inclusion of Students with Disabilities (ORI).


Očekávané výsledky:

 • Realizace výzkumného šetření zaměřeného na analýzu dat s akcentem na zabezpečení materiálních a organizačních podmínek v oblasti inkluzivního vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením v rámci základního vzdělávání.
 • Realizace výzkumného šetření zaměřeného na postoje klíčových osob k inkluzivnímu vzdělávání.
 • Účast na konferenci s mezinárodní účastí na téma Výzkumný záměr Brno: MU, září 2011.

Zpracování monografií na téma:

 • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V. Education of Pupils with Special Educational. V Brno: Paido 2011.

Zpracování kapitoly v knize na téma:

 • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Strategie v přípravě učitelů pro výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na odborných učilištích a praktických školách.
 • PANČOCHA, K., BALÁTOVÁ, K. Postoje k inkluzivnímu vzdělávání jako klíčový faktor úspěšné inkluze žáků s SVP.

Výstupy

Plán na rok 2012

Výzkumný tým:


doc. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.

Studenti DSP Speciální pedagogika


Výzkumný cíl

 • Empirický výzkumný projekt realizovaný v rámci výzkumného záměru Speciální potřeby žáků v kontextu rámcového vzdělávacího programu se bude orientovat na analýzu intervencí v oblasti vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením integrovaných v základní škole běžného vzdělávacího proudu. Výzkumné šetření bude realizováno metodou kvantitativního výzkumu na vyčerpávajícím vzorku respondentů. Výzkumnou populací budou třídní učitelé, kteří ve své třídě integrují žáka s lehkým mentálním postižením. Do vzorku budou zahrnuti učitelé v ČR. Analytickou jednotkou výzkumného projektu bude žák s lehkým mentálním postižením v inkluzivní základní škole. Dále se zaměříme na kvalitativní výzkumné šetření, které navazuje na výzkum z předcházejícího období. Analytickou jednotkou budou rodiče integrovaných žáků a samotní integrovaní žáci.
 • Prioritním cílem bude analyzovat současný stav zabezpečení materiálních a organizačních podmínek inkluzivního vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením v rámci základního vzdělávání,přístup k inluzi z pohledu učitele základní školy. Základní technikou bude dotazník, realizovaný jako webový formulář. Kvalitativní výzkumné šetření bude realizováno pomocí rozhovorů s jednotlivými informanty.

Dílčí cíle

 • Účast na přípravě 6. konference VZ PdF MU Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.
 • Příspěvek do sborníku a monografie vydané u příležitosti konání výše uvedené 6. konference s mezinárodní účastí.

Očekávané výsledky:

 • Analýza dat výzkumného šetření s akcentem na zabezpečení materiálních a organizačních podmínek, pohledu na inkluzi učitelů v oblasti inkluzivního vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením v rámci základního vzdělávání.
 • Dokončení kvalitativního výzkumného šetření směrem k rodičům a integrovaným žákům (začátek 2010_2011)
 • Publikace příspěvku do sborníku z konferencí a v odborných periodicích (Speciální pedagogika).

Zpracování monografií na téma:

 • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VI. Education of Pupils with Special Educational. VI Brno: Paido, 2012.
 • BARTOŇOVÁ, M. Inkluze žáků s lehkým mentálním postižením ve školách hlavního vzdělávacího proudu. Brno, vydání 2013

Výstupy

Plán na rok 2013

Výzkumný tým:


doc. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
doc. PhDr. Karel Pančocha Ph.D.
Mgr. Lenka Slepičková, Ph.D.

Studenti DSP Speciální pedagogika


Výzkumný cíl

 • Empirický výzkumný projekt realizovaný v rámci výzkumného záměru Speciální potřeby žáků v kontextu rámcového vzdělávacího programu se bude orientovat na analýzu intervencí v oblasti vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením integrovaných v základní škole běžného vzdělávacího proudu. Výzkumné šetření bude realizováno metodou kvantitativního výzkumu na vyčerpávajícím vzorku respondentů. Výzkumnou populací budou třídní učitelé, kteří ve své třídě integrují žáka s lehkým mentálním postižením. Do vzorku budou zahrnuti učitelé v ČR. Analytickou jednotkou výzkumného projektu bude žák s lehkým mentálním postižením v inkluzivní základní škole. Dále se zaměříme na kvalitativní výzkumné šetření, které navazuje na výzkum z předcházejícího období. Analytickou jednotkou budou rodiče integrovaných žáků a samotní integrovaní žáci.
 • Prioritním cílem výzkumného projektu I. bude analyzovat současný stav zabezpečení materiálních a organizačních podmínek inkluzivního vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením v rámci základního vzdělávání, přístup k inkluzi z pohledu učitele základní školy. Základní technikou bude dotazník, realizovaný jako webový formulář. Kvalitativní výzkumné šetření bude realizováno pomocí rozhovorů s jednotlivými informanty.
 • Prioritním cílem výzkumného projektu II. bude analyzovat data z výzkumného šetření Postoje veřejnosti k lidem s postižením, I. a II. Základní technikou bude dotazník, realizovaný jako webový formulář.

Dílčí cíle

 • Účast na přípravě 7. konference VZ PdF MU Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.
 • Příspěvek do sborníku a monografie vydané u příležitosti konání výše uvedené 7. konference s mezinárodní účastí.

Očekávané výsledky:

 • Analýza dat z výzkumného šetření s akcentem na zabezpečení materiálních a organizačních podmínek, pohledu na inkluzi učitelů v oblasti inkluzivního vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením v rámci základního vzdělávání.
 • Dokončení kvalitativního výzkumného šetření směrem k rodičům a integrovaným žákům (začátek 2010-2011, pokračování 2012-2013)
 • Analýza dat výzkumného šetření Postoje veřejnosti k lidem s postižením, I. a II. část
 • Publikace příspěvku do sborníku z konferencí a v odborných periodicích (Speciální pedagogika).

Zpracování monografií na téma:

 • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VI. Education of Pupils with Special Educational. VII Brno: Paido, 2013, 418 s. ISBN 978-80-7315-246-8.
 • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Specifika ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. Brno: MU, 2013, 257 s. ISBN 978-80-210-6646- 5.
 • BARTOŇOVÁ, M. Inkluze žáků s lehkým mentálním postižením ve školách hlavního vzdělávacího proudu. Brno: MU, 1. vyd. 2013, 224 s. ISBN 978-80-210-6560-4.
 • PANČOCHA, K., VÍTKOVÁ, M. et al. Analýza sociálních determinantů okluzivního vzdělávání. Analysis of Social Determinant sof Inclusive Education. 1. vyd. Brno: MU, 2013, 319 s. ISBN 978-80-7315-245-1.
 • PANČOCHA, K. Postižení jako axiologická kategorie sociální participace. 1. vyd. Brno: MU, 2014, 219 s. ISBN 978-80-210-6344-0.


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education