SZZ - NMgr - okruhy Speciální andragogika osob se zdravotním postižením

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce
Speciální andragogika osob se zdravotním postižením
Navazující magisterské studium
2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/2018

 1. Zdravotní postižení – vymezení, vrozené a získané postižení, pojetí postižení dle WHO, modely postižení
 2. Sociální služby – vymezení služeb pro osoby se zdravotním postižením, dělení, charakteristika
 3. Příspěvek na péči
 4. Osobní asistence
 5. Poradenské služby pro dospělé osoby se zdravotním postižením, typy poradenských služeb, metodika práce poradce, typologie vybraných poradenských služeb, státní/nestátní sektor
 6. Profesní orientace a vzdělávání osob se zdravotním postižením, poradenství a možnosti podpory na přechodu ze školy do pracovního procesu
 7. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením, legislativní vymezení, trh práce, nezaměstnanost
 8. Podporované zaměstnávání – vymezení, historie, zásady, poskytovatelé
 9. Ucelená (koordinovaná) rehabilitace – charakteristika jednotlivých složek a zásad
 10. Autismus – charakteristické znaky, specifika dospělého věku a podpora dospělých jedinců s autismem
 11. Mentální postižení – podpora dospělých osob s mentálním postižením (vzdělávání, bydlení, práce)
 12. Specifika socializace a determinantů života dospělého člověka s vrozeným postižením, předpoklady integrace
 13. Specifika socializace a determinantů života dospělého člověka se získaným postižením, předpoklady integrace
 14. Syndrom demence – vymezení, klasifikace, symptomatologie, diagnostika, možnosti péče a podpory, specifika komunikace, charakteristika přístupů
 15. Alzheimerova nemoc a jiné demence
 16. Parkinsonova nemoc
 17. Metoda validace
 18. Psychická a duševní onemocnění (schizofrenie, manický syndrom, deprese), základní charakteristika, možnosti intervence, služby pro osoby s duševním onemocněním
 19. Terapie ve speciálně pedagogické péči (ergoterapie, expresivní terapie aj.), specifika práce s dospělými a staršími jedinci, rozdíly v přístupech k jedincům s vrozeným a získaným postižením
 20. Terapie ve speciálně pedagogické péči (psychoterapie), psychoterapie u dospělých osob
 21. Alternativní a augmentativní komunikace – dělení systémů, výběr systému, specifické komunikace a jejich charakteristika. Specifika práce s dospělými a staršími jedinci, specifika práce při narušení komunikace po získaném postižení.
 22. Osoby s postižením zraku v období dospělosti – vrozené vady, získané vady (refrakční vady, vysoký astigmatismus, šeroslepost, trauma, patologie zrakové dráhy), poradenství, úprava prostředí
 23. Osoby s postižením zraku v období senia - nejdůležitější patologie (hypertenze, diabetes mellitus, věkem podmíněná makulární degenerace), sociální rehabilitace, neoptické pomůcky, provázení nevidomých
 24. Proces stárnutí, specifika komunikace a podpory stárnoucích jedinců, služby pro starší (příp. nemohoucí) osoby, možnosti aktivizace
 25. Roztroušená skleróza – vymezení, charakteristické znaky, vliv onemocnění na život jedince, možnosti podpory
 26. Paliativní péče, hospic, hospicové hnutí
 27. Péče a podpora osob po poškození mozku a jejich rodin (koma, koma vigile, neurorehabilitace, oblasti podpory)
 28. Koncept Bazální stimulace – u dospělých a starších jedinců, u jedinců se získaným postižením, základní vymezení, specifika podpory
 29. Pracovníci v sociální a speciálně pedagogické oblasti (sociální pracovník, speciální pedagog, pracovník v respitní péči, terapeutičtí pracovníci) – vymezení pomáhajících profesí, profil pracovníků, kompetence, rizika v institucionálních zařízeních, syndrom pomocníka

Doporučená literatura:

 • ČADILOVÁ, V., JŮN, H., THOROVÁ, K. a kol. Agrese u lidí s mentální retardací a s autismem. Praha : Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-319-2.
 • EMERSON, E. Problémové chování u lidí s mentální retardací a autismem. Praha : Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-390-1.
 • GÉRINGOVÁ, J. Pomáhající profese. Praha : Triton, 2011. ISBN 978-80-7387-394-3.
 • GRUSS, P. (ed.) Perspektivy stárnutí z pohledu psychologie celoživotního vývoje. Praha : Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-605-6.
 • HAMADOVÁ, P., KVĚTOŇOVÁ, L., NOVÁKOVÁ, Z. Oftalmopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno : Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-145-4.
 • HAŠKOVCOVÁ, H. Fenomén stáří. Praha : Panorama, 2010. 2. vyd. ISBN 80-7038-158-2.
 • HOWLIN, P. Autismus u dospívajících a dospělých. Cesta k soběstačnosti. Praha : Portál, 2005. ISBN-10 80-7367-041-0.
 • HRDÁ, J. Osobní asistence: obecné informace o této sociální službě pro občany, kteří potřebují ke svému životu pomoc druhé osoby. Praha : POV, 2001.
 • JANOVCOVÁ, Z. Alternativní a augmentativní komunikace. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2004. ISBN 80-210-3204-9.
 • JAROŠOVÁ, D. Péče o seniory. Ostrava : ZSF OU v Ostravě, 2006. 1. vyd. ISBN 80-7368-110-2.
 • JELÍNKOVÁ, M. Autismus IV. Péče o dospělé klienty s autismem. Praha : IPPP ČR, 2000/2001.
 • JESENSKÝ, J. Edukace a rehabilitace zrakově postižených na prahu nového milénia. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. ISBN 80-7041-041-8.
 • JESENSKÝ, J. a kol. Prolegomena. Praha : Univerzita J.A.Komenského, 2007. ISBN 978-80-86723-49-5.
 • KEBZA, V. Psychosociální determinanty zdraví. Praha : Academia, 2005. ISBN 80-200-1307-5.
 • LIPPERTOVÁ-GRÜNEROVÁ, M. Trauma mozku a jeho rehabilitace. Praha : Galén, 2009. ISBN 978-80-7262-569-7.
 • MATOUŠEK, O. a kol. Sociální služby: legislativa, ekonomika, plánování, hodnocení. Praha : Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-310-9.
 • MICHALÍK, J. a kol. Zdravotní postižení a pomáhající profese. Praha : Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-859-3.
 • MORAVCOVÁ, D. Zraková terapie slabozrakých a pacientů s nízkým vizem. Praha : Triton, 2004. ISBN 80-7254-476-4.
 • NOVOSAD, L. Poradenství pro osoby se zdravotním a sociálním znevýhodněním. Praha : Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-509-7.
 • NOVOSAD, L. Tělesné postižení jako fenomén a životní realita. Praha : Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-873-9.
 • OPATŘILOVÁ, D., PROCHÁZKOVÁ, L. Předprofesní a profesní příprava jedinců se zdravotním postižením. Brno : Masarykova univerzita, 2011. ISBN 978-80-210-5536-0.
 • PIDRMAN, V. Demence. Praha : Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1490-5.
 • POKORNÁ, A. Komunikace se seniory. Praha : Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3271-8.
 • PÖRTNER, M. Na osobu zaměřený přístup v práci s lidmi s mentálním postižením a s klienty vyžadujícími trvalou péči. Praha : Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-582-0.
 • PROCHÁZKOVÁ, L. Podpora osob se zdravotním postižením při integraci na trh práce. Brno : MSD, spol. s r.o., 2009. ISBN 978-80-7392-094-4.
 • ROTH, J., SEKYROVÁ, M., RŮŽIČKA, E. et al. Parkinsonova nemoc. Praha : MAXDORF, 2005. 3. vydání. ISBN 80-7345-044-5.
 • ŘEHŮŘEK, J. Možnosti reedukace zraku při kombinovaném postižení. Brno : Paido, 1999. ISBN 80-85931-75-3.
 • SCHMIDBAUER, W. Psychická úskalí pomáhajících profesí. Praha : Portál, 2000. ISBN 80-7178-312-9.
 • SCHMIDBAUER, W. Syndrom pomocníka – Podněty pro duševní hygienu v pomáhajících profesích. Praha : Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-369-X.
 • SCHOPLER, E., MESIBOV, G. Autistické chování. Praha : Portál, 1997. ISBN 80-7178-133-9.
 • SELIKOWITZ, M. Downův syndrom. Praha : Portál, 2005. ISBN 80-7178-976-9.
 • ÚLEHLA, I. Umění pomáhat. Praha : Sociologické nakladatelství, 2009. ISBN 978-80-86429-36-6.
 • VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. rozšířené a přeprac. vydání. Praha : Portál, 2004. ISBN 80-7178-802-3.
 • VÁGNEROVÁ, M. a kol. Psychologie handicapu. Praha : Karolinum, 2000. ISBN 80-7184-929-4.
 • VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie II. Dospělost a stáří. Praha : Karolinum, 2008. ISBN 978-80-246-1318-5.
 • VÍTKOVÁ, M. Somatopedické aspekty. 2. rozšířené a přepracované vydání. Brno : Paido, 2006. ISBN 80-7315-134-0.
 • VYMĚTAL, J. Úvod do psychoterapie. 2. aktualizované vydání. Praha : Grada, 2003. ISBN 80-247-0253-3.


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education