SZZ - NMgr - okruhy Surdopedie se znakovým jazykem – Edukativní, intervenční a terapeutické přístupy k dětem, žákům a dospělým se speciálními potřebami


Okruhy ke státní závěrečné zkoušce
Edukativní, intervenční a terapeutické přístupy k dětem, žákům a dospělým se speciálními potřebami
2. předmět specializace surdopedie se znakovým jazykem
Navazující magisterské studium
2015/16, 2016/17

 1. Vymezení pojmu diagnostika, speciálně pedagogická diagnostika a její metody, diagnostika surdopedická.
 2. Týmová spolupráce při komplexním diagnostickém vyšetření sluchových vad a mezioborové vztahy. Přehled vyšetřovacích metod sluchových funkcí – objektivní a subjektivní zkoušky sluchu.
 3. Diferenciální diagnostika, její úkoly, spolupráce s dalšími odborníky.
 4. Klasifikace vad a poruch sluchu podle věku a období fixace řeči.
 5. Korekce sluchových vad a užití sluchové protetiky, bezdrátová technologie.
 6. Vymezení systému poradenství pro jedince se speciálními vzdělávacími potřebami v ČR, podpůrná opatření.
 7. Současné legislativní podmínky poskytování poradenských služeb.
 8. Pedagogicko psychologické poradny, jejich, vznik, standardní činnosti, personální obsazení.
 9. Speciálně pedagogická centra, jejich vznik, cíle, standardní činnosti společné, personální obsazení.
 10. Speciálně pedagogická centra pro sluchově postižené, cíle, standardní činnosti speciální, personální obsazení SPC.
 11. Střediska rané péče pro sluchově postižené - náplň činností a personální obsazení.
 12. Možnosti vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách hlavního vzdělávacího proudu.
 13. Didaktika českého jazyka – specifika didaktiky, faktory ve vyučování, cíle, úkoly českého jazyka ve vzdělávacím programu.
 14. Metody ve výuce čtení u žáků a studentů se sluchovým postižením, český jazyk jako cizí jazyk, problematika porozumění čtenému textu, funkční gramotnost.
 15. Učebnice, vyučovací prostředky ve výuce českého jazyka a matematiky – základní dělení, požadavky na učebnice, prostředky, mediální výchova.
 16. Využití speciálních terapií ve vyučovacím procesu se zaměřením na žáky se zdravotním postižením – specifika přístupu k žákům se sluchovým postižením.
 17. Klima ve vyučování – školní klima, faktory ovlivňující vzdělávací proces, kurikulum a jeho specifika.

Literatura

 • BARVÍKOVÁ, Jana a kolektiv (2015) Katalog podpůrných opatření dílčí část pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu sluchového postižení nebo oslabení sluchového vnímání. Olomouc: UP.
 • DAŇOVÁ, Martina (2008) Metodika úpravy textů pro znevýhodněné čtenáře. Praha: Grada.
 • DOLEŽALOVÁ, Lenka a Lenka HRICOVÁ. Raná intervence u dětí se sluchovým postižením a u dětí s hluchoslepotou. In OPATŘILOVÁ, Dagmar, NOVÁKOVÁ, Zita et al. (2012) Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením. Brno: Masarykova univerzita.
 • DOLEŽALOVÁ, Lenka (2012) Terciární vzdělávání studentů se sluchovým postižením v České republice. Brno: Masarykova univerzita.
 • DRŠATA, Jakub, Radan HAVLÍK a kolektiv autorů (2016) Foniatrie – Sluch. Havlíčkův Brod: Tobiáš.
 • HOLMANOVÁ, Jitka (2005) Raná péče o dítě se sluchovým postižením. 2. vyd. Praha: Septima.
 • HORÁKOVÁ, Radka. Specifika vývoje a včasná pedagogická intervence u dětí se sluchovým postižením. In OPATŘILOVÁ, Dagmar (2006) Pedagogicko-psychologické poradenství a intervence v raném a předškolním věku u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Masarykova univerzita.
 • HORÁKOVÁ, Radka (2012) Sluchové postižení – úvod do surdopedie. Praha: Portál.
 • HRICOVÁ, Lenka a Lenka DOLEŽALOVÁ. Specifika přístupu k dětem se sluchovým postižením a dětem s hluchoslepotou. In BARTOŇOVÁ, Miroslava a Ilona BYTEŠNÍKOVÁ et al. (2012) Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Masarykova univerzita.
 • HRICOVÁ, Lenka (2011) Analýza komunikačních kompetencí žáků a učitelů na základních školách pro žáky se sluchovým postižením v České republice a v Německu. Brno: MU.
 • JUNGWIRTHOVÁ, Iva (2015) Dítě se sluchovým postižením v MŠ a ZŠ. Vydání první. Praha: Portál.
 • KOMORNÁ, Marie (2008) Psaná čeština českých neslyšících – čeština jako cizí jazyk. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka.
 • KRAHULCOVÁ, Beáta (2014) Komunikační systémy sluchově postižených. Praha: Beakra.
 • LEJSKA, Mojmír (2003) Poruchy verbální komunikace a foniatrie. Brno: Paido.
 • PITNEROVÁ, Pavla (2014) Role komunikace v procesu integrace žáka se sluchovým postižením. Brno: MU.
 • POTMĚŠIL, Miloň a kolektiv (2012) Diagnostické domény pro žáky se sluchovým postižením. Katalog míry posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb. II. část. Olomouc: UP.
 • POTMĚŠIL, Miloň a kolektiv (2012) Metodika práce se žákem se sluchovým postižením. Olomouc: UP.
 • POTMĚŠIL, Miloň a kolektiv (2012) Metodika práce asistenta pedagoga se žákem se sluchovým postižením. Olomouc: UP.
 • SOURALOVÁ, Eva (2002) Čtení neslyšících. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého.
 • SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, Gabriela a Filip SMOLÍK (2014) Diagnostická baterie pro posouzení vývoje jazykových znalostí a dovedností dětí předškolního věku. Praha: Grada.
 • SMOLÍK, Filip a Gabriela SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ (2014) Vývoj jazykových schopností v předškolním věku. Praha: Grada.
 • ŠLAPÁK, Ivo a kolektiv. (2013) Dětská otorinolaryngologie. Praha: Mladá fronta.

Časopisy

 • Speciální pedagogika, časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky. Vydává PdF UK v Praze
 • Gong
 • Unie
 • INFO Zpravodaj
 • Doteky

Internetové zdroje

 • www.detskysluch.cz
 • http://www.inkluze.upol.cz/portal/
 • http://www.cochlear.com/wps/wcm/connect/au/home/support/rehabilitation-resources
 • http://www.jtc.org/services/parent-distance-education
 • http://www.medel.com/us/bridge-downloads
 • https://thelisteningroom.com/
 • http://www.asha.org/
 • http://firstwords.fsu.edu


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education