SZZ - NMgr - okruhy Surdopedie se znakovým jazykem – Edukativní, intervenční a terapeutické přístupy k dětem, žákům a dospělým se speciálními potřebami


Okruhy ke státní závěrečné zkoušce
Edukativní, intervenční a terapeutické přístupy k dětem, žákům a dospělým se speciálními potřebami
2. předmět specializace surdopedie se znakovým jazykem
Navazující magisterské studium
2014/15, 2015/16

 1. Týmová spolupráce při komplexním diagnostickém vyšetření sluchových vad a mezioborové vztahy
 2. Přehled vyšetřovacích technik sluchových funkcí
 3. Klasifikace vad a poruch sluchu podle věku a období fixace řeči
 4. Korekce sluchových vad a užití sluchové protetiky
 5. Vymezení systému poradenství pro jedince se speciálními vzdělávacími potřebami v ČR a současné legislativní podmínky poskytování poradenských služeb
 6. Střediska rané péče pro sluchově postižené - náplň činností a personální obsazení
 7. Speciálně pedagogická centra pro sluchově postižené - náplň činností a personální obsazení
 8. Vzdělávací systém žáků se sluchovým postižením v ČR, legislativní opatření
 9. Možnosti integrace dětí a žáků do běžných předškolních a školních zařízení
 10. Komunikační formy sluchově postižených slovní a neslovní podstaty

Literatura

 • BAREŠOVÁ, J. HRUBÝ, J. Didaktické a technické pomůcky pro sluchově postižené v MŠ a ZŠ. Praha: Septima, 1999.
 • FENCLOVÁ, J., kol. Ve světě sluchového postižení. Praha: FRPSP, Středisko rané péče Tamtam, 2005.
 • FREEMAN,R.D. Tvé dítě neslyší? Praha: FRPSP, 1992.
 • HERDOVÁ, S. Vyšetřování sluchu u dětí. Pediatrie pro praxi, 2004/4. Dostupné na World Wide Web: www.solen.cz  
 • HOLMANOVÁ, J. Raná péče o dítě se sluchovým postižením. Praha: Septima, 2002.
 • HORÁKOVÁ, R. Úvod do surdopedie. In Pipeková, J. (ed.) Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: MU, 2006, s. 127-143.
 • HORÁKOVÁ, R. Specifika vývoje a včasná pedagogická intervence u dětí se sluchovým postižením. In Opatřilová, D.(ed.) Pedagogicko psychologické poradenství a intervence v raném a předškolním věku u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, Brno: MU, 2006, s. 243-281.
 • HRONOVÁ, A., MOTEJZLÍKOVÁ, J. Raná komunikace mezi matkou a dítětem. Praha: FRPSP, 2002.
 • JANOTOVÁ, N. Reedukace sluchu sluchově postižených dětí v předškolním věku. Praha: Septima, 1996.
 • LEJSKA, M. Poruchy verbální komunikace a foniatrie. Brno: Paido, 2003.
 • LEONHARDT, A. Úvod do pedagogiky sluchovo postihnutých. Bratislava: Sapientia, 2001.
 • NOVÁK, A. Foniatrie a pedaudiologie I. Poruchy komunikačního procesu způsobené sluchovými vadami. Praha: 1994.
 • NOVÁK, A. Foniatrie a pedaudiologie II. Základy fyziologie a patofyziologie řeči, diagnostika a léčba poruch řeči. Praha: 1997.
 • POTMĚŠIL, M. Čtení k surdopedii. Olomouc: UP PdF, 2003.
 • PULDA, M. Včasná sluchově řečová výchova malých sluchově postižených dětí. Brno: MU, 2002.
 • SEIFERTOVÁ, J. Spolupráce praktických dětských lékařů a specialistů v oboru chorob ušních, nosních a krčních. Pediatrie pro praxi, 2001/2. Dostupné na World Wide Web: www.solen.cz  
 • SOBOTKOVÁ, A. Edukace dětí a žáků se sluchovým postižením,In VÍTKOVÁ, M.:Integrativní školní (speciální) pedagogika, Brno, MSD, 2003.
 • SOBOTKOVÁ, A. Včasná diagnostika a pedagogická intervence u dětí se sluchovým postižením jako úkol SPC, In VÍTKOVÁ, M.: Otázky speciálně pedagogického poradenství, Brno, MSD, 2003.
 • SVOBODOVÁ, K. Logopedická péče o děti s kochleárním implantátem. Praha: Septima, 1997.
 • ŠEDIVÁ, Z. Psychologie sluchově postižených ve školní praxi. Praha: Septima: 2006
 • ŠLAPÁK, I., FLORIÁNOVÁ, P. Kapitoly z otorhinolaryngologie a foniatrie. Brno: Paido, 1999. Vyhláška č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Dostupné na World Wide Web: http://www.msmt.cz/uploads/soubory/sb020_05.pdf 
 • Vyhláška č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Dostupné na World Wide Web: http://www.msmt.cz/Files/PDF/Vyhlaska_71_72_73_74_umelec__porad__spec_zajm.pdf

Časopisy

 • Speciální pedagogika, časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky. Vydává PdF UK v Praze
 • Gong
 • Unie
 • INFO Zpravodaj
 • Doteky

Internetové zdrojeVerze pro tisk

© 2010 Katedra speciální pedagogiky, speciální pedagogika Brno