SZZ - NMgr - okruhy Surdopedie s podporou českého znakového jazyka

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce
Surdopedie s podporou českého znakového jazyka
Navazující magisterské studium
2015/16,
2016/17

 1. Terminologická východiska oboru surdopedie – vymezení základních pojmů - obor, cíl, metody, mezioborové vztahy, předmět zájmu oboru surdopedie, historický vývoj péče o osoby s postižením sluchu.
 2. Sluch - anatomie a fyziologie sluchového ústrojí, význam sluchu, důsledky sluchového postižení, klasifikace a etiologie sluchového postižení.
 3. Diagnostika sluchových vad - diagnostika sluchového postižení, objektivní a subjektivní sluchové zkoušky, screeningové vyšetření sluchu, depistáž, preventivní prohlídky.
 4. Řeč u jedinců se sluchovým postižením - ontogeneze řeči, stádia vývoje řeči u jedinců se sluchovým postižením, přípravné období a vlastní vývoj řeči u dítěte se sluchovým postižením ve slyšící a neslyšící rodině, jazykové roviny.
 5. Logopedická péče u jedinců se sluchovým postižením - charakteristika mluveného projevu osob se sluchovým postižených, individuální logopedická péče, včasná sluchově-řečová výchova, vyvozování hlásek, rozvoj lexikální a gramatické stránky řeči, globální čtení.
 6. Český jazyk v komunikaci neslyšících - mluvená řeč, psaná forma řeči, recepce psaného textu, úprava textu pro čtenáře se sluchovým postižením, využití nových médií a internetu v komunikaci neslyšících.
 7. Komunikace - charakteristika a význam mezilidské komunikace, komunikační systémy osob se sluchovým postižením – přehled a popis, legislativní opatření.
 8. Vizuálně-motorické komunikační systémy - teoretické základy znakového jazyka, znakovaný jazyk, prstová abeceda.
 9. Lingvistické a sociolingvistické výzkumy znakových jazyků, možnosti zápisu znakových jazyků.
 10. Sluchová protetika - individuální sluchová protetika, přístroje a pomůcky pro individuální logopedickou péči a sluchovou výchovu, kompenzační pomůcky a jejich význam (sluchadla, KI, bezdrátová technologie), využití při vzdělávání, legislativa.
 11. Včasná intervence u jedinců se sluchovým postižením - raná péče, speciálně pedagogická centra, formy spolupráce s rodinou, situace rodičů dítěte se sluchovým postižením, zdravotnická péče, screening, depistáž, speciálně pedagogická diagnostika, výběr školského zařízení, včasná sluchově řečová výchova.
 12. Systém vzdělávání u jedinců se sluchovým postižením - předškolní zařízení, základní školy pro sluchově postižené, OU, SOU, SOŠ, SŠ pro sluchově postižené, možnost studia studentů se sluchovým postižením na VŠ, profesní orientace a profesní uplatnění osob se sluchovým postižením.
 13. Komunikační přístupy užívané ve vzdělávání dětí a žáků se sluchovým postižením - speciální vyučovací metody - organizace vyučování u dětí a žáků se sluchovým postižením, orální metoda, totální komunikace, bilingvální přístup, neslyšící pedagog.
 14. Inkluzivní vzdělávání dětí, žáků a studentů se sluchovým postižením - podmínky, spolupráce s SPC, služby poskytované SPC pro sluchově postižené žákům, učitelům běžných škol a rodičům, podpůrná opatření, legislativa.
 15. Komunita Neslyšících - kultura Neslyšících, organizace osob se sluchovým postižením, kluby neslyšících, volnočasové aktivity, časopisy zaměřené na problematiku sluchového postižení.
 16. Tlumočnické služby pro osoby se sluchovým postižením – tlumočení z/do znakového jazyka, podmínky tlumočení, etický kodex tlumočníka znakového jazyka, legislativní opatření.
 17. CODA - slyšící děti neslyšících rodičů.
 18. Sluchová vada a další kombinovaná postižení - péče o jedince se sluchovou a další přidruženou vadou, současné pojetí vícenásobného postižení, možnosti augmentativní a alternativní komunikace.
 19. Hluchoslepota - pojetí a klasifikace hluchoslepoty, etiologie, možnosti vzdělávání, komunikační systémy, organizace pro jedince s hluchoslepotou.
 20. Presbyakuzie, tinnitus - příčiny a možnosti terapie.

Literatura

 • DAŇOVÁ, Martina (2008) Metodika úpravy textů pro znevýhodněné čtenáře. Praha: Grada.
 • DOLEŽALOVÁ, Lenka a Lenka HRICOVÁ. Raná intervence u dětí se sluchovým postižením a u dětí s hluchoslepotou. In OPATŘILOVÁ, Dagmar, NOVÁKOVÁ, Zita et al. (2012) Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením. Brno: Masarykova univerzita.
 • DOLEŽALOVÁ, Lenka (2012) Terciární vzdělávání studentů se sluchovým postižením v České republice. Brno: Masarykova univerzita.
 • DRŠATA, Jakub, Radan HAVLÍK a kolektiv autorů (2016) Foniatrie – Sluch. Havlíčkův Brod: Tobiáš.
 • HOLMANOVÁ, Jitka (2005) Raná péče o dítě se sluchovým postižením. 2. vyd. Praha: Septima.
 • HORÁKOVÁ, Radka. Specifika vývoje a včasná pedagogická intervence u dětí se sluchovým postižením. In OPATŘILOVÁ, Dagmar (2006) Pedagogicko-psychologické poradenství a intervence v raném a předškolním věku u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Masarykova univerzita.
 • HORÁKOVÁ, Radka (2012) Sluchové postižení – úvod do surdopedie. Praha: Portál.
 • HRICOVÁ, Lenka a Lenka DOLEŽALOVÁ. Specifika přístupu k dětem se sluchovým postižením a dětem s hluchoslepotou. In BARTOŇOVÁ, Miroslava a Ilona BYTEŠNÍKOVÁ et al. (2012) Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Masarykova univerzita.
 • HRICOVÁ, Lenka (2011) Analýza komunikačních kompetencí žáků a učitelů na základních školách pro žáky se sluchovým postižením v České republice a v Německu. Brno: MU.
 • HRONOVÁ, Anna a Jitka MOTEJZÍKOVÁ (2002) Raná komunikace mezi matkou a dítětem. Praha: FRPSP.
 • HRUBÝ, Jaroslav (1997, 1998) Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu. 1. a 2. díl. Praha: Septima, 1997, 1998.
 • JABŮREK, Josef (1998) Bilingvální vzdělávání neslyšících. Praha: Septima.
 • JARNÍKOVÁ, Ivana (2005). Eliška – příběh hluchoslepé holčičky. 1. vyd. Praha: Společnost pro ranou péči.
 • JAROŠOVÁ, Jindra (1991) Via lucis. 1. vyd. Praha: Fokus.
 • JUNGWIRTHOVÁ, Iva (2015) Dítě se sluchovým postižením v MŠ a ZŠ. Vydání první. Praha: Portál.
 • KOMORNÁ, Marie (2008) Psaná čeština českých neslyšících – čeština jako cizí jazyk. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka.
 • KRAHULCOVÁ, Beáta (2014) Komunikační systémy sluchově postižených. Praha: Beakra.
 • LANGER, Jiří (2007) Komunikace osob se sluchovým postižením (DVD). Olomouc: UP PdF
 • LANGER, Jiří a Václav PTÁČEK, Karel DVOŘÁK (2004) Znaková zásoba českého znakového jazyka k rozšiřujícímu studiu surdopedie se zaměřením na znakový jazyk (DVD, 4 díly). Olomouc: UP PdF
 • LANGER, Jiří a Eva SOURALOVÁ, Radka HORÁKOVÁ (2006) Taktilní znakový jazyk pro hluchoslepé, 1. díl výukového CD–ROMu, vyd. o.s. LORM, Praha.
 • LANGER, Jiří a Eva SOURALOVÁ, Radka HORÁKOVÁ (2009) Taktilní znakový jazyk pro hluchoslepé, 2. díl výukového CD–ROMu, vyd. o.s. LORM, Praha.
 • LANGER, Jiří a Eva SOURALOVÁ, Radka HORÁKOVÁ (2010). Taktilní znakový jazyk – Manuál a CD–ROM k výuce a studiu, vyd. o.s. LORM, Praha.
 • LEJSKA, Mojmír (2003) Poruchy verbální komunikace a foniatrie. Brno: Paido.
 • LEONHARDT, Annette (2001) Úvod do pedagogiky sluchovo postihnutých. Bratislava: Sapientia.
 • NOVÁK, Alexej (1994). Foniatrie a pedaudiologie I. Poruchy komunikačního procesu způsobené sluchovými vadami. Praha.
 • LUDÍKOVÁ, Libuše (2001) Edukace hluchoslepého dítěte raného věku. 1. vyd. Olomouc: UP.
 • LUDÍKOVÁ, Libuše (2000). Vzdělávání hluchoslepých I. 1. vyd. Praha: Scientia.
 • LUDÍKOVÁ, Libuše (2001). Vzdělávání hluchoslepých III. 1. vyd. Praha: Scientia.
 • NOVÁK, Alexej (1997) Foniatrie a pedaudiologie II. Základy fyziologie a patofyziologie řeči, diagnostika a léčba poruch řeči. Praha.
 • PITNEROVÁ, Pavla (2014) Role komunikace v procesu integrace žáka se sluchovým postižením. Brno: MU.
 • POTMĚŠIL, Miloň (1999) Úvodní stati k výchově a vzdělávání sluchově postižených. Praha: Fortuna.
 • POTMĚŠIL, Miloň (2002) Všeobecný slovník českého znakového jazyka A-N. Praha: Fortuna.
 • POTMĚŠIL, Miloň (2004) Všeobecný slovník českého znakového jazyka O-Ž. Praha: Fortuna.
 • POTMĚŠIL, Miloň (2003) Čtení k surdopedii. Olomouc: UP.
 • POTMĚŠIL, Miloň a kolektiv (2012) Diagnostické domény pro žáky se sluchovým postižením. Katalog míry posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb. II. část. Olomouc: UP.
 • ROUČKOVÁ, Jarmila (2011) Cvičení a hry pro děti se sluchovým postižením: praktické návody a důležité informace. Vyd. 2. Praha: Portál.
 • SLÁNSKÁ BÍMOVÁ, Petra a Lenka OKROUHLÍKOVÁ (2008). Rysy přirozených jazyků. Český znakový jazyk jako přirozený jazyk. Lexikografie. Slovníky českého znakového jazyka. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka.
 • SOURALOVÁ, Eva (2000). Vzdělávání hluchoslepých II. 1. vyd. Praha: Scientia.
 • SOURALOVÁ, Eva (2002) Čtení neslyšících. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého.
 • SVOBODOVÁ, Karla (1997) Logopedická péče o děti s kochleárním implantátem. 1. vyd. Praha: Septima.
 • SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, Gabriela a Filip SMOLÍK (2014) Diagnostická baterie pro posouzení vývoje jazykových znalostí a dovedností dětí předškolního věku. Praha: Grada.
 • SMOLÍK, Filip a Gabriela SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ (2014) Vývoj jazykových schopností v předškolním věku. Praha: Grada.
 • ŠTĚRBOVÁ, Dana a kol. (2005) Hluchoslepota – lidé s ní a kolem ní. 1. vyd. Olomouc: UP.
 • ŠEDIVÁ, Zoja (2006) Psychologie sluchově postižených ve školní praxi. Praha: Septima.
 • ŠLAPÁK, Ivo a Petra FLORIÁNOVÁ (1999). Kapitoly z otorhinolaryngologie a fonoatrie. Brno: Paido.
 • ŠLAPÁK, Ivo a kolektiv. (2013) Dětská otorinolaryngologie. Praha: Mladá fronta.
 • VÁGNEROVÁ, Marie (2004) Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál.
 • VYSUČEK, Petr (2008b) Prstová abeceda v českém znakovém jazyce – praktická cvičení (DVD). Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka

Internetové odkazy


Časopisy

 • Speciální pedagogika
 • Gong
 • Doteky
 • Dětský sluch


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education