SZZ - NMgr - okruhy Strategie ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami


Okruhy ke státní závěrečné zkoušce
Strategie ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Navazující magisterské studium
2016/17, 2017/2018

Okruhy k SZZ: Intervence žáků s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami (platí pro variantu A)

Okruhy SZZ: Mentální postižení (platí pro variantu B, C, D)

Okruhy SZZ: Edukace žáků v riziku problémů/poruch chování a s mentálním postižením (platí pro variantu E)


Okruhy k SZZ: Intervence žáků s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami (platí pro variantu A)
 1. Poradenské služby v ČR. Platná legislativa.
 2. Komplexní speciálněpedagogická diagnostika komunikačních schopností u jedinců s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami (deskripce domény, specifika domény, diagnostiaka, hodnocení).
 3. Speciálněpedagogická diagnostika pohybových schopností (deskripce domény, specifika domény, diagnostiaka, hodnocení).
 4. Speciálněpedagogická diagnostika jemné motoriky (deskripce domény, specifika domény, diagnostiaka, hodnocení).
 5. Speciálněpedagogická diagnostika sebeobsluhy (deskripce domény, specifika domény, diagnostiaka, hodnocení).
 6. Speciálněpedagogická diagnostika autoregulace učení (deskripce domény, specifika domény, diagnostiaka, hodnocení).
 7. Speciálněpedagogická diagnostika kognitivních procesů (deskripce domény, specifika domény, diagnostiaka, hodnocení).
 8. Speciálněpedagogická diagnostika emocionality (deskripce domény, specifika domény, diagnostiaka, hodnocení).
 9. Speciálněpedagogická diagnostika chování a způsobilost pro sociální interakci (deskripce domény, specifika domény, diagnostiaka, hodnocení).
 10. Speciálněpedagogická diagnostika zrakových funkcí, funkční vyšetření zraku u jedinců se zrakovým postižením a více vadami/kombinovaným postižením (deskripce domény, specifika domény, diagnostiaka, hodnocení).
 11. Komplexní speciálněpedagogická diagnostika u jedinců s poruchou autistického spektra.
 12. Možnosti poskytované podpory při poruchách hybnosti (polohování, přenášení a nošení, kompenzační pomůcky).
 13. Možnosti poskytované podpory při poruchách jemné motoriky (poskytovaná podpora, pomůcky didaktické, rehabilitační a kompenzační).
 14. Možnosti poskytované podpory při rozvoji kognitivních procesů (poskytovaná podpora, význam hry, didaktické pomůcky).
 15. Kompenzační pomůcky pro osoby s tělesným postižením (dělení, využití ve školách a v domácím prostředí, využití PC).
 16. Proces výběru povolání a jeho specifika u osob se zdravotním postižením (motivační faktory, obecné aspekty volby povolání, východiska profesní volby, specifické problémy – vzdálenost, doprava, seberealizace, zájmy, pracovní uplatnění).
 17. Oblast diagnostiky k profesní orientaci (oblast školního výkonu, diagnostika obecných schopností, diagnostika speciálních schopností, diagnostika osobnosti, diagnostika zájmů a motivace ke studiu).
 18. Podporované zaměstnávání (vývoj ve světě a u nás, definice, filosofie, cíle a úkoly, pracovní agentury, cílové skupiny).
 19. Komunikace v poradenství (technika aktivního poslouchání, technika kladení otázek, parafrázování a sumarizace, podpůrné chování, fáze dialogu).
 20. Možnosti pracovního uplatnění občanů se zdravotním postižením (zácvikové kurzy, chráněné dílny, chráněné pracovní místo, chráněná pracovní dílna, rekvalifikace, pracovní rehabilitace).
 21. Raná péče – teoretická východiska rané péče, formy a služby, klientela, intervence, poskytovatelé sociální služby raná péče v České republice.
 22. Poradenství a poskytovatelé sociálních služeb pro občany se zrakovým postižením starší 15let – Tyfloservis o.p.s., Krajská Tyflocentra, SONS, Rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Praha-Dědina, centra při VŠ, Domovy pro zrakově postižené, sociální poradenství a sociální rehabilitace.
 23. Speciální pomůcky pro osoby se zrakovým postižením a práce s nimi. Využití výpočetní techniky ve vzdělávání žáků s postižením zraku.
 24. Komunikace osob se zrakovým postižením – specifika; výuka Braillova písma a jeho zápis. Přístup k informacím slabozrakých a nevidomých.
 25. Prostorová orientace a samostatný pohyb osob se zrakovým postižením – zásady, techniky, specifika POSP a úpravy prostředí u nevidomých a slabozrakých, odlišnosti.
 26. Metody ve vyučovacím procesu se zaměřením na žáky s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami (metody obecné a speciální).
 27. Struktura vyučovacího procesu se zaměřením na žáky s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami zdravotním postižením (charakteristika režimu dne, individuální práce, kolektivní práce, práce v blocích).
 28. Vzdělávací oblast Jazyková komunikace – specifika didaktiky při nácviku čtení, psaní řečové výchovy (RVP ZŠS díl I).
 29. Vzdělávací oblast Člověk a komunikace – Rozumová výchova (rozvoj poznávacích schopností, logického myšlení a paměti, grafických schopností), Řečová výchova (rozvíjení komunikačních dovedností, AAK), (RVP ZŠS díl II).
 30. Metody při výuce grafomotoriky.
 31. Metody ve výuce psaní (užívané v současnosti).
 32. Matematika a její aplikace – tematické okruhy, cílové zaměření vzdělávací oblasti (RVP ZŠS díl I).
 33. Reedukační postupy při projevech narušené senzomotoriky.
 34. Reedukační postupy při projevech SPU (dysgrafie, dyskalkulie, dyslexie) - metody reedukace, základní pomůcky.
 35. Využití speciálních terapií ve vyučovacím procesu se zaměřením na žáky se zdravotním postižením (animoterapie – farminterapie, canisterapie, hipoterapie).

Literatura:

 • BARTOŇOVÁ, M. Kapitoly ze specifických poruch učení I. Vymezení současné problematiky. MU: Brno 2004. ISBN 80- 210-3613-3.
 • BARTOŇOVÁ, M. Kapitoly ze specifických poruch učení II. Reedukace specifických poruch učení. Brno: MU, 2005, s. 152. 80-210-3822.
 • BAZALOVÁ, B. Poruchy autistického spektra. Teorie. Výzkum. Zahraniční zkušenosti. Brno: MU, 2011, 246 s. ISBN 978-80-210-5781-4.
 • BAZALOVÁ, B. Poruchy autistického spektra v kontextu české psychopedie. Brno: MU, 2012, 278 s. ISBN 978-80-5930-6.
 • FABIÁNKOVÁ, B., HAVEL, J., NOVOTNÁ, M. Výuka čtení a psaní na 1. stupni základní školy. Brno: Paido 1999. ISBN
 • FINKOVÁ, D., LUDÍKOVÁ, L., RŮŽIČKOVÁ, V. Speciální pedagogika osob se zrakovým postižením. 1. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 158 s. ISBN 978-80-244-1857-5.
 • HAMADOVÁ, P., KVĚTOŇOVÁ, L., NOVÁKOVÁ, Z. Oftalmopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno : Paido. 2007. ISBN : 978-80-7315-145-4.
 • HRACHOVINA, V. DOŠKOVÁ, H. Zvětšovací pomůcky. Brno: Masarykova univerzita. 1998. ISBN 80-210-1854-2.
 • JESENSKÝ, J. Edukace a rehabilitace zrakově postižených na prahu nového milénia. Hradec Králové. Gaudeamus. 2002. ISBN 80-7041-041-8.
 • KOLEKTIV. Problematika zaměstnávání občanů se zdravotním postižením. Praha: RYTMUS 2005. ISBN 80-903598-1-7.
 • KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ L. Oftalmopedie. Brno: Paido, 2000. ISBN 80-85931-84-2.
 • LUDÍKOVÁ, L. Tyflopedie I. Olomouc,.Nakladatelství UP Olomouc.1988. 69 s.
 • LUDÍKOVÁ, L. Tyflopedie II. Olomouc, Nakladatelství UP Olomouc.1989. 70s.
 • LUDÍKOVÁ, L., MALEČEK, M. Tyflopedie III. Olomouc. Nakladatelství UP Olomouc.1991. 87 s.
 • MORAVCOVÁ, D. Zraková terapie slabozrakých a pacientů s nízkým vizem. Praha. Triton, 2004. ISBN 80-7254-476-4.
 • OPATŔILOVÁ, D. (ed.) Pedagogicko-psychologické poradenství a intervence v raném a předškolním věku u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: MU, 2006. ISBN 80-210-3977-9.
 • OPATŔILOVÁ, D. Metody práce u jedinců s těžkým postižením a více vadami. Brno: MU, 2005. ISBN 80-210-3819-5.
 • OPATŔILOVÁ, D. Edukace osob s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami. Brno: MU, 2013, 186 s. ISBN 978-80-210-6221-4.
 • OPATŘILOVÁ, D. Profesní poradenství. In Kolektiv autorů. Problematika zaměstnávání občanů se zdravotním postižením. Praha: RYTMUS, 2005, ISBN 80-903598-1-7, s. 46 – 56.
 • OPATŘILOVÁ, D. Profesní poradenství. In VÍTKOVÁ, M. (ed.). Otázky speciálně pedagogického poradenství. Základy, teorie, praxe. Brno: MSD, 2003, s. 202 – 208. ISBN 80-86633-08-X.
 • OPATŘILOVÁ, D. Komunikace v poradenství. In VÍTKOVÁ, M. (ed.). Otázky speciálně pedagogického poradenství. Základy, teorie, praxe. Brno: MSD, 2003, s. 194 – 200. ISBN 80-86633-08-X.
 • OPATŘILOVÁ, D. Podporované zaměstnávání. In VÍTKOVÁ, M. (ed.). Otázky speciálně pedagogického poradenství. Základy, teorie, praxe. Brno: MSD, 2003, s. 231 – 239. ISBN 80-86633-08-X.
 • OPATŔILOVÁ, D. Pedagogická intervence v raném a předškolním věku u jedinců s mozkovou obrnou. Brno: MU, 2010, 150 s. ISBN 978-80-210-5266-6.
 • OPATŘILOVÁ, D., ZÁMEČNÍKOVÁ, D. Možnosti speciálně pedagogické podpory u osob s hybným postižením. Brno: MU, 2008. ISBN 978-80-210-4575-0.
 • OPATŘILOVÁ, D., ZÁMEČNÍKOVÁ, D. Předprofesní a profesní příprava zdravotně postižených. Brno: MU 2005. ISBN 80-210-3718-0.
 • OPATŘILOVÁ, D. PROCHÁZKOVÁ,L. Předprofesní a profesní příprava jedinců se zdravotním postižením. Brno: MU, 2011, 158 s. ISBN 978-80-210-5536-0.
 • PIPEKOVÁ, J. (ed.) Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3., přeprac. a rozšíř. vyd. Brno : Paido Brno, 2010. od s. 273-288, 16 s. ISBN 978-80-7315-198-0.
 • PIPEKOVÁ, J. Osoby s mentálním postižením ve světle současných edukativních trendů. Brno: MSD, 2006. ISBN 80-86633-40-3.
 • PŘINOSILOVÁ, D. Vybrané okruhy speciálně pedagogické diagnostiky. Brno: MU 1997. ISBN 80-210-1595-0.
 • SANTLEROVÁ, K. Metody ve výuce čtení a psaní. Brno: Paido 1995.
 • SVOBODA, M., KREJČÍŘOVÁ, D., VÁGNEROVÁ, M. Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-548-8.
 • VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Variabilita a patologie lidské psychiky. Praha: Portál, 1999, ISBN 80-7178-678-0.
 • VÁGNEROVÁ, M., HADJ-MOUSSOVÁ, Z., ŠTECH, S. Psychologie handicapu. Praha: Karolinum, 2004, ISBN 80-7184-929-4.
 • VÁGNEROVÁ, M. Oftalmopsychologie dětského věku. Praha: Karolinum, 1985. ISBN 80-7184-053-X.
 • VAŠEK, Š. Špeciálnopedagogická diagnostika. Bratislava: SPN 1995. ISBN 80-08-0256-3.
 • VÍTEK, J., VÍTKOVÁ, M. Teorie a praxe v edukaci, intervenci, terapii a psychosociální podpoře jedinců se zdravotním postižením se zaměřením na neurologická onemocnění. Brno: Paido, 2010. ISBN 978-80-7315-7315-210-9.
 • VÍTKOVÁ, M. (ed.). Podpora vzdělávání dětí a žáků s těžkým zdravotním postižením I. Základní informace. Speciálně pedagogická diagnostika. Praha: IPPP ČR, 2001.
 • VÍTKOVÁ, M. Podpora vzdělávání dětí a žáků s těžkým zdravotním postižením II. Metoda bazální stimulace. Praha: IPPP ČR, 2001.
 • VÍTKOVÁ, M. Integrativní speciální pedagogika. 2. rozšířené a přepracované vydání. Brno: Paido, 2004. ISBN 80-7315-071-9.
 • VÍTKOVÁ, M. a kol. Možnosti reedukace zraku při kombinovaném postižení. Brno: Paido, 1999. ISBN 80-85931-75-3.
 • VÍTKOVÁ, M. Somatopedické aspekty. 2. přepracované a rozšířené vydání. Brno: Paido, 2006. ISBN 80-7315-134-0.
 • ZELINKOVÁ, O. Poruchy učení. Praha: Portál 2003.

Internetové zdroje
Okruhy k SZZ: Mentální postižení (platí pro variantu B, C, D)

 1. Speciálně pedagogická diagnostika komunikačních schopností u jedinců s tělesným postižením v kombinaci s mentální retardací.
 2. Speciálně pedagogická diagnostika pohybových schopností u jedinců s těžkým kombinovaným postižením (tělesné, mentální), možná intervence.
 3. Speciálně pedagogická diagnostika u jedinců s autismem a poruchou autistického spektra, možná intervence.
 4. Složky speciálně pedagogické diagnostiky v raném a předškolním věku u dětí s kombinovaným postižením – tělesné a mentální.
 5. Speciálně pedagogická diagnostika u žáků s těžkým kombinovaným postižením – školní věk.
 6. Současný poradenský systém v ČR, vyhláška č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ve znění vyhlášky č.197/2016. Sb.
 7. Podporované zaměstnávání – vývoj ve světě a u nás, definice, filosofie, cíle a úkoly, pracovní agentury, cílové skupiny.
 8. Profesní poradenství – poradenské teorie, prostředky v poradenství, profil poradenského pracovníka.
 9. Komunikace v poradenství – technika aktivního poslouchání, technika kladení otázek, parafrázování a sumarizace, podpůrné chování, fáze dialogu.
 10. Možnosti pracovního uplatnění zdravotně postižených občanů – zácvikové kurzy, chráněné pracovní místo, chráněná pracovní dílna, rekvalifikace, pracovní rehabilitace.
 11. Dopad zrakového postižení na osobnost jedince (vnímání, myšlení, pozornost, chování, řeč).
 12. Psychomotorický vývoj dítěte s těžkým zrakovým postižením. Specifika psychického vývoje dítěte se zrakovým postižením od narození po adolescenci.
 13. Raná intervence – teoretická východiska rané intervence, formy a služby. Střediska RP (klienti a služby).
 14. Inkluze. Současné trendy v péči o jedince se zrakovým postižením u nás a v zahraničí.
 15. Kompenzační pomůcky pro jedince se zrakovým postižením a práce s nimi. Využití výpočetní techniky v edukaci. Komunikace osob se zrakovým postižením - výuka Braillova písma. Přístup k informacím.
 16. Péče o později oslepné občany – Tyfloservis o.p.s., Tyflocentrum o.p.s., SONS, Domovy pro osoby se zdravotním postižením, Rehabilitační a rekvalifikační středisko Praha-Dědina.
 17. Prostorová orientace a samostatný pohyb zrakově postižených (POSPZP). Organizace pro osoby se zrakovým postižením u nás a v zahraničí.
 18. Metody ve vyučovacím procesu – vymezení, základní dělení, metody z hlediska fází vyučovacího procesu se zaměřením na žáky se zdravotním postižením.
 19. Základní struktura vyučovací hodiny, organizační formy ve vzdělávacím procesu, typy vyučovacích hodin, individualizace a diferenciace ve vzdělávání.
 20. Didaktika českého jazyka – faktory ve vyučování, cíle, úkoly českého jazyka ve vzdělávacím programu.
 21. Metody ve výuce čtení, vývoj metod, metoda analyticko – syntetické, metoda globální
 22. Metody ve výuce psaní – vývoj metod, metody psaní užívané v základním vzdělávání, specifika metod u žáků s mentálním postižením.
 23. Matematika ve vzdělávacích programech – cíle, úkoly, složky matematiky na prvním stupni základní školy, matematika u žáků s lehkým mentálním postižením.
 24. Učebnice, vyučovací prostředky ve výuce českého jazyka a matematiky – základní dělení, požadavky na učebnice, prostředky vyučování, mediální výchova.
 25. Reedukační postupy při projevech specifických poruch učení – metody reedukace, základní pomůcky.
 26. Klima ve vyučování – faktory ovlivňující vzdělávací proces, kurikulum a jeho specifika.
 27. Využití speciálních terapií ve vyučovacím procesu se zaměřením na žáky se zdravotním postižením.

Literatura:

 • Bartoňová, M. (2012) Specifické poruchy učení. Text k distančnímu vzdělávání. Brno, MU.
 • Bartoňová, M. (ed.) ( 2005) Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Zaměření na edukaci žáků specifickými poruchami učení. Učební text Brno: MU.
 • Blažková, R. a kol. (1987) Texty k didaktice matematiky pro studium učitelství 1. stupně ZŠ. I. Část. Učební text. MU: Brno.
 • Čálek, O. a kol. (1991) Vývoj osobnosti zrakově těžce postižených. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.
 • Fabiánková, B., Havel, J., Novotná, M. (1999) Výuka čtení a psaní na 1. stupni základní školy. Brno: Paido.
 • Jesenský, J. (2002) Edukace a rehabilitace zrakově postižených na prahu nového milénia. Hradec Králové. Gaudeamus.
 • Kolektiv (2005) Problematika zaměstnávání občanů se zdravotním postižením. Praha: RYTMUS.
 • Květoňová-Švecová, L. (2000) Oftalmopedie. Brno: Paido.
 • Lechta, V. (2002) Symptomatické poruchy řeči u dětí. Praha: Portál.
 • Monatová, L. (2000) Speciálně pedagogická diagnostika z hlediska vývoje dětí. Brno: Paido.
 • Moravcová, D. (2004) Zraková terapie slabozrakých a pacientů s nízkým vizem. Praha. Triton.
 • Opatřilová, D. (2003) Pedagogická intervence v raném a předškolním věku u jedinců s dětskou mozkovou obrnou. Brno: PdF MU.
 • Opatřilová, D. Komunikace v poradenství (2003) In: Vítková, M. (ed.). Otázky speciálně pedagogického poradenství. Základy, teorie, praxe. Brno: MSD.
 • Opatřilová, D. Profesní poradenství. In: Kolektiv autorů (2005) Problematika zaměstnávání občanů se zdravotním postižením. Praha: RYTMUS.
 • Opatřiová, D., Zámečníková, D. (2005) Předprofesní a profesní příprava zdravotně postižených. Brno: MU.
 • Pipeková, J. (2006) Osoby s mentálním postižením ve světle současných edukativních trendů. Brno: MSD.
 • Přinosilová, D. (1997) Vybrané okruhy speciálně pedagogické diagnostiky. Brno: MU.
 • Svoboda, M., Krejčířová, D., Vágnerová, M. (2001) Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Praha: Portál.
 • Vágnerová, M. (1985) Oftalmopsychologie dětského věku. Praha: Karolinum.
 • Valenta, M. a kol. (2015) Slovník speciální pedagogiky. Praha: Portál.
 • Valenta, M., Müller, O. (2012) Psychopedie. Olomouc: Parta.
 • Valenta, M.,Michalík, J., Lečbych, M. a kol. (2012) Mentální postižení v pedagogickém, psychologickém a sociálně-právním kontextu. Grada: Praha.
 • Vašek, Š. (1995) Špeciálnopedagogická diagnostika. Bratislava: SPN.
 • Vítková, M. (2001) Podpora vzdělávání dětí a žáků s těžkým zdravotním postižením II. Metoda bazální stimulace. Praha: IPPP ČR.
 • Vítková, M. (2006) Somatopedické aspekty. 2. přepracované a rozšířené vydání. Brno: Paido.
 • Vítková, M. (ed.) (2001) Podpora vzdělávání dětí a žáků s těžkým zdravotním postižením I. Základní informace. Speciálně pedagogická diagnostika. Praha: IPPP ČR.

Internetové zdroje


 Okruhy k SZZ: Edukace žáků v riziku problémů/poruch chování a s mentálním postižením (platí pro variantu E)

První část:
 • 1 Případová práce – vedení záznamů – základní struktura – se zaměřením na děti v riziku/s problémy/ s poruchami chování – případová konference, mezioborová spolupráce
 • 2 Profesní orientace žáka s mentálním postižením a v riziku problémů/poruch chování (možnosti edukace, poradenství, intervence).
 • 3 Diagnostika speciálního pedagoga – se zaměřením na děti v riziku poruch chování – koncept funkčních a dysfunkčních kompetencí/strategií v učení
 • 4 Legislativní rámec problematiky vzdělávání, prevence, poradenství a intervence žáka s  mentálním postižením a v riziku problémů/poruch chování.
 • 5 Edukační potřeby dětí s poruchou chování a emocí jako zdroj intervenční práce speciálního pedagoga.
 • 6 Komplexní poradenské a intervenční služby, spolupráce učitele, rodiny a odborníků, mezioborová spolupráce v intervenci žáka s mentálním postižením a v riziku problémů/poruch chování.
 • 7 Podpůrná opatření a jejich aplikace pro inkluzivní vzdělávání se zaměřením na děti v riziku/s poruchami v chování
 • 8 Využití terapeutických přístupů, alternativních pedagogických přístupů a moderních vyučovacích metod v edukaci žáka s mentálním postižením a v riziku problémů/poruch chování.
 • 9 Specifika vedení a obsahu poradenského rozhovoru při práci s dítětem s problémy v chování – principy, témata, typy otázek
 • 10  Komplexní speciálněpedagogická diagnostika u žáků s mentálním postižením a v riziku problémů/poruch chování.
 • 12 Práce s rodiči dětí v riziku/s problémy/s poruchami v chování – význam klíčových osob pro efektivitu intervence
 • 13 Intervence 3P v prostředí školní třídy
 • 14  Podpůrná opatření a jejich aplikace v edukačním procesu žáka s mentálním postižením a v riziku problémů/poruch chování. Inkluzivní vzdělávání.
 • 15 Diagnostika speciálního pedagoga – se zaměřením na děti v s poruchami chování – koncept funkčních a dysfunkčních kompetencí/strategií v učení
 • 16 Metodika výuky čtení a psaní žáků s mentálním postižením.
 • 17 Edukační potřeby dětí s problémovým chováním jako zdroj intervenční práce speciálního pedagoga.
 • 18 Poradenské služby pro žáky s mentálním postižením a v riziku problémů/poruch chování.
 • 19 Specifika poradenství a intervence školního poradenského pracoviště 
 • 20 Specifika poradenství a intervence a střediska výchovné péče 
 • 21 Individuální vzdělávací plán pro žáka s mentálním postižením a v riziku problémů/poruch chování (legislativní vymezení, tvorba, obsah, aplikace). 

Druhá část:
 • Případová studie


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education