SZZ - NMgr - okruhy Strategie ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami


Okruhy ke státní závěrečné zkoušce
Strategie ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Navazující magisterské studium
2015/16, 2016/17

Okruhy k SZZ: vice vady (platí pro variantu A)

Okruhy SZZ: mentální postižení (platí pro variantu B, C, D)


Okruhy k SZZ: vice vady
 1. Poradenské služby v ČR. Platná legislativa.
 2. Komplexní speciálněpedagogická diagnostika komunikačních schopností u jedinců s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami (deskripce domény, specifika domény, diagnostiaka, hodnocení).
 3. Speciálněpedagogická diagnostika pohybových schopností (deskripce domény, specifika domény, diagnostiaka, hodnocení).
 4. Speciálněpedagogická diagnostika jemné motoriky (deskripce domény, specifika domény, diagnostiaka, hodnocení).
 5. Speciálněpedagogická diagnostika sebeobsluhy (deskripce domény, specifika domény, diagnostiaka, hodnocení).
 6. Speciálněpedagogická diagnostika autoregulace učení (deskripce domény, specifika domény, diagnostiaka, hodnocení).
 7. Speciálněpedagogická diagnostika kognitivních procesů (deskripce domény, specifika domény, diagnostiaka, hodnocení).
 8. Speciálněpedagogická diagnostika emocionality (deskripce domény, specifika domény, diagnostiaka, hodnocení).
 9. Speciálněpedagogická diagnostika chování a způsobilost pro sociální interakci (deskripce domény, specifika domény, diagnostiaka, hodnocení).
 10. Speciálněpedagogická diagnostika zrakových funkcí, funkční vyšetření zraku u jedinců se zrakovým postižením a více vadami/kombinovaným postižením (deskripce domény, specifika domény, diagnostiaka, hodnocení).
 11. Komplexní speciálněpedagogická diagnostika u jedinců s poruchou autistického spektra.
 12. Možnosti poskytované podpory při poruchách hybnosti (polohování, přenášení a nošení, kompenzační pomůcky).
 13. Možnosti poskytované podpory při poruchách jemné motoriky (poskytovaná podpora, pomůcky didaktické, rehabilitační a kompenzační).
 14. Možnosti poskytované podpory při rozvoji kognitivních procesů (poskytovaná podpora, význam hry, didaktické pomůcky).
 15. Kompenzační pomůcky pro osoby s tělesným postižením (dělení, využití ve školách a v domácím prostředí, využití PC).
 16. Proces výběru povolání a jeho specifika u osob se zdravotním postižením (motivační faktory, obecné aspekty volby povolání, východiska profesní volby, specifické problémy – vzdálenost, doprava, seberealizace, zájmy, pracovní uplatnění).
 17. Oblast diagnostiky k profesní orientaci (oblast školního výkonu, diagnostika obecných schopností, diagnostika speciálních schopností, diagnostika osobnosti, diagnostika zájmů a motivace ke studiu).
 18. Podporované zaměstnávání (vývoj ve světě a u nás, definice, filosofie, cíle a úkoly, pracovní agentury, cílové skupiny).
 19. Komunikace v poradenství (technika aktivního poslouchání, technika kladení otázek, parafrázování a sumarizace, podpůrné chování, fáze dialogu).
 20. Možnosti pracovního uplatnění občanů se zdravotním postižením (zácvikové kurzy, chráněné dílny, chráněné pracovní místo, chráněná pracovní dílna, rekvalifikace, pracovní rehabilitace).
 21. Raná péče – teoretická východiska rané péče, formy a služby, klientela, intervence, poskytovatelé sociální služby raná péče v České republice.
 22. Poradenství a poskytovatelé sociálních služeb pro občany se zrakovým postižením starší 15let – Tyfloservis o.p.s., Krajská Tyflocentra, SONS, Rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Praha-Dědina, centra při VŠ, Domovy pro zrakově postižené, sociální poradenství a sociální rehabilitace.
 23. Speciální pomůcky pro osoby se zrakovým postižením a práce s nimi. Využití výpočetní techniky ve vzdělávání žáků s postižením zraku.
 24. Komunikace osob se zrakovým postižením – specifika; výuka Braillova písma a jeho zápis. Přístup k informacím slabozrakých a nevidomých.
 25. Prostorová orientace a samostatný pohyb osob se zrakovým postižením – zásady, techniky, specifika POSP a úpravy prostředí u nevidomých a slabozrakých, odlišnosti.
 26. Metody ve vyučovacím procesu se zaměřením na žáky s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami (metody obecné a speciální).
 27. Struktura vyučovacího procesu se zaměřením na žáky s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami zdravotním postižením (charakteristika režimu dne, individuální práce, kolektivní práce, práce v blocích).
 28. Vzdělávací oblast Jazyková komunikace – specifika didaktiky při nácviku čtení, psaní řečové výchovy (RVP ZŠS díl I).
 29. Vzdělávací oblast Člověk a komunikace – Rozumová výchova (rozvoj poznávacích schopností, logického myšlení a paměti, grafických schopností), Řečová výchova (rozvíjení komunikačních dovedností, AAK), (RVP ZŠS díl II).
 30. Metody při výuce grafomotoriky.
 31. Metody ve výuce psaní (užívané v současnosti).
 32. Matematika a její aplikace – tematické okruhy, cílové zaměření vzdělávací oblasti (RVP ZŠS díl I).
 33. Reedukační postupy při projevech narušené senzomotoriky.
 34. Reedukační postupy při projevech SPU (dysgrafie, dyskalkulie, dyslexie) - metody reedukace, základní pomůcky.
 35. Využití speciálních terapií ve vyučovacím procesu se zaměřením na žáky se zdravotním postižením (animoterapie – farminterapie, canisterapie, hipoterapie).

Literatura:

 • BARTOŇOVÁ, M. Kapitoly ze specifických poruch učení I. Vymezení současné problematiky. MU: Brno 2004. ISBN 80- 210-3613-3.
 • BARTOŇOVÁ, M. Kapitoly ze specifických poruch učení II. Reedukace specifických poruch učení. Brno: MU, 2005, s. 152. 80-210-3822.
 • BAZALOVÁ, B. Poruchy autistického spektra. Teorie. Výzkum. Zahraniční zkušenosti. Brno: MU, 2011, 246 s. ISBN 978-80-210-5781-4.
 • BAZALOVÁ, B. Poruchy autistického spektra v kontextu české psychopedie. Brno: MU, 2012, 278 s. ISBN 978-80-5930-6.
 • FABIÁNKOVÁ, B., HAVEL, J., NOVOTNÁ, M. Výuka čtení a psaní na 1. stupni základní školy. Brno: Paido 1999. ISBN
 • FINKOVÁ, D., LUDÍKOVÁ, L., RŮŽIČKOVÁ, V. Speciální pedagogika osob se zrakovým postižením. 1. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 158 s. ISBN 978-80-244-1857-5.
 • HAMADOVÁ, P., KVĚTOŇOVÁ, L., NOVÁKOVÁ, Z. Oftalmopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno : Paido. 2007. ISBN : 978-80-7315-145-4.
 • HRACHOVINA, V. DOŠKOVÁ, H. Zvětšovací pomůcky. Brno: Masarykova univerzita. 1998. ISBN 80-210-1854-2.
 • JESENSKÝ, J. Edukace a rehabilitace zrakově postižených na prahu nového milénia. Hradec Králové. Gaudeamus. 2002. ISBN 80-7041-041-8.
 • KOLEKTIV. Problematika zaměstnávání občanů se zdravotním postižením. Praha: RYTMUS 2005. ISBN 80-903598-1-7.
 • KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ L. Oftalmopedie. Brno: Paido, 2000. ISBN 80-85931-84-2.
 • LUDÍKOVÁ, L. Tyflopedie I. Olomouc,.Nakladatelství UP Olomouc.1988. 69 s.
 • LUDÍKOVÁ, L. Tyflopedie II. Olomouc, Nakladatelství UP Olomouc.1989. 70s.
 • LUDÍKOVÁ, L., MALEČEK, M. Tyflopedie III. Olomouc. Nakladatelství UP Olomouc.1991. 87 s.
 • MORAVCOVÁ, D. Zraková terapie slabozrakých a pacientů s nízkým vizem. Praha. Triton, 2004. ISBN 80-7254-476-4.
 • OPATŔILOVÁ, D. (ed.) Pedagogicko-psychologické poradenství a intervence v raném a předškolním věku u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: MU, 2006. ISBN 80-210-3977-9.
 • OPATŔILOVÁ, D. Metody práce u jedinců s těžkým postižením a více vadami. Brno: MU, 2005. ISBN 80-210-3819-5.
 • OPATŔILOVÁ, D. Edukace osob s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami. Brno: MU, 2013, 186 s. ISBN 978-80-210-6221-4.
 • OPATŘILOVÁ, D. Profesní poradenství. In Kolektiv autorů. Problematika zaměstnávání občanů se zdravotním postižením. Praha: RYTMUS, 2005, ISBN 80-903598-1-7, s. 46 – 56.
 • OPATŘILOVÁ, D. Profesní poradenství. In VÍTKOVÁ, M. (ed.). Otázky speciálně pedagogického poradenství. Základy, teorie, praxe. Brno: MSD, 2003, s. 202 – 208. ISBN 80-86633-08-X.
 • OPATŘILOVÁ, D. Komunikace v poradenství. In VÍTKOVÁ, M. (ed.). Otázky speciálně pedagogického poradenství. Základy, teorie, praxe. Brno: MSD, 2003, s. 194 – 200. ISBN 80-86633-08-X.
 • OPATŘILOVÁ, D. Podporované zaměstnávání. In VÍTKOVÁ, M. (ed.). Otázky speciálně pedagogického poradenství. Základy, teorie, praxe. Brno: MSD, 2003, s. 231 – 239. ISBN 80-86633-08-X.
 • OPATŔILOVÁ, D. Pedagogická intervence v raném a předškolním věku u jedinců s mozkovou obrnou. Brno: MU, 2010, 150 s. ISBN 978-80-210-5266-6.
 • OPATŘILOVÁ, D., ZÁMEČNÍKOVÁ, D. Možnosti speciálně pedagogické podpory u osob s hybným postižením. Brno: MU, 2008. ISBN 978-80-210-4575-0.
 • OPATŘILOVÁ, D., ZÁMEČNÍKOVÁ, D. Předprofesní a profesní příprava zdravotně postižených. Brno: MU 2005. ISBN 80-210-3718-0.
 • OPATŘILOVÁ, D. PROCHÁZKOVÁ,L. Předprofesní a profesní příprava jedinců se zdravotním postižením. Brno: MU, 2011, 158 s. ISBN 978-80-210-5536-0.
 • PIPEKOVÁ, J. (ed.) Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3., přeprac. a rozšíř. vyd. Brno : Paido Brno, 2010. od s. 273-288, 16 s. ISBN 978-80-7315-198-0.
 • PIPEKOVÁ, J. Osoby s mentálním postižením ve světle současných edukativních trendů. Brno: MSD, 2006. ISBN 80-86633-40-3.
 • PŘINOSILOVÁ, D. Vybrané okruhy speciálně pedagogické diagnostiky. Brno: MU 1997. ISBN 80-210-1595-0.
 • SANTLEROVÁ, K. Metody ve výuce čtení a psaní. Brno: Paido 1995.
 • SVOBODA, M., KREJČÍŘOVÁ, D., VÁGNEROVÁ, M. Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-548-8.
 • VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Variabilita a patologie lidské psychiky. Praha: Portál, 1999, ISBN 80-7178-678-0.
 • VÁGNEROVÁ, M., HADJ-MOUSSOVÁ, Z., ŠTECH, S. Psychologie handicapu. Praha: Karolinum, 2004, ISBN 80-7184-929-4.
 • VÁGNEROVÁ, M. Oftalmopsychologie dětského věku. Praha: Karolinum, 1985. ISBN 80-7184-053-X.
 • VAŠEK, Š. Špeciálnopedagogická diagnostika. Bratislava: SPN 1995. ISBN 80-08-0256-3.
 • VÍTEK, J., VÍTKOVÁ, M. Teorie a praxe v edukaci, intervenci, terapii a psychosociální podpoře jedinců se zdravotním postižením se zaměřením na neurologická onemocnění. Brno: Paido, 2010. ISBN 978-80-7315-7315-210-9.
 • VÍTKOVÁ, M. (ed.). Podpora vzdělávání dětí a žáků s těžkým zdravotním postižením I. Základní informace. Speciálně pedagogická diagnostika. Praha: IPPP ČR, 2001.
 • VÍTKOVÁ, M. Podpora vzdělávání dětí a žáků s těžkým zdravotním postižením II. Metoda bazální stimulace. Praha: IPPP ČR, 2001.
 • VÍTKOVÁ, M. Integrativní speciální pedagogika. 2. rozšířené a přepracované vydání. Brno: Paido, 2004. ISBN 80-7315-071-9.
 • VÍTKOVÁ, M. a kol. Možnosti reedukace zraku při kombinovaném postižení. Brno: Paido, 1999. ISBN 80-85931-75-3.
 • VÍTKOVÁ, M. Somatopedické aspekty. 2. přepracované a rozšířené vydání. Brno: Paido, 2006. ISBN 80-7315-134-0.
 • ZELINKOVÁ, O. Poruchy učení. Praha: Portál 2003.

Internetové zdroje
Okruhy k SZZ: mentální postižení (platí pro variantu B, C, D)

 1. Komplexní speciálně pedagogická diagnostika komunikačních schopností u jedinců s tělesným postižením v kombinaci s mentální retardací.
 2. Speciálně pedagogická diagnostika pohybových schopností u jedinců s těžkým kombinovaným postižením (tělesné, mentální), možná intervence.
 3. Komplexní speciálně pedagogická diagnostika u jedinců s autismem a poruchou autistického spektra. Možnosti poradenství.
 4. Složky speciálně pedagogické diagnostiky v raném a předškolním věku u jedinců s kombinovaným postižením – tělesné a mentální.
 5. Komplexní speciálně pedagogická diagnostika u jedinců s těžkým kombinovaným postižením – školní věk.
 6. Současný poradenský systém v ČR, vyhláška č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.
 7. Podporované zaměstnávání – vývoj ve světě a u nás, definice, filosofie, cíle a úkoly, pracovní agentury, cílové skupiny.
 8. Profesní poradenství – poradenské teorie, prostředky v poradenství, profil poradenského pracovníka.
 9. Komunikace v poradenství – technika aktivního poslouchání, technika kladení otázek, parafrázování a sumarizace, podpůrné chování, fáze dialogu.
 10. Možnosti pracovního uplatnění zdravotně postižených občanů – zácvikové kurzy, chráněné dílny, chráněné pracovní místo, chráněná pracovní dílna, rekvalifikace, pracovní rehabilitace.
 11. Dopad zrakového postižení na osobnost jedince (vnímání, myšlení, pozornost, chování, řeč).
 12. Psychomotorický vývoj těžce zrakově postiženého dítěte. Psychický vývoj zrakově postiženého dítěte od narození po adolescenci. Specifika.
 13. Raná péče (RP) – teoretická východiska rané péče, formy a služby RP. Střediska RP (klienti a služby).
 14. Integrace/ Inkluze. Současné trendy v péči o zrakově postižené u nás a v zahraničí.
 15. Kompenzační pomůcky pro zrakově postižené a práce s nimi. Využití výpočetní techniky ve vzdělávání zrakově postižených. Komunikace zrakově postižených osob - výuka Braillova písma a jeho zápis. Přístup k informacím.
 16. Péče o později oslepné občany – Tyfloservis o.p.s., Tyflocentrum o.p.s., SONS, ÚSP, Rehabilitační a rekvalifikační středisko Praha-Dědina.
 17. Prostorová orientace a samostatný pohyb zrakově postižených (POSPZP). Organizace zrakově postižených a organizace nabízející služby zrakově postiženým u nás a v zahraničí.
 18. Metody ve vyučovacím procesu – vymezení, základní dělení, metody z hlediska fází vyučovacího procesu se zaměřením na žáky se zdravotním postižením.
 19. Základní struktura vyučovací hodiny, organizační formy ve vzdělávacím procesu, typy vyučovacích hodin.
 20. Didaktika českého jazyka – specifika didaktiky, faktory ve vyučování, cíle, úkoly českého jazyka ve vzdělávacím programu.
 21. Metody ve výuce čtení z historického pohledu – metody analytické, metody syntetické, jmenujte základní reprezentanty, specifikujte rozdíly.
 22. Metody ve výuce psaní z historického pohledu – vývoj písma, metody psaní užívané v současnosti.
 23. Matematika ve vzdělávacích programech – cíle, úkoly, složky matematiky na prvním stupni základní školy ve srovnání se základní školou praktickou.
 24. Učebnice, vyučovací prostředky ve výuce jazyka českého a matematiky – základní dělení, požadavky na učebnice, prostředky, mediální výchova.
 25. Reedukační postupy při projevech specifických poruch učení – metody reedukace, základní pomůcky.
 26. Klima ve vyučování – školní klima, faktory ovlivňující vzdělávací proces, kurikulum a jeho specifika.
 27. Využití speciálních terapií ve vyučovacím procesu se zaměřením na žáky se zdravotním postižením.

Literatura:

 • BARTOŇOVÁ, M. Kapitoly ze specifických poruch učení I. Vymezení současné problematiky. MU: Brno 2004. ISBN 80- 210-3613-3.
 • BARTOŇOVÁ, M. Kapitoly ze specifických poruch učení II. Reedukace specifických poruch učení. Brno: MU, 2005, s. 152. 80-210-3822.
 • BARTOŇOVÁ, M. (ed.) Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Zaměření na edukaci žáků specifickými poruchami učení. Učební text Brno: MU, 2005, s.7-26. ISBN 80-86633-38-1.
 • BLAŽKOVÁ A KOL. Texty k didaktice matematiky pro studium učitelství 1. stupně ZŠ. I. Část. Učební text. MU: Brno 1987.
 • ČÁLEK, O. a kol. Vývoj osobnosti zrakově těžce postižených . Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991.
 • FABIÁNKOVÁ, B., HAVEL, J., NOVOTNÁ, M. Výuka čtení a psaní na 1. stupni základní školy. Brno: Paido 1999. ISBN
 • HRACHOVINA, V.; DOŠKOVÁ, H. Zvětšovací pomůcky. Brno: Masarykova univerzita. 1998. ISBN 80-210-1854-2.
 • JESENSKÝ, J. Edukace a rehabilitace zrakově postižených na prahu nového milénia. Hradec Králové. Gaudeamus. 2002. ISBN 80-7041-041-8.
 • JESENSKÝ, J. Integrace - znamení doby. Praha: Univerzita Karlova. 1998. ISBN 80-7184-691-0.
 • KOLEKTIV. Problematika zaměstnávání občanů se zdravotním postižením. Praha: RYTMUS 2005. ISBN 80-903598-1-7.
 • KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ L. Oftalmopedie. Brno: Paido, 2000. ISBN 80-85931-84-2.
 • LECHTA, V. Symptomatické poruchy řeči u dětí. Praha: Portál, 2002, ISBN 80-7178-572-5.
 • LUDÍKOVÁ, L. Tyflopedie I.. Olomouc,.Nakladatelství UP Olomouc.1988. 69 s.
 • LUDÍKOVÁ, L. Tyflopedie II.. Olomouc, Nakladatelství UP Olomouc.1989. 70s.
 • LUDÍKOVÁ, L.; MALEČEK, M. Tyflopedie III.. Olomouc. Nakladatelství UP Olomouc.1991. 87 s.
 • MONATOVÁ, L.: Speciálně pedagogická diagnostika z hlediska vývoje dětí. Brno: Paido 2000. ISBN 80-85931-86-9.
 • MORAVCOVÁ, D. Zraková terapie slabozrakých a pacientů s nízkým vizem. Praha. Triton, 2004. ISBN 80-7254-476-4.
 • NEMÉTH, A. Slabozrakosť ako pedagogický problém. Bratislava: Sapientia, 1999. ISBN 80-967180-5-3.
 • OPATŘILOVÁ, D., ZÁMEČNÍKOVÁ, D. Předprofesní a profesní příprava zdravotně postižených. Brno: MU 2005. ISBN 80-210-3718-0.
 • OPATŘILOVÁ, D. Profesní poradenství. In: Kolektiv autorů. Problematika zaměstnávání občanů se zdravotním postižením. Praha: RYTMUS, 2005, ISBN 80-903598-1-7, s. 46 – 56.
 • OPATŘILOVÁ, D. Vývoj, diagnostika a reedukace jemné motoriky. In VÍTKOVÁ, M. (ed.). Integrativní speciální pedagogika. Integrace školní a sociální. Brno: Paido, 2004, s. 74 – 86. ISBN 80-7315-071-9.
 • OPATŘILOVÁ, D. Profesní poradenství.. In VÍTKOVÁ, M. (ed.). Otázky speciálně pedagogického poradenství. Základy, teorie, praxe. Brno: MSD, 2003, s. 202 – 208. ISBN 80-86633-08-X.
 • OPATŘILOVÁ, D. Komunikace v poradenství. In: VÍTKOVÁ, M. (ed.). Otázky speciálně pedagogického poradenství. Základy, teorie, praxe. Brno: MSD, 2003, s. 194 – 200. ISBN 80-86633-08-X.
 • OPATŘILOVÁ, D. Podporované zaměstnávání. In: VÍTKOVÁ, M. (ed.). Otázky speciálně pedagogického poradenství. Základy, teorie, praxe. Brno: MSD, 2003, s. 231 – 239. ISBN 80-86633-08-X.
 • OPATŘILOVÁ, D. Pedagogická intervence v raném a předškolním věku u jedinců s dětskou mozkovou obrnou. Brno: PdF MU, 2003. ISBN 80-210-3242-1.
 • PIPEKOVÁ, J. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 2. rozšířené a přepracované vydání. Brno: Paido, 2006. ISBN 80-7315-120-0.
 • PIPEKOVÁ, J. Osoby s mentálním postižením ve světle současných edukativních trendů. Brno: MSD, 2006. ISBN 80-86633-40-3.
 • PŘINOSILOVÁ, D. Vybrané okruhy speciálně pedagogické diagnostiky. Brno: MU 1997. ISBN 80-210-1595-0.
 • SANTLEROVÁ, K. Metody ve výuce čtení a psaní. Brno: Paido 1995.
 • SVOBODOVÁ, J. Předškolní příprava dítěte s postižením hybnosti v SPC. Brno: MU 1997. ISBN 80-210-1495-4
 • SVOBODA, M., KREJČÍŘOVÁ, D., VÁGNEROVÁ, M. Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-548-8.
 • VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Variabilita a patologie lidské psychiky. Praha: Portál, 1999, ISBN 80-7178-678-0.
 • VÁGNEROVÁ, M., HADJ-MOUSSOVÁ, Z., ŠTECH, S. Psychologie handicapu. Praha: Karolinum, 2004, ISBN 80-7184-929-4.
 • VÁGNEROVÁ, M. Oftalmopsychologie dětského věku. Praha: Karolinum, 1985. ISBN 80-7184-053-X.
 • VAŠEK, Š. Špeciálnopedagogická diagnostika. Bratislava: SPN 1995. ISBN 80-08-0256-3.
 • VÍTKOVÁ, M. (ed.). Podpora vzdělávání dětí a žáků s těžkým zdravotním postižením I. Základní informace. Speciálně pedagogická diagnostika. Praha: IPPP ČR, 2001.
 • VÍTKOVÁ, M. Podpora vzdělávání dětí a žáků s těžkým zdravotním postižením II. Metoda bazální stimulace. Praha: IPPP ČR, 2001.
 • VÍTKOVÁ, M. Integrativní speciální pedagogika. 2. rozšířené a přepracované vydání. Brno: Paido, 2004. ISBN 80-7315-071-9.
 • VÍTKOVÁ, M. a kol. Možnosti reedukace zraku při kombinovaném postižení. Brno: Paido, 1999. ISBN 80-85931-75-3.
 • VÍTKOVÁ, M. Somatopedické aspekty. 2. přepracované a rozšířené vydání. Brno: Paido, 2006. ISBN 80-7315-134-0.
 • ZELINKOVÁ, O. Poruchy učení. Praha: Portál 2003.

Internetové zdroje


Verze pro tisk

© 2010 Department of Special Education, Brno