SZZ - NMgr - okruhy Rozvoj komunikačních schopností žáků s mentálním postižením


Okruhy ke státní závěrečné zkoušce
Rozvoj komunikačních schopností žáků s mentálním postižením
Navazující magisterské studium
2017/2018

Okruhy k SZZ: Rozvoj komunikačních schopností

Okruhy SZZ: Mentální postiženíOkruhy k SZZ: Rozvoj komunikačních schopností

 1. Logopedie, koncepce oboru logopedie, postavení logopedie v systému věd. Systém poskytování logopedické intervence v ČR, legislativa v poskytování logopedické intervence.
 2. Komunikace, charakteristika verbální a nonverbální komunikace. Komunikační proces, průběh komunikačního procesu. Narušená komunikační schopnost, dělení, klasifikace narušené komunikační schopnosti.
 3. Ontogeneze dětské řeči, faktory ovlivňující vývoj řeči. Jazykové roviny v ontogenezi řeči, specifika vývoje řeči dětí s mentálním postižením. Vliv stupně, formy a typu MR na vývoj řeči.
 4. Anatomie a fyziologie mluvních orgánů (ústrojí respirační, fonační, artikulační). Inervace orofaciálního svalstva.
 5. Fonetika, fonetická metodika – základní prvky mluvené řeči, rozdělení hlásek. Hlásky v českém jazyce, fyziologické tvoření samohlásek a souhlásek.
 6. Narušený vývoj řeči, různé kategorie narušeného vývoje řeči.
 7. Opožděný vývoj řeči, etiologie opožděného vývoje řeči. Logopedická intervence u dětí s OVŘ, možnosti ovlivňování vývoje řeči.
 8. Dyslalie – etiologie, projevy, klasifikace. Zásady přístupu při odstraňování dyslalie. Průběh odstranění dyslalie.
 9. Charakteristika jednotlivých jazykových rovin u žáků s mentálním postižením a možnosti jejich rozvoje (foneticko-fonologická, lexikálně-sémantická, morfologicko-syntaktická, pragmatická rovina).
 10. Poruchy zvuku řeči – rinolalie, palatolalie. Palatolalie – etiologie, symptomatologie, klasifikace. Komplexní intervence poskytovaná jedincům s palatolalií. Orofaciální rozštěpy – etiologie, klasifikace rozštěpových vad obličeje.
 11. Poruchy hlasu – etiologie, projevy, klasifikace. Základy hlasové hygieny.
 12. Poruchy plynulosti a tempa řeči – balbuties, tumultus sermonis. Charakteristika postižení, současné pohledy na etiologii, symptomatologie, klasifikace. Logopedická intervence poskytovaná jedincům s koktavostí a breptavostí.
 13. Neurotické a psychotické poruchy řeči – etiologie, symptomatologie. Mezioborová spolupráce při poskytované intervenci.
 14. Dysartrie - etiologie, klasifikace. Logopedická intervence poskytovaná jedincům s dysartrií v rámci komplexní péče.
 15. Dysfagie - etiologie, projevy, možnosti terapie.
 16. Symptomatické poruchy řeči (Charakteristika symptomatických poruch řeči u dětí s poruchami hybnosti, u jedinců s mentální retardací, u těžce zrakově postižených jedinců, specifika logopedické intervence).
 17. Specifika logopedické intervence u žáků s mentálním postižením.
 18. Rehabilitační metody využívané v logopedické intervenci u žáků s mentální retardací (Orofaciální regulační terapie, Vojtova metodika reflexní lokomoce, Synergetická reflexní terapie, Myofunkční terapie, Bobath koncept, Petöho terapie…).
 19. Augmentativní a alternativní komunikace – význam, charakteristika, výhody, nevýhody AAK. AAK užívaná u žáků s mentálním postižením.
 20. Rozvoj vyjadřovacích schopností obsažených ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace stanovených v RVP ZV v příloze upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením.
 21. Charakteristika vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Řečová výchova vymezeného v oblasti Jazyková komunikace, který je stanoven v RVP ZŠS.

Literatura

 • ALLEN, K. E., MAROTZ, L. R. Přehled vývoje dítěte od prenatálního období do 8 let. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-614-4.
 • ANTUŠEKOVÁ, A. Preventívna logopedická starostlivost v predškolských zariadeniach. Bratislava: SPN, 1989. ISBN 80-08-00868-7.
 • BEZRUČKOVÁ, V. Výchova řeči mentálně retardovaných žáků. Praha: UK, 1984.
 • BYTEŠNÍKOVÁ, I., HORÁKOVÁ, R., KLENKOVÁ, J. Logopedie a surdopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-136-2.
 • DELL, C. W. Koktavost u dětí školního věku. Manuál pro logopedickou intervenci. Brno: Paido, 2004. ISBN 80-7315-075-1.
 • DVOŘÁK, J. Logopedický slovník. Žďár nad Sázavou: Edice Logopaedia clinica, 1998.
 • FIALOVÁ, I. a kol. Rozumíš mi? Logopedická cvičení a hry k odstraňování špatné výslovnosti. Praha. Blug, 1997. ISBN 80-85635-81-X.
 • GANGALE, D.C. Rehabilitace orofaciální oblasti. Praha: Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0534-6.
 • GEUS, E. Někdy koktám. Knížka pro děti ve věku 7-12 let. Brno: Paido, 1999. ISBN 80-7315-018-2.
 • HÁLA, B. Úvod do fonetiky. Praha: SPN,1957.
 • HÁLA, B., SOVÁK, M. Hlas, řeč, sluch. Praha: Česká grafická unie, 1947.
 • JANOVCOVÁ, Z. Alternativní a augmentativní komunikace. Brno: MU, 2003. ISBN 80-210-3204-9.
 • KÁBELE, F. Rozvíjení řeči u dětí s DMO. In: STEHLÍK, A. Dítě s DMO v rodině. Praha: 1977.
 • KEREKRÉTIOVÁ, A. Orofaciálny rázštep v klinicko-logopedickej praxi. Bratislava: Univerzita Komenského, 1993. ISBN 80-223-0282-1.
 • KEREKRÉTIOVÁ, A. Palatolália. Bratislava: Univerzita Komenského, 1997. ISBN 80-223-1140-5.
 • KEREKRÉTIOVÁ, A. Vývin reči u detí s rázštepom. Bratislava: Ústav zdravotnej výchovy, 1982.
 • KITTEL, A. Myofunkční terapie. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-619-6.
 • KLENKOVÁ, J. Kapitoly z logopedie I. Brno: Paido, 2000. ISBN 80-85931-88-5.
 • KLENKOVÁ, J. Kapitoly z logopedie II., III. Brno: Paido, 1999. ISBN 80-85-931-62-1.
 • KLENKOVÁ, J. Logopedie. Praha: Grada Publishing, 2006. ISBN 80-247-1110-9.
 • KLENKOVÁ, J. Možnosti stimulace preverbálních a verbálních schopností vývojově opožděných dětí. Brno: Paido, 2000. ISBN 80-85931-91-5.
 • KLENKOVÁ, J. a kol. Terapie v logopedii. Brno: MU, 2007. ISBN 978-80-210-4463-0.
 • KLENKOVÁ, J. et al. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Brno: Paido, 2008. ISBN 978-80-7315-168-3.
 • KLENKOVÁ, J., KOLBÁBKOVÁ, H. Diagnostika předškoláka. Správný vývoj řeči u dítěte. Brno : MC nakladatelství, 2002.
 • KLENKOVÁ, J., BOCKOVÁ, B., BYTEŠNÍKOVÁ, I. Kapitoly pro studenty logopedie. Brno:Paido, 2012. ISBN 978-80-7315-229-1.
 • KREJČÍKOVÁ, J., KAPROVÁ, Z. Náměty pro logopedickou prevenci. Praha. Fortuna, 1999. ISBN 807168-691-3.
 • LECHTA, V. a kol. Diagnostika narušenej komunikačnej schopnosti, Martin: EFETA, Osveta, 1995, ISBN 80-88824-18-4.
 • LECHTA, V. Koktavost. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-867-8.
 • LECHTA, V. a kol. Terapie narušené komunikační schopnosti. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7178-961-5.
 • LECHTA, V. Symptomatické poruchy řeči u dětí. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-572-5.
 • LECHTA, V. Logopedické repetitorium. Bratislava: 1990. ISBN 80-08-00447-9.
 • LECHTA, V., MATUŠKA, O. Rozvíjanie reči mentálne retardovaných detí raného a predškolského veku. Bratislava: edice Efeta, 1995.
 • LEJSKA, M. Poruchy verbální komunikace a foniatrie. Brno, Paido, 2002. ISBN 80-73-15-038-7.
 • LURIJA, A. R. Základy neuropsychologie. Bratislava: 1978
 • MAŠURA, S. Logopédia I. Bratislava: 1983
 • MÁTEJOVÁ, Z. MAŠURA, S. Muzikoterapia při zajakavosti. Bratislava: 1980
 • OHNESORG, K. Fonetika pro logopedy. Praha: 1971, 1986
 • PEUTELSCHMIEDOVÁ, A. Čtení o koktavosti. Praha: Portál, 1994. ISBN 80-7178-003-0.
 • PIPEKOVÁ, J. et al. Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 2010. 3. Přepracované a rozšířené vydání. ISBN-978-80-7315-198-0.
 • SOVÁK, M. Logopedie. Praha: SPN, 1981.
 • SOVÁK, M. Logopedie předškolního věku. Praha: SPN, 1986.
 • SOVÁK, M. HÁLA, B. Hlas, řeč, sluch. Praha: SPN, 1974
 • SEEMAN, M. Poruchy dětské řeči. Praha: Státní zdravotnické nakladatelství, 1955.
 • STEHLÍK, A. Dítě s dětskou mozkovou obrnou v rodině. Praha: 1987.
 • ŠLAPÁK, I. FLORIANOVÁ, P. Kapitoly z otorhinolaryngologie. Brno: Paido, 1999.
 • ŠTĚPÁN, J., PETRÁŠ, P. Logopedie v praxi. Praha: Septima, 1995.
 • ŠTĚRBA, K. Netradiční formy logopedické péče na zvláštní škole, Praha: Septima, 1993, ISBN 80-85801-09-04.
 • TRENOVÁ, H.- LINHARTOVÁ, L. Speciální pedagogika, Cvičné texty pro logopedii, Tobiáš, ISBN 80-85808-28-5.
 • UČEŇ, I. a kol. Rozvoj slovnej zásoby a rečových schopností, Bratislava: SPN, 1980.
 • VOHRADNÍK, M. Poruchy řečové komunikace u velofaryngeální insuficience. Dolní Břežany: Scriptorium, 2001. ISBN 80-86197-24-7.
 • VYGOTSKIJ, L. S. Myšlení a řeč. Praha: 1971.
 • VYŠTEJN, J. Vady výslovnosti. Praha: 1989
 • Řečová výchova, pracovní sešit pro první ročník zvláštní školy
 • Řečová výchova, pracovní sešit pro druhý ročník zvláštní školy
 • Řečová výchova, pracovní sešit pro třetí ročník zvláštní školy

Časopisy:

 • Speciální pedagogika, časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky. Vydává PdF UK v Praze
 • Diagnostika a terapie poruch komunikace. Vydává Asociace klinických logopedů v ČR.Okruhy SZZ: Mentální postižení

 1. Legislativa týkající se školské problematiky vzdělávání žáků s mentálním postižením školský zákon, zákon o sociálních službách, vyhlášky.
 2. Okruh žáků s lehkým mentálním postižením (specifika osobnosti, poznávací procesy, variabilita vývojových zvláštností).
 3. Okruh žáků základní školy speciální (žák se středně těžkým mentálním postižením, těžkým a hlubokým mentálním postižením, žák s kombinací postižení, Downův syndrom, PAS).
 4. Edukace osob s mentálním postižením, terminologická východiska (systém vzdělávání, školská zařízení).
 5. Specifika edukace žáků s PAS.
 6. Poradenské služby pro žáky s mentálním postižením.
 7. Základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením.
 8. Základní škola speciální. Vymezení v systému vzdělávání (specifika vzdělávání).
 9. Vzdělávací programy určené pro žáky s mentálním postižením. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální.
 10. Předškolní vzdělávání dětí s lehkým mentálním postižením (integrace dětí v MŠ, přípravná třída základní školy).
 11. Specifika edukace - přípravný stupeň základní školy speciální.
 12. Speciálněpedagogická diagnostika se zaměřením na žáka s mentálním postižením.
 13. Didaktické zásady v edukaci žáků s lehkým mentálním postižením a v edukaci žáků na základní škole speciální.
 14. Didaktické metody v edukaci žáků s lehkým mentálním postižením.
 15. Didaktické metody v edukaci žáků na základní škole speciální (bazální stimulace, snoezelen).
 16. Postavení terapií v edukaci žáků s mentálním postižením.
 17. Vyučovací formy používané v edukaci žáků s lehkým mentálním postižením a základní škole speciální, specifika výuky, struktura přípravy učitele na vyučování, diferenciace, kooperativní vyučování, individuální vyučování, individualizované vyučování.
 18. Vyučovací prostředky v edukaci žáků s mentálním postižením (učebnice, ITC).
 19. Kompenzační pomůcky v edukaci žáků s mentálním postižením.
 20. Kariérové poradenství u žáků s mentálním postižením, specifika pracovního uplatnění

Literatura

 • BARTOŇOVÁ, M. Strategie ve vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním se zřetelem na romské etnikum. Brno: MSD, 223 s. 2009. ISBN 978-80-210-5103-4
 • BARTOŇOVÁ, M. Současné trendy v edukaci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v České republice. Brno: MSD, 420 s. 2005. ISBN 80-86633-37-3.
 • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II., Education of Pupils with Special Educational Needs II. Brno: Paido, 2008. ISBN 978-80-210-4736-5.
 • BARTOŇOVÁ, M., Přípravná třída základní školy školní rok 2007-2008. Výsledky výzkumného šetření In VÍTKOVÁ, M. VOJTOVÁ, V. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborním s mezinárodní účastí. Brno: Paido, 2009. ISBN 978-80-7315-188-1.
 • BAZALOVÁ B. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v zemích Evropské unie a v dalších vybraných zemích. Brno : MU 2006.
 • BAZALOVÁ, B. Poruchy autistického spektra v kontextu české psychopedie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 279 s. ISBN 978-80-210-5930-6.
 • KARÁSKOVÁ, V. Tělesná výchova na ZvŠ. Praha : Septima, 1995.
 • KREJČÍŘOVÁ, O, a kol. Problematika zaměstnávání občanů se zdravotním postižením. Praha : Rytmus, 2005. ISBN 80-903598-1-7.
 • PIPEKOVÁ, J. (ed.) Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3., rozšířené a přepracované vydání. Brno : Paido, 2010. ISBN 80-7315-120-0.
 • PIPEKOVÁ, J. a kol. Kariérové poradenství pro žáky se zdravotním postižením. Praha : IPPP ČR, 2004. ISBN 80-86856-01-1.
 • PIPEKOVÁ, J. Osoby s mentálním postižením ve světle současných edukativních trendů. Brno : MSD, 2006. ISBN 80-86633-40-3.
 • PIPEKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (ed.) Terapie ve speciálně pedagogické péči. Brno : Paido, 2000. ISBN 80-85931-83-4.
 • PŘINOSILOVÁ, D. Vybrané okruhy speciálně pedagogické diagnostiky a využití v praxi. Brno : MU, 1997, 2000.
 • Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Praha: VÚP, 2004.
 • Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s přílohou upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Praha: VÚP, 2005. ISBN 80-87000-02-1.
 • Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální Praha. VUP
 • ŠVARCOVÁ, I. Mentální retardace. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-060-7.
 • VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha : Portál, 1999. ISBN 80-7178214-9.
 • VALENTA, M., MÜLLER, O. Psychopedie. Praha : Parta, 2006. ISBN 978-80-7320-099-2.
Doporučená literatura
 • DRAPÁK, J. Gramotnost romskej národnostnej menšiny. In Učitelské noviny, 2000, roč. L, č. 5.
 • KREJČÍŘOVÁ, O, a kol. Problematika zaměstnávání občanů se zdravotním postižením. Praha : Rytmus, 2005. ISBN 80-903598-1-7.
 • KUBOVÁ, L. Alternativní komunikace, cesta ke vzdělávání těžce zdravotně postižených dětí. Praha : TECH-MARKET, 1996.
 • KUBOVÁ, L. Piktogramy- metodická příručka. Praha : TECH-MARKET, 1997.
 • LECHTA, V. Symptomatické poruchy řeči u dětí. Praha : Portál, 2002. ISBN 80-7178-572-5.
 • VANČOVÁ, A. Edukácia viacnásobne postihnutých. Bratislava : Sapientia, 2001.
 • VAŠEK, V. Špeciálnopedagogická diagnostika. Bratislava : SPN, 1992.


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education