SZZ - NMgr - okruhy Logopedie Surdopedie

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce
Logopedie Surdopedie
Navazující magisterské studium
2017/2018


Část logopedie
 1. Logopedie - vymezení vědního a studijního oboru, předmět logopedie. Vztah logopedie k jiným vědním oborům
 2. Historický vývoj péče o osoby s narušenou komunikační schopností. Osobnosti logopedie.
 3. Logoped, logopedický asistent - kvalifikační i osobnostní předpoklady.
 4. Komunikace, komunikační schopnosti, komunikační proces. Význam komunikace v životě člověka. Průběh a realizace komunikačního procesu.
 5. Narušená komunikační schopnost - definice, klasifikace, různá dělení.
 6. Systém péče o osoby s narušenou komunikačních schopností u nás i v zahraničí. Platná legislativa v poskytování logopedické intervence v oblasti školství, zdravotnictví.
 7. Logopedická prevence. Primární, sekundární, terciární.
 8. Fylogeneze a ontogeneze lidské řeči, stadia vývoje dětské řeči - předřečová období a vlastní vývoj řeči. Psychomotorický vývoj dítěte a vývoj řeči.
 9. Jazykové roviny v ontogenezi řeči.
 10. Fonetika, předmět výzkumu fonetiky, základní prvky mluvené řeči. Systém českých hlásek, tvoření jednotlivých hlásek.
 11. Anatomie a fyziologie mluvních orgánů - ústrojí respirační, fonační, artikulační. Inervace mluvních orgánů.
 12. Speciálněpedagogická diagnostika logopedická - cíl, metody, zásady diagnostiky. Model logopedického vyšetření.
 13. Narušený vývoj řeči. Formy narušeného vývoje řeči. Možnosti logopedické intervence u dětí s narušeným vývojem řeči.
 14. Dyslalie - etiologie, klasifikace, diagnostika, zásady logopedické intervence u dyslalie. Metodika korekce hlásek.
 15. Vývojová dysfázie - etiologie, symptomatologie,diagnostika, logopedická intervence u dětí s vývojovou dysfázií.
 16. Mutismus - etiologie, symptomy, diagnostika a komplexní péče o osoby s mutismem.
 17. Tumultus sermonis - etiologie, symptomatologie, diagnostika, logopedická intervence.
 18. Balbuties - etiologie, symptomatologie, diagnostika a terapie v rámci komplexní péče o osoby s balbuties. Diferenciální diagnostika.
 19. Rhinolalie - etiologie, klasifikace, symptomatologie, logopedická diagnostika a terapie.
 20. Palatolalie - etiologie, symptomatologie, charakteristické rysy palatolalie, logopedická intervence v rámci komplexní péče o osoby s palatolalií.
 21. Afázie - etiologie, klasifikace, diagnostika a logopedická terapie v rámci komplexní péče o osoby s afázií.
 22. Dysartrie (vývojová, získaná) - etiologie, klasifikace, symptomatologie, diagnostika a logopedická terapie. Současné terapeutické postupy využívané v logopedické intervenci u osob s dysartrií.
 23. Poruchy hlasu - etiologie, klasifikace, symptomatologie,diagnostika a terapie. Hlasová hygiena v dětství a u dospělých osob.
 24. Specifické poruchy učení, specifický logopedický nález, etiologie, logopedická intervence.
 25. Symptomatické poruchy řeči, etiologie, péče o osoby se symptomatickými poruchami řeči.
 26. Symptomatické poruchy řeči u osob s mentálním postižením. Logopedická intervence u dětí s mentálním postižením.
 27. Symptomatické poruchy řeči u dětí s tělesným postižením. Logopedická intervence u osob s poruchami hybnosti.
 28. Symptomatické poruchy řeči u osob s těžkým zrakovým postižením. Specifika logopedické intervence u nevidomých osob.
 29. Alternativní a augmentativní komunikace - různé komunikační systémy, možnosti využití AAK při rozvoji komunikačních schopností osob s různým postižením.
 30. Poradenský systém ve školství, SPC, PPP, úkoly a činnost poradenských orgánů. Podpůrná opatření, legislativní předpisy.
 31. Logopedická intervence poskytovaná osobám v dospělosti a ve stáří, specifika logopedické intervence u osob se získanými formami NKS.

Doporučená literatura Logopedie

 • ALLEN, K.E., MAROTZ, L.R. Přehled vývoje dítěte od prenatálního období do 8 let. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-614-4.
 • BURIAN, F. Chirurgie rozštěpů rtu a patra. Praha: Státní zdravotnické nakladatelství, 1954.
 • DVOŘÁK, J. Logopedický slovník. Žďár nad Sázavou: Edice Logopaedia clinica, 1998.
 • GANGALE, D.C. Rehabilitace orofaciální oblasti. Praha: Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0534-6.
 • JANOVCOVÁ, Z. Alternativní a augmentativní komunikace. Brno: MU, 2003. ISBN 80-210-3204-9.
 • KÁBELE, F. Rozvíjení řeči u dětí s DMO. In: STEHLÍK, A. Dítě s DMO v rodině. Praha: 1977.
 • KEREKRÉTIOVÁ, A. Orofaciálny rázštep v klinicko-logopedickej praxi. Bratislava: Univerzita Komenského, 1993. ISBN 80-223-0282-1.
 • KEREKRÉTIOVÁ, A. Palatolália. Bratislava: Univerzita Komenského, 1997. ISBN 80-223-1140-5.
 • KEREKRÉTIOVÁ, A. Vývin reči u detí s rázštepom. Bratislava: Ústav zdravotnej výchovy, 1982.
 • KITTEL, A. Myofunkční terapie. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-619-6.
 • KLENKOVÁ, J. Logopedie. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1110-9
 • KLENKOVÁ, J. Symptomatické poruchy řeči. In: VÍTKOVÁ, M. (ed.) Integrativní speciální pedagogika. Brno: Paido 1998, s. 45-57. ISBN 80-85931-51-6.
 • KLENKOVÁ, J. Augmentativní a alternativní komunikace. In: VÍTKOVÁ, M. (ed.) Integrativní speciální pedagogika. Brno: Paido, 1998, s. 58-62. ISBN 80-85931-51-6.
 • KLENKOVÁ, J. Možnosti stimulace preverbálních a verbálních schopností vývojově opožděných dětí. Brno: Paido, 2000. ISBN 80-85931-91-5
 • KRAUS, J. a kol. Dětská mozková obrna. Praha: Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-1018-8.
 • LECHTA, V. a kol. Terapie narušené komunikační schopnosti. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7178-961-5.
 • LECHTA, V. Symptomatické poruchy řeči u dětí. Praha : Portál, 2002. ISBN 80-7178-572-5.
 • LECHTA, V. Logopedické repetitorium. Bratislava: 1990. ISBN 80-08-00447-9.
 • LECHTA, V., MATUŠKA, O. Rozvíjanie reči mentálne retardovaných detí raného a predškolského veku. Bratislava: edice Efeta, 1995.
 • MIKULAJOVÁ, M., RAFAJDUSOVÁ, I. Vývinová dysfázia. Špecifický narušený vývin reči. Bratislava: 1993. ISBN 80-900445-0-6.
 • PAČESOVÁ, J. Řeč v raném dětství. Brno: 1979
 • STEHLÍK, A. Dítě s dětskou mozkovou obrnou v rodině. Praha: 1987.
 • TROJAN, S. a kol. Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky člověka. Praha: Grada Publishing, 2001. ISBN 80-2470-031-X.
 • VATERA, W., BOUDZIO, M. Od prvního hlasu k prvním slovům. Metodická příručka. Praha: Tech-Market, 1996. ISBN 80-902134-0-5.
 • VOHRADNÍK, M. Poruchy řečové komunikace u velofaryngeální insuficience. Dolní Břežany: Scriptorium, 2001. ISBN 80-86197-24-7.
 • VOJTA, V. Mozkové hybné poruchy v kojeneckém věku. Včasná diagnóza a terapie. Praha: Grada, 1993. ISBN 80-85424-98-3.
 • VOJTA, V. PETERS, A. Vojtův princip. Svalové souhry v reflexní lokomoci a motorická ontogeneze. Praha: Grada Publishing, 1995. ISBN 80-7169-004-X.
 • Raná péče pro rodiny s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením. Vybrané příspěvky z kurzu „Poradce rané péče“. Praha: Středisko rané péče, 1998. ISBN 80-238-3267-0.
 • Raná péče. Analýza situace v Evropě. Klíčové aspekty a doporučení. Evropská agentura pro rozvoj speciální pedagogiky, 2005. ISBN 8791500-58-3.


Okruhy ke státní závěrečné zkoušce
Poradenství, diagnostika a intervence u jedinců s narušenou komunikační schopností a sluchovým postižením
Navazující magisterské studium
2014/15, 2015/16


Část surdopedie
 1. Úvod do surdopedie – vymezení základních terminologických pojmů
  Obor, cíl, metody, mezioborové vztahy, předmět zájmu oboru surdopedie
 2. Historie péče o jedince se sluchovým postižením
  Průkopníci vzdělávání neslyšících (obd. 16. – 17. století), rozvoj institucí, ústavů a škol pro sluchově postižené, historický vývoj koncepcí vyučování, milánský kongres, péče o jedince se sluchovým postižením v českých zemích
 3. Sluch
  Význam sluchu, anatomie sluchového analyzátoru, etiologie sluchového postižení, faktory negativně ovlivňující vývoj sluchového ústrojí, důsledky sluchové vady, psychologické zvláštnosti osobnosti jedince se sluchovým postižením
 4. Diagnostika sluchových vad
  Klasifikace sluchových vad, nedoslýchavost, hluchota, ohluchlost, presbyakusis, tinnitus, diagnostika sluchového postižení, objektivní a subjektivní sluchové zkoušky, screeningové vyšetření sluchu
 5. Řeč jedinců se sluchovým postižením
  Ontogeneze řeči, stádia vývoje řeči u jedinců se sluchovým postižením, přípravné období a vlastní vývoj řeči u dítěte se sluchovým postižením ve slyšící a neslyšící rodině, jazykové roviny - úroveň řeči po stránce obsahové, artikulační a gramatické, modulační faktory
 6. Logopedická péče u jedinců se sluchovým postižením
  Charakteristika mluveného projevu osob se sluchovým postižených, individuální logopedická péče, sluchová výchova, vyvozování hlásek, rozvoj lexikální a gramatické stránky řeči, globální čtení
 7. Český jazyk v komunikaci neslyšících
  Mluvená řeč, psaná podoba řeči, čtení s porozuměním, úprava textu pro čtenáře se sluchovým postižením, využití nových médií a internetu v komunikaci neslyšících
 8. Komunikace
  Charakteristika a význam mezilidské komunikace, komunikační formy osob se sluchovým postižením – přehled a popis.
 9. Vizuálně motorické systémy
  Teoretické základy znakového jazyka, znakovaný jazyk, tlumočení znakového jazyka - podmínky tlumočení, etický kodex tlumočníka znakového jazyka
 10. Sluchová protetika
  Individuální sluchová protetika, přístroje a pomůcky pro individuální logopedickou péči a sluchovou výchovu, kompenzační pomůcky a jejich význam
 11. Kochleární implantát
  Podmínky přidělení kochleárního implantátu, výběr kandidátů, předoperační příprava, logopedická péče po implantaci, metodika práce s kochleárním implantátem
 12. Systém vzdělávání u jedinců se sluchovým postižením
  Předškolní zařízení, základní školy pro sluchově postižené, OU, SOU, SOŠ, SŠ pro sluchově postižené, možnost studia studentů se sluchovým postižením na VŠ
 13. Komunikační přístupy užívané ve vzdělávání dětí, žáků a studentů se sluchovým postižením
  Speciální vyučovací metody - organizace vyučování u sluchově postižených, orální metoda, totální komunikace, bilingvální přístup, sluchově postižený pedagog
 14. Možnosti vzdělávání dětí, žáků a studentů sluchovým postižením v běžných školských zařízeních
  Podmínky inkluzivního vzdělávání, podpůrná opatření, spolupráce s SPC, služby poskytované žákům, pedagogům a rodičům, sociální inkluze.
 15. Včasná intervence u jedinců se sluchovým postižených
  Střediska rané péče, speciálně pedagogická centra, formy spolupráce s rodinou, situace rodičů sluchově postiženého dítěte, zdravotnická péče, depistáž, speciálně pedagogická diagnostika, výběr školského zařízení, včasná sluchově řečová výchova
 16. Legislativní opatření
  Legislativní opatření vztahující se ke vzdělávání dětí, žáků a studentů se sluchovým postižením, zákon o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob, možnosti využívání tlumočení do znakového jazyka, příspěvky na kompenzační pomůcky
 17. Komunita Neslyšících
  Kultura Neslyšících, organizace osob se sluchovým postižením, kluby neslyšících, volnočasové aktivity, časopisy zaměřené na problematiku sluchového postižení.
 18. Sluchová vada a další kombinovaná postižení
  Péče o jedince se sluchovou a další přidruženou vadou, současné pojetí vícenásobného postižení, možnosti augmentativní a alternativní komunikace
 19. Hluchoslepota
  Pojetí a klasifikace hluchoslepoty,etiologie, možnosti vzdělávání, organizace pro jedince s hluchoslepotou – LORM, Via, Záblesk, Klub přátel červenobílé hole
 20. Komunikační systémy hluchoslepých
  Charakteristika komunikačních forem osob s hluchoslepotou - př. mluvená řeč, prstová abeceda, Braillovo písmo, Lormova abeceda, daktylografie, znakový jazyk, taktilní podoba znakového jazyka

Doporučená literatura Surdopedie

 • Adresář služeb pro sluchově postižené 2005. Praha: FRPSP, 2005. (www.frpsp.cz)
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava, Pavla PITNEROVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Lenka DOLEŽALOVÁ, Jiřina KLENKOVÁ, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Marie VÍTKOVÁ a Věra VOJTOVÁ (2012) Strategie vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na střední škole. 1. Vyd. Brno: Masarykova univerzita.
 • BARVÍKOVÁ, Jana (2015) Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu sluchového postižení nebo oslabení sluchového vnímání. Olomouc: UPOL.
 • DAŇOVÁ, Martina (2008) Metodika úpravy textů pro znevýhodněné čtenáře. Praha: Grada.
 • DOLEŽALOVÁ, Lenka a Lenka HRICOVÁ. Raná intervence u dětí se sluchovým postižením a u dětí s hluchoslepotou. In OPATŘILOVÁ, Dagmar, NOVÁKOVÁ, Zita et al. (2012) Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením. Brno: Masarykova univerzita.
 • DOLEŽALOVÁ, Lenka (2012) Terciární vzdělávání studentů se sluchovým postižením v České republice. Brno: Masarykova univerzita.
 • DRŠATA, Jakub, Radan HAVLÍK a kolektiv autorů (2016) Foniatrie – Sluch. Havlíčkův Brod: Tobiáš.
 • HOLMANOVÁ, Jitka (2005) Raná péče o dítě se sluchovým postižením. 2. vyd. Praha: Septima.
 • HORÁKOVÁ, Radka. Specifika vývoje a včasná pedagogická intervence u dětí se sluchovým postižením. In OPATŘILOVÁ, Dagmar (2006) Pedagogicko-psychologické poradenství a intervence v raném a předškolním věku u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Masarykova univerzita.
 • HORÁKOVÁ, Radka (2012) Sluchové postižení – úvod do surdopedie. Praha: Portál.
 • HOUDKOVÁ, Zuzana (2005) Sluchové postižení u dětí – komplexní péče. Praha: Triton.
 • HRICOVÁ, Lenka a Lenka DOLEŽALOVÁ. Specifika přístupu k dětem se sluchovým postižením a dětem s hluchoslepotou. In BARTOŇOVÁ, Miroslava a Ilona BYTEŠNÍKOVÁ et al. (2012) Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Masarykova univerzita.
 • HRICOVÁ, Lenka (2011) Analýza komunikačních kompetencí žáků a učitelů na základních školách pro žáky se sluchovým postižením v České republice a v Německu. Brno: MU.
 • HRONOVÁ, A.nna a Jitka MOTEJZÍKOVÁ (2002) Raná komunikace mezi matkou a dítětem. Praha: FRPSP.
 • HRUBÝ, Jaroslav (1997, 1998) Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu. 1. a 2. díl. Praha: Septima, 1997, 1998.
 • JABŮREK, Josef (1998) Bilingvální vzdělávání neslyšících. Praha: Septima.
 • JARNÍKOVÁ, Ivana (2005). Eliška – příběh hluchoslepé holčičky. 1. vyd. Praha: Společnost pro ranou péči.
 • JAROŠOVÁ, Jindra (1991) Via lucis. 1. vyd. Praha: Fokus.
 • JUNGWIRTHOVÁ, Iva (2015) Dítě se sluchovým postižením v MŠ a ZŠ. Vydání první. Praha: Portál.
 • KOMORNÁ, Marie (2008) Psaná čeština českých neslyšících – čeština jako cizí jazyk. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka.
 • KRAHULCOVÁ, Beáta (2014) Komunikační systémy sluchově postižených. Praha: Beakra.
 • LANGER, Jiří (2007) Komunikace osob se sluchovým postižením (DVD). Olomouc : UP PdF,
 • LANGER, Jiří a Václav PTÁČEK, Karel DVOŘÁK (2004) Znaková zásoba českého znakového jazyka k rozšiřujícímu studiu surdopedie se zaměřením na znakový jazyk (DVD, 4 díly). Olomouc: UP PdF
 • LANGER, Jiří a Eva SOURALOVÁ, Radka HORÁKOVÁ (2006) Taktilní znakový jazyk pro hluchoslepé, 1. díl výukového CD–ROMu, vyd. o.s. LORM, Praha.
 • LANGER, Jiří a Eva SOURALOVÁ, Radka HORÁKOVÁ (2009) Taktilní znakový jazyk pro hluchoslepé, 2. díl výukového CD–ROMu, vyd. o.s. LORM, Praha.
 • LANGER, Jiří a Eva SOURALOVÁ, Radka HORÁKOVÁ (2010). Taktilní znakový jazyk – Manuál a CD–ROM k výuce a studiu, vyd. o.s. LORM, Praha.
 • LEJSKA, Mojmír (2003) Poruchy verbální komunikace a foniatrie. Brno: Paido.
 • LEONHARDT, Annette (2001) Úvod do pedagogiky sluchovo postihnutých. Bratislava: Sapientia.
 • NOVÁK, Alexej (1994). Foniatrie a pedaudiologie I. Poruchy komunikačního procesu způsobené sluchovými vadami. Praha.
 • LUDÍKOVÁ, Libuše (2001) Edukace hluchoslepého dítěte raného věku. 1. vyd. Olomouc: UP.
 • LUDÍKOVÁ, Libuše (2000). Vzdělávání hluchoslepých I. 1. vyd. Praha: Scientia.
 • LUDÍKOVÁ, Libuše (2001). Vzdělávání hluchoslepých III. 1. vyd. Praha: Scientia.
 • NOVÁK, Alexej (1997) Foniatrie a pedaudiologie II. Základy fyziologie a patofyziologie řeči, diagnostika a léčba poruch řeči. Praha.
 • PITNEROVÁ, Pavla (2014) Role komunikace v procesu integrace žáka se sluchovým postižením. Brno: MU.
 • POTMĚŠIL, Miloň (1999) Úvodní stati k výchově a vzdělávání sluchově postižených. Praha: Fortuna.
 • POTMĚŠIL, Miloň (2002) Všeobecný slovník českého znakového jazyka A-N. Praha: Fortuna.
 • POTMĚŠIL, Miloň (2004) Všeobecný slovník českého znakového jazyka O-Ž. Praha: Fortuna.
 • POTMĚŠIL, Miloň (2003) Čtení k surdopedii. Olomouc: UP.
 • POTMĚŠIL, Miloň (2007) Projektování v surdopedii. Olomouc: UP.
 • POTMĚŠIL, Miloň a kolektiv (2012) Diagnostické domény pro žáky se sluchovým postižením. Katalog míry posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb. II. část. Olomouc: UP.
 • ROUČKOVÁ, Jarmila (2011) Cvičení a hry pro děti se sluchovým postižením: praktické návody a důležité informace. Vyd. 2. Praha: Portál.
 • SLÁNSKÁ BÍMOVÁ, Petra a Lenka OKROUHLÍKOVÁ (2008). Rysy přirozených jazyků. Český znakový jazyk jako přirozený jazyk. Lexikografie. Slovníky českého znakového jazyka. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka.
 • SKÁKALOVÁ, Tereza (2011) Uvedení do problematiky sluchového postižení. Hradec Králové: Gaudeaums.
 • SOURALOVÁ, Eva (2000). Vzdělávání hluchoslepých II. 1. vyd. Praha: Scientia.
 • SOURALOVÁ, Eva (2002) Čtení neslyšících. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého.
 • SVOBODOVÁ, Karla (1997) Logopedická péče o děti s kochleárním implantátem. 1. vyd. Praha: Septima.
 • SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, Gabriela a Filip SMOLÍK (2014) Diagnostická baterie pro posouzení vývoje jazykových znalostí a dovedností dětí předškolního věku. Praha: Grada.
 • SMOLÍK, Filip a Gabriela SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ (2014) Vývoj jazykových schopností v předškolním věku. Praha: Grada.
 • ŠTĚRBOVÁ, Dana a kol. (2005) Hluchoslepota – lidé s ní a kolem ní. 1. vyd. Olomouc: UP.
 • ŠEDIVÁ, Zoja (2006) Psychologie sluchově postižených ve školní praxi. Praha: Septima.
 • ŠLAPÁK, Ivo a Petra FLORIÁNOVÁ (1999). Kapitoly z otorhinolaryngologie a fonoatrie. Brno: Paido.
 • ŠLAPÁK, Ivo a kolektiv. (2013) Dětská otorinolaryngologie. Praha: Mladá fronta.
 • VÁGNEROVÁ, Marie (2004) Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál.
 • VYSUČEK, Petr (2008b) Prstová abeceda v českém znakovém jazyce – praktická cvičení (DVD). Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka.
 • DVD - Raná komunikace v neslyšící rodině - návodná pomůcka pro slyšící i neslyšící rodiče, jak postupovat při výchově jejich dítěte se sluchovým postižením. DVD obsahuje videoukázky komunikace neslyšících maminek s jejich neslyšícími dětmi, komentáře ukázek, užitečné rady pro výchovu dětí v raném věku, vyprávění maminek o jejich zkušenostech, atd. (www.frpsp.cz)
 • Materiály vydané ČKTZJ v roce 2008, seznam viz: http://www.cktzj.com/sada-vsech-materialu-tistene-publikace-cd-dvd-

INTERNETOVÉ ODKAZY:


ČASOPISY:

 • Speciální pedagogika
 • Gong
 • Unie
 • INFO Zpravodaj
 • Doteky


Verze pro tisk

© 2010-2018