SZZ - NMgr - okruhy Logopedie Surdopedie – Edukativní, intervenční a terapeutické přístupy k dětem, žákům a dospělým se speciálními potřebami


Okruhy ke státní závěrečné zkoušce
Edukativní, intervenční a terapeutické přístupy k dětem, žákům a dospělým se speciálními potřebami
2. předmět specializace Logopedie Surdopedie
Navazující magisterské studium
2017/2018
 1. Vymezení pojmu diagnostika, speciálněpedagogická diagnostika, diagnostika logopedická, diagnostika surdopedická. Metody speciálněpedagogické diagnostiky. Metody a techniky diagnostiky narušené komunikační schopnosti, její cíl.
 2. Model logopedického vyšetření, oblasti komunikační schopnosti, které logoped vyšetřuje.
 3. Týmová spolupráce při komplexním diagnostickém šetření narušené komunikační schopnosti.
 4. Diagnostika narušeného vývoje řeči.
 5. Diagnostika rinolalie.
 6. Diagnostika palatolalie.
 7. Spolupráce logopeda při diagnostice poruch hlasu.
 8. Diagnostika dyslalie.
 9. Diagnostika dysartrie.
 10. Diagnostika afázie.
 11. Diagnostika narušení fluence řeči.
 12. Diagnostika mutismu.
 13. Diagnostika sluchových vad.
 14. Diferenciální diagnostika, její úkoly, spolupráce s dalšími odborníky.
 15. Vymezení systému poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 16. Současné legislativní podmínky poskytování poradenských služeb.
 17. Speciálně pedagogická centra, jejich vznik, cíle, standardní činnosti, personální obsazení.
 18. Speciálně pedagogická centra zabývající se problematikou narušené komunikační schopnosti (SPC pro žáky s vadami řeči), cíle, standardní činnosti speciální, personální obsazení SPC.
 19. Speciálně pedagogická centra pro sluchově postižené, cíle, standardní činnosti, personální obsazení SPC.
 20. Pedagogicko psychologické poradny, jejich, vznik, standardní činnosti, personální obsazení.
 21. Poradenství v raném věku dítěte.
 22. Osobnost poradenského pracovníka, vzdělanostní a osobnostní předpoklady.
 23. Didaktika českého jazyka – specifika didaktiky, faktory ve vyučování, cíle, úkoly českého jazyka ve vzdělávacím programu.
 24. Metody ve výuce čtení z historického pohledu – metody analytické, metody syntetické, jmenujte základní reprezentanty, specifikujte rozdíly.
 25. Metody ve výuce psaní z historického pohledu – vývoj písma, metody psaní užívané v současnosti.
 26. Matematika ve vzdělávacích programech – cíle, úkoly, složky matematiky na prvním stupni základní školy.
 27. Učebnice, vyučovací prostředky ve výuce jazyka českého a matematiky – základní dělení, požadavky na učebnice, prostředky, mediální výchova.
 28. Reedukační postupy při projevech specifických poruch učení – metody reedukace, základní pomůcky.
 29. Klima ve vyučování – školní klima, faktory ovlivňující vzdělávací proces, kurikulum a jeho specifika.
 30. Využití speciálních terapií ve vyučovacím procesu se zaměřením na žáky se zdravotním postižením.

Literatura

 • ALLEN, K.E., MAROTZ, L.R. Přehled vývoje dítěte od prenatálního období do 8 let. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-614-4.
 • DVOŘÁK, J. Logopedický slovník. Žďár nad Sázavou: Edice Logopaedia clinica, 1998. 1998, s. 69-80. ISBN 80-85931-65-6.
 • HOLMANOVÁ, J. Raná péče o dítě se sluchovým postižením. Praha: Septima, 2002.
 • HRUBÝ, J. Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu. 1. a 2. díl. Praha: Septima, 1997, 1998.
 • JANOTOVÁ, N., SVOBODOVÁ, K. Integrace sluchově postiženého dítěte v mateřské a základní škole. Praha: Septima, 1998.
 • KAPROVÁ, Z. Organizace činnosti speciálně pedagogických center pro děti a žáky s vadami řeči. Praha: Nakladatelství Fortuna, 1999. ISBN 80-7168-698-0.
 • KLENKOVÁ, J. Možnosti stimulace preverbálních a verbálních schopností vývojově opožděných dětí. Brno: Paido, 2000. ISBN 80-85931-91-5
 • KUBOVÁ, L. Speciálně pedagogická centra. Praha: Septima, 1995. ISBN 80-85801-42-6.
 • Raná péče pro rodiny s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením. Vybrané příspěvky z kurzu „Poradce rané péče“. Praha: Středisko rané péče, 1998. ISBN 80-238-3267-0.
 • LUDÍKOVÁ, L. Edukace hluchoslepého dítěte raného věku. Olomouc:Univerzita Palackého, 2001.
 • PIPEKOVÁ, J. a kol. Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 2006. ISBN 80-7315-120-0.
 • VATERA, W., BOUDZIO, M. Od prvního hlasu k prvním slovům. Metodická příručka. Praha: Tech-Market, 1996. ISBN 80-902134-0-5.
 • VÍTKOVÁ, M. Integrativní školní (speciální) pedagogika. Základy, teorie, praxe. Brno: MSD, spol. s. r. o., 2003. ISBN 80-86633-07-1.
 • VÍTKOVÁ, M. (ed.) Otázky speciálně pedagogického poradenství. Základy, teorie, praxe. Brno: MSD, spol. s. r .o., 2003. ISBN 8086633-08-X.
 • VÍTKOVÁ, M. a kol. Integrativní speciální pedagogika. Brno: Paido, 2005. ISBN 80-7315-071-9.
 • Vyhláška č. 72/2005 Sb. O poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.
 • Vyhláška č.73/2005 Sb.
 • O vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.

Časopisy

 • Speciální pedagogika, časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky. Vydává PdF UK v Praze
 • Diagnostika a terapie poruch komunikace. Vydává Asociace klinických logopedů v ČR.
 • Gong
 • Unie

Internetové zdrojeVerze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education