SZZ - NMgr - okruhy - Varianta A: Intervence u osob s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami (psychopedie-somatopedie-oftalmopedie)

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce
Varianta A: Intervence u osob s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami (psychopedie-somatopedie-oftalmopedie)

2017/18

 

1.     Legislativa k výchově a vzdělávání žáků se speciálními potřebami.

2.     Služby speciálněpedagogického poradenství v ČR (charakteristika jednotlivých složek, platná legislativa).

3.     Okruh osob s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami (vymezení, terminologie, etiologie, predikace, prevalence).

4.     Variabilita vývoje u jedinců s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami.

5.     Speciálně pedagogická diagnostika u žáků s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami.

6.     Intervence u dětí se zdravotním postižením v raném věku (masáže, klokánkování, motýlí masáže, konejšivý dotyk, metoda pevného objetí, metoda aktivního učení Lilli Nielsenové).

7.     Cíle a úkoly edukace osob s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami (uspokojování základních potřeb, podpora rozvoje v jednotlivých složkách osobnosti, formy výuky).

8.     Specifika edukace osob s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami (čím je edukace ovlivněna, zásady plánování edukace, organizační podmínky, principy a proces).

9.     Prostředí a prostředky edukace (instrukční média, technické prostředky, speciální pomůcky, kompenzační pomůcky, úprava širšího edukačního prostředí).

10.   Determinanty edukace (osobnostní faktory žáka, zdravotní stav žáka, únava, stres, psychomotorický neklid, psychomotorický záchvat, prostředí, transformace učení, relaxace, hra, koncepty, osobnost edukátora).

11.   Zvláštnosti v procesu učení u jedinců s mozkovou obrnou (změny reaktivity, poruchy analýzy a syntézy, perseverace, prostorové vnímání, početní operace, vizuomotorika, snížené tempo, narušená komunikační schopnost).

12.   Charakteristika okruhu jedinců s těžkým mentálním postižením v kombinaci s mozkovou obrnou - specifika edukace, institucionální vzdělávání.

13.   Charakteristika okruhu jedinců se zrakovým postižením jako součástí komplexu více vad (vymezení, terminologie, etiologie, časté syndromy, prevalence, kombinace mentálního postižení a zrakového postižení).

14.   Charakteristika okruhu jedinců s hluchoslepotou (specifika komunikace a edukace, Van Dijkova metoda, institucionální vzdělávání a poskytovatelé sociálních služeb).

15.   Speciálněpedagogická diagnostika u žáků se zrakovým postižením a více vadami (úprava vybavení a prostředí, zraková terapie a funkční vyšetření zraku, diagnostika ostatních smyslů, komunikace, dalších oblastí vývoje a specifických dovedností).

16.   Specifika edukace žáků se zrakovým postižením a více vadami (metody a formy výuky u žáků se zrakovým postižením se zřetelem na stupeň postižením zraku, styly učení, specifika edukace jednotlivých typů kombinací, podmínky a úprava prostředí, alternativy nácviku specifických dovedností).

17.   Charakteristika okruhu jedinců s lékařskou diagnózou autismus (vymezení, terminologie, klasifikace, triáda postižení).

18.   Speciálněpedagogická diagnostika okruhu jedinců s lékařskou diagnózou autismus (diferenciální diagnostika, metody a nástroje, diagnostická kritéria, standardizované testy).

19.   Specifika v edukaci okruhu jedinců s lékařskou diagnózou autismus (institucionální vzdělávání, poradenské služby, TEACH program, pomůcky).

20.   Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální díl I (vzdělávací oblasti, průřezová témata).

21.   Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální díl II (vzdělávací oblasti).

22.   Podmínky vzdělávání žáků s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami.

23.   Kompenzační pomůcky pro osoby s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami.

24.   Koncept bazální stimulace a její využití v edukaci žáků s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami.

25.   Terapie ve speciálněpedagogické praxi u osob s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami (cíle, metody, organizace – muzikoterapie, arteterapie).

26.   Terapie ve speciálně pedagogické praxi u osob s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami (cíle, metody, organizace - canisterapie, hipoterapie).

27.   Terapie ve speciálně pedagogické praxi u osob s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami (cíle, metody, organizace - ergoterapie).

28.   Snoezelen (charakteristika prostředí, cílová skupina, možnosti využití, organizace, pomůcky).

29.   Využití Bohath konceptu a Vojtovy metody reflexní terapie.

30.   Individuální vzdělávací plán - zaměření na žáky s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami, se zrakovým postižením, s mentálním postižením, s autismem (charakteristika, obsah).

31.   Symptomatické poruchy řeči u dětí s MO.

32.   Symptomatické poruchy řeči u dětí s mentálním postižením.

33.   Symptomatické poruchy řeči a specifika komunikace u dětí s postižením zraku.

34.   Charakteristika komunikace u osob s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami, možnosti podpory.

35.   Alternativní a augmentativní komunikace – využití se zaměřením na žáky s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami.

 

Literatura povinná

BAZALOVÁ, B. Poruchy autistického spektra v kontextu české psychopedie. Brno: MU, 2012, 278 s. ISBN 978-80-5930-6.

KLENKOVÁ, J. Logopedie. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1110-9.

OPATŔILOVÁ, D. Metody práce u jedinců s těžkým postižením a více vadami. Brno: MU, 2005. ISBN 80-210-3819-5.

OPATŘILOVÁ, D. Edukace jedinců s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami. Brno: MU, 2013, ISBN 978-80-210-6221-4

PŘINOSILOVÁ, D. Vybrané okruhy speciálně pedagogické diagnostiky a využití v praxi. Brno: MU 1997, 2000. 89 s. ISBN 80-210-1595-0.

 

Literatura doporučená

BAZALOVÁ, B. Poruchy autistického spektra. Teorie. Výzkum. Zahraniční zkušenosti. Brno: MU, 2011, 246 s. ISBN 978-80-210-5781-4.

FINKOVÁ, D., LUDÍKOVÁ, L., RŮŽIČKOVÁ, V. Speciální pedagogika osob se zrakovým postižením. 1. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 158 s. ISBN 978-80-244-1857-5.

HAMADOVÁ, P., KVĚTOŇOVÁ, L., NOVÁKOVÁ, Z. Oftalmopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno : Paido. 2007. ISBN : 978-80-7315-145-4.

KLENKOVÁ, J. Logopedie I. Brno: Paido, 2000. ISBN 80-85931-88-5.

KLENKOVÁ, J. Logopedie II., III. Brno: Paido, 1998. ISBN 80-85931-62-1.

KLENKOVÁ, J. Možnosti stimulace preverbálních a verbálních schopností vývojově postižených dětí. Brno: Paido, 2000. ISBN 80-85931-91-5.

KUBOVÁ, L. Alternativní komunikace - cesta ke vzdělávání těžce postižených dětí. Praha: TECH-MARKET, 1996. ISBN 80-902134-1-3.

KUBOVÁ, L. Piktogramy. Metodická příručka a učebnice pro výuku pomocí obrázků. Praha: Tech-Market, 1997

LUDÍKOVÁ, L. Vzdělávání hluchoslepých I. Praha: Scientia. 2000. ISBN 80-7183-225-1.

SOURALOVÁ, E. Vzdělávání hluchoslepých II. Praha: Scientia. 2000. ISBN 80-7183-226-X.

LUDÍKOVÁ, L. Kombinované vady. Olomouc: UP, 2005. ISBN 80-244-1154-7.

KUDELOVÁ, I., KVĚTOŇOVÁ, L. Malé dítě s těžkým poškozením zraku. Brno: Paido, 1996.

KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ, L. Oftalmopedie. Brno: Paido, 2000. ISBN 80-85931-58-8.

NILSEN, L. Učení zrakově postižených dětí v raném věku. Praha: ISV, 1998.

NOVOSAD, L. Základy speciálního poradenství. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-197-5.

OPATŔILOVÁ, D. (ed.) Pedagogicko-psychologické poradenství a intervence v raném a předškolním věku u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: MU, 2006. ISBN 80-210-3977-9.

OPATŘILOVÁ, D., ZÁMEČNÍKOVÁ, D. Možnosti speciálně pedagogické podpory u osob s hybným postižením. Brno: MU, 2008. ISBN 978-80-210-4575-0.

OPATŘILOVÁ, D. Analýza současného stavu inkluzivního vzdělávání v České republice u jedinců s tělesným postižením v předškolním a základním vzdělávání. Brno: MU, 2009. ISBN 978-80-210-5030-3.

OPATŔILOVÁ, D. Pedagogická intervence v raném a předškolním věku u jedinců s mozkovou obrnou. Brno: MU, 2010. ISBN 978-80-210-5266-6..

PIPEKOVÁ, J. (ed.) Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3., přeprac. a rozšíř. vyd. Brno: Paido, Brno, 2010. ISBN 978-80-7315-198-0.

PIPEKOVÁ, J. Osoby s mentálním postižením ve světle současných edukativních trendů. Brno: MSD, 2006. ISBN 80-86633-40-3.

PŘINOSILOVÁ, D. Diagnostika ve speciální pedagogice. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-142-3.

SCHOPLER, MESIBOV. Autistické chování. Praha: Portál, 1997. ISBN 80-7178-139-9.

ŠVARCOVÁ, I. Mentální retardace. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-506-7.

VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2004, 2008. ISBN 978-80-7367-414-4.

VALENTA, M., MULLER, O. Psychopedie. Teoretické základy a metodika. Praha: Parta, 2003. ISBN 80-7320-039-2.

VANČOVÁ, A. Edukácia viacnásobne postihnutých. Bratislava: Sapentia, 2001. ISBN 80-967180-7-X.

VAŠEK, Š. Pedagogika viacnásobne postihnutých. Bratislava: Sapientia, 1999.

VÍTKOVÁ, M. Integrativní speciální pedagogika. 2. rozšířené a přepracované vydání. Brno: Paido, 2004. ISBN 80-7315-071-9.

VÍTKOVÁ, M. Somatopedické aspekty. 2. rozšířené a přepracované vydání. Brno: Paido, 2006. ISBN 80-7315-134-0.

VÍTKOVÁ, M. Podpora vzdělávání dětí a žáků s těžkým mentálním postižením I.-III. Praha: IPPP, 2001

VÍTKOVÁ, M., KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ, L., MADLENER, I., ŘEHŮŘEK, J. Možnosti reedukace zraku při kombinovaném postižení. Brno: Paido, 1999. ISBN 80-85931-75-3.

WIENER, P. Prostorová orientace a samostatný pohyb. Praha: AVICENUM, 1986.

 

Internetové zdroje oftalmopedie

Inovace činností speciálně pedagogických center. Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb (diagnostické domény pro žáky se zrakovým postižením) [online]. c2010. Dostupný z www spc-info.upol.cz/profil/

Inovace činností speciálně pedagogických center. Metodika práce asistenta pedagoga se žákem se zrakovým postižením[online]. c2010. Dostupný z www spc-info.upol.cz/profil/

Inovace činností speciálně pedagogických center. Metodika práce se žákem se zrakovým postižením [online] Dostupný z www spc-info.upol.cz/profil/

Tyflopedie. Tyflopedické distanční texty [online]. c2009 Dostupný z www tdt.upol.cz/publikace.html

www.sons.cz

www.braillnet.cz

www.lorm.cz

www.iazt.cz

www.icevi.org

www.ranapece.cz

www.spektra.eu

www.teiresias.muni.cz

www.svarovsky.cz

www.okamzik.cz

www.ktn.cz

www.european-agency.org

 Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education