SZZ - NMgr - kombinovaná - okruhy Edukace žáků se zrakovým a mentálním postižením


Okruhy ke státní závěrečné zkoušce
Edukace žáků se zrakovým a mentálním postižením
Navazující magisterské studium - kombinovaná forma
2017/2018

Okruhy k SZZ: Zrakové postižení

Okruhy SZZ: Mentální postiženíOkruhy k SZZ: Zrakové postižení

 1. Legislativa k výchově a vzdělávání žáků se speciálními potřebami (vyhláška č. 27/2016 Sb.; ŠZ ad.).
 2. Služby speciálněpedagogického poradenství v ČR (charakteristika jednotlivých složek, vyhláška č. 116/ 2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb.).
 3. Intervence u dětí se zdravotním postižením v raném věku (masáže, metoda pevného objetí, metoda aktivního učení Lilli Nielsenové).
 4. Charakteristika okruhu jedinců se zrakovým postižením (vymezení, terminologie, etiologie, časté syndromy, prevalence, kombinace zrakové a mentální postižení).
 5. Charakteristika okruhu jedinců s hluchoslepotou (specifika komunikace a edukace, Van Dijkova metoda, institucionální vzdělávání a poskytovatelé sociálních služeb).
 6. Speciálněpedagogická diagnostika u žáků se zrakovým postižením a (úprava vybavení a prostředí, zraková terapie a funkční vyšetření zraku, diagnostika ostatních smyslů, komunikace, dalších oblastí vývoje a specifických dovedností).
 7. Raná intervence – teoretická východiska rané péče, formy a služby rané péče. Střediska rané péče – klientela; zraková stimulace.
 8. Dítě se zrakovým postižením v předškolním věku (předškolní výchova, dítě s narušeným binokulárním viděním a reedukace těchto vad).
 9. Specifika edukace žáků se zrakovým postižením (metody a formy výuky u žáků se zrakovým postižením se zřetelem na stupeň postižením zraku, styly učení, specifika edukace jednotlivých typů kombinací, podmínky a úprava prostředí, alternativy nácviku specifických dovedností).
 10. Podmínky ve vzdělávání žáků se zrakovým postižením (materiální – pomůcky; organizační, personální).
 11. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ( specifika vzdělávání dětí se zrakovým postižením)
 12. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání – příloha upravující vzdělávání žáků s LMP
 13. Individuálně vzdělávací plán
 14. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální díl I (vzdělávací oblasti, průřezová témata).
 15. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální díl II (vzdělávací oblasti).
 16. Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (služby sociální péče – osobní asistence, pečovatelská služba, raná péče, centra denních služeb, denní stacionáře, týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení).
 17. Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (práva a povinnosti zaměstnavatelů zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu).Okruhy SZZ: Mentální postižení

 1. Pedagogika osob s mentálním postižením (Psychopedie). Pojem, předmět, cíle, postavení v systému věd.
 2. Terminologická východiska, charakteristika jednotlivých stupňů mentálního postižení, klasifikace mentálního postižení, oslabení kognitivního výkonu. Etiologie mentálního postižení.
 3. Osobnost žáka s mentálním postižením, psychický a somatický vývoj.
 4. Poradenské služby pro žáky s mentálním postižením.
 5. Podpůrná opatření.
 6. Předškolní vzdělávání dětí s mentálním postižením. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.
 7. Přípravná třída základní školy. Přípravný stupeň základní školy speciální.
 8. Systém vzdělávání žáků s mentálním postižením. Rámcové vzdělávací programy pro děti a žáky s mentálním postižením.
 9. Symptomatické poruchy řeči.
 10. Speciálněpedagogická diagnostika se zaměřením na žáky s mentálním postižením.
 11. Diagnostické domény pro žáky s mentálním postižením.
 12. Diagnostické domény pro žáky s poruchou autistického spektra.
 13. Terapie používané v rámci edukace u dětí a žáků s mentálním postižením.
 14. Žák s poruchou autistického spektra, etiologie, formy, diagnostika, edukace.
 15. Teorie edukace žáků s mentálním postižením.
 16. Didaktické zásady, metody, formy používané při edukaci žáků s mentálním postižením. Struktura přípravy učitele na vyučovací hodinu.
 17. Specifika výuky počátečního čtení, psaní a matematiky u žáků s mentálním postižením.
 18. Didaktické a jiné pomůcky při edukaci žáků s mentálním postižením.
 19. Souběžné postižení více vadami. Etiologie, formy, diagnostika, edukace.
 20. Legislativa týkající se školské problematiky vzdělávání žáků s mentálním postižením.

Literatura

 • BARTOŃOVÁ, M., BYTEŠNÍKOVÁ, I, VÍTKOVÁ, M. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole- Brno : Paido. 2012. ISBN 978-80-7315-237-6
 • BARTOŃOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et.al. Specifika vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími v inkluzivním prostředí základní. Brno : Paido 2013 ISBN 978- 80-210-6646-5.
 • BARTOŇOVÁ, M. Strategie ve vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním se zřetelem na romské etnikum. Brno: MSD, 223 s. 2009. ISBN 978-80-210-5103-4
 • BARTOŇOVÁ, M. Současné trendy v edukaci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v České republice. Brno: MSD, 420 s. 2005. ISBN 80-86633-37-3.
 • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II., Education of Pupils with Special Educational Needs II. Brno: Paido, 2008. ISBN 978-80-210-4736-5.
 • BARTOŇOVÁ, M., Přípravná třída základní školy školní rok 2007-2008. Výsledky výzkumného šetření In VÍTKOVÁ, M. VOJTOVÁ, V. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborním s mezinárodní účastí. Brno: Paido, 2009. ISBN 978-80-7315-188-1.
 • BAZALOVÁ B. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v zemích Evropské unie a v dalších vybraných zemích. Brno : MU 2006.
 • FINKOVÁ, D., LUDÍKOVÁ, L., RŮŽIČKOVÁ, V. Speciální pedagogika osob se zrakovým postižením. 1. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 158 s. ISBN 978-80-244-1857-5.
 • HAMADOVÁ, P., KVĚTOŇOVÁ, L., NOVÁKOVÁ, Z. Oftalmopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno : Paido. 2007. ISBN : 978-80-7315-145-4.
 • LUDÍKOVÁ, L. Vzdělávání hluchoslepých I. Praha: Scientia. 2000. ISBN 80-7183-225-1.
 • KUDELOVÁ, I., KVĚTOŇOVÁ, L. Malé dítě s těžkým poškozením zraku. Brno: Paido, 1996.
 • KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ, L. Oftalmopedie. Brno: Paido, 2000. ISBN 80-85931-58-8.
 • NILSEN, L. Učení zrakově postižených dětí v raném věku. Praha: ISV, 1998.
 • PIPEKOVÁ, J. a kol. Kariérové poradenství pro žáky se zdravotním postižením. Praha : IPPP ČR, 2004. ISBN 80-86856-01-1.
 • PIPEKOVÁ, J. Osoby s mentálním postižením ve světle současných edukativních trendů. Brno : MSD, 2006. ISBN 80-86633-40-3.
 • PIPEKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (ed.) Terapie ve speciálně pedagogické péči. Brno : Paido, 2000. ISBN 80-85931-83-4.
 • PŘINOSILOVÁ, D. Vybrané okruhy speciálně pedagogické diagnostiky a využití v praxi. Brno : MU, 1997, 2000.
 • VÍTKOVÁ, M. Integrativní speciální pedagogika. 2. rozšířené a přepracované vydání. Brno: Paido, 2004. ISBN 80-7315-071-9.
 • VÍTKOVÁ, M., KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ, L., MADLENER, I., ŘEHŮŘEK, J. Možnosti reedukace zraku při kombinovaném postižení. Brno: Paido, 1999. ISBN 80-85931-75-3.
 • SOURALOVÁ, E. Vzdělávání hluchoslepých II. Praha: Scientia. 2000. ISBN 80-7183-226-X.
 • WIENER, P. Prostorová orientace a samostatný pohyb. Praha: AVICENUM, 1986.
 • Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Praha: VÚP, 2004.
 • Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s přílohou upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Praha: VÚP, 2005. ISBN 80-87000-02-1.
 • ŠVARCOVÁ, I. Mentální retardace. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-060-7.
 • VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha : Portál, 1999. ISBN 80-7178214-9.
 • VALENTA, M., MÜLLER, O. Psychopedie. Praha : Parta, 2006. ISBN 978-80-7320-099-2.


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education