SZZ - NMgr - kombinovaná - okruhy Edukace žáků se zrakovým a mentálním postižením


Okruhy ke státní závěrečné zkoušce
Edukace žáků se zrakovým a mentálním postižením
Navazující magisterské studium - kombinovaná forma
2015/16, 2016/17

Okruhy k SZZ: Zrakové postižení

Okruhy SZZ: Mentální postiženíOkruhy k SZZ: Zrakové postižení

 1. Legislativa k výchově a vzdělávání žáků se speciálními potřebami (vyhláška č. 27/2016 Sb.; ŠZ ad.).
 2. Služby speciálněpedagogického poradenství v ČR (charakteristika jednotlivých složek, vyhláška č. 116/ 2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb.).
 3. Intervence u dětí se zdravotním postižením v raném věku (masáže, metoda pevného objetí, metoda aktivního učení Lilli Nielsenové).
 4. Charakteristika okruhu jedinců se zrakovým postižením (vymezení, terminologie, etiologie, časté syndromy, prevalence, kombinace zrakové a mentální postižení).
 5. Charakteristika okruhu jedinců s hluchoslepotou (specifika komunikace a edukace, Van Dijkova metoda, institucionální vzdělávání a poskytovatelé sociálních služeb).
 6. Speciálněpedagogická diagnostika u žáků se zrakovým postižením a (úprava vybavení a prostředí, zraková terapie a funkční vyšetření zraku, diagnostika ostatních smyslů, komunikace, dalších oblastí vývoje a specifických dovedností).
 7. Raná intervence – teoretická východiska rané péče, formy a služby rané péče. Střediska rané péče – klientela; zraková stimulace.
 8. Dítě se zrakovým postižením v předškolním věku (předškolní výchova, dítě s narušeným binokulárním viděním a reedukace těchto vad).
 9. Specifika edukace žáků se zrakovým postižením (metody a formy výuky u žáků se zrakovým postižením se zřetelem na stupeň postižením zraku, styly učení, specifika edukace jednotlivých typů kombinací, podmínky a úprava prostředí, alternativy nácviku specifických dovedností).
 10. Podmínky ve vzdělávání žáků se zrakovým postižením (materiální – pomůcky; organizační, personální).
 11. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ( specifika vzdělávání dětí se zrakovým postižením)
 12. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání – příloha upravující vzdělávání žáků s LMP
 13. Individuálně vzdělávací plán
 14. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální díl I (vzdělávací oblasti, průřezová témata).
 15. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální díl II (vzdělávací oblasti).
 16. Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (služby sociální péče – osobní asistence, pečovatelská služba, raná péče, centra denních služeb, denní stacionáře, týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení).
 17. Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (práva a povinnosti zaměstnavatelů zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu).Okruhy SZZ: Mentální postižení

 1. Legislativa týkající se školské problematiky vzdělávání žáků s mentálním postižením školský zákon, zákon o sociálních službách, vyhlášky
 2. Okruh žáků s lehkým mentálním postižením (specifika osobnosti, poznávací procesy, variabilita vývojových zvláštností)
 3. Okruh žáků základní školy speciální (žák se středně těžkou mentální retardací, těžkou a hlubokou, žák s kombinací postižení, Downův syndrom, PAS).
 4. Edukace osob s mentálním postižením, terminologická východiska (systém vzdělávání, školská zařízení)
 5. Specifika edukace žáků s PAS
 6. Pedagogicko – psychologické poradenské služby pro žáky s mentálním postižením (školní poradenská pracoviště, školská poradenská pracoviště)
 7. Základní škola praktická. Vymezení v systému vzdělávání (specifika vzdělávání).
 8. Základní škola speciální. Vymezení v systému vzdělávání (specifika vzdělávání).
 9. Vzdělávací programy určené pro žáky s mentálním postižením. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání – příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením, Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální
 10. Předškolní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením (integrace žáků v MŠ, přípravná třída základní školy)
 11. Specifika edukace - přípravný stupeň základní školy speciální
 12. Speciálněpedagogická diagnostika psychopedická se zaměřením na žáka s mentálním postižením
 13. Didaktické zásady v edukaci žáků na základní škole praktické, na základní škole speciální
 14. Didaktické metody v edukaci žáků na základní škole praktické a na základní škole speciální (bazální stimulace, snoezelen).
 15. Postavení terapií v edukaci žáků s mentálním postižením
 16. Vyučovací formy používané na základní škole praktické a základní škole speciální, specifika výuky, struktura přípravy učitele na vyučování, diferenciace, kooperativní vyučování, individuální vyučování, individualizované vyučování
 17. Vyučovací prostředky v edukaci (učebnice, ITC)
 18. Kompenzační pomůcky v edukaci žáků s mentálním postižením
 19. Kariérové poradenství u žáků s mentálním postižením, specifika pracovního uplatnění, (SOU, OU, chráněné pracovní místo)

Literatura

 • BARTOŃOVÁ, M., BYTEŠNÍKOVÁ, I, VÍTKOVÁ, M. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole- Brno : Paido. 2012. ISBN 978-80-7315-237-6
 • BARTOŃOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et.al. Specifika vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími v inkluzivním prostředí základní. Brno : Paido 2013 ISBN 978- 80-210-6646-5.
 • BARTOŇOVÁ, M. Strategie ve vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním se zřetelem na romské etnikum. Brno: MSD, 223 s. 2009. ISBN 978-80-210-5103-4
 • BARTOŇOVÁ, M. Současné trendy v edukaci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v České republice. Brno: MSD, 420 s. 2005. ISBN 80-86633-37-3.
 • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II., Education of Pupils with Special Educational Needs II. Brno: Paido, 2008. ISBN 978-80-210-4736-5.
 • BARTOŇOVÁ, M., Přípravná třída základní školy školní rok 2007-2008. Výsledky výzkumného šetření In VÍTKOVÁ, M. VOJTOVÁ, V. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborním s mezinárodní účastí. Brno: Paido, 2009. ISBN 978-80-7315-188-1.
 • BAZALOVÁ B. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v zemích Evropské unie a v dalších vybraných zemích. Brno : MU 2006.
 • FINKOVÁ, D., LUDÍKOVÁ, L., RŮŽIČKOVÁ, V. Speciální pedagogika osob se zrakovým postižením. 1. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 158 s. ISBN 978-80-244-1857-5.
 • HAMADOVÁ, P., KVĚTOŇOVÁ, L., NOVÁKOVÁ, Z. Oftalmopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno : Paido. 2007. ISBN : 978-80-7315-145-4.
 • LUDÍKOVÁ, L. Vzdělávání hluchoslepých I. Praha: Scientia. 2000. ISBN 80-7183-225-1.
 • KUDELOVÁ, I., KVĚTOŇOVÁ, L. Malé dítě s těžkým poškozením zraku. Brno: Paido, 1996.
 • KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ, L. Oftalmopedie. Brno: Paido, 2000. ISBN 80-85931-58-8.
 • NILSEN, L. Učení zrakově postižených dětí v raném věku. Praha: ISV, 1998.
 • PIPEKOVÁ, J. a kol. Kariérové poradenství pro žáky se zdravotním postižením. Praha : IPPP ČR, 2004. ISBN 80-86856-01-1.
 • PIPEKOVÁ, J. Osoby s mentálním postižením ve světle současných edukativních trendů. Brno : MSD, 2006. ISBN 80-86633-40-3.
 • PIPEKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (ed.) Terapie ve speciálně pedagogické péči. Brno : Paido, 2000. ISBN 80-85931-83-4.
 • PŘINOSILOVÁ, D. Vybrané okruhy speciálně pedagogické diagnostiky a využití v praxi. Brno : MU, 1997, 2000.
 • VÍTKOVÁ, M. Integrativní speciální pedagogika. 2. rozšířené a přepracované vydání. Brno: Paido, 2004. ISBN 80-7315-071-9.
 • VÍTKOVÁ, M., KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ, L., MADLENER, I., ŘEHŮŘEK, J. Možnosti reedukace zraku při kombinovaném postižení. Brno: Paido, 1999. ISBN 80-85931-75-3.
 • SOURALOVÁ, E. Vzdělávání hluchoslepých II. Praha: Scientia. 2000. ISBN 80-7183-226-X.
 • WIENER, P. Prostorová orientace a samostatný pohyb. Praha: AVICENUM, 1986.
 • Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Praha: VÚP, 2004.
 • Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s přílohou upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Praha: VÚP, 2005. ISBN 80-87000-02-1.
 • ŠVARCOVÁ, I. Mentální retardace. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-060-7.
 • VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha : Portál, 1999. ISBN 80-7178214-9.
 • VALENTA, M., MÜLLER, O. Psychopedie. Praha : Parta, 2006. ISBN 978-80-7320-099-2.


Verze pro tisk

© 2010 Department of Special Education, Brno