SZZ - NMgr - okruhy Poradenství, diagnostika a intervence u jedinců s více vadami – Edukativní, intervenční a terapeutické přístupy k dětem, žákům a dospělým se speciálními potřebami

 

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce
Edukativní, intervenční a terapeutické přístupy k dětem, žákům a dospělým se speciálními potřebami
2. předmět specializace Poradenství, diagnostika a intervence u jedinců s více vadami
Navazující magisterské studium
2015/16, 2016/17, 2017/18

 

1.     Integrace/ Inkluze (současné pojetí intervence a edukace u jedinců s postižením, podmínky pro integraci/ inkluzi žáků se speciálními vzdělávacími potřebami).

2.     Služby speciálněpedagogického poradenství v ČR (charakteristika jednotlivých složek, platná legislativa).

3.     Raná péče – charakteristika, legislativa, služby, organizace, tým pracovníků, význam, podpora směrem k dítěti, podpora směrem k rodině, přehled poskytovatelů sociální služby raná péče.

4.     Poradenství pro osoby se zrakovým postižením - raná péče, poradenství pro občany starší 15 let (Tyfloservis o.p.s., Krajská Tyflocentra, SONS, Rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Praha-Dědina), domovy pro zrakově postižené, centra při VŠ.

5.     Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (pojetí, cíle, vzdělávací oblasti, vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami).

6.     Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (charakteristika, vzdělávací oblasti, průřezová témata, podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami podle druhu postižení).

7.     Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělávání základní škola speciální (charakteristika oboru vzdělávání díl I a díl II).

8.     Podporované zaměstnávání – vývoj ve světě a u nás, definice, cíle, úkoly, agentury podporovaného zaměstnávání, cílové skupiny.

9.     Metody ve vyučovacím procesu se zaměřením na žáky s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami zdravotním postižením (metody obecné a speciální).

10.   Struktura vyučovacího procesu se zaměřením na žáky s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami zdravotním postižením (charakteristika režimu dne, individuální práce, kolektivní práce, práce v blocích).

11.   Vzdělávací oblast Jazyková komunikace – specifika didaktiky při nácviku čtení, psaní řečové výchovy, dramatická výchova a cizí jazyk (RVP ZŠS díl I).

12.   Vzdělávací oblast Člověk a komunikace – Rozumová výchova (rozvoj poznávacích schopností, logického myšlení a paměti, grafických schopností), Řečová výchova (rozvíjení komunikačních dovedností, AAK), (RVP ZŠS díl II).

13.   Metody při výuce grafomotoriky.

14.   Metody ve výuce psaní (užívané v současnosti).

15.   Matematika a její aplikace – tematické okruhy, cílové zaměření vzdělávací oblasti (RVP ZŠS díl I).

16.   Výukové materiály a didaktické pomůcky užívané při vzdělávání žáků s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami.

17.   Reedukační postupy při projevech narušené senzomotoriky.

18.   Reedukační postupy u zrakového postižení – zraková stimulace a zrakový výcvik, ortopticko-pleoptická cvičení.

19.   Kompenzační pomůcky pro osoby s postižením zraku a práce s nimi – dělení, využití v různých oblastech života, využití výpočetní techniky ve vzdělávání žáků se zrakovým postižením.

20.   Výuka čtení a psaní u žáků se zrakovým postižením, černotisk a Braillovo písmo, specifika zápisu, metodika výuky Braillova písma.

21.   Orientace v prostoru a samostatný pohyb osob s postižením zraku s ohledem na věk a stupeň postižení.

22.   Kompenzační pomůcky pro osoby s tělesným postižením (dělení, využití ve školách a v domácím prostředí, využití PC).

23.   Rodina dítěte s postižením (fáze adaptace rodičů na postižení dítěte).

24.   Profesní poradenství – poradenské teorie, prostředky v poradenství, profil poradenského pracovníka.

25.   Pedagogické poradenství – cíle, kompetence, zásady, profil pracovníka, metody, formy a prostředky se zaměřením na raný a předškolní věk.

26.   Komunikace v poradenství – technika aktivního poslouchání, technika kladení otázek, parafrázování a sumarizace, podpůrné chování, fáze dialogu.

27.   Možnosti pracovního uplatnění zdravotně postižených občanů – zácvikové kurzy, chráněné pracovní místo, chráněná pracovní dílna, rekvalifikace, pracovní rehabilitace.

28.   Postižení jako náročná životní situace – obecná východiska, techniky aktivního řešení, únikové techniky.

29.   Specifické potřeby a služby pro handicapované osoby v dospělosti a stáří.

 

Literatura povinná

HAMADOVÁ, P., KVĚTOŇOVÁ, L., NOVÁKOVÁ, Z. Oftalmopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno : Paido. 2007. ISBN 978-80-7315-145-4.
OPATŘILOVÁ, D. Edukace jedinců s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami. Brno: MU, 2013, ISBN978-80-210-6221-4.
OPATŘILOVÁ, D., PROCHÁZKOVÁ, L. Předprofesní a profesní příprava jedinců se zdravotním postižením. Brno: MU, 2011, ISBN 978-80-210-5536-0.
OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. Speciálně pedagogická podpora dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami mimo školu. Brno: MU, 2011, ISBN 978-80-210-5693-0.
VÁGNEROVÁ, M., HADJ-MOUSSOVÁ, Z., ŠTECH, S. Psychologie handicapu. Praha : Karolinum, 2004. ISBN 80-7184-929-4.
SANTLEROVÁ, K. Metody ve výuce čtení a psaní. Brno : Paido 1995.
VÍTKOVÁ, M. (ed.). Otázky speciálně pedagogického poradenství. Základy, teorie, praxe. Brno : MSD, 2003, ISBN 80-86633-08-X.


Literatura doporučená

FABIÁNKOVÁ, B., HAVEL, J., NOVOTNÁ, M. Výuka čtení a psaní na 1. stupni základní školy. Brno: Paido 1999.
FINKOVÁ, D., LUDÍKOVÁ, L., RŮŽIČKOVÁ, V. Speciální pedagogika osob se zrakovým postižením. 1. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 158 s. ISBN 978-80-244-1857-5.
HRACHOVINA, V.; DOŠKOVÁ, H. Zvětšovací pomůcky. Brno: Masarykova univerzita, 1998. ISBN 80-210-1854-2.
JESENSKÝ, J. Edukace a rehabilitace zrakově postižených na prahu nového milénia. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. ISBN 80-7041-041-8.
KEBLOVÁ, A. Integrované vzdělávání dětí se zrakovým postižením. Praha: Septima, 1996. ISBN 80-85801-65.
KOLEKTIV. Problematika zaměstnávání občanů se zdravotním postižením. Praha: RYTMUS 2005. ISBN 80-903598-1-7.
KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ L. Oftalmopedie. Brno: Paido, 2000. ISBN 80-85931-84-2.
MORAVCOVÁ, D. Zraková terapie slabozrakých a pacientů s nízkým vizem. Praha: Triton, 2004. ISBN 80-7254-476-4.
OPATŘILOVÁ, D. Profesní poradenství. In VÍTKOVÁ, M. (ed.). Otázky speciálně pedagogického poradenství. Základy, teorie, praxe. Brno : MSD, 2003, s. 202-208. ISBN 80-86633-08-X.
OPATŘILOVÁ, D. Komunikace v poradenství. In VÍTKOVÁ, M. (ed.). Otázky speciálně pedagogického poradenství. Základy, teorie, praxe. Brno : MSD, 2003, s. 194-200. ISBN 80-86633-08-X.
OPATŘILOVÁ, D. Podporované zaměstnávání. In VÍTKOVÁ, M. (ed.). Otázky speciálně pedagogického poradenství. Základy, teorie, praxe. Brno : MSD, 2003, s. 231-239. ISBN 80-86633-08-X.
OPATŘILOVÁ, D. Pedagogická intervence v raném a předškolním věku u jedinců s mozkovou obrnou. Brno: PdF MU, 2010. ISBN 978-80-210-5266-6.
OPATŘILOVÁ, D. Metody práce u jedinců s těžkým postižením a více vadami. Brno: MU, 2005. ISBN 80-210-3819-5.
OPATŘILOVÁ, D. (ed.) Pedagogicko-psychologické poradenství a intervence v raném a předškolním věku u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: MU, 2005.
OPATŘILOVÁ, D., ZÁMEČNÍKOVÁ, D. Předprofesní a profesní příprava zdravotně postižených. Brno: MU, 2005. ISBN 80-210-3718-0.
PIPEKOVÁ, J. (ed.) Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3., přeprac. a rozšíř. vyd. Brno: Paido Brno, 2010. od s. 273-288, 16 s. ISBN 978-80-7315-198-0.
VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. rozšířené a přeprac. vydání. Praha : Portál, 2004. ISBN 80-7178-802-3.
VÍTKOVÁ, M. Somatopedické aspekty. 2. přepracované a rozšířené vydání. Brno : Paido, 2006. ISBN 80-7315-134-0.

 

Internetové zdroje

Inovace činností speciálně pedagogických center. Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb (diagnostické domény pro žáky se zrakovým postižením) [online]. c2010. Dostupný z www spc-info.upol.cz/profil/
Inovace činností speciálně pedagogických center. Metodika práce asistenta pedagoga se žákem se zrakovým postižením[online]. c2010. Dostupný z www spc-info.upol.cz/profil/
Inovace činností speciálně pedagogických center. Metodika práce se žákem se zrakovým postižením [online] Dostupný z www spc-info.upol.cz/profil/
Tyflopedie. Tyflopedické distanční texty [online]. c2009 Dostupný z www tdt.upol.cz/publikace.html
www.sons.cz
www.braillnet.cz
www.lorm.cz
www.iazt.cz
www.icevi.org
www.ranapece.cz
www.spektra.eu
www.teiresias.muni.cz
www.svarovsky.cz
www.okamzik.cz
www.ktn.cz
www.european-agency.org

 


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education