SZZ - NMgr - okruhy Edukace jedinců s poruchami chování SP7MP

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce
Edukace jedicnů s poruchami chování
Navazující magisterské studium
2011/12, 2012/13

 1. Etopedie a její postavení v pedagogice, ve speciální pedagogice – vztah ke spolupracujícím oborům (terminologie etopedie, její vývoj, odlišnosti, trendy, procesy etopedie, cílové skupiny).
  b) Poradenství ve škole hlavního proudu vzdělávání se zaměřením na žáky v riziku poruch chování, s problémem v chování, s poruchou chování.
 2. Inkluzivní trendy v současné etopedii a jejich dopad do edukačních procesů ve školách hlavního proudu vzdělávání a ve školách a školských zařízení pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
  b) Externí poradenství pro žáky s problémy a s poruchami chování vzdělávaných ve školách hlavního proudu vzdělávání.
 3. Vývoj přístupů k jedincům s poruchami emocí a chování v kontextu speciální pedagogiky – medicínský, sociální, biopsychosociální model poruchy chování.
  b) Problematika záškoláctví jako rizikový faktor sociálního vylučování – zvýšeně rizikové skupiny, postupy prevence, intervence, provázení.
 4. Problematika kriminality a delikvence mladistvých, intervence, rehabilitace v edukačním procesu, alternativní tresty uplatňované u mladistvých – souvislosti s frekvencí, věkem, sociálním kontextem.
  b) Intervence při výuce se zaměřením na problémové chování – okamžitá intervence ve výuce, poradenství, provázení, příklady postupů – techniky.
 5. Rizika socializačního procesu u jedince v riziku poruch chování – preventivní a intervenční aspekty v edukaci a) v přirozeném sociálním prostředí – rodina, škola, b) v prostředí institucionální výchovy.
  b) Inkluzivní model školního poradenství
 6. Reflexe psychologických teorií v konceptech prevence, intervence a rehabilitace poruchy emocí a chování.
  b) Role sociálního pracovníka při podpoře edukace dítěte v riziku poruch emocí a chování, s problémy v chování, s poruchou chování; spolupráce se školou, s rodinou; problematika provázení.
 7. Škola jako rizikový faktor pro vývoj poruchy emocí a chování – kázeňský systém, procesy učení a výuky, klima školy.
  b) Žák v riziku poruchy chování v hlavním vzdělávacím proudu vzdělávání.
 8. Porucha řízeného chování - specifika prevence, intervence a rehabilitace v individuální a sociální rovině, vliv poruchy řízeného chování na edukaci
  b) Perspektivní orientace edukace dítěte s poruchou emocí a chování – profesní poradenství, individuální plán přechodu.
 9. Vývoj poruchy chování – ochranné faktory, rizikové faktory, kontext vrstevnických skupin a subkultur.
  b) Metody pozorování chování – behaviorální managment, strukturované hodnocení chování
 10. Problematika segregované edukace dětí s poruchou emocí a chování v českém školském prostředí – ústavní, ochranná výchova, vzdělávání, kvalita života v dospělosti.
  b) Poradenský rozhovor, záznam poradenského rozhovoru, poradenství rodičům, práce s rodinou v podmínkách škol hlavního proudu vzdělávání.
 11. Závislostní chování – specifika prevence, vývoj, intervence a rehabilitace v individuální a sociální rovině, vliv závislostního chování na edukaci
  b) Hodnocení chování jako významný faktor intervence poruch chování – pozitivní, negativní posilování; příklady aplikace v přirozeném sociálním prostředí (škola, rodina).
 12. Edukace jedinců s poruchami chování ve výkonu trestu – resocializační program, program zacházení.
  b) Specializované poradenství ve vztahu k chování - diagnostika speciálního pedagoga.
 13. Prevence problémů v chování v systému školy - režimová opatření, prevence, intervence, pravidla, efektivita výuky.
  b) Probace a mediace v případech mladistvého pachatele, alternativní tresty.
 14. Agresivní chování – specifika prevence, intervence a rehabilitace v individuální a sociální rovině, vliv agresivního chování na edukaci .
  b) Spolupráce školy a rodiny při podpoře dítěte v riziku poruch chování.
 15. Poruchy emocí a chování v perspektivě různých klasifikací – vymezení, srovnání, definice.
  b) Edukace jedinců v riziku poruch chování a s poruchou chování ve středisku výchovné péče – spolupráce kmenové školy a SVP.
 16. Šikana, kyberšikana - vývoj, prevence, krizová intervence, intervence, provázení, spolupráce s externími pracovišti.
  b) Individuální plán, vyhodnocování a poradenský efekt individuálního plán.
 17. Teoretická východiska speciálně pedagogických postupů při edukaci dětí v riziku poruch chování a s poruchami chování – prostředí, principy, cíle, roviny působení. b) Hodnocení a sebehodnocení chování jako formativní nástroj řízení chování v edukaci
 18. Poruchy chování spojené s ADD, ADHD – diagnostická kritéria, prevence, intervence, rehabilitace – škola, rodina.
  b) Problematika integrace žáků s poruchami chování v českém školském prostředí.
 19. Edukace jedinců s poruchou chování ve školském zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy – stabilizace, aktivace, edukace, perspektiva.
  b) Strategie intervence při práci s dítětem v riziku poruchy chování, s poruchou chování.
 20. Poruchy chování spojené s konfliktem – lež, krádež, záškoláctví, vandalismus.
  b) Sebepodpora jako princip intervence u dětí v riziku poruch chování a s poruchou chování.
 21. Problematika diagnostického procesu v DDÚ, v DÚM – postupy, cíle, perspektivní orientace.
  b) Rodina jako partner při edukaci dítěte v riziku poruch chování, s poruchou chování – význam rodiny pro perspektivu dítěte s poruchou chování.

Literatura

 • ATKINSON, R., L. Psychologie, 2. vyd., Praha: Portál, 2003. 751 s., ISBN 80-7178-640-3
 • BĚHOUNKOVÁ,L.,VOJTOVÁ, V. Artefiletika jako strategie rozvoje sociálních kompetencí rizikové mládeže. Diplomová práce. Brno: MU, 2004.
 • BENDL, S. Strašidlo nekázně. Praha: TH, 1998. ISBN 80-86065-13-8
 • BLÍŽKOVSKÝ, B. Systémová pedagogika. 1. vyd. Ostrava: Amosium Servis, 1992. ISBN 80-85498-18-9.
 • ELLIOTT, J., PLACE, M. Dítě v nesnázích, 1.vyd., Havlíčkův Brod: Grada, 2002. ISBN 80-247-0182-0
 • ERIKSON, E. Dětství a společnost. Praha: Argo, 2002. ISBN 80-7203-380-8.
 • HELUS, Z. Dítě v osobnostním pojetí. 1.vyd. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-888-0.
 • KIRBYOVÁ, A. Nešikovné dítě. Praha: Portál, 2000. isbn 80-7178-424-9.
 • KOUDELKOVÁ, A. Psychologické otázky delikvence. 1.vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995. ISBN 80-7187-022-6.
 • KOUKOLÍK, F.; DRTILOVÁ, J. Vzpoura deprivantů. Praha: Makropulos, 1996. 303 s., ISBN 80-901776-8-9.
 • KOLÁŘ, M. Bolest šikanování. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-513-X
 • KŘIVOHLAVÝ, J. Psychologie zdraví. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-774-4
 • KŘIVOHLAVÝ, J. Jak přežít vztek, zlost a agresi. Praha: grada Publishing, a.s., 2004. ISBN 80-247-0818-3.
 • LABÁTH, V. (ed.) Riziková mládež. Praha: Sociologické nakladatelství, 2001. 157 s. ISBN 80-85850-66-4.
 • MATOUŠEK, O., KROFTOVÁ, A. Mládež a delikvence. 2. vyd. Praha: Portál, 2003. 340 s., ISBN 80-7178-771-X.
 • MEIJER, C. Inclusive Educationand Classroom practice in Secondary Education. Middelfart: European Agency for Development in Special Needs Education, 2005. ISBN: 87-91500-00-1.
 • MUNKOVÁ, G. Sociální deviace. 1.vyd. Praha: UK, 2001. ISBN 80-246-0279-2.
 • NÁRODNÍ PROGRAM ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE, Bílá kniha, Praha: MŠMT, 2001. ISBN 80-211-0413-9.
 • NĚMEC, J. Sociální svět žáka. in: STŘELEC, S. Studie z teorie a metodiky výchovy II. 1. Vyd. MU Brno, 2005. ISBN 80-210-3687-7.
 • OAKLANDER, V. Třinácté komnaty dětské duše. Dobříš: Drvoštěp, 2003. ISBN 80-903306-0-6
 • ONDRÁČEK, P. Františku, přestaň konečně zlobit, nebo… Praha: ISV nakladatelství, 2003. 70 s., ISBN 80-86642-18-6
 • PELIKÁN, J. Pomáhat být. 1.vyd. Praha: Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0345-4.
 • POKORNÁ, V. Inkluzivní a kognitivní edukace. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006. ISBN 80-7290-258-X.
 • PRŮCHA, J. Přehled pedagogiky. 1.vyd. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-399-4.
 • PETTY, G. Moderní vyučování. 1. vyd. Praha: Portál, 1996. ISBN 80-7178-070-7.
 • ŘÍČAN, P. Agresivita a šikana mezi dětmi. Praha: Portál, 1995. ISBN 80-7178-049-9.
 • STŘELEC, S. Studie z teorie a metodiky výchovy II, 1. vyd. MU Brno, 2005. ISBN 80-210-3687-7.
 • VÁGNEROVÁ, M. Kognitivní a sociální psychologie žáka základní školy. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2001. ISBN 80-246- 0015-3.
 • VÁGNEROVÁ, M. Psychologie problémového dítěte. Praha: Karolinum, 2004, ISBN 80-7184-488-8.
 • VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. 2. vyd. Praha: Portál, 2004, ISBN 80-7178-802-3.
 • VANÍČKOVÁ, E. Tělesné tresty dětí. Definice - popis - následky. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247-0814-0.
 • VÍTKOVÁ, M. (ed.) Integrativní speciální pedagogika. Integrace školní a sociální. 2. přepracované vydání. Brno: Paido, 2004. ISBN 80-7315-071-9.
 • VOJTOVÁ, V. Edukace žáků s poruchami chování. In VÍTKOVÁ, M. Integrativní školní pedagogika, 1.vyd. Brno: MSD, 2003. ISBN 80-86633-07-1.
 • VOJTOVÁ, V. Kapitoly etopedie I., Přístupy k poruchám emocí a chování v současnosti. 1.vyd. Brno: MU, 2004, ISBN 80-210-532
 • VOJTOVÁ, V. Chování žáků jako edukační problém. in: STŘELEC, S. Studie z teorie a metodiky výchovy II. 1. Vyd. Brno: MU, 2005. ISBN 80-210-3687-7.
 • VOJTOVÁ, V. Problematika efektivity výuky žáků s rizikem poruchy emocí a chování. In POKORNÁ, V. Inkluzivní a kognitivní edukace. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006a. od s. 129-141, 11 s. ISBN 80-7290-258-X.
 • VOJTOVÁ, V. Vernetzung in Systemen. In ONDRÁČEK, P., STÖRMER, N. Diagnostik und Planung. 1. vyd. Berlin : Frank and Timme, 2007. od s. 90 - 102, 12 s. European Inclusion Studies. ISBN 978-3-86596-033-7.
 • VOJTOVÁ, V. Kapitoly etopedie I., Přístupy k poruchám emocí a chování v současnosti. 2.přepr. a rozšíř. vyd. MU Brno, 2008, ISBN 978-80-210-4573-6.
 • VOJTOVÁ, V. Úvod do etopedie. 1. vyd. Brno: Paido, 2008, ISBN 978-80-7315-166-9.
 • VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010 ISBN 978-80-210-5159-1.
 • ZOUBKOVÁ, I. Kontrola kriminality mládeže. Dobrá Voda: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2002. ISBN 80-86473-08-2.

Dokumenty a zákony

 • Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance č. j. 14 423/99-22, Věstník MŠMT sešit 5/1999
 • Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže č. j. 14 514/2000-51, Věstník MŠMT sešit 10/2000
 • Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č. j. 28 275/2000-22, Věstník MŠMT sešit 1/2001
 • MŠMT, NÁRODNÍ PROGRAM ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Bílá kniha. Praha: UIV 2001, ISBN 80-211-0413-9.
 • Úmluva o právech dítěte, Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí 104/1991, Praha.
 • VYHLÁŠKA 116/ 2011 Sb.kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.
 • VYHLÁŠKA 438/2006 Sb, ze dne 30. srpna 2006, kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních.
 • ZÁKON 359/1999 Sb.ze dne 9. prosince 1999 o sociálně-právní ochraně dětí v platném znění.
 • ZÁKON 218/2003 Sb.ze dne 25. června 2003 o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže.
 • ZÁKON č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákonů č. 383/2005 Sb., č. 112/2006 Sb., č. 158/2006 Sb., č. 161/2006 Sb., č. 165/2006 Sb., č. 179/2006 Sb. a č. 342/2006 Sb.
 • ZÁKON č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění zákonů č. 383/2005 Sb., č. 179/2006 Sb. a č. 264/2006 Sb.
 • ZÁKON č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 563/2004 Sb., zákona č. 383/2005 Sb. a zákona č. 112/2006 Sb.


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education