SZZ - NMgr - okruhy Poradenství, diagnostika a intervence u jedinců s mentálním postižením – Edukativní, intervenční a terapeutické přístupy k dětem, žákům a dospělým se speciálními potřebami

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce
Edukativní, intervenční a terapeutické přístupy k dětem, žákům a dospělým se speciálními potřebami
2. předmět specializace Poradenství, diagnostika a intervence u jedinců s mentálním postižením
Navazující magisterské studium
2015/16, 2016/17

 1. Komplexní speciálně pedagogická diagnostika u jedinců s mentálním postižením.
 2. Komplexní speciálně pedagogická diagnostika u jedinců s autismem a poruchou autistického spektra. Možnosti poradenství.
 3. Možnosti poradenství. Poradenský systém, legislativní vymezení.
 4. Metody ve vyučovacím procesu – vymezení, základní dělení, metody z hlediska fází vyučovacího procesu se zaměřením na žáky s mentálním postižením.
 5. Základní struktura vyučovací hodiny, organizační formy ve vzdělávacím procesu, typy vyučovacích hodin.
 6. Didaktika českého jazyka – specifika didaktiky, faktory ve vyučování, cíle, úkoly českého jazyka ve vzdělávacím programu.
 7. Metody ve výuce čtení z historického pohledu – metody analytické, metody syntetické, specifikujte rozdíly, aplikace na základní školu praktickou a základní školu speciální.
 8. Genetická metoda, globální metoda ve výuce čtení – specifika metod, etapy dělení.
 9. Metodika výuky čtení na základní škole praktické a základní škole speciální.
 10. Grafomotorika – charakteristika, jemná a hrubá motorika. Kulturní, hygienické a pracovní návyky při psaní, psychologické základy psaní.
 11. Gafomotorika – uvolňovací cviky,algoritmus psaní, speciální programy nácviku Dr. Heyrovská, Dr. Svobodová, Looseová, Metoda dobrého startu.
 12. Metody ve výuce psaní z historického pohledu – vývoj písma, metody psaní užívané v současnosti.
 13. Metodika výuky psaní na základní škole praktické a základní škole speciální.
 14. Matematika ve vzdělávacích programech – cíle, úkoly, složky matematiky na prvním stupni základní školy ve srovnání se základní školou praktickou.
 15. Počty na základní škole speciální.
 16. Přirozené číslo, předmatematické představy – uspořádání, třídění, porovnávání, vyvození pojmu – číslo.
 17. Algoritmus matematických operací - sčítání, odčítání, násobení, dělení - chyby oproti správnosti. Řešení a algoritmus slovních úloh.
 18. Metodika výuky prvouky na základní škole praktické.Metodika výuky věcného učení na základní škole speciální.
 19. Učebnice, vyučovací prostředky ve výuce jazyka českého a matematiky na základní škole praktické a základní škole speciální.
 20. Klima ve vyučování – školní klima, faktory ovlivňující vzdělávací proces, kurikulum a jeho specifika.
 21. Využití speciálních terapií ve vyučovacím procesu se zaměřením na žáky s mentálním postižením.
 22. Učební plány vzdělávacích programů využívaných u žáků s mentálním postižením.
 23. Dramatická výchova – metody dramatické výchovy, prostředky dramatické výchovy, postavení dramatické výchovy ve vzdělávacích programech.
 24. Jednotlivé výchovy na základní škole praktické a základní škole speciální, metody a postupy ve výuce.
 25. Jazyková a řečová výchova ve vzdělávacím procesu, základní specifika, individuální a skupinová práce v hodinách řečové výchovy.
 26. Didaktické hry – charakteristika her, dělení her, postavení hry z hlediska ČJ a matematiky.
 27. Možnosti využití alternativní pedagogiky v edukačním procesu (Daltonský plán, Otevřené vyučování, Začít spolu) v edukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
 28. Připravenost na školu, školní zralost – složky školní zralosti, Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, test školní zralosti.
 29. Hodnocení a klasifikace ve vyučovacím procesu –pojmy, typy hodnocení, základní funkce hodnocení, specifikace na školy vzdělávající žáky s mentálním postižením.
 30. Osobnost učitele ve vyučovacím procesu žáků s mentálním postižením.
 31. Didaktické zásady ve vyučovacím procesu.
 32. Specifika vyučovacího procesu u dětí s mentálním postižením, specifika vzdělávacích programů.
 33. Problematika vyučovacího procesu u dětí s kombinovaným postižením.
 34. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s přílohou upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením – specifika programu, postavení oblasti jazyk a komunikace, matematika a její aplikace na prvním stupni.

Literatura

 • BARTOŇOVÁ, M. (ed.) Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Zaměření na edukaci žáků se specifickými poruchami učení. Brno: MSD, 2005. ISBN 80-86633-38-1.
 • BARTOŇOVÁ, M. Kapitoly ze specifických poruch učení I. Vymezení současné problematiky. Brno: MU, 2004. ISBN 80-210-3613-3.
 • BARTOŇOVÁ, M. Kapitoly ze specifických poruch učení II. Reedukace specifických poruch učení. Brno: MU, 2005. ISBN 80-210-3822-5.
 • BARTOŇOVÁ, M. Matematika - učebnice pro 1. ročník zvláštní školy. Brno: Compacta. 1998
 • BARTOŇOVÁ, M. Pracovní sešity I., II. Brno: Compacta, 1998
 • BARTOŇOVÁ, M. Průvodce učebnicí v matematice 1. ročníku zvláštní školy, metodická příručka. Brno: Compacta, 1998
 • BLAŽKOVÁ, R. Texty k didaktice matematiky. Brno: MU, 1995
 • BLAŽKOVÁ, R. MATOUŠKOVÁ, K. VAŇUROVÁ, M., BLAŽEK, M. Poruchy učení v matematice a možnosti jejich nápravy. Brno: Paido, 2000.
 • BLAŽKOVÁ, R. MATOUŠKOVÁ, K. VAŇUROVÁ, M. Texty k didaktice matematiky pro studium učitelství 1. stupeň ZŠ. Brno: MU. Učební text. 1992.
 • BLAŽKOVÁ, R. MATOUŠKOVÁ, K. VAŇUROVÁ, M. Náměty k rozvíjení kombinačního myšlení. Brno: Metodický materiál. 1998.
 • EMMERLINGOVÁ, S. Když dětem nejde čtení 1., 2. Praha: Portál, 2000
 • FABIÁNKOVÁ, B., HAVEL, J., NOVOTNÁ, M. Výuka čtení a psaní na 1. stupni základní školy. Brno: Paido, 1999
 • FONTÁNA, D. Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál, 1999
 • GEOFEREY, P. Moderní vyučování. Praha: Portál, 1996
 • HAUSER, P., KNESELOVÁ, H., MARTINEC, I., Didaktika českého jazyka, II díl. Brno. MU, 1998
 • HAUSER, P., KNESELOVÁ, H., MARTINEC, I., Didaktika českého jazyka, I díl. Brno. MU, 1998
 • HEJNÝ, M. KUŘINA. K. Dítě, škola a matematika. Konstruktivistické přístupy k vzdělávání. Praha: Portál, 2001
 • HOBDAYOVÁ, A, Tvořivé činnosti pro psychoterapeutickou práci s dětmi. Praha, Portál, 2000
 • HUBNEROVÁ, M. Účinné vyučování v kostce. Praha: Portál, 1999
 • KASÍKOVÁ, H. Kooperativní učení a kooperativní škola. Praha: Portál, 1999
 • KOŠČ, L. Vývin matematických schopností a jeho podnecovanie v predškolskom veku. Bratislava: VUDP, 1986.
 • KYRIACOU, CH. Klíčové dovednosti učitele. Praha: Portál. 1996
 • KREJČOVÁ, V., KARGEROVÁ, J. Vzdělávací program Začít spolu. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-695-0.
 • LOKŠOVÁ, Pozornost, motivace, relaxace a tvořivost dětí ve škole. Praha: Portál, 1999
 • LOOSEOVÁ, A., C. a kol. Grafomotorika pro děti předškolního věku. Praha: Portál, 2001
 • LOOSEOVÁ, A., C. a kol. Grafomotorika pro děti předškolního věku. Pracovní listy. Praha: Portál, 2001
 • MARTIN, M. Jak řešit problémy se školou. (Lexikon pro rodiče) Praha: Portál 1999
 • NOVÁK, J. Dyskalkulie, specifické poruchy počítání, metodika rozvíjení početních dovedností. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2000
 • NOVOTNÁ, M. Pojetí výuky čtení a psaní na 1. stupni primární školy. Brno: 1997.
 • PASCH, M. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha: Portál, 1998
 • PIPEKOVÁ, J. (ed. ) Kapitoly ze speciální pedagogiky. 2. rozšířené vydání.Brno: Paido, 2006. ISBN 80-7315-120-0
 • POKORNÁ, V. Rozvíjíme vnímání a poznávání 2. Praha: Portál, 2000
 • PRŮCHA, J. Alternativní školy. Praha: Portál, 1996. ISBN 80-7178-072-3.
 • Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Praha: VÚP, 2004
 • Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: VÚP, 2005
 • RIEFOVÁ, S. F. Nesoustředěné a neklidné dítě ve škole. Praha: Portál, 1999
 • SANTLEROVÁ, K. Metody ve výuce čtení a psaní. Brno: Paido, 1995
 • SILBERMAN, M. 101 metod pro aktivní výcvik a vyučování. Praha, Portál, 1997
 • SLAVÍK, J. Hodnocení v současné škole. Praha: Portál, 1999
 • SVOBODOVÁ, J. Metodika rozvoje grafomotoriky a počátečního psaní. Praha: IPPP, 1998
 • ŠAFROVÁ, A. Jak mluvíme (kapitoly o komunikaci). Brno: MU, 1994
 • ŠIMANOVSKÝ, Z. Hry pomáhají s problémy. Praha, Portál. 1999
 • TRAIN, A. Specifické poruchy chování a pozornosti. Praha: Portál, 1997
 • TUPÝ, K. Prvouka na zvláštní škole, metodická příručka. Praha: Septima, 1995
 • VÁGNEROVÁ, M. Psychologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 1998
 • VÍTKOVÁ, M. (ed.) Integrativní speciální pedagogika. 2. přepracované a rozšířené vydání. Brno: Paido, 2004. ISBN 80-7315-071-9.
 • Vzdělávací program Základní škola. Praha: Fortuna, 1996
 • Vzdělávací program Obecná škola. Praha: Portál, 1996
 • Vzdělávací program Národní škola. Praha: SPN, 1996

Internetové stánky


Verze pro tisk

© 2010 Katedra speciální pedagogiky, speciální pedagogika Brno