SZZ - NMgr - okruhy Poradenství, diagnostika a intervence u jedinců s mentálním postižením

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce
Poradenství, diagnostika a intervence u jedinců s mentálním postižením
Navazující magisterské studium
2015/16, 2016/17, 2017/2018

 1. Pedagogika osob s mentálním postižením (Psychopedie). Pojem, předmět, cíle, postavení v systému věd.
 2. Terminologická východiska, charakteristika jednotlivých stupňů mentálního postižení, klasifikace mentálního postižení, oslabení kognitivního výkonu. Etiologie mentálního postižení.
 3. Osobnost žáka s mentálním postižením, psychický a somatický vývoj.
 4. Poradenské služby pro žáky s mentálním postižením.
 5. Poradenské služby pro žáky s poruchami autistického spektra a souběžným postižením více vadami.
 6. Komunikace v poradenství (technika aktivního naslouchání, kladení otázek, parafrázování a sumarizace, podpůrné chování, fáze dialogu).
 7. Systém vzdělávání dětí a žáků s mentálním postižením.
 8. Rámcový vzdělávací programy pro předškolní vzdělávání a základní vzdělávání.
 9. Symptomatické poruchy řeči, alternativní a augmentativní systémy komunikace využívané u dětí a žáků s mentálním postižením z pohledu poradenského speciálního pedagoga.
 10. Speciálněpedagogická diagnostika se zaměřením na žáky s mentálním postižením, poruchami autistického spektra a souběžným postižením více vadami z pohledu poradenského speciálního pedagoga.
 11. Diagnostické domény pro žáky s mentálním postižením.
 12. Diagnostické domény pro žáky s poruchou autistického spektra.
 13. Podpůrná opatření pro žáky s mentálním postižením a oslabením kognitivního výkonu.
 14. Terapie používané v rámci poradenských služeb u dětí a žáků s mentálním postižením.
 15. Žák s poruchou autistického spektra, etiologie, formy, diagnostika v rámci poradenského zařízení a specifika edukace.
 16. Teorie edukace žáků s mentálním postižením. Didaktické zásady, metody, formy používané při edukaci žáků s mentálním postižením. Struktura přípravy poradenského pracovníka na intervenci.
 17. Specifika výuky počátečního čtení, psaní a matematiky u žáků s mentálním postižením z pohledu poradenského speciálního pedagoga.
 18. Didaktické a jiné pomůcky při edukaci žáků s mentálním postižením.
 19. Souběžné postižení více vadami. Etiologie, formy, diagnostika z pohledu poradenského speciálního pedagoga a specifika edukace.
 20. Legislativa týkající se školské problematiky vzdělávání a diagnostiky žáků s mentálním postižením.

Literatura

 • Bartoňová, M. (2013) Inkluzivní didaktika v základní škole se zřetelem na edukaci žáků s lehkým mentálním postižením. Brno: MU.
 • Bartoňová, M. (2014) Students with Iintellectual Disability in Inclusive Education Settings, Brno: MU.
 • Bartoňová, M., Vítková, M., Vrubel, M. (2014) Inclusion in Education for Students with Special Educational Needs from the Perspective of Research. Brno: MU.
 • Bartoňová, M., Vítková, M. et al. (2013) Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. Brno: MU.
 • Bartoňová, M., Opatřilová, D., Vítková, M. (2013) Přístupy k dětem a mládeži se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním mimo školu. Brno: Paido.
 • Bartoňová, M., Pitnerová, P., Vítková, M. et al. (2013) Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve středním školství. Brno: Paido.
 • Bartoňová, M., Bytešníková, I., Vítková, M. et. al. (2012) Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole. Brno: Paido.
 • Bartoňová, M., Bazalová, B., Pipeková, J. (2007) Psychopedie. Brno: Paido.
 • Bartoňová, M. (2005) Současné trendy v edukaci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: MU.
 • Bartoňová, M., Opatřilová, D., Vítková, M. (2015) Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma. Brno: MU.
 • Bazalová, B. (2014) Dítě s mentálním postižením a podpora jeho vývoje. Praha: Portál.
 • Bazalová, B. (2011) Poruchy autistického spektra. Teorie, výzkum, zahraniční zkušenosti. Brno: MU.
 • Bazalová, B. (2006) Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v zemích Evropské unie a v dalších vybraných zemích. Brno: MU.
 • Bazalová, B. (2011) Poruchy autistického spektra. Teorie, výzkum, zahraniční zkušenosti. Brno: MU.
 • Bendová, P., Zikl, P. (2011) Dítě s mentálním postižením ve škole. Praha: Grada.
 • Černá, M. a kol. (2008) Česká psychopedie. Praha: UK.
 • Dolejší, M. (1996) K psychologii mentálně retardovaných. Praha: Avicenum.
 • Fontana, D. (2003) Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál.
 • Klenková, J., Bočková, B., Bytešníková, I. (2012) Kapitoly pro studenty logopedie. Brno: Paido.
 • Knapcová, M. (2006) Výměnný obrázkový komunikační systém – VOKS. Praha: IPPP ČR.
 • Kubová, L. (1996) Alternativní komunikace, cesta ke vzdělávání těžce zdravotně postižených dětí. Praha: Tech-Market.
 • Kubová, L. (1997) Piktogramy - metodická příručka. Praha: Tech-Market.
 • Mertin, V. (1995) Individuálně vzdělávací program. Praha: Portál.
 • Michalík, J., Baslerová, P., Felcmanová, L. a kol. (2015) Katalog podpůrných opatření. Pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zdravotního nebo sociálního znevýhodnění. Olomouc: UP.
 • Müller, O. a kol. (2014) Terapie ve speciální pedagogice. Praha: Grada.
 • Opatřilová, D., Nováková, Z., Vítková, M. et al. (2012) Intervence u dětí se zdravotním postižením v raném věku. Brno: Paido.
 • Opatřilová, D. (2005) Metody práce u jedinců s těžkým postižením a vice vadami. Brno: MU.
 • Ošlejšková, H., Vítková, M. et al. (2013) Východiska, podmínky a strategie ve vzdělávání žáků s těžkým postižením na základní škole speciální. Brno: MU.
 • Pipeková, J., Vítková, M. et al. (2014) Od edukace k sociální inkluzi osob se zdravotním postižením se zaměřením na mentální postižení. Brno: MU.
 • Pipeková, J. (ed.) (2010) Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3. přepracované a rozšířené vydání. Brno: Paido.
 • Pipeková, J., Vítková, M. et al. (2015) Social Inclusion of People with Intellectual Disabilities. Brno: MU.
 • Popp, K., Melzer, C., Methner, A. (2013) Förderpläne entwickeln und umsetzen. München, Basel: Ernst Reinhardt Verlag.
 • Požár, L. (1997) Psychologia osobnosti postihnutých. Bratislava: UK.
 • Přinosilová, D. (2007) Diagnostika ve speciální pedagogice. Brno: Paido.
 • Rubinštejnová, S. J. (1987) Psychologie mentálně zaostalého žáka. Praha: SPN.
 • Švarcová, I. (2000) Mentální retardace. Praha: Portál.
 • Thorová, K. (2012) Poruchy autistického spektra. Praha: Portál.
 • Vágnerová, M. (2004) Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál.
 • Valenta, M. a kol. (2015) Slovník speciální pedagogiky. Praha: Portál.
 • Valenta, M., Müller, O. (2013) Psychopedie. Olomouc: Parta.
 • Valenta, M. a kol. (2003) Přehled speciální pedagogiky a školská integrace. Olomouc: UP.
 • Valenta, M., Michalík, J., Lečbych, M. a kol. (2012) Mentální postižení v pedagogickém, psychologickém a sociálně-právním kontextu. Praha: Grada.
 • Vančová, A. (2001) Edukácia viacnásobne postihnutých. Bratislava: Sapientia.
 • Vašek, V. (1992) Špeciálnopedagogická diagnostika. Bratislava: SPN.
 • Vašek, V. (1999) Pedagogika viacnásobne postihnutých. Bratislava: Sapientia.
 • Vítek, J., Vítková, M. (2010) Teorie a praxe v edukaci, intervenci, terapii a psychosociální podpoře jedinců se zdravotním postižením se zaměřením na neurologická onemocnění. Brno: Paido.

Zákony, vyhlášky a další předpisy

 • Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) č. 561/2004 Sb. a jeho novela č. 82/2015 Sb.
 • Vyhláška č. 27/20916 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Internetové stánkyVerze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education