SZZ - NMgr - okruhy Speciální andragogika

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce
Speciální andragogika
Navazující magisterské studium
2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/2018


 1. Andragogika a speciální andragogika - historie a vývoj.
 2. Předmět a objekt andragogiky.
 3. Činitelé andragogické interakce.
 4. Edukativní dimenze andragogiky.
 5. Pět filozofií ve vzdělávání.
 6. Vzdělávání dospělých – plánování, motivace, specifika vzdělávání u dospělých.
 7. Didaktický proces v andragogice.
 8. Kvalita života.
 9. Sociální politika - charakteristika oboru, oblasti, nástroje, aktéři, funkce, principy, modely sociální politiky, sociální stát a jeho typologie.
 10. Systém sociálních služeb - Zákon o sociálních službách, charakteristika standardů kvality sociálních služeb.
 11. Systém sociálního zabezpečení - sociální pomoc, sociální podpora, sociální pojištění.
 12. Sociální inkluze, sociální exkluze.
 13. Teorie sociální práce (charakteristika, cíle, etapy, přístupy, zásady etiky), specifické metody a formy sociální práce, osobnost sociálního pracovníka, supervize.
 14. Stáří z pohledu sociální politiky, mezigenerační solidarita, vzdělávání seniorů, aktivní stárnutí.
 15. Chudoba a sociální vyloučení - koncepty chudoby, příčiny chudoby, osoby ohrožené chudobou, nezaměstnanost jako sociální událost.
 16. Psychologická charakteristika období dospívání (pubescence, adolescence), dospělosti, stáří - oblast kognitivní, afektivní, sociální.
 17. Specifické poruchy učení v dospělosti - definice, přístupy, diagnostika.
 18. Poruchy chování a emocí v období dospívání (hyperkinetické poruchy, poruchy chování, emoční poruchy, poruchy sociálních vztahů).
 19. Schizofrenie‚ poruchy schizotypální a poruchy s bludy (psychózy).
 20. Afektivní poruchy / poruchy nálad (deprese, mánie, bipolární porucha).
 21. Neurotické‚ stresové a somatoformní poruchy (neurózy, úzkosti, obsedantně-kompulsivní poruchy, stresové poruchy).
 22. Syndromy poruch chování‚ spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktory (poruchy příjmu potravy).
 23. Poruchy osobnosti a chování u dospělých (poruchy osobnosti/psychopatie, návykové a impulzivní poruchy, poruchy pohlavní identity a sexuální preference).
 24. Syndrom vyhoření.

Odborná literatura:

 • BAŠTECKÁ, B. Klinická psychologie v praxi. Praha : Portál, 2003.
 • BAŠTECKÁ, B., GOLDMANN, P. Základy klinické psychologie. Praha : Portál, 2001.
 • BENEŠ, M. Andragogika. Teoreticke základy. Praha : Eurolex Bohemia, 2003.
 • BENEŠ, M. Andragogika. Praha : Grada, 2008. 135 s. ISBN 9788024725802.
 • CIMLEROVÁ, P., CHALUPOVÁ, E., POKORNÁ, D. Diagnostika specifických poruch učení u adolescentů a dospělých osob. Praha : Institut pedagogicko-psychologického poradenství, 2007. ISBN 978-80-86856-41-4.
 • GRUSS, P. (ed.) Perspektivy stárnutí. Praha : Portál, 2009. 224 s. ISBN 978-80-7367-605-6.
 • HAŠKOVCOVÁ, H. Fenomén stáří. Vyd. 2., podstatně přeprac. Praha: Havlíček Brain Team, 2010. 365 s. ISBN 9788087109199.
 • KELLER, J. Soumrak sociálního státu. Praha : SLON, 2006. 1. vyd. 160 s. ISBN 80-86429-41-5.
 • KLIMENTOVÁ, E. Sociální politika I: Studijní texty pro distanční studium. Olomouc : UP, 2004. 2. vyd. 80 s. ISBN 80-244-0780-9.
 • KREBS, V. a kol. Sociální politika. 5. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2010. 544 s.
 • LANGMEIER, J., KREJČÍŘOVÁ, D. (eds.) Vývojová psychologie. 3. přeprac. a dopl. vyd. Praha : Grada, 1998. 343 s. ISBN 80-7169-195-X.
 • MAREŠ, P. Sociologie nerovnosti a chudoby. Praha : Sociologické nakladatelství, 1999. 248 s. ISBN 80-85850-61-3.
 • MATOUŠEK, O. Metody a řízení sociální práce. Vyd. 2. Praha: Portál, 2008. 380 s. ISBN 978-80-7367-502.
 • MATOUŠEK, O. Sociální služby: legislativa, ekonomika, plánování, hodnocení. Vyd 1. Praha: Portál, 2007. 183 s. ISBN 978-80-7367-310.
 • MATOUŠEK, O.; KOLÁČKOVÁ, J.; KODYMOVÁ, P. (eds.). Sociální práce v praxi: Specifika různých cílových skupin a práce s nimi. 2. vyd. Praha : Portál, 2010. 352 s. ISBN 978-80-7367-818-0.
 • MUŽÍK, J. Androdidaktika. Praha: ASPI Publishing, 2004. 146 s. ISBN 80-7357-045-9.
 • MÜHLPACHR, P. Sociální práce. Brno : MU, 2004. 1. vyd. 100 s. ISBN 80-210-3323-1.
 • PALÁN, Z. Základy andragogiky. Praha : Vysoká škola J.A. Komenského, 2003. 199 s. ISBN 80-8672-303-8.
 • PLAMÍNEK, J. Vzdělávání dospělých. Praha : Grada, 2010. 318 s. ISBN 978-80-247-3235-0.
 • POKORNÁ, V. Vývojové poruchy učení v dětství a dospělosti. Praha : Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-773-2.
 • POKORNÁ V. Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování. 3. rozšířené vydání. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7176-570-9.
 • RAHN, E., MAHNKOPF, A. Psychiatrie. Praha : Grada, 2000.
 • SMUTEK, M. Sociální stát – úvod do studia. Univerzita Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. 1. vyd. 135 s. ISBN 80-7041-691-2.
 • SVOBODA, M. Psychologická diagnostika dospělých. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-706-0.
 • SVOBODA, M., ČEŠKOVÁ, E., KUČEROVÁ, H. Psychopatologie a psychiatrie. Praha : Portál, 2006.
 • SVOBODA, M., KREJČÍŘOVÁ, D., VÁGNEROVÁ, M. Psychologická diagnostika dětí a dospívajících. Praha : Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-566-0.
 • ŠKODA, K. Kapitoly z dějin andragogiky. Praha : Karolinum, 1996. 137 s. ISBN 80-7184-326-1.
 • TOMEŠ, I. Obory sociální politiky. 1. vyd. Praha : Portál, 2011. 368 s. ISBN 978-80-7367-868-5.
 • TOMEŠ, I. Úvod do teorie a metodologie sociální politiky. Praha : Portál, 2010. 1. vyd. 440 s. ISBN 987-80-7367-680-3.
 • TOMEŠ, I. Úvod do teorie a metodologie sociální politiky. vyd. 1. Praha: Portál, 2010. 439 s. ISBN 9788073676803.
 • VAĎUROVÁ, H., MÜHLPACHR, P. Kvalita života : teoretická a metodologická východiska. 1. vyd. Brno: MU, 2005. 145 s. ISBN 80-210-3754-7.
 • VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha : Portál, 2004. 872 s. ISBN 80-7178-802-3.
 • VÁGNEROVÁ, M. (ed.) Vývojová psychologie: dětství, dospělost, stáří. Vyd. 1. Praha : Portál, 2000. 522 s. ISBN 80-7178-308-0.
 • VEČEŘA, M. Sociální stát - východiska a přístupy. Praha : Slon, 2001. 112 s. ISBN 80-85850-16-8.
 • ZVOLSKÝ, P. Speciální psychiatrie. Praha : Karolinum, 2001. ISBN: 80-7178-203-6.


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education