SZZ - NMgr - kombinovaná - okruhy Učitelství pro základní školy - varianta B

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce
Speciální pedagogika pro učitele
Varianta B: Edukace jedinců s mentálním postižením
Navazující magisterské studium - kombinovaná forma
2014/15, 2015/16


 1. Psychopedie jako vědní obor, pojem předmět, cíle, postavení v systému věd. Terminologická východiska, charakteristika jednotlivých stupňů mentální retardace, klasifikace mentální retardace, demence, pseudooligofrenie. Etiologie mentální retardace, Downův syndrom.
 2. Osobnost jedince s mentálním postižením, psychický a somatický vývoj, symptomatické poruchy řeči, alternativní a augmentativní komunikace.
 3. Poradenský systém a systém vzdělávání osob s mentálním postižením. RVP pro vzdělávání žáků s mentálním postižením. Vzdělávací programy.
 4. Systém péče v rámci rezortu MPSV ČR, v církevních, nestátních a neziskových organizacích.
 5. Speciálněpedagogická diagnostika psychopedická, obsahová a metodologická stránka.
 6. Terapie používané v rámci edukace a péče u osob s mentálním postižením.
 7. Autismus, etiologie, formy, diagnostika, edukace.
 8. Historické pojetí vztahu společnosti k jedincům s mentálním postižením, významné osobnosti světové a naší psychopedie.
 9. Teorie edukace osob s mentálním postižením. Didaktické zásady, metody a formy používané při edukaci žáků s mentálním postižením. Struktura přípravy učitele na vyučovací hodinu.
 10. Metodika výuky českého jazyka a literatury na základní škole praktické, metodika výuky čtení a psaní na základní škole speciální.
 11. Metodika výuky matematiky a její aplikace na základní škole praktické, metodika výuky počtů na základní škole speciální.
 12. Vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět na základní škole praktické, vzdělávací oblast Umění a kultura, vzdělávací obory Hudební a Výtvarná výchova, vzdělávací oblast Člověk a zdraví, vzdělávací obor Tělesná výchova, Zdravotní tělesná výchova, vzdělávací oblast Člověk a svět práce, tématické okruhy. Metodika výuky věcného učení na základní škole speciální.
 13. Souběžné postižení více vadami.
 14. Specifické didaktické pomůcky používané při edukaci na základní škole speciální.
 15. Legislativa týkající se školské problematiky vzdělávání žáků s mentálním postižením.

Literatura:

 • BARTOŇOVÁ, M. Současné trendy v edukaci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno : MU-MSD, 2005. ISBN 80-86633-373.
 • KARÁSKOVÁ, V. Tělesná výchova na ZvŠ. Praha : Septima, 1995.
 • KREJČÍŘOVÁ, O. Estetická výchova mentálně retardovaných. Olomouc . Netopejr, 1998. ISBN 80-86096-12-2.
 • KREJČÍŘOVÁ, O, a kol. Problematika zaměstnávání občanů se zdravotním postižením. Praha : Rytmus, 2005. ISBN 80-903598-1-7.
 • KUBOVÁ, L. Alternativní komunikace, cesta ke vzdělávání těžce zdravotně postižených dětí. Praha : TECH-MARKET, 1996.
 • KUBOVÁ, L. Piktogramy- metodická příručka. Praha : TECH-MARKET, 1997.
 • MERTIN, V. Individuálně vzdělávací program. Praha : Portál, 1995. ISBN 80-7178-033-4.
 • PIKÁLEK, Š. Výchovná a pracovnorehabilitačná činnost u ťažko mentálne postihnutých. Bratislava : Sapientia, 2004.
 • PIPEKOVÁ, J. (ed.) Kapitoly ze speciální pedagogiky. 2., rozšířené a přepracované vydání. Brno : Paido, 2006. ISBN 80-7315-120-0.
 • PIPEKOVÁ, J. a kol. Kariérové poradenství pro žáky se zdravotním postižením. Praha : IPPP ČR, 2004. ISBN 80-86856-01-1.
 • PIPEKOVÁ, J. Osoby s mentálním postižením ve světle současných edukativních trendů. Brno : MSD, 2006. ISBN 80-86633-40-3.
 • PIPEKOVÁ, J.; VÍTKOVÁ, M. (ed.)Terapie ve speciálně pedagogické péči. Brno : Paido, 2000. ISBN 80-85931-83-4.
 • POŽÁR, L. Psychologia osobnosti postihnutých. Bratislava : UK, 1997.
 • PŘINOSILOVÁ, D. Vybrané okruhy speciálně pedagogické diagnostiky a využití v praxi. Brno : MU, 1997, 2000.
 • Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Praha: VÚP, 2004.
 • Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s přílohou upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Praha : VÚP, 2005. ISBN 80-87000-02-1.
 • Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy.
 • ŠVARCOVÁ, I. Mentální retardace. Praha : Portál, 2006. ISBN 80-7367-060-7.
 • ŠVARCOVÁ, I. Příprava mládeže s těžším mentálním postižením na trhu práce. Praha : TECH-MARKET, 1996. ISBN 80-902134-4-8.
 • ŠVARCOVÁ, I., VÍTKOVÁ, M. Podpora vzdělávání dětí a žáků s těžkým a zdravotním postižením. III. Právo na vzdělávání. Kutikulární aspekty podpory. Praha : IPPP ČR, 2001.
 • TEPLÁ, M. Přípravný stupeň pomocné školy. Praha : TECH-MARKET, 1999. ISBN 80-86114-28-7.
 • VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha : Portál, 1999. ISBN 80-7178214-9.
 • VALENTA, M., MÜLLER, O. Psychopedie. Praha : Parta, 2003. ISBN 80-7320-063-5.
 • VANČOVÁ, A. Edukácia viacnásobne postihnutých. Bratislava : Sapientia, 2001.
 • VAŠEK, V. Špeciálnopedagogická diagnostika. Bratislava : SPN, 1992.
 • VAŠEK, V. Pedagogika viacnásobne postihnutých. Bratislava : Sapientia, 1999.
 • VÍTKOVÁ, M. (ed.) Integrativní speciální pedagogika. Integrace školní a sociální. Brno : Paido, 2004. ISBN 80-7315-071-9.
 • VÍTKOVÁ, M. Podpora vzdělávání dětí a žáků s těžkým a zdravotním postižením. I. Základní informace. II. Metoda bazální stimulace. Praha : IPPP ČR 2001.
 • VÍTKOVÁ, M. Podpora vzdělávání dětí a žáků s těžkým a zdravotním postižením. Vzdělávací program pomocné školy a přípravného stupně pomocné školy. Praha : Septima, 1997. ISBN 80-7216-030-3.

Zákony, vyhlášky a další předpisy:

 • Vyhláška MŠMT ČR č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání.
 • Vyhláška MŠMT ČR č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky.
 • Vyhláška MŠMT ČR č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.
 • Vyhláška MŠMT ČR č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.
 • Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Praha : č. 651/2004.
 • Zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti.
 • Zákon č. 100/1998 o sociálním zabezpečení.
 • Zákon č. 108/2006 o sociálním zabezpečení.
 • Zavádění standardů kvality sociálních služeb do praxe. Praha : MPSV ČR, 2002. ISBN 80-86552-45-4.

Internetové zdroje:

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky [online]. Cit. 2005-08-16. Dostupné na WWW: http://www.msmt.cz.


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education